• Ana Sayfa
  • »
  • Ekrem Yüce de mi Karasu`ya küstü?

Ekrem Yüce de mi Karasu`ya küstü?Geç­ti­ği­miz hafta 30’lu yaş­lar­da bir genç­le ta­nış­tık. ABD’nin Baş­ken­ti Was­hing­ton eya­le­ti­ne bağlı Se­att­le’da ya­şı­yor. 
   Yük­se­köğ­re­ni­mi­ni ABD’de ta­mam­la­mış. Türk­çe ko­nu­şur­ken zor­lan­sa da cüm­le­le­ri sade ve man­tık­lı. Kur­du­ğu şir­ket fi­nans ala­nın­da da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ve­ri­yor. Ay­rı­ca büyük şir­ket­ler arası in­ter­net ya­zış­ma­la­rı­nın gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da bir araş­tır­ma ya­pı­yor. 
   Ka­ra­su’ya, ilçe mer­ke­zi­ne 20 km me­sa­fe­de­ki bir ma­hal­le­de satın al­dı­ğı 20 dö­nüm­lük ara­zi­nin ta­pu­su­nu dev­ral­mak için gel­miş. Bunun ya­tı­rım amaç­lı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. An­ne­si de geçen yıl aynı ma­hal­le­de 40 dö­nüm­lük arazi almış.
   Ya­tı­rım için neden il­çe­mi­zi seç­ti­ği­ni ve ara­zi­de bazı özel­lik­ler ara­ma­sı­nın ne­den­le­ri­ni sor­dum. “Satın al­dı­ğım yer, Ka­ra­de­niz’i ve Acar­lar Lon­go­zu’nun mut­lak ko­ru­ma böl­ge­si­ne yük­sek­ten bakan bir ya­maç­ta. Lon­goz bir dünya mar­ka­sı… Neden yük­sek bir arazi di­yor­sa­nız, kü­re­sel ısın­ma ne­de­niy­le ge­le­cek­te Ka­ra­de­niz’in se­vi­ye­si yük­se­lecek. Bu ka­çı­nıl­maz bir sonuç ola­rak gö­rü­nü­yor” ya­nı­tı­nı verdi.
   Bu konu şim­di­lik ke­nar­da dur­sun.
   Hep yazıyorum. Ka­ra­su, diğer il­çe­le­ri­mi­ze göre hem coğ­ra­fi hem de son 10 yıl için­de ya­pı­lan çe­şit­li ya­tı­rım­lar do­la­yı­sıy­la ge­liş­me kay­de­di­yor.  Aynı za­man­da böl­ge­nin de­ni­ze açı­lan en önem­li ka­pı­sı. Li­ma­nı, güm­rü­ğü, de­mir­yo­lu pro­je­si­ni, Ka­ra­de­niz oto­yo­lu bağ­lan­tı­sı­nın yakın bir za­man­da Ka­ra­su’dan geçip İstan­bul’a ula­şa­cak ol­ma­sı­nı da ek­le­yin. Bu bi­le­şen­ler bir ‘lo­jis­tik mer­kez’ ta­ri­fi­ne uyu­yor.
   Böy­le­si özel­lik­le­re sahip bir il­çe­nin ge­le­ce­ği makro bir ba­kış­la ve titiz bir şe­kil­de plan­lan­ma­lı. Gö­rü­nür­de böyle bir ni­ye­tin iz­le­ri yok! As­lı­na ba­kar­sa­nız 1/100 Bin­lik Çevre Dü­ze­ni Planı’nı ha­ya­ta ge­çi­recek alt düzey plan­la­rın bir an önce uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Öyle bir çaba da gö­rün­mü­yor.
   Bir­kaç örnek: Ka­ra­su Be­le­di­ye­si acil kap­sa­mı­na al­dı­ğı bazı ko­nu­lar­da mikro pro­je­ler uy­gu­la­ma gay­re­tin­de. Bun­la­rı ben ‘pan­su­man te­da­vi­le­ri’ ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­rum. Genel bir bakış açı­sıy­la pro­je­le­re gi­recek ne kadro ne de güç var. Çünkü be­le­di­ye borç ba­ta­ğın­da!
   Ka­ra­su Bü­yük­şe­hir’e bağlı. Sa­hi­li­nin kont­ro­lü ve dü­zen­len­me­si Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­sin­de. Keş­me­keş­lik diz boyu. Her­kes ‘yetki bende değil onda’ ma­ze­re­ti­ne sı­ğı­nı­yor. Geçen yıl sağlık nedenleriyle,Bu sezon da can güvenliği gerekçesiyle üç kez de­ni­ze giriş ya­sa­ğı ilan edil­di. Ulu­sal ba­sı­na mal­ze­me olduk. Kamuoyuna şırınga edilen bu kötü algıyı yıllarca silemeyiz. Buna rağmen, so­run­la il­gi­li bir araş­tır­ma, rapor, bir karşı atak veya çözüm öne­ri­si yok!
