SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Start veriliyor


Evet, start 12 Ağus­tos Pazar günü saat 18:00`de Ka­ra­su şehir sta­dın­da ve­ri­lecek. An­la­dı­ğı­nız gibi, Ka­ra­sus­por sezon açı­lı­şı­nı ya­pa­cak. Geç­ti­ği­miz sezon Sa­kar­ya bi­rin­ci­si ola­rak ligi bi­ti­ren sarı kır­mı­zı­lı­lar Fikri Yıl­maz ant­re­nör­lü­ğün­de 2018-2019 se­zo­nu­na mer­ha­ba di­yecek. Eylül ayı­nın üçün­cü haf­ta­sı baş­la­ya­cak olan lige il­çe­miz sı­nır­la­rı için­de ha­zır­la­na­cak olan Ka­ra­sus­por 45 gün­lük zaman için­de kah ilçe sta­dın­da kah Maden De­re­si`nde kah Kı­zıl­cık­te­pe`de kon­dis­yon ça­lı­şa­cak. Sezon ha­zır­lık­la­rı ön­ce­si ant­re­nör Fikri Yıl­maz`la siz okur­la­rı­mız için bir rö­por­taj yap­tık. Say­fa­mız­da bu rö­por­ta­jı bu­la­bi­lir­si­niz. Kayıt dışı ko­nuş­ma­mız­da da Yıl­maz yine Ka­ra­sus­por için plan­la­rı­nı an­lat­tı. Trans­fer­le­rin bir ço­ğu­nu kendi ini­si­ya­ti­fi­ni kul­la­na­rak yap­tı­ğı­nı söy­le­yen genç ant­re­nör şart­lar ne olur­sa olsun bu se­zo­nu da Sa­kar­ya bi­rin­ci­si ola­rak ligi bi­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı da bu doğ­rul­tu­da yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Yıl­maz, ``İyi bir ekip oluş­tur­duk. Geç­ti­ği­miz sezon gibi trans­fer et­ti­ği­miz oyun­cu port­re­miz­de bir­bi­rin­den ka­li­te­li fut­bol­cu­lar­la an­laş­tık. Hepsi ka­ri­yer plan­la­ma­sı yapan oyun­cu­lar. Yaş or­ta­la­ma­mız 24. For­ma­mı­zı ter­let­mek için bizi ter­cih eden fut­bol­cu­la­rı­mı­zın hemen hepsi bu ligin oyun­cu­la­rı. Da­ha­sı büyük ba­şa­rı­la­ra su­sa­mış oyun­cu­lar. O yüz­den yeni gelen oyun­cu­la­rı­ma ve geç­ti­ği­miz se­zon­dan kalan oyun­cu­la­rı­ma gü­ve­nim son­suz. Üs­tü­ne ba­sa­rak söy­lü­yo­rum, geç­miş se­zon­la­ra na­za­ran çok daha ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum`` dedi. 
Her zaman söy­le­di­ğim gibi il­çe­miz sporu çok se­vi­yor. Her branş­ta bu ba­şa­rı­la­ra bir­çok örnek ve­re­bi­li­rim. Ju­do­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ola­ğan üstü ba­şa­rı­lar elde ettik. Okul­lar arası bas­ket maç­la­rın­da keza aynı. İl ba­zın­da boks­ta Fatma Nur Aydın ile Av­ru­pa ikin­ci­li­ği aldık. İlçe ola­rak ka­ra­te ve kick boks­ta yine öyle. Fut­sal Rakip Bul Tur­nu­va­la­rın­da git­ti­ği­miz şam­pi­yo­na­lar­da ba­şa­rı­lı olduk. Ama en çok da fut­bo­lu sev­dik. Öyle aman aman bir ba­şa­rı ya­şa­ma­dık ama adı­mız­dan da sıkça bah­set­tir­dik. İl ba­zın­da olsun BAL`da olsun… Ka­ra­su ve Ka­ra­sus­por de­yin­ce her ku­lü­bün biz­le­re gıpta ile bak­ma­sı­na ve­si­le olduk. Ye­ter­li mi, değil el­bet­te… Sa­kar­ya`nın yıl­dı­zı par­la­yan bir il­çe­si­yiz. Sa­na­yi, tu­rizm ve in­şa­at ala­nın­da. Bir de fın­dı­ğa da­ya­lı bir ilçe ol­ma­nın ver­di­ği gurur da var. Yani demem o ki fut­bol­da is­te­di­ği­miz o ba­şa­rı henüz gel­me­di. İlçe­miz­de her fut­bol se­ve­rin tek ar­zu­su var, pro­fes­yo­nel ligde oy­na­mak. En azın­dan üçün­cü lig olsun di­yo­ruz ve is­ti­yo­ruz. Şöyle ülke ge­ne­lin­de bazı il­çe­le­re bak­tı­ğı­mız­da üçün­cü lig, ikin­ci lig oy­na­yan bir Trab­zon Düz­köy İlçesi var örnek ola­rak. Fazla değil 14 bin nü­fu­sa sahip. Bizim nü­fu­su­muz ise nor­mal­de 65 bin, yazın ise or­ta­la­ma 300 bin. Neden ol­ma­sın bir şam­pi­yon­luk? İlçe­mi­ze ya­kış­maz mı? Zi­ya­de­siy­le ya­kı­şır. Eko­no­mik ola­rak bu yükü kal­dı­rır mıyız? Evet, bu yükün al­tın­dan kal­ka­rız. Gazi Metal bu­ra­da, Liman bu­ra­da, BMC bu­ra­da, Kibar Hol­ding bu­ra­da. Yok yok il­çe­miz­de. Her­kes, yani her sa­na­yi­ci biraz yük­le­nir bu yük­ten ve biz Ka­ra­sus­por ola­rak o güzel gün­le­ri ya­şa­rız. Ama her­kes. Başta si­ya­si­ler, be­le­di­ye, kay­ma­kam­lık, kı­sa­ca­sı her so­rum­lu taşın al­tı­na elini koy­ma­lı. Öyle yü­rü­ye­ce­ğiz bu yolda. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 178