Merhaba futbol


    Üç haf­ta­lık ara­dan sonra ama­tör li­gi­mi­zin ikin­ci ya­rı­sı start aldı. İlçe­mi­zin ta­kım­la­rın­dan Kı­zıl­cıks­por, dep­las­man­da Ozan­lar­gü­cü ile 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak li­der­lik kol­tu­ğu­nu en yakın ra­ki­bi Han­lı­köys­por`a bı­rak­tı. Bu sezon yük­sel­di­ği 1`inci Ama­tör Ligde şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le eden Kı­zıl­cıks­por bu skor­la B gru­bun­da üçün­cü­lü­ğe düş­müş oldu. Olsun dert değil. Çünkü Kı­zıl­cıks­por`un kre­di­si var ve ben şam­pi­yon ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.
Süper Ama­tör Lig`deki tem­sil­ci­le­rinmizden Ka­ra­su Azi­zi­yes­por, ikin­ci ya­rı­da­ki ilk ma­çın­da Ka­ra­ap­ti­ler Akıns­por`a konuk oldu. Zorlu dep­las­man­da 2-1 öne geçen Azi­zi­ye, bu ga­li­bi­ye­ti ko­ru­ya­ma­dı ve 90 da­ki­ka­yı 4-2 mağ­lup ka­pat­tı. Ka­ra­su Azi­zi­yes­por (tın tın­lar) bu skor­la bir­lik­te puan cet­ve­lin­de 5 puan ile A gru­bun­da so­nun­cu sı­ra­da yer aldı.
Ge­le­lim Ka­ra­su`nun gu­ru­ru Ka­ras­po­ru­muz`a. A grubu li­de­ri Ka­ra­sus­por, ligin ikin­ci ya­rı­sı­na sa­ha­sın­da “Mer­ha­ba” dedi. Ligin en genç kad­ro­su­na sahip olan ve ha­ri­ka fut­bol oy­na­yan Çay­ba­şı Be­kir­pa­şas­por`u ağır­la­yan Ka­ra­sus­por, sa­ha­dan 3-2 galip ay­rı­la­rak 11`de 11 yaptı.
Pu­anı­nı 33`e yük­sel­ten Ka­ra­sus­por, ikin­ci ya­rı­da da ra­kip­le­ri­nin kor­ku­lu rü­ya­sı ol­ma­ya devam etti. Bu arada Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mı­mız, en yakın ra­ki­bi Ser­di­vans­por`a da 8 puan fark ata­rak li­der­li­ği­ni sür­dür­müş oldu.
Evet bu de­ğer­len­dir­me­le­ri yap­tık­tan sonra ben net me­sa­jı­mı ve­ri­yo­rum: “Mer­ha­ba fut­bol. İyi ki var­sın.”
Ka­ra­sus­por`un se­yir­ci­si önün­de Çay­ba­şı Be­kir­pa­şas­por ile yap­tı­ğı maça tek­rar dö­necek olur­sak, önem­li de­tay­lar­dan bah­set­me­miz el­zem­dir.
Bu de­tay­la­rın en mü­hi­mi maçın çok kolay ol­ma­dan geç­ti­ği­dir. Çünkü Be­kir­pa­şa ha­ki­ka­ten öyle kolay lokma de­ğil­di. Yeri gel­miş­ken hemen Be­kir­pa­şa`nın ba­şın­da bu­lu­nan, ili­mi­zin tec­rü­be­li Ant­re­nör­le­rin­den Bay­ram Ber­ber`i yü­rek­ten kut­lu­yo­rum.
Bay­ram hocam mü­kem­mel bir genç takım oluş­tur­muş. Bu genç kar­deş­le­ri­miz oy­na­dık­la­rı fut­bol ile ta­raf­lı-ta­raf­sız, maçı sey­re­den her­ke­si ken­di­le­ri­ne hay­ran bı­rak­tı­lar.
