SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Ekrem Yüce de mi Karasu`ya küstü?

Ekrem Yüce de mi Karasu`ya küstü?Geç­ti­ği­miz hafta 30’lu yaş­lar­da bir genç­le ta­nış­tık. ABD’nin Baş­ken­ti Was­hing­ton eya­le­ti­ne bağlı Se­att­le’da ya­şı­yor. 
   Yük­se­köğ­re­ni­mi­ni ABD’de ta­mam­la­mış. Türk­çe ko­nu­şur­ken zor­lan­sa da cüm­le­le­ri sade ve man­tık­lı. Kur­du­ğu şir­ket fi­nans ala­nın­da da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ve­ri­yor. Ay­rı­ca büyük şir­ket­ler arası in­ter­net ya­zış­ma­la­rı­nın gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da bir araş­tır­ma ya­pı­yor. 
   Ka­ra­su’ya, ilçe mer­ke­zi­ne 20 km me­sa­fe­de­ki bir ma­hal­le­de satın al­dı­ğı 20 dö­nüm­lük ara­zi­nin ta­pu­su­nu dev­ral­mak için gel­miş. Bunun ya­tı­rım amaç­lı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. An­ne­si de geçen yıl aynı ma­hal­le­de 40 dö­nüm­lük arazi almış.
   Ya­tı­rım için neden il­çe­mi­zi seç­ti­ği­ni ve ara­zi­de bazı özel­lik­ler ara­ma­sı­nın ne­den­le­ri­ni sor­dum. “Satın al­dı­ğım yer, Ka­ra­de­niz’i ve Acar­lar Lon­go­zu’nun mut­lak ko­ru­ma böl­ge­si­ne yük­sek­ten bakan bir ya­maç­ta. Lon­goz bir dünya mar­ka­sı… Neden yük­sek bir arazi di­yor­sa­nız, kü­re­sel ısın­ma ne­de­niy­le ge­le­cek­te Ka­ra­de­niz’in se­vi­ye­si yük­se­lecek. Bu ka­çı­nıl­maz bir sonuç ola­rak gö­rü­nü­yor” ya­nı­tı­nı verdi.
   Bu konu şim­di­lik ke­nar­da dur­sun.
   Hep yazıyorum. Ka­ra­su, diğer il­çe­le­ri­mi­ze göre hem coğ­ra­fi hem de son 10 yıl için­de ya­pı­lan çe­şit­li ya­tı­rım­lar do­la­yı­sıy­la ge­liş­me kay­de­di­yor.  Aynı za­man­da böl­ge­nin de­ni­ze açı­lan en önem­li ka­pı­sı. Li­ma­nı, güm­rü­ğü, de­mir­yo­lu pro­je­si­ni, Ka­ra­de­niz oto­yo­lu bağ­lan­tı­sı­nın yakın bir za­man­da Ka­ra­su’dan geçip İstan­bul’a ula­şa­cak ol­ma­sı­nı da ek­le­yin. Bu bi­le­şen­ler bir ‘lo­jis­tik mer­kez’ ta­ri­fi­ne uyu­yor.
   Böy­le­si özel­lik­le­re sahip bir il­çe­nin ge­le­ce­ği makro bir ba­kış­la ve titiz bir şe­kil­de plan­lan­ma­lı. Gö­rü­nür­de böyle bir ni­ye­tin iz­le­ri yok! As­lı­na ba­kar­sa­nız 1/100 Bin­lik Çevre Dü­ze­ni Planı’nı ha­ya­ta ge­çi­recek alt düzey plan­la­rın bir an önce uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Öyle bir çaba da gö­rün­mü­yor.
   Bir­kaç örnek: Ka­ra­su Be­le­di­ye­si acil kap­sa­mı­na al­dı­ğı bazı ko­nu­lar­da mikro pro­je­ler uy­gu­la­ma gay­re­tin­de. Bun­la­rı ben ‘pan­su­man te­da­vi­le­ri’ ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­rum. Genel bir bakış açı­sıy­la pro­je­le­re gi­recek ne kadro ne de güç var. Çünkü be­le­di­ye borç ba­ta­ğın­da!
   Ka­ra­su Bü­yük­şe­hir’e bağlı. Sa­hi­li­nin kont­ro­lü ve dü­zen­len­me­si Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­sin­de. Keş­me­keş­lik diz boyu. Her­kes ‘yetki bende değil onda’ ma­ze­re­ti­ne sı­ğı­nı­yor. Geçen yıl sağlık nedenleriyle,Bu sezon da can güvenliği gerekçesiyle üç kez de­ni­ze giriş ya­sa­ğı ilan edil­di. Ulu­sal ba­sı­na mal­ze­me olduk. Kamuoyuna şırınga edilen bu kötü algıyı yıllarca silemeyiz. Buna rağmen, so­run­la il­gi­li bir araş­tır­ma, rapor, bir karşı atak veya çözüm öne­ri­si yok!
