Temel de sağlam icraat da


   Ger­çek­ten de öyle bir durum bu hafta an­la­ta­cak­la­rım. Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si ve Pazar günü Ka­ra­sus­por sos­yal te­sis­le­ri­ni gez­dim.
Başta alt ya­pı­dan so­rum­lu yö­ne­ti­ci, eski milli fut­bol­cu­muz Mah­mut Ha­ne­fi Er­doğ­du olmak üzere, Ant­re­nör­ler Ersin Tür­ker, Mah­mut Kurt ve Yük­sel Maz­lum’u kut­lu­yo­rum. Bak­tım hepsi ha­ra­la gü­re­le güzel bir ko­şuş­tur­ma­nın için­de­ler.
Kah ant­ren­man­lar­da, kah o minik yav­ru­la­rı ile il­gi­len­me aşa­ma­sın­da harıl harıl ça­lı­şı­yor­lar. “Aman ha bir eksik ol­ma­sın” der­ce­si­ne ge­le­ce­ğin fut­bol­cu­la­rı­nı ye­tiş­tir­me der­di­ne gir­miş olan bu isim­le­ri tek­rar tek­rar teb­rik edi­yo­rum. El­bet­te sos­yal te­sis­le­re gelen minik yav­ru­la­rın hepsi fut­bol­cu ola­cak diye bir kural yok ama söy­le­di­ğim gibi o isim­le­rin hepsi Ka­ra­sus­por fut­bol oku­lu­nun emek­çi­le­ri ve iş­le­ri­ni hakkı ile yap­mak­ta­lar.
Bunun ya­nın­da Kenan Tir­ya­ki ho­ca­mız da, il için­de ya­pı­lan lig­le­re ka­tı­lan ta­kım­lar ile il­gi­len­mek­te. Birde bu aile­ye yeni ka­tı­lan Ka­ra­sus­por’un eski fut­bol­cu­su, Ka­ra­su Gü­vens­por, Ka­ra­su Ya­lıs­por, yine Ka­ra­su fut­bol aka­de­mi­si­nin ve en son Kı­zıl­cıks­por’un ant­re­nö­rü Zeki Nal­ça­cı­oğ­lu var. Hırsı, dü­rüst­lü­ğü, sa­mi­mi­ye­ti ile her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan Zeki hoca da artık Ka­ra­su­por’da. Ken­di­si­ne şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Bir de buna Kulüp Baş­ka­nı Meh­met Akbaş ve yö­ne­ti­mi­ni ka­tı­yo­rum. Söy­le­di­ğim gibi temel de sağ­lam, ic­ra­at da.
Peki neden böyle bir ya­zı­ya gerek duy­du­ğu­ma ge­lecek olur­sak, Ocak ayı­nın son gün­le­rin­de A takım id­ma­nın­da bazı genç­le­ri gör­düm. Sonra araş­tı­rın­ca bu genç­le­rin, U-16 ve U-17 ta­kı­mın­da forma giyen Kür­şat. Yasin. Soner. Ber­kant. Al­pe­ren. İsa ve Emir­han ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim.
Bu tablo beni öyle çok mutlu etti ki an­la­ta­mam. Demek ki alt­ya­pı­da ya­pı­lan olum­lu ça­lış­ma­lar işe ya­rı­yor­muş.
Hem yö­ne­tim, hem de yu­ka­rı­da isim­le­rin­den bah­set­tik­le­ri­min bu tab­lo­yu oluş­tur­mak için ver­dik­le­ri çaba kar­şı­lı­ğı­nı buldu. Ken­di­le­ri hem maddi, hem ma­ne­vi ola­rak çok şey kat­tı­lar Sa­rı-Kır­mı­zı­lı renk­le­re.
Daha önce de yazıp çiz­dim. Hatta ba­zı­la­rı kızdı ama ben yine ya­za­yım. Çünkü tek der­dim Ka­ra­sus­por. Bakın Meh­met Akbaş ve yö­ne­ti­mi çok fark­lı bir kulüp an­la­yı­şı ile yola çıktı. Ön­ce­lik­le­ri te­sis­leş­mey­di ve bunu ba­şar­dı­lar. Ki­ra­lık da olsa ku­lü­be bir sos­yal tesis ka­zan­dır­dı­lar. Ar­dın­dan alt ya­pı­ya yö­ne­lip önce fut­bol oku­lu­nu kur­du­lar. En önem­li­si de 20 fut­bol­cu kar­de­şi­mi­zin ba­rı­na­bi­le­ce­ği bir loj­ma­nı oldu.
Sa­de­ce bu­nun­la kal­ma­yıp şimdi de jim­nas­tik okulu aç­tı­lar. Yet­me­di kulüp for­ma­sı ve mal­ze­me­le­ri satan bir ma­ğa­za aç­tı­lar. Kı­sa­ca demem o ki; bir kulüp adına ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa yap­tı­lar. Bence artık tüm Ka­ra­su’nun bu yö­ne­ti­me sahip çık­ma­sı şart. Tabi Ka­ra­sus­por’u se­vi­yor­sak.
Biraz da Süper Ama­tör Lig’de Ka­ra­su’muzu tem­sil eden ta­kım­la­rı­mız­dan bah­se­de­lim. A gru­bun­da ter döken Ka­ra­su Azi­zi­yes­por, geç­ti­ği­miz gün ligin ka­li­te­li ku­lüp­le­rin­den olan ve ili­mi­zin tec­rü­be­li Ant­re­nör­le­rin­den Bay­ram Ber­ber
ida­re­sin­de bu­lu­nan Çay­ba­şı Be­kir­pa­şas­por’u ağır­la­dı. Güzlü ra­ki­bi kar­şı­sın­da ha­ri­ka bir fut­bol ser­gi­le­yen Azi­zi­ye, iki kez Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­sı­na git­miş olan genç­le­rin gol­le­ri ile ta­raf­ta­rı önün­de 6-3 ka­zan­dı. Hem ga­li­bi­yet se­vin­dir­di, hem de ser­gi­le­nen fut­bol çok be­ğe­nil­di.
Bunun ya­nın­da ta­kı­mı ça­lış­tı­ran İlker Işık’tan bah­set­me­den olmaz. Azi­zi­ye Ma­hal­le­si ve Ka­ra­su Azi­zi­yes­por ‘un sev­da­lı­sı olan Işık, res­men ta­kı­ma hayat ver­miş. Hırsı ve azmi ile fut­bol­cu­la­rı­na ışık tutan İlker ho­ca­yı kut­lu­yo­rum. Ma­hal­le de ne zaman bir et­kin­lik var İlker hoca orada. Bir bak­mış­sın tın­tın fes­ti­val­le­rin­de, bir bak­mış­sın folk­lor ya­pı­yor. Şimdi de fut­bol. Bravo İlker Işık ho­ca­ma. İnşal­lah he­de­fi­ni­ze ula­şır­sı­nız. Yani ligde ka­lır­sı­nız. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1037