Buna kar­şı­lık Ka­ra­sus­por ise yeni ant­re­nö­rü Ser­dar Er­ge­len ile ne oy­na­dı­ğı­nı bilen, pas yüz­de­si hemen hemen %95`leri bulan bir fut­bol ser­gi­le­di. Tec­rü­be­le­ri­ni sa­ha­ya yan­sı­tan Ka­ra­sus­por`lu fut­bol­cu­lar, ye­dik­le­ri gol­ler­de ha­ta­lıy­dı­lar ancak onun dı­şın­da mü­kem­mel bir tablo çiz­di­ler ki bu da ga­li­bi­ye­ti ge­tir­di.
Ben şim­di­den sev­gi­li Ser­dar Er­ge­len`e Play-Off sı­na­vın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. O etap­ta­ki maç­la­rın lig ha­va­sın­da ol­ma­ya­ca­ğı kesin. Yani bu maç­la­rın ha­va­sı çok daha fark­lı. Bu ne­den­le he­def­le­ri bir üst lig olan ta­kım­la­rın bunu unut­ma­ma­la­rı şart.
Ka­ra­sus­por`da yö­ne­ti­mi­mi­zin he­de­fi bir üst lige yük­sel­mek. Sonra da Ka­ra­su ve Ka­ra­sus­por`u pro­fes­yo­nel lige ta­şı­mak. Özel­lik­le sezon ba­şın­dan beri ya­pı­lan pro­je­ler, artık Ka­ra­sus­por`un 3`üncü ligi hak et­ti­ği­nin en güzel gös­ter­ge­si.
Gerek fut­bol oku­lu­nun oluş­tu­ru­lup ge­liş­ti­ril­me­si, gerek yeni bir halı saha ve idari bina ki­ra­lan­ma­sı gibi bir­çok proje tak­ti­re şayan. Bu da yö­ne­ti­min üçün­cü ligi ne kadar çok is­te­ği­nin gös­ter­ge­si.
Geç­ti­ği­miz haf­ta­ki ya­zı­mın baş­lı­ğı­nı “Yeni yılda yeni umut­lar” şek­lin­de at­mış­tım. Ka­ra­sus­por adına güzel di­lek­ler­de bu­lun­muş, ya­pı­lan olum­lu ge­liş­me­le­rin hem Ka­ra­su, hem de Ka­ra­sus­por`un ya­ra­rı­na ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tim.
Her ne hik­met­se bu yazı ba­zı­la­rı­nın zo­ru­na git­miş ve hemen Ka­ra­sus­por Kulüp Baş­ka­nı Meh­met Akbaş`ı ara­mış­lar. Sanki ben Baş­ka­nın adına, si­pa­riş bir yazı ya­zı­yor­mu­şum gibi.
Bu­gü­ne kadar her zaman gör­dü­ğüm ve bil­di­ğim ko­nu­lar üze­ri­ne yazı yaz­dım. Kim­se­den ica­zet ala­rak yaz­ma­dım. Kı­sa­ca­sı bu yazı ile il­gi­li ola­rak bir sı­kın­tın varsa ge­lir­sin be­nim­le ko­nu­şur­sun.
Senin de pro­je­le­rin varsa an­la­tır­sın, ben de bu­ra­dan tüm spor ka­mu­oyu­na du­yu­ru­rum. Yok eğer du­yur­maz­sam işte o zaman hak­lı­sın. O zaman ta­raf­lı­yım de­mek­tir. He il­la­ki bir ta­raf­ta ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yor­san söy­le­ye­yim; ben Ka­ra­sus­por`dan ta­ra­fım. Ka­ra­su`dan ta­ra­fım. Bu iki­si­nin ya­ra­rı­na kim ça­lı­şı­yor­sa ondan ta­ra­fım.”
Bil­mem an­la­ta­bil­dim mi? Bugün Meh­met Akbaş olur, yarın bir baş­ka­sı. Benim için şa­hıs­lar ikin­ci plan­da­dır. İlk plan­da olan Ka­ra­su ve Ka­ra­sus­por`dur.
Şimdi son kez söy­lü­yo­rum; duy­duk­la­rı­ma rağ­men yine de iyim­se­rim. Gel kar­de­şim gel. Ben Mev­la­na gi­bi­yim. Kim olur­san ol yine gel. İlçe­mi­zin spor men­fa­at­le­ri adına gel. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 14