1 Kasım’da seçim olur mu?   1 Kasım’da erken seçim ya­pı­la­ca­ğı­na ina­nan­lar­dan mı­sı­nız?
   Eğer öyle dü­şü­nü­yors­a­nız ka­ra­rı­nı­zı göz­den ge­çir­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim.
   Ben seçim ya­pı­la­ca­ğı­na inan­mı­yo­rum ve bunun için haklı ge­rek­çe­le­rim var.
   Or­ta­da ken­di­ni yakın ve uzak ge­le­cek­te ik­ti­da­ra mec­bur sayan bir an­la­yış var. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri bu an­la­yı­şa önem­li bir ders verdi. 
   12 yıl tek ba­şı­na el­de­ki ik­ti­dar ku­şuy­la ye­tin­me­yip dal­da­ki baş­kan­lık ha­yal­le­ri için kıs­pet gi­yen­ler el­de­ki kuş­tan da ol­du­lar!
   Ye­nil­gi el­bet­te hakem (seç­men) ha­ta­sı­na bağ­la­na­cak­tı. Bağ­lan­dı da...
   Adet ye­ri­ni bul­sun ka­bi­lin­den yü­rü­tü­len ko­alis­yon gö­rüş­me­le­ri, ça­ta­la ya­pış­mış muh­la­ma gibi uza­tıl­dı ki, ana­ya­sal süre dol­sun. Öyle de oldu...
   Se­nar­yo ön­ce­den ya­zıl­mış­tı.
   Çe­kim­le­ri de hemen baş­la­tıl­dı.
   Önce Suruç kat­li­amı ya­şan­dı.
   Ar­ka­sın­dan ABD’nin da­yat­ma­sıy­la IŞİD’e karşı ope­ras­yon ka­ra­rı­nın alın­ma­sıy­la bir­lik­te ülke tam an­la­mıy­la bir savaş or­ta­mı­na sü­rük­len­di.
   IŞİD bir ke­na­ra bı­ra­kıl­dı ve daha dünün sar­maş dolaş Çözüm Sü­re­ci mu­hab­be­ti yok sa­yı­la­rak Gü­ney­do­ğu’da iç sa­va­şın yo­lu­nu aça­cak ça­tış­ma or­ta­mı­na gi­ril­di.
   Böl­ge­den her gün oto­ma­ti­ğe bağ­lan­mış gibi şehit ce­na­ze­le­ri ge­li­yor. Ana­do­lu’nun yok­sul aile­le­rinin  ev­le­ri­ne ateş dü­şü­yor.
   Bütün bun­lar kimin umu­run­da; söy­ler mi­si­niz?
   Mu­ha­le­fet li­de­ri­ne hü­kü­met kurma gö­re­vi­ni ver­me­ye­rek Ana­ya­sa’yı açık­ça çiğ­ne­yen an­la­yış, ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken seçim hü­kü­me­ti­nin baş­kan­lı­ğı­na par­ti­si­nin baş­ba­ka­nı­nı ye­ni­den atı­yor.
   Aynı sü­reç­ten geçen kom-şu ülke Yu­na­nis­tan’a ba­kı­yor­su­nuz; bir yük­sek mah­ke­me­nin kadın baş­ka­nı­nı baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ri­yor. Ka­bi­ne­sin­de is­ti­fa eden Çip­ras hü­kü­me­tin­den tek isim yok!    O Yu­na­nis­tan ki, eko­no­mi­si bat­mış; ama de­mok­ra­si­si dim­dik ayak­ta...
   İddi­amın ar­ka­sın­da­yım; 1 Kasım’da seçim filan olmaz!
Se­çi­mi er­te­le­mek için uygun ortam çok­tan ya­ra­tıl­mış.
   Gü­ney­do­ğu’da özerk­li­ği­ni ilan etmiş il ve ilçe sa­yı­sı 17’yi bul­muş.
   Va­li­ler, kay­ma­kam­lar, dev­let gö­rev­li­le­ri so­ka­ğa çı­ka­mı­yor.
   Tüm bölge ola­ğa­nüs­tü hal ilan edi­lecek ko­nu­ma ge­ti­lir­miş.
   2015 Ekim ayı­nın or­ta­la­rı­na dik­kat edin. Eğer ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin tah­min­le­ri AKP’nin tek ba­şı­na ik­ti­da­rı­na işa­ret eden bir ipucu ver­me­di­ği tak­tir­de seçim filan olmaz.
   Daha açıkçası, AKP kazanamayacağı bir seçimi yaptırmaz!
   Ka­mu­oyun­dan giz­le­nen Gü­ney­do­ğu’daki fiili durum, yeni bir ge­liş­mey­miş gibi pa­zar­la­nır ve ola­ğa­nüs­tü hal ile bir­lik­te se­çim­ler be­lir­siz bir ta­ri­he er­te­le­nir.
   Dikkat edin; TBMM’ye Irak ve Suriye tezkerleri geliyor. MHP bunu destekliyor, CHP de karşı çıkmıyor.
   Bu bir savaş hazırlığı mıdır?
   O bölge­de bu­lu­nan 15 ilde 20 bin 527 san­dık ku­ru­la­cak ve 4 mil­yon 700 bin seç­men oy kul­la­na­cak. İçinde bu­lu­nu­lan şart­lar­da sağ­lık­lı bir şe­kil­de seçim yap­mak müm­kün mü?
   Çözüm sü­re­ci bo­yun­ca terör ör­gü­tü PKK’nın Tür­ki­ye’ye 80 bin oto­ma­tik silah, 5 bin ağır silah ve 60 tonun üze­rin­de pat­la­yı­cı sok­tu­ğu id­di­ala­rı­nı is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri bile ya­lan­la­ya­mı­yor. Sa­de­ce bu kadar değil; fü­ze­le, SA 7 adı ve­ri­len uçak­la­ra karşı sis­tem­ler de ül­ke­ye so­kul­muş. Canlı bom­ba­lar da hazır kıta bek­li­yor.
   Bütün bun­lar yet­mez­miş gibi Tür­ki­ye 29 Ağus­tos’ta  Su­ri­ye’deki IŞİD mev­zi­le­ri­ne ABD ile bir­lik­te hava ope­ras­yon­la­rı dü­zen­le­me­ye baş­la­dı.
   Tür­ki­ye’de uy­ku­ya dal­mış IŞİD hüc­re­le­ri­nin şid­det ey­lem­le­ri artık ka­pı­da de­mek­tir. Bunu tah­min etmek için is­tih­ba­rat­çı veya gü­ven­lik uz­ma­nı ol­ma­ya gerek yok.
   AKP, bütün bu ge­liş­me­le­ri göz ardı ede­rek Sa­ra­ya sı­nır­sız ik­ti­dar tesis etme gö­re­vi­ne ki­lit­len­me­ye devam eder mi?
   Bunun ak­si­ni gös­te­recek bir be­lir­ti gö­rün­mü­yor.
   İddi­amı tek­rar­lı­yo­rum; 7 Ha­zi­ran son­ra­sı ha­zır­la­nan se­nar­yo­nun için­de erken se­çi­min be­lir­siz bir ta­ri­he er­te­len­me­si için özel bir bölüm de var.
   Yazılı basında 1 Kasım seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına dair kuşkular zirve yapmış durumda.
   Ka­len­de­re kış ge­li­yor de­miş­ler, tit­re­me­ye ha­zı­rım ya­nı­tı­nı ver­miş.
   1 Ka­sım­da seçim ya­pıl­sın, ben de özür di­le­me­ye ha­zı­rım. Yanılmak isterim, ama durum bu...Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1935