SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 24.05.2019

Yeniden Aziziye


    Bu hafta da Azi­zi­yes­por`dan bah­se­de­ce­ğim. Son­ra­sı el­bet­te ef­sa­ne­miz Sa­kar­yas­por ola­cak. Neden mi Azi­zi­yes­por? Bana göre se­be­bi çok. Yak­la­şık altı alt yaş gu­ru­bun­da mü­ca­de­le edi­yor ve hemen hemen tüm grup­lar­da Kuzey Böl­ge­si­ni tem­si­len ya­rış­ma­cı bir takım ha­lin­de Sa­kar­ya ama­tör fut­bo­lun­da İlçe­mi­zi gu­rur­la tem­sil edi­yor­lar. Bir kere buna koca bir ma­şal­lah demek lazım. Tabi son­ra­sı bu genç­le­ri­mi­zi ya­rış­ma­cı hale ge­ti­ren sev­gi­li ant­re­nö­rü­müz, beden eği­ti­mi öğ­ret­me­ni Ersin Tür­ker kar­de­şi­mi­zi teb­rik etmek gerek. Her ha­liy­le hak edi­yor ma­şal­la­hı ve teb­rik­le­ri. El­bet­te bir de bu ya­pı­lan­ma­nın perde ar­ka­sın­da olan­la­rı var. Gerek kulüp baş­ka­nı Reşit Yetim, ge­rek­se genel kap­tan Şaban Altay, hak edi­yor­lar teb­ri­ği. Kos­ko­ca­man helal olsun Azi­zi­yes­por Ca­mi­ası­na. 
    İlçe­miz­de Halk Eği­tim Mer­ke­zi spo­run her bran­şın­da beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­ni gö­rev­len­di­re­rek genç kar­deş­le­ri­mi­zin spor ya­pa­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak için kurs­lar açı­yor. Ço­ğun­lu­ğu fut­bol olu­yor branş ola­rak. Şimdi ar­ka­ya bir dönüp bak­tı­ğı­mız­da gözle gö­rü­lür ola­rak eli­miz­de bir tek Azi­zi­yes­por var ya­rış­ma­cı kulüp ola­rak bir de Ka­ra­su Be­le­di­ye­si fut­bol aka­de­mi­si gö­zü­kü­yor. Diğer kurs veren eği­tim­ci­le­rin nasıl bir ba­şa­rı elde et­tik­le­ri henüz eli­miz­de mev­cut değil. Var ise de benim ha­be­rim ol­mu­yor. Bazen ak­lı­ma da gel­mi­yor değil, Halk Eği­tim Mer­ke­zi bu kur­si­yer eği­tim­ci­le­re ver­dik­le­ri üc­re­tin kar­şı­lı­ğı­nı ala­bi­li­yor mu diye. Ama­cım kim­se­yi töh­met al­tın­da bı­rak­mak değil, sakın yan­lış an­la­şıl­ma­sın. Alan razı veren razı ol­duk­tan sonra genç­le­ri­miz spor öğ­ren­miş ya da öğ­ren­me­miş demek ki pek umur­sa­na­cak bir durum değil gibi…    
    Asıl me­se­le­miz Azi­zi­yes­por. Başta da be­lirt­ti­ğim gibi altı yaş gru­bun­da ba­şa­rı­lı olmuş bir kulüp. En son U 17 gru­bun­da Play-off maç­la­rın­da Sa­kar­ya`nın gü­zi­de ve ku­rum­sal­laş­mış ku­lüp­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak lider oldu, Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­sın­da il­çe­mi­zi ve ili­mi­zi tem­sil hakkı ka­zan­dı. Bu da demek olu­yor ki ilçe ola­rak bu ba­şa­rı­yı biz­le­re sağ­la­yan genç ye­te­nek­le­ri­mi­ze sahip çık­ma­lı­yız, biz­le­ri en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­le­ri­ne des­tek ol­ma­lı­yız. Hatta mü­sa­ba­ka­la­rın oy­na­na­ca­ğı il­de­ki giyim kuşam, ba­rın­ma im­ka­nı­nı mü­kem­mel bir şe­kil­de ta­mam­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­lı­yız. Öyle bir ti­şört, şort, üstün körü eşof­man­la gi­der­ler­se aynı şe­kil­de de dö­nüş­le­ri olur diye dü­şü­nü­yo­rum.
