SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.05.2019

Kemikleri sızladı


Sa­nı­rım Kur­tu­luş Sa­va­şı kah­ra­man­la­rın­dan İpsiz Recep’i (Milis Yüz­ba­şı) ta­nı­ma­ya­nı­mız yok­tur. Bu yazım ona it­ha­fen… 8 yıl­dır il­çe­miz­de dü­zen­le­nen İpsiz Recep Ulus­la­ra­ra­sı Judo Tur­nu­va­sı ma­ale­sef bu yıl pro­to­kol­süz, sa­hip­siz geçti. Mi­sa­fir gelen tüm spor­cu­lar kendi ola­nak­la­rı ile ko­nak­la­dı­lar. Kı­sa­ca­sı fi­yas­ko değil ama sönük geçti. As­lın­da ne güzel olu­yor­du bu tur­nu­va­lar geç­miş yıl­lar­da. İlçe­miz her yönü ile sa­hip­le­ni­yor­du. Gerek be­le­di­ye ge­rek­se kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan. Bir cid­di­yet olu­yor­du tur­nu­va sü­re­sin­ce. Yurt dı­şın­dan gelen spor­cu­lar ise ayrı bir renk ka­tı­yor­du. Keza il dı­şın­dan gelen spor­cu­lar ile aile­le­ri tam bir ya­rış­ma­cı ruh ile mü­kem­mel­lik ka­tı­yor­lar­dı İpsiz Recep Tur­nu­va­sı­na. Bu sene yavan geçti. 
Judo sporu ile il­çe­miz, 1999 dep­re­mi acı­la­rı­mız üze­ri­ne sev­gi­li Özcan Cesur ta­ra­fın­dan ta­nış­tı­rıl­dı. Ya­nın­da eski milli spor­cu Sa­ba­hat­tin Ay­yıl­dız o günün ko­şul­la­rın­da ant­re­nör ola­rak baş­la­dı gö­re­ve. İyi ki de baş­la­mış. İlk 5 yıl için­de il­çe­miz­de judo sporu altın ça­ğı­nı ya­şa­dı. 
İlçe­miz­den milli spor­cu­lar çıktı. Ne var ki zaman geç­tik­çe bu sporu il­çe­mi­ze sev­di­ren­ler ma­ale­sef ken­di­le­ri­ni yıp­rat­tı­lar. Bazen hoş ba­zen­se nahoş hal­ler için­de se­ne­ler geç­tik­çe judo sporu ken­di­ni aşa­ma­dı. Bu­ra­da suçlu ara­ya­cak de­ği­lim. Her­ke­sin kan­ta­rı be­lin­de. Neden bu hale geldi diye sor­ma­ya­ca­ğım ama şu bir ger­çek ki 2018 İpsiz Recep Ulus­la­ra­ra­sı Judo Tur­nu­va­sı göz­ler­den uzak, hatta sa­lon­da afişi dahi ol­ma­dan ger­çek­leş­ti. İşte bu yüz­den di­yo­rum ki mer­hum milli kah­ra­ma­nı­mız İpsiz Recep’in bu sene ke­mik­le­ri sız­la­dı.
Sa­kar­yas­por ola­ğan kong­re­si­nin bi­rin­ci­si ma­ale­sef ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­yın­ca 30 Ha­zi­ran’a er­te­len­di. Sizce bu süreç nor­mal mi? Bence değil. O ta­rih­te atı alan Üs­kü­dar’ı geç­miş ola­cak. Tabi trans­fer an­la­mın­da demek is­te­dim. Bi­lin­di­ği gibi fut­bol­da trans­fe­rin en ha­re­ket­li dö­ne­mi Ha­zi­ran ayın­da ger­çek­le­şir. Hemen her kulüp başta ça­lı­şa­ca­ğı ant­re­nö­rün­den tutun da fut­bol­cu­su­na kadar ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­mış olur oysa bu durum Sa­kar­yas­por için böyle değil. Kı­sa­ca­sı İsmail Gür­ses’in te­ke­lin­de olmuş olu­yor bu hal­ler. Ant­re­nör belli değil, fut­bol­cu belli değil hatta kim ka­la­cak kim gi­decek o bile meç­hul. Bir de buna Sa­kar­yas­por’a hiz­met ver­mek is­te­yen baş­kan aday­la­rı­nı ek­ler­sek durum ta­ma­men vahim gibi. 
Na­çi­za­ne fik­rim kong­re ta­ri­hi öne çe­kil­me­li ve her­kes Sa­kar­yas­por’un ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­me­li. Yoksa 2017-2018 se­zo­nu gibi hayal kı­rık­lı­ğı­nın öte­sin­de bir durum ya­şa­rız. Kimse bana an­la­ta­maz Mer­sin’de oy­na­nan fi­na­lin va­ha­me­ti­ni. 10 bin ta­raf­tar uy­ku­suz, yor­gun bir şe­kil­de şeh­ri­ne sahip çı­ka­cak, siz be­ye­fen­di­ler maç biter bit­mez sanki yan­gın çık­mış gibi hemen stat­tan ka­ça­cak­sı­nız. Bu vebal önü­müz­de­ki sezon için­de ge­çer­li. 
Yapın hemen şu kong­re­yi. İş ba­şı­na ge­lecek olan baş­kan aday­la­rı­mız bir an önce se­zo­nun plan­la­rı­nı yap­sın yoksa bu ta­raf­tar asla af­fet­mez sebep olan­la­rı. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 239