   Se­çim­le­rin üze­rin­den beş ay geçti, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı Ekrem Yüce bazı özel bu­luş­ma­lar Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ka­pı­sı­nı henüz çal­mış değil! Yüce, Sa­kar­ya’da ta­ti­le çıkan nü­fu­sun büyük bir kıs­mı­nın Ka­ra­su’yu ter­cih et­ti­ği­ni bil­mez mi? 
   SASKİ alt­ya­pı­dan so­rum­lu… 2016 yı­lın­da 20 mil­yon lira (tril­yon) har­ca­na­rak ya­pı­lan yağ­mur­su­yu hat­la­rı düz­gün ça­lış­mı­yor. Çünkü proje kap­sa­mın­da bu­lu­nan sel su­la­rı­nın bağ­lan­dı­ğı ana kanalın ıslahı kısmı pas geçilmiş. Ka­na­lın suyu Sa­kar­ya Nehri’ne ulaş­ma­dı­ğı için sis­tem ça­lış­mı­yor. SASKİ bu so­run­dan yeni ha­ber­dar olmuş!
   Sa­kar­ya Nehri kı­yı­la­rı, de­ni­ze dö­kül­dü­ğü yer­den baş­la­ya­rak gü­ne­ye doğru res­men yağ­ma­la­nı­yor! Suya ça­kı­lan ka­zık­lar üze­rin­de hemen her gün iki-üç katlı ya­pı­lar di­ki­li­yor. Bun­la­rın ba­zı­la­rı için İmar Ba­rı­şı’na baş­vu­ru ya­pıl­mış, iyi mi! 
   Yet­ki­li bi­rim­ler nehir kıyı sa­ha­sın­da­ki kaçak ya­pı­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nı nasıl kabul eder? Kay­ma­kam­lık Va­li­lik, Bü­yük­şe­hir uyu­yor mu? 
   Kud­ret sa­hi­bi yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, Se­att­le’da ya­şa­yan bir Türk genci kadar Ka­ra­su’nun de­ğe­ri ve ge­le­ce­ği hak­kın­da bilgi sa­hi­bi de­ğil­se zat-ı alilerine “O koltuklarda ne işiniz var” diye sormak hakkımız değil mi?

Asalet nasıl anlaşılır? 
   Sa­ra­yın hay­van bakım iş­le­riy­le de gö­rev­li bah­çı­va­nı ölmüş. Ye­ri­ne yeme içme kar­şı­lı­ğı bi­ri­ni bul­muş­lar. 
   Bir gün ta­yı­na bin­mek üzere olan pa­di­şa­hı uyar­mış yeni bah­çı­van: “Pa­di­şa­hım bu tay asil değil!” Pa­di­şah iş­kil­le­nip du­ru­mu ve­zi­re ak­tar­mış. Tayı satan ki­şi­ye ula­şıl­mış. “Ben­den ıs­rar­la is­te­di­niz sat­tım. Hi­kâ­ye­si­ni is­ti­yor­sa­nız an­la­ta­yım. Bu tayın anası do­ğum­da öldü. Biz de inek sü­tüy­le bes­le­dik” demiş. Durum pa­di­şa­ha ile­ti­lin­ce bah­çı­va­nı ça­ğır­mış. “Söyle ba­ka­lım, nasıl an­la­dın tayın asil ol­ma­dı­ğı­nı?” Bah­çı­van an­lat­mış: “Pa­di­şa­hım, asil tay do­kun­du­ğun­da ani tepki verir. Si­nin­ki­si­ne dür­tü­yo­rum geç ka­lı­yor.” Pa­di­şah bir afe­rin çe­ke­rek bah­çı­va­nın ek­me­ği­nin iki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı em­ret­miş.
   Zaman geç­miş, bu kez bah­çı­van bah­çe­de­ki hin­di­le­ri seven pa­di­şa­ha ya­na­şıp ko­nuş­muş: “Pa­di­şa­hım bu hindi asil değil!” La­hav­le çeken pa­di­şah ve­zi­rin­den bu kez hin­di­le­rin men­şe­ini araş­tır­ma­sı­nı is­te­miş. So­nuç­ta bu hin­di­le­rin tavuk fol­lu­ğu­na ko­nu­lan yu­mur­ta­dan çık­tı­ğı an­la­şıl­mış. Pa­di­şah bi­zim­ki­nin ek­me­ği­ni üç ka­tı­na çı­kar­mış
   Pa­di­şah bir gün bah­çı­van­la soh­bet eder­ken bir­den bi­zim­ki­nin “Sul­ta­nım, siz de asil biri de­ğil­si­niz!” sö­züy­le ir­kil­miş ve küp­le­re bin­miş: “Bre zın­dık, bu ne cüret. Ne­re­den bi­li­yor­sun asil ol­ma­dı­ğı­mı. Çabuk söyle” demiş. Bi­zim­ki­si “Pa­di­şa­hım, onu söy­ler­sem kel­lem gider, siz en iyisi va­li­de­ni­ze sorun” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş.
