SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

Süper mağlubiyetler


Bu hafta orta öğ­re­tim me­zun­la­rı­nın KPSS sı­na­vı ne­de­niy­le ASKF ta­ra­fın­dan er­te­le­nen ama­tör lig maç­la­rı dı­şın­da süper lig ta­kım­la­rı 11 Kasım Cu­mar­te­si günü her iki gu­rup­ta maç­la­rı­nı oy­na­dı­lar. Ma­ale­sef ilçe ta­kım­la­rı­mız Ka­ra­sus­por, Yalı Sa­hils­por ve K. Gü­vens­por ra­kip­le­ri­ne ye­nil­di­ler. Ka­ra­sus­por lider Ari­fi­yes­por`a 1-2 mağ­lup olur­ken K. Gü­vens­por lig al­tın­cı­sı Hen­deks­por`a kendi sa­ha­sın­da ve se­yir­ci­si önün­de 0-1, Sahil Ya­lıs­por ise dep­las­man­da Kış­la­çays­por`a 4-1 mağ­lup ol­du­lar. 8`inci hafta süper mağ­lu­bi­yet­ler­le ta­mam­la­nır­ken kuzey böl­ge­si ta­kım­la­rı­nın yıkım haf­ta­sı oldu. Mağ­lu­bi­yet­ler adına kuzey dedik ama Ko­ca­alis­por hariç. Geç­miş ya­zı­la­rım­da sıkça bah­set­tim. İlçe­miz­de fut­bol sev­gi­si bir başka. Bu sev­gi­ye el­bet­te pro­fes­yo­nel bir takım ya­kı­şır. Hatta ya­kış-ma­nın öte­sin­de fıs­tık gibi olur ancak ne hik­met­se fut­bol sev­gi­si kadar kendi sev­gi­siz­li­ği­miz ön plana çı­kı­yor spor adına. Ari­fi­yes­por`la oy­na­dı­ğı­mız maçta hakem ha­ta­sı ol­muş­tur. So­nuç­ta in­san­lar hata için ya­ra­tıl­mış. Ya­pa­cak da ancak biz­ler bu ha­ta­la­rı en as­ga­ri­ye in­dir­me­li­yiz. Kaldı ki böyle dav­ra­nış­la­rı­mız so­nuç­ta po­zi­tif kar­şı­lık bulur. Yoksa kavga gü­rül­tü, küfür için­de olur­sak yan­sı­ma­sı hiç de hoş olmaz. Evet fut­bo­lu se­vi­yo­ruz ilçe ola­rak. El­bet­te hep galip gel­mek is­ti­yo­ruz ancak fut­bo­lun güzel mey­ve­si olan gol­le­ri ata­maz­sak rakip ka­le­ye, sa­ha­da mü­ca­de­le eden fut­bol­cu­dan, sezon bo­yun­ca maddi ma­ne­vi tüm emeği geçen yö­ne­ti­ci­ler ister is­te­mez eski Türk film­le­rin­de­ki gibi kötü adam gö­zü­kür. Bu hafta sev­gi­li Ercan Ars­lan kar­de­şi­min de gayri ih­ti­ya­ri maçın orta ha­ke­mi Gök­han Kah­ya­cık`a tep­ki­si böyle oldu. As­lın­da hiç de öyle bir ni­ye­ti ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bence haklı. İlk devre Mu­am­mer`e gös­te­ri­len sarı kart­ta haklı tepki verdi. Bunun kar­şı­lı­ğın­da saha dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı ken­di­si­nin ve tür­bin­le­rin aşırı tep­ki­si­ne neden oldu. Bir de üs­tü­ne üst­lük Kah­ya­cık`ın ikin­ci dev­re­ye 25 da­ki­ka rö­tar­lı çık­ma­sı ya­şa­nan olum­suz­lu­ğa tuz biber ekti. Maç sı­ra­sın­da ya­şa­nan olum­suz­luk­la­rın Ka­ra­su`ya ve Ka­ra­sus­por`a mal edil­me­si asla ya­kı­şık almaz. Spor­da ya­pı­lan ha­ta­la­rı bir il­çe­ye mal etmek kim­se­nin hakkı değil, ola­maz da. Sev­gi­li Gök­han Kah­ya­cık`ın iyi ha­kem­li­ğin­den asla şüp­hem yok ama hani der­ler ya çır­pın­dık­ça ba­tı­yor­sun… Sanki bu maç da bu cüm­le­yi ha­tır­lat­tı. Olsun, ne di­ye­lim, fut­bol ha­ta­lar oyunu. Bu oyun için­de 22 fut­bol­cu 3 de hakem var. Sen gol ata­maz­san, hakem de 90 da­ki­ka için­de ha­ta­lar zin­ci­ri­ne ayak uy­du­rur­sa alı­nan ne­ti­ce­nin bence hiç önemi yok skor adına. Spor, fut­bol kar­deş­lik, dost­luk de­mek­se biz Ari­fi­yes­por ma­çı­nı unu­tup ge­ri­de kalan 14 haf­ta­yı nasıl de­ğer­len­di­ri­riz ve nasıl ba­şa­rı­lı olu­ruz is­ti­ka­me­tin­de yol al­ma­lı­yız di­yo­rum. 
Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 654