SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

İnanmak lazım


10 Şubat Pazar günü Ka­ra­sus­por`un evin­de oy­na­dı­ğı Bey­ler­be­yi ma­çın­da al­dı­ğı 1-0`lık ga­li­bi­yet çok önem­li. İlk ve tek ga­li­bi­ye­ti­ni İstan­bul`da bize karşı alan Bey­ler­be­yis­por`u Emre Kür­küt`ün golü ile yenen Ka­ra­sus­po­ru­muz, inan­cın ne ol­du­ğu­nu he­pi­mi­ze gös­ter­di.
Bunu söy­le­me­min se­be­bi, fut­bol­cu kar­deş­le­ri­min ya­şa­nan sı­kın­tı­la­ra inat gös­ter­dik­le­ri azim­dir. İna­nır­san tüm se­vinç­ler senin olur. O yüz­den inan­mak lazım. Ge­le­ce­ği­ne tu­tun­mak, güneş doğ­du­ğun­da ka­ran­lık­la­rın bi­te­ce­ği­ni an­la­mak gerek. Demem o ki fut­bol­da geç­mi­şi ders ala­rak ge­ri­de bı­ra­kır, hemen ile­ri­ye ba­kar­san, ba­şa­rı­yı ya­ka­lar­sın. Ken­di­ne inan­dın mı, her şey çok fark­lı olur.
Bu hafta ilk kez ilk 11`de sa­ha­ya çıkan genç kar­de­şi­miz Hasan Kaan Aksu gibi forma sev­gi­si­ni gös­te­rir­sen, ken­di­ne olan gü­ve­ni­ni, ina­na­rak sa­ha­ya yan­sı­tır­san ba­şa­rı ka­çı­nıl­maz­dır. Uzun lafın kı­sa­sı sa­de­ce fut­bol adına değil, ya­şa­mın her ala­nın­da zor­luk­la­ra göğüs gerip ile­ri­ye bak­mak lazım gelir.
Ka­ra­sus­por`un bir ön­ce­ki Ser­di­vans­por ma­çın­da eğer inan­mış­lık ha­ya­ta geç­miş ol­say­dı, bugün puan sı­ra­la­ma­sın­da tablo çok fark­lı ola­cak­tı. Hem ye­nil­dik, hem de maç son­ra­sı çıkan olay­lar­da bir­çok fut­bol­cu­mu­zu kır­mı­zı karta kur­ban ettik. Maçı ka­za­na­ca­ğı­mı­za inan­ma­dık, bir de üze­ri­ne hata yapıp ce­za­lı du­ru­ma düş­tük.
Yine de her şey bit­me­di. Daha son dü­dü­ğe tas tamam 9 hafta kaldı. Ka­ra­sus­por için zorlu mü­sa­ba­ka­lar var ancak bu takım inan­dı­ğı zaman neler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni her­ke­se gös­ter­di. Ör­nek­le­ri çok. Alem­dağ, Bursa Zafer ve Bar­tın maç­la­rın­da eli­miz­den ka­çır­dı­ğı­mız pu­an­lar var.
Şart­lar ne olur­sa olsun inan­mak ba­şa­rı­nın en büyük ha­ber­ci­si­dir. Ben Sa­rı-Kır­mı­zı­lı for­ma­yı giyen tüm fut­bol­cu kar­deş­le­ri­me ina­nı­yor ve gü­ve­ni­yo­rum. Sezon so­nun­da bu yükün al­tın­dan kal­ka­cak ye­te­ne­ğe ve güce sa­hip­si­niz. Haydi ina­nın ve ba­şa­rın.
Bu yaz­dık­la­rım, ef­sa­ne­miz Sa­kar­yas­por için de ge­çer­li. 2017-2018 Se­zo­nun­da kaçan şam­pi­yon­luk son­ra­sı mev­cut yö­ne­ti­min Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın de­di­ği gibi metal yor­gun­lu­ğu­na ya­ka­lan­ma­sı, Sa­kar­yas­por`un en büyük sı­kın­tı­sı ol­muş­tu. Sezon bi­ti­mi­nin hemen ba­şın­da alı­nan ola­ğa­nüs­tü genel kurul kong­re­si son­ra­sı Sa­kar­yas­por`un ta­ri­hin­de ilk kez Kuzey Böl­ge­sin­den bir Baş­kan se­çil­di.
Sev­gi­li Cevat Ekşi ve genç yö­ne­ti­mi­nin, borç ba­ta­ğın­da al­dık­la­rı ku­lü­bü 2018-2019 fut­bol se­zo­nu için ha­zır­la­ma­la­rı bile çok zor gö­zük­mek­tey­di ama inanç bu­ra­da da dev­re­ye girdi. Yeni bir takım oluş­tu­rup, Sa­kar­yas­por`u li­der­li­ğe kadar ta­şı­ya­cak güce ka­vuş­tu­ran Cevat Ekşi ve yö­ne­ti­mi, inan­cın en güzel ör­ne­ği­ni ser­gi­le­miş­tir. El­bet­te bazı ha­ta­lar ya­pıl­dı ama o kadar kusur, kadı kı­zın­da da var.
Ör­ne­ğin ta­kı­mın ba­şı­na Ahmet Yıl­dı­rım`ın ge­ti­ril­me­si ta­ma­men bir yan­lış­tı. Bunu se­zo­nun hemen ba­şın­da an­la­mak ve İsmail Er­te­kin gibi tec­rü­be­li bir ismi başa ge­tir­mek, bu ha­ta­dan çabuk dön­mek oldu. Böy­le­ce ef­sa­ne Sa­kar­yas­por
geri döndü. Bugün 17 haf­ta­dır mağ­lu­bi­yet yüzü gör­me­yen bir Sa­kar­yas­por ger­çe­ği var Tür­ki­ye`nin önün­de.
Ligin bi­ti­mi­ne 13 hafta kaldı. Ye­şil-Si­yah­lı for­ma­yı ter­le­ten tüm fut­bol­cu­la­rı­mı­za ve on­la­ra şart­lar ne olur­sa olsun, “uzak-ya­kın” de­me­den des­tek veren ta­raf­ta­rı­mı­za ben yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Bu takım, şam­pi­yon­lu­ğa ina­nan Ta­tan­ga­la­rın des­te­ği ile he­de­fi­ne ula­şa­cak­tır. Onlar ol­ma­say­dı asla bu­gün­kü du­rum­da ola­maz­dık. Son ola­rak di­yo­rum ki; bu sezon ina­nan­la­rın za­fe­ri ile bi­tecek. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 554