112 Acil binası


İstan­bul Üm­ra­ni­ye mer­kez­li Fer­şat Grup isim­li bir fir­ma­nın Tür­ki­ye ge­ne­lin­de spon­sor des­te­ğiy­le 3 bin 500 adet 112 Acil Ser­vis Hiz­met İstas­yo­nu yap­mak için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na baş­vur­du.
Be­le­di­ye­ler arsa tah­sis edecek, spon­sor des­te­ğiy­le yap­tı­rı­la­cak is­tas­yon­lar ba­kan­lı­ğa dev­re­di­le­cek­ti.
Be­le­di­ye bu iş için ter­mi­nal ala­nın­da yer gös­ter­di. 2013 yılı Ocak ayın­da da Düz­ce­li bir yük­le­ni­ci­ye arsa tes­lim edil­di.
İnşaat yıl so­nun­da bazı ek­sik­le­riy­le ta­mam­lan­dı. Ancak Fer­şat Grup ile in­şa­atı yapan ara­sın­da an­laş­maz­lık baş gös­ter­di.
İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nü ara­yıp bilgi almak is­te­di­ğim­de, adı bende saklı bir Müdür Yar­dım­cı­sı “Bizi il­gi­len­di­ren bir durum yok. Biz ancak bi­ti­ri­le­rek be­le­di­ye­le­re dev­re­di­len üni­te­le­rin ba­ğı­şı­nı kabul ede­riz!” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş­ti.
Üç yıl önce bu ko­nu­yu haber ve köşe ya­zı­la­rıy­la gün­de­me ge­tir­miş­tim. 
Bu pro­je­yi ha­zır­la­yan­lar dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan’ın Baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğan`ın eniş­te­si Oktay Fer­şat ve Spor Ba­ka­nı Suat Kılıç`ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel’di…
So­nuç­ta bu işin bir do­lan­dı­rı­cı­lık işi ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. Hatta Ak­do­ğan eniş­te­si hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Sağ­lık Ba­ka­nı İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri­ni uya­ra­rak böyle bir pro­je­ye des­tek ve­ril­me­me­si­ni is­te­di ve ken­di­ni ara­dan sı­yı­rı­ver­di.
Olan, bu işten para ka­zan­ma­yı uma­rak söz ko­nu­su gruba para kap­tı­ran­la­ra oldu.
Ulu­sal ba­sı­na da yan­sı­yan ha­ber­le­re ba­kıl­dı­ğın­da cuk­ka­la­nan para 50 mil­yon TL ci­va­rın­da!
Ekim mec­li­si­nin gün­de­mi­ne yeni bir 112 Acil Ser­vis Hiz­met İstas­yo­nu için arsa ta­le­bi ko­nu­su geldi. Hatta yazın bir üçün­cü­sü­nün ya­pı­la­ca­ğı­nı da öğ­ren­dik; güzel haber tabi ki…
Ter­mi­nal ala­nın­da­ki yüzde 90’ı bit­miş ve ka­de­ri­ne terk edil­miş is­tas­yo­n bi­na­sı­na ge­lir­sek…
Baş­kan diyor ki “O bi­na­yı ya­pan­la yap­tı­ran ara­sın­da sorun çıktı. Biz is­tas­yo­nu is­te­dik, mü­te­ah­hit para is­te­di’ diyor “Yı­ka­ca­ğız o bi­na­yı!”
Neden hazır bi­na­yı yı­kı­yor­su­nuz da kul­lan­mı­yor­su­nuz?
Yük­le­ni­ci va­tan­daş­la bir kez daha gö­rüş­tüm. “Mas­raf­la­rı­mı ver­sin­ler yeter. Nakit de is­te­mi­yo­rum; hurda demir veya be­le­di­ye­nin sa­tı­şa çı­kar­dı­ğı hurda araca bile ra­zı­yım” de­mek­te.
Bir başka çir­kin durum var ki kabul edi­lir bir şey değil.
Fen iş­le­rin­den bir yet­ki­li “Yap­tı­ğın bina kaçak, yı­ka­ca­ğız” diye teh­dit etmiş. Baş­kan da mec­lis­te ben­zer söz­ler sarf et­ti­ği­ne göre söy­lem bir­li­ği var.
2013 Ocak ayın­dan Ara­lık so­nu­na kadar kaçak in­şa­at ya­pı­la­cak ve Fen İşleri bunu görüp mü­da­ha­le et­me­yecek öyle mi? 
Hem de ter­mi­nal ara­zi­sin­de!
Sor­maz­lar mı bunca işler olur­ken sen ne­re­dey­din diye!
Akar­ya­kı­tı­nı yük­le­ni­ci­nin dol­dur­du­ğu be­le­di­ye­nin kep­çe­si ile te­me­li ka­za­cak­sı­nız, sonra da bi­na­ya kaçak di­ye­cek­si­niz. 
Sa­kar­ya Va­li­li­ği İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Ya­tı­rım Ko­or­di­nas­yon De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı 17 Tem­muz 2013 tarih ve 11405 sa­yı­lı ya­zıy­la in­şa­ata aci­len elekt­rik ve su bağ­la­yın di­yecek, hem be­le­di­ye hem de hem  İl Sağlık  “Bizi il­gi­len­dir­mez” diye sır­tı­nı dö­necek!
Be­le­di­ye 2016 ‘da 2 mil­yon TL har­ca­dı­ğı Özel Kalem büt­çe­sin­den 50 bin TL ayı­ra­rak bu bi­na­yı hiz­me­te ala­maz mıydı?
Bu mem­le­ket­te akıl de­ni­len kav­ram sı­fır­lan­dı; hatta ek­si­ye doğru sey­re­di­yor.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 977