SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

1 Kasım’da seçim olur mu?   1 Kasım’da erken seçim ya­pı­la­ca­ğı­na ina­nan­lar­dan mı­sı­nız?
   Eğer öyle dü­şü­nü­yors­a­nız ka­ra­rı­nı­zı göz­den ge­çir­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim.
   Ben seçim ya­pı­la­ca­ğı­na inan­mı­yo­rum ve bunun için haklı ge­rek­çe­le­rim var.
   Or­ta­da ken­di­ni yakın ve uzak ge­le­cek­te ik­ti­da­ra mec­bur sayan bir an­la­yış var. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri bu an­la­yı­şa önem­li bir ders verdi. 
   12 yıl tek ba­şı­na el­de­ki ik­ti­dar ku­şuy­la ye­tin­me­yip dal­da­ki baş­kan­lık ha­yal­le­ri için kıs­pet gi­yen­ler el­de­ki kuş­tan da ol­du­lar!
   Ye­nil­gi el­bet­te hakem (seç­men) ha­ta­sı­na bağ­la­na­cak­tı. Bağ­lan­dı da...
   Adet ye­ri­ni bul­sun ka­bi­lin­den yü­rü­tü­len ko­alis­yon gö­rüş­me­le­ri, ça­ta­la ya­pış­mış muh­la­ma gibi uza­tıl­dı ki, ana­ya­sal süre dol­sun. Öyle de oldu...
   Se­nar­yo ön­ce­den ya­zıl­mış­tı.
   Çe­kim­le­ri de hemen baş­la­tıl­dı.
   Önce Suruç kat­li­amı ya­şan­dı.
   Ar­ka­sın­dan ABD’nin da­yat­ma­sıy­la IŞİD’e karşı ope­ras­yon ka­ra­rı­nın alın­ma­sıy­la bir­lik­te ülke tam an­la­mıy­la bir savaş or­ta­mı­na sü­rük­len­di.
   IŞİD bir ke­na­ra bı­ra­kıl­dı ve daha dünün sar­maş dolaş Çözüm Sü­re­ci mu­hab­be­ti yok sa­yı­la­rak Gü­ney­do­ğu’da iç sa­va­şın yo­lu­nu aça­cak ça­tış­ma or­ta­mı­na gi­ril­di.
   Böl­ge­den her gün oto­ma­ti­ğe bağ­lan­mış gibi şehit ce­na­ze­le­ri ge­li­yor. Ana­do­lu’nun yok­sul aile­le­rinin  ev­le­ri­ne ateş dü­şü­yor.
   Bütün bun­lar kimin umu­run­da; söy­ler mi­si­niz?
   Mu­ha­le­fet li­de­ri­ne hü­kü­met kurma gö­re­vi­ni ver­me­ye­rek Ana­ya­sa’yı açık­ça çiğ­ne­yen an­la­yış, ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken seçim hü­kü­me­ti­nin baş­kan­lı­ğı­na par­ti­si­nin baş­ba­ka­nı­nı ye­ni­den atı­yor.
   Aynı sü­reç­ten geçen kom-şu ülke Yu­na­nis­tan’a ba­kı­yor­su­nuz; bir yük­sek mah­ke­me­nin kadın baş­ka­nı­nı baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ri­yor. Ka­bi­ne­sin­de is­ti­fa eden Çip­ras hü­kü­me­tin­den tek isim yok!    O Yu­na­nis­tan ki, eko­no­mi­si bat­mış; ama de­mok­ra­si­si dim­dik ayak­ta...
   İddi­amın ar­ka­sın­da­yım; 1 Kasım’da seçim filan olmaz!
Se­çi­mi er­te­le­mek için uygun ortam çok­tan ya­ra­tıl­mış.
   Gü­ney­do­ğu’da özerk­li­ği­ni ilan etmiş il ve ilçe sa­yı­sı 17’yi bul­muş.
   Va­li­ler, kay­ma­kam­lar, dev­let gö­rev­li­le­ri so­ka­ğa çı­ka­mı­yor.
   Tüm bölge ola­ğa­nüs­tü hal ilan edi­lecek ko­nu­ma ge­ti­lir­miş.
   2015 Ekim ayı­nın or­ta­la­rı­na dik­kat edin. Eğer ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin tah­min­le­ri AKP’nin tek ba­şı­na ik­ti­da­rı­na işa­ret eden bir ipucu ver­me­di­ği tak­tir­de seçim filan olmaz.
   Daha açıkçası, AKP kazanamayacağı bir seçimi yaptırmaz!
   Ka­mu­oyun­dan giz­le­nen Gü­ney­do­ğu’daki fiili durum, yeni bir ge­liş­mey­miş gibi pa­zar­la­nır ve ola­ğa­nüs­tü hal ile bir­lik­te se­çim­ler be­lir­siz bir ta­ri­he er­te­le­nir.
   Dikkat edin; TBMM’ye Irak ve Suriye tezkerleri geliyor. MHP bunu destekliyor, CHP de karşı çıkmıyor.
   Bu bir savaş hazırlığı mıdır?
   O bölge­de bu­lu­nan 15 ilde 20 bin 527 san­dık ku­ru­la­cak ve 4 mil­yon 700 bin seç­men oy kul­la­na­cak. İçinde bu­lu­nu­lan şart­lar­da sağ­lık­lı bir şe­kil­de seçim yap­mak müm­kün mü?
   Çözüm sü­re­ci bo­yun­ca terör ör­gü­tü PKK’nın Tür­ki­ye’ye 80 bin oto­ma­tik silah, 5 bin ağır silah ve 60 tonun üze­rin­de pat­la­yı­cı sok­tu­ğu id­di­ala­rı­nı is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri bile ya­lan­la­ya­mı­yor. Sa­de­ce bu kadar değil; fü­ze­le, SA 7 adı ve­ri­len uçak­la­ra karşı sis­tem­ler de ül­ke­ye so­kul­muş. Canlı bom­ba­lar da hazır kıta bek­li­yor.
   Bütün bun­lar yet­mez­miş gibi Tür­ki­ye 29 Ağus­tos’ta  Su­ri­ye’deki IŞİD mev­zi­le­ri­ne ABD ile bir­lik­te hava ope­ras­yon­la­rı dü­zen­le­me­ye baş­la­dı.
   Tür­ki­ye’de uy­ku­ya dal­mış IŞİD hüc­re­le­ri­nin şid­det ey­lem­le­ri artık ka­pı­da de­mek­tir. Bunu tah­min etmek için is­tih­ba­rat­çı veya gü­ven­lik uz­ma­nı ol­ma­ya gerek yok.
   AKP, bütün bu ge­liş­me­le­ri göz ardı ede­rek Sa­ra­ya sı­nır­sız ik­ti­dar tesis etme gö­re­vi­ne ki­lit­len­me­ye devam eder mi?
   Bunun ak­si­ni gös­te­recek bir be­lir­ti gö­rün­mü­yor.
   İddi­amı tek­rar­lı­yo­rum; 7 Ha­zi­ran son­ra­sı ha­zır­la­nan se­nar­yo­nun için­de erken se­çi­min be­lir­siz bir ta­ri­he er­te­len­me­si için özel bir bölüm de var.
   Yazılı basında 1 Kasım seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına dair kuşkular zirve yapmış durumda.
   Ka­len­de­re kış ge­li­yor de­miş­ler, tit­re­me­ye ha­zı­rım ya­nı­tı­nı ver­miş.
   1 Ka­sım­da seçim ya­pıl­sın, ben de özür di­le­me­ye ha­zı­rım. Yanılmak isterim, ama durum bu...Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1754