SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

112 Acil binası


İstan­bul Üm­ra­ni­ye mer­kez­li Fer­şat Grup isim­li bir fir­ma­nın Tür­ki­ye ge­ne­lin­de spon­sor des­te­ğiy­le 3 bin 500 adet 112 Acil Ser­vis Hiz­met İstas­yo­nu yap­mak için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na baş­vur­du.
Be­le­di­ye­ler arsa tah­sis edecek, spon­sor des­te­ğiy­le yap­tı­rı­la­cak is­tas­yon­lar ba­kan­lı­ğa dev­re­di­le­cek­ti.
Be­le­di­ye bu iş için ter­mi­nal ala­nın­da yer gös­ter­di. 2013 yılı Ocak ayın­da da Düz­ce­li bir yük­le­ni­ci­ye arsa tes­lim edil­di.
İnşaat yıl so­nun­da bazı ek­sik­le­riy­le ta­mam­lan­dı. Ancak Fer­şat Grup ile in­şa­atı yapan ara­sın­da an­laş­maz­lık baş gös­ter­di.
İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nü ara­yıp bilgi almak is­te­di­ğim­de, adı bende saklı bir Müdür Yar­dım­cı­sı “Bizi il­gi­len­di­ren bir durum yok. Biz ancak bi­ti­ri­le­rek be­le­di­ye­le­re dev­re­di­len üni­te­le­rin ba­ğı­şı­nı kabul ede­riz!” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş­ti.
Üç yıl önce bu ko­nu­yu haber ve köşe ya­zı­la­rıy­la gün­de­me ge­tir­miş­tim. 
Bu pro­je­yi ha­zır­la­yan­lar dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan’ın Baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğan`ın eniş­te­si Oktay Fer­şat ve Spor Ba­ka­nı Suat Kılıç`ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel’di…
So­nuç­ta bu işin bir do­lan­dı­rı­cı­lık işi ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. Hatta Ak­do­ğan eniş­te­si hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Sağ­lık Ba­ka­nı İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri­ni uya­ra­rak böyle bir pro­je­ye des­tek ve­ril­me­me­si­ni is­te­di ve ken­di­ni ara­dan sı­yı­rı­ver­di.
Olan, bu işten para ka­zan­ma­yı uma­rak söz ko­nu­su gruba para kap­tı­ran­la­ra oldu.
Ulu­sal ba­sı­na da yan­sı­yan ha­ber­le­re ba­kıl­dı­ğın­da cuk­ka­la­nan para 50 mil­yon TL ci­va­rın­da!
Ekim mec­li­si­nin gün­de­mi­ne yeni bir 112 Acil Ser­vis Hiz­met İstas­yo­nu için arsa ta­le­bi ko­nu­su geldi. Hatta yazın bir üçün­cü­sü­nün ya­pı­la­ca­ğı­nı da öğ­ren­dik; güzel haber tabi ki…
Ter­mi­nal ala­nın­da­ki yüzde 90’ı bit­miş ve ka­de­ri­ne terk edil­miş is­tas­yo­n bi­na­sı­na ge­lir­sek…
Baş­kan diyor ki “O bi­na­yı ya­pan­la yap­tı­ran ara­sın­da sorun çıktı. Biz is­tas­yo­nu is­te­dik, mü­te­ah­hit para is­te­di’ diyor “Yı­ka­ca­ğız o bi­na­yı!”
Neden hazır bi­na­yı yı­kı­yor­su­nuz da kul­lan­mı­yor­su­nuz?
Yük­le­ni­ci va­tan­daş­la bir kez daha gö­rüş­tüm. “Mas­raf­la­rı­mı ver­sin­ler yeter. Nakit de is­te­mi­yo­rum; hurda demir veya be­le­di­ye­nin sa­tı­şa çı­kar­dı­ğı hurda araca bile ra­zı­yım” de­mek­te.
Bir başka çir­kin durum var ki kabul edi­lir bir şey değil.
Fen iş­le­rin­den bir yet­ki­li “Yap­tı­ğın bina kaçak, yı­ka­ca­ğız” diye teh­dit etmiş. Baş­kan da mec­lis­te ben­zer söz­ler sarf et­ti­ği­ne göre söy­lem bir­li­ği var.
2013 Ocak ayın­dan Ara­lık so­nu­na kadar kaçak in­şa­at ya­pı­la­cak ve Fen İşleri bunu görüp mü­da­ha­le et­me­yecek öyle mi? 
Hem de ter­mi­nal ara­zi­sin­de!
Sor­maz­lar mı bunca işler olur­ken sen ne­re­dey­din diye!
Akar­ya­kı­tı­nı yük­le­ni­ci­nin dol­dur­du­ğu be­le­di­ye­nin kep­çe­si ile te­me­li ka­za­cak­sı­nız, sonra da bi­na­ya kaçak di­ye­cek­si­niz. 
Sa­kar­ya Va­li­li­ği İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Ya­tı­rım Ko­or­di­nas­yon De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı 17 Tem­muz 2013 tarih ve 11405 sa­yı­lı ya­zıy­la in­şa­ata aci­len elekt­rik ve su bağ­la­yın di­yecek, hem be­le­di­ye hem de hem  İl Sağlık  “Bizi il­gi­len­dir­mez” diye sır­tı­nı dö­necek!
Be­le­di­ye 2016 ‘da 2 mil­yon TL har­ca­dı­ğı Özel Kalem büt­çe­sin­den 50 bin TL ayı­ra­rak bu bi­na­yı hiz­me­te ala­maz mıydı?
Bu mem­le­ket­te akıl de­ni­len kav­ram sı­fır­lan­dı; hatta ek­si­ye doğru sey­re­di­yor.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 892