    Ge­le­lim gu­ru­ru­muz, ef­sa­ne­miz Sa­kar­yas­por`umuza… 2. Lig Beyaz Grup`u dör­dün­cü ta­mam­la­dık ve Play-off maç­la­rın­da­ki ra­ki­bi­miz bana göre ligin en dişli ekip­le­rin­den. Ban­dır­mas­por`la eş­le­şin­ce ve ligin son ma­çın­da kendi se­yir­ci­miz önün­de lig ma­çın­da 1-5 mağ­lu­bi­yet, yö­ne­tim ba­zın­da kay­na­yan ka­za­nın taş­ma­sı­na sebep oldu. Ar­dın­dan Play-off`ta yine Ban­dır­mas­por maçı 1-1 be­ra­be­re bi­tin­ce olan­lar kendi akı­cı­lı­ğın­da yol al­ma­ya devam etti. Ma­ale­sef Ban­dır­ma dep­las­ma­nın­da yö­ne­tim­den iki önem­li isim daha is­ti­fa etti. Zan­ne­di­yo­rum ki bu is­ti­fa­lar fut­bol­cu­la­rı­mı­zı adeta ba­şa­rı adına kam­çı­la­mış ki, son da­ki­ka­lar­da at­tı­ğı­mız iki gol Ka­ra­de­niz fır­tı­na­sı­na ya­ka­la­nan Ban­dır­mas­por`u Play-off`ta saf dışı bı­rak­tı. Bi­lin­di­ği gibi ar­dın­dan ligi haf­ta­lar­ca lider gö­tü­ren Gü­müş­ha­nes­por`u, bir­bir­le­riy­le ke­net­len­miş Sa­kar­yas­por`lu fut­bol­cu­la­rı­mız baş­kan­sız, yö­ne­tim­siz git­tik­le­ri dep­las­man ma­çın­da `inan­mış­lar or­du­su­nun` za­fe­ri­ni ya­şat­tı­lar şeh­ri­mi­ze. Tabi maça giden bir iki yö­ne­ti­ci­miz hariç. Kı­sa­ca­sı yer de­ğiş­mez­se, ina­nan­la­rın Mer­sin`de oy­na­na­cak final ma­çın­dan za­fer­le dö­ne­cek­le­rin­den kuş­kum yok. Haf­ta­ya siz­ler­le 34 haf­ta­lık lig se­rü­ve­ni­ni ar­dın­dan Play-off ve 27 Mayıs Pazar günü Mer­sin`de oy­na­ya­ca­ğı­mız final maç­la­rı­nın öy­kü­sü­nü, hem de bi­rin­ci ağız­dan pay­la­şa­ca­ğız.
    22 Mayıs Salı günü saat 19.00’da rö­vanş oy­na­dı­ğı­mız Gü­müş­ha­nes­por’u yak­la­şık 20 bin ta­raf­ta­rı önün­de Talha’nın müt­hiş ser­best vu­ru­şuy­la ilk dev­re­de 1-0 ge­ri­de bı­rak­tık. İkinci dev­re­nin or­ta­la­rın­da Gü­müş­ha­nes­por’un be­ra­ber­lik golü geldi. Play-off maç­la­rı­nın gol kralı Ba­tu­han Ka­ra­de­niz’in go­lüy­le öne geçen eki­bi­miz golün se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­dan B. Ka­ra­de­niz’in ikin­ci sa­rı­dan kır­mı­zı kart gör­me­si ve Mer­sin’de oy­na­na­cak final ma­çın­da ol­ma­ma­sı tür­bin­le­ri üzdü. Biz­ler yine de fi­nal­le­rin ta­kı­mı olan Sa­kar­yas­por’umuza şam­pi­yon­luk yo­lun­da inan­cı­mı­zı kay­bet­me­den, ina­nan­lar ka­za­nır di­yo­ruz. 
                      Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 275