   Se­çim­le­rin üze­rin­den beş ay geçti, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı Ekrem Yüce bazı özel bu­luş­ma­lar Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ka­pı­sı­nı henüz çal­mış değil! Yüce, Sa­kar­ya’da ta­ti­le çıkan nü­fu­sun büyük bir kıs­mı­nın Ka­ra­su’yu ter­cih et­ti­ği­ni bil­mez mi? 
   SASKİ alt­ya­pı­dan so­rum­lu… 2016 yı­lın­da 20 mil­yon lira (tril­yon) har­ca­na­rak ya­pı­lan yağ­mur­su­yu hat­la­rı düz­gün ça­lış­mı­yor. Çünkü proje kap­sa­mın­da bu­lu­nan sel su­la­rı­nın bağ­lan­dı­ğı ana kanalın ıslahı kısmı pas geçilmiş. Ka­na­lın suyu Sa­kar­ya Nehri’ne ulaş­ma­dı­ğı için sis­tem ça­lış­mı­yor. SASKİ bu so­run­dan yeni ha­ber­dar olmuş!
   Sa­kar­ya Nehri kı­yı­la­rı, de­ni­ze dö­kül­dü­ğü yer­den baş­la­ya­rak gü­ne­ye doğru res­men yağ­ma­la­nı­yor! Suya ça­kı­lan ka­zık­lar üze­rin­de hemen her gün iki-üç katlı ya­pı­lar di­ki­li­yor. Bun­la­rın ba­zı­la­rı için İmar Ba­rı­şı’na baş­vu­ru ya­pıl­mış, iyi mi! 
   Yet­ki­li bi­rim­ler nehir kıyı sa­ha­sın­da­ki kaçak ya­pı­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nı nasıl kabul eder? Kay­ma­kam­lık Va­li­lik, Bü­yük­şe­hir uyu­yor mu? 
   Kud­ret sa­hi­bi yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, Se­att­le’da ya­şa­yan bir Türk genci kadar Ka­ra­su’nun de­ğe­ri ve ge­le­ce­ği hak­kın­da bilgi sa­hi­bi de­ğil­se zat-ı alilerine “O koltuklarda ne işiniz var” diye sormak hakkımız değil mi?

Asalet nasıl anlaşılır? 
   Sa­ra­yın hay­van bakım iş­le­riy­le de gö­rev­li bah­çı­va­nı ölmüş. Ye­ri­ne yeme içme kar­şı­lı­ğı bi­ri­ni bul­muş­lar. 
   Bir gün ta­yı­na bin­mek üzere olan pa­di­şa­hı uyar­mış yeni bah­çı­van: “Pa­di­şa­hım bu tay asil değil!” Pa­di­şah iş­kil­le­nip du­ru­mu ve­zi­re ak­tar­mış. Tayı satan ki­şi­ye ula­şıl­mış. “Ben­den ıs­rar­la is­te­di­niz sat­tım. Hi­kâ­ye­si­ni is­ti­yor­sa­nız an­la­ta­yım. Bu tayın anası do­ğum­da öldü. Biz de inek sü­tüy­le bes­le­dik” demiş. Durum pa­di­şa­ha ile­ti­lin­ce bah­çı­va­nı ça­ğır­mış. “Söyle ba­ka­lım, nasıl an­la­dın tayın asil ol­ma­dı­ğı­nı?” Bah­çı­van an­lat­mış: “Pa­di­şa­hım, asil tay do­kun­du­ğun­da ani tepki verir. Si­nin­ki­si­ne dür­tü­yo­rum geç ka­lı­yor.” Pa­di­şah bir afe­rin çe­ke­rek bah­çı­va­nın ek­me­ği­nin iki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı em­ret­miş.
   Zaman geç­miş, bu kez bah­çı­van bah­çe­de­ki hin­di­le­ri seven pa­di­şa­ha ya­na­şıp ko­nuş­muş: “Pa­di­şa­hım bu hindi asil değil!” La­hav­le çeken pa­di­şah ve­zi­rin­den bu kez hin­di­le­rin men­şe­ini araş­tır­ma­sı­nı is­te­miş. So­nuç­ta bu hin­di­le­rin tavuk fol­lu­ğu­na ko­nu­lan yu­mur­ta­dan çık­tı­ğı an­la­şıl­mış. Pa­di­şah bi­zim­ki­nin ek­me­ği­ni üç ka­tı­na çı­kar­mış
   Pa­di­şah bir gün bah­çı­van­la soh­bet eder­ken bir­den bi­zim­ki­nin “Sul­ta­nım, siz de asil biri de­ğil­si­niz!” sö­züy­le ir­kil­miş ve küp­le­re bin­miş: “Bre zın­dık, bu ne cüret. Ne­re­den bi­li­yor­sun asil ol­ma­dı­ğı­mı. Çabuk söyle” demiş. Bi­zim­ki­si “Pa­di­şa­hım, onu söy­ler­sem kel­lem gider, siz en iyisi va­li­de­ni­ze sorun” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş.