   Pa­di­şah ana­sı­na başvurmuş. Bir iki naz­lan­ma­nın son­ra­sın­da anası çö­zül­müş:   “A oğlum. Ba­ba­nın ço­cu­ğu ol­mu­yor­du. Sorun bende değil on­day­dı. Ülke hü­küm­dar­sız ka­la­cak­tı. Sa­ra­yın bir fı­rın­cı­sı vardı…” di­ye­rek olanı bi­te­ni ak­tar­mış. 
   Pa­di­şah bah­çı­va­nı ça­ğır­tıp sor­muş: “Be adam, sa­ra­ya yeni gel­din ama her de­di­ğin doğru çıktı. Nedir bunun se­be­bi hik­me­ti?” 
   “Hün­kâ­rım” demiş bah­çı­van… “Asil biri ol­say­dı­nız eğer, bil­di­ğim doğ­ru­lar için ekmek sa­yı­sı­nı ar­tır­mak­la ye­tin­mez, beni her se­fe­rin­de birer al­tın­la ödül­len­di­rir­di­niz” ya­nı­tı­nı ver­miş.
   Kıs­sa­dan hisse: Bu hi­kâ­ye­ye uyan son gün­le­rin ger­çe­ği, Türk-İş Baş­ka­nı’nın ki­mi­ne göre 80, ki­mi­ne göre 150 mil­yon­luk ma­aşı­na kar­şı­lık Ça­lış­ma Ba­ka­nı’yla bir olup iş­çi­yi sat­ma­sı­dır deriz. 
   Yı­ğın­la başka örnek de var ama yaz­mak ce­sa­ret ister! 
   İste­yen dener, bulur ve ra­hat­lar!

Basiret bağlanması
   Eksi 128 mil­yon lira ile ka­sa­yı tes­lim alı­yor­sun. Son anda ek­le­nen borç­la top­la­mı 130 mil­yon... 2,5 mil­yon lira ge­cik­miş per­so­nel maaşı...
   Bütün bun­lar tah­min edil­me­ye enkaz tah­min edil­mi­yor de­ğil­di. Hemen her aday seçim mey­dan­la­rın­da dile ge­tir­miş­ti. En çok da kendi par­ti­si­nin bir ön­ce­ki be­le­di­ye baş­ka­nın­dan gö­re­vi dev­ra­lan yeni baş­kan İshak Sarı saydı döktü bun­la­rı...
   Se­çi­min üze­rin­den beş ay geçti. Baş­kan Sarı’yla 150 gün son­ra­sı ikin­ci kez bir araya gelme fır­sa­tı bu­la­bil­dim. Bu­luş­ma­nın amacı Ka­ra­su Ka­le­si ile il­gi­li ola­rak ga­ze­te­miz ar­şiv­le­rin­de yer alan bil­gi­le­ri ak­tar­mak­tı.
   Baş­kan Sarı bir so­luk­ta an­lat­tı eko­no­mik du­ru­mu.
   Kendisini din­ler­ken haklı çık­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şa­mak diye ta­nım­la­nan du­ru­mu ya­şa­dı­ğı­mı söy­le­ye­yim.
   Be­le­di­ye­le­rin yaşam kay­na­ğı, nüfus ba­şı­na Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan öde­nen ve İller Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la ulaş­tı­rı­lan ha­ke­diş­ler­dir. Bu mik­tar Ka­ra­su Be­le­di­ye­si için aylık or­ta­la­ma 1 mil­yon 200 bin lira ile 1 mil­yon 500 bin lira ara­sın­da­dır. 2015 yılı ön­ce­sin­de kul­la­nıl­mış kre­di­ler için ke­si­len aylık mik­tar yak­la­şık 150 bin lira ci­va­rın­day­dı. 2015`te kul­la­nı­lan yüklü kre­di­nin aylık ke­sin­ti­si 735 bin li­ra­dır. Bu ke­sin­ti 9 yıl daha devam ede­cek­tir.
   Nasıl oldu da Karasu’nun basireti bağlandı? Ben hala bunu anlayabilmiş değilim.  Dağ başına ışıklandırmalı stat yapılırken neredeydik bizler?
   46 milyona karşılık 80 milyon borç ödeyeceğiz; yazık!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 97