   Pa­di­şah ana­sı­na başvurmuş. Bir iki naz­lan­ma­nın son­ra­sın­da anası çö­zül­müş:   “A oğlum. Ba­ba­nın ço­cu­ğu ol­mu­yor­du. Sorun bende değil on­day­dı. Ülke hü­küm­dar­sız ka­la­cak­tı. Sa­ra­yın bir fı­rın­cı­sı vardı…” di­ye­rek olanı bi­te­ni ak­tar­mış. 
   Pa­di­şah bah­çı­va­nı ça­ğır­tıp sor­muş: “Be adam, sa­ra­ya yeni gel­din ama her de­di­ğin doğru çıktı. Nedir bunun se­be­bi hik­me­ti?” 
   “Hün­kâ­rım” demiş bah­çı­van… “Asil biri ol­say­dı­nız eğer, bil­di­ğim doğ­ru­lar için ekmek sa­yı­sı­nı ar­tır­mak­la ye­tin­mez, beni her se­fe­rin­de birer al­tın­la ödül­len­di­rir­di­niz” ya­nı­tı­nı ver­miş.
   Kıs­sa­dan hisse: Bu hi­kâ­ye­ye uyan son gün­le­rin ger­çe­ği, Türk-İş Baş­ka­nı’nın ki­mi­ne göre 80, ki­mi­ne göre 150 mil­yon­luk ma­aşı­na kar­şı­lık Ça­lış­ma Ba­ka­nı’yla bir olup iş­çi­yi sat­ma­sı­dır deriz. 
   Yı­ğın­la başka örnek de var ama yaz­mak ce­sa­ret ister! 
   İste­yen dener, bulur ve ra­hat­lar!

Basiret bağlanması
   Eksi 128 mil­yon lira ile ka­sa­yı tes­lim alı­yor­sun. Son anda ek­le­nen borç­la top­la­mı 130 mil­yon... 2,5 mil­yon lira ge­cik­miş per­so­nel maaşı...
   Bütün bun­lar tah­min edil­me­ye enkaz tah­min edil­mi­yor de­ğil­di. Hemen her aday seçim mey­dan­la­rın­da dile ge­tir­miş­ti. En çok da kendi par­ti­si­nin bir ön­ce­ki be­le­di­ye baş­ka­nın­dan gö­re­vi dev­ra­lan yeni baş­kan İshak Sarı saydı döktü bun­la­rı...
   Se­çi­min üze­rin­den beş ay geçti. Baş­kan Sarı’yla 150 gün son­ra­sı ikin­ci kez bir araya gelme fır­sa­tı bu­la­bil­dim. Bu­luş­ma­nın amacı Ka­ra­su Ka­le­si ile il­gi­li ola­rak ga­ze­te­miz ar­şiv­le­rin­de yer alan bil­gi­le­ri ak­tar­mak­tı.
   Baş­kan Sarı bir so­luk­ta an­lat­tı eko­no­mik du­ru­mu.
   Kendisini din­ler­ken haklı çık­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şa­mak diye ta­nım­la­nan du­ru­mu ya­şa­dı­ğı­mı söy­le­ye­yim.
   Be­le­di­ye­le­rin yaşam kay­na­ğı, nüfus ba­şı­na Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan öde­nen ve İller Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la ulaş­tı­rı­lan ha­ke­diş­ler­dir. Bu mik­tar Ka­ra­su Be­le­di­ye­si için aylık or­ta­la­ma 1 mil­yon 200 bin lira ile 1 mil­yon 500 bin lira ara­sın­da­dır. 2015 yılı ön­ce­sin­de kul­la­nıl­mış kre­di­ler için ke­si­len aylık mik­tar yak­la­şık 150 bin lira ci­va­rın­day­dı. 2015`te kul­la­nı­lan yüklü kre­di­nin aylık ke­sin­ti­si 735 bin li­ra­dır. Bu ke­sin­ti 9 yıl daha devam ede­cek­tir.
   Nasıl oldu da Karasu’nun basireti bağlandı? Ben hala bunu anlayabilmiş değilim.  Dağ başına ışıklandırmalı stat yapılırken neredeydik bizler?
   46 milyona karşılık 80 milyon borç ödeyeceğiz; yazık!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 41