• Ana Sayfa
  • »
  • 12 mil­yon 750 bin TL’nin he­sa­bı lüt­fen!

12 mil­yon 750 bin TL’nin he­sa­bı lüt­fen!


   45 mil­yon 659 bin 842 TL’lik bir ihale yap­tı­nız.
   İhale gü­nü­nü Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­rin­den giz­le­di­niz.
   Bu borç­lan­ma­yı, yarım sa­at­lik kuv­vet­li bir yağ­mur son­ra­sı Ka­ra­su’nun her daim ya­şa­dı­ğı su taş­kın­la­rı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek yap­tı­nız.
   ‘Afete uğ­ra­dık’ di­ye­rek İller Ban­ka­sı’na su­nu­lan dos­ya­ya iliş­tir­di­ği­niz fo­toğ­raf­la­ra bak­tım…
   Za­ma­nın­da kodu düşük ola­rak inşa edi­len ve taşan yağ­mur su­la­rı­nın bas­tı­ğı Hür­ri­yet Ma­hal­le­si Camii’nde ça­mu­ra bu­lan­mış halı gö­rün­tü­le­ri­ni dos­ya­ya koy­muş­su­nuz.
   Aynı şe­kil­de yıl­lar­dır her ya­ğış­ta taşan Da­rı­ça­yı­rı De­re­si’nin gö­rün­tü­le­ri de var …
   Hür­ri­yet nere, Ka­ra­su nere!
   Da­rı­ça­yı­rı nere, Ka­ra­su nere!
   Hadi di­ye­lim Da­rı­ça­yı­rı’nı semt sa­ha­sı sözü verip sus­tur­du­nuz…
   Hür­ri­yet’e 45 mil­yon­luk kre­di­den ne ka­da­rı­nı har­ca­ma sözü ver­di­niz?
   İlçe mer­ke­zin­de afet ya­şan­dı di­ye­rek Da­rı­ça­yı­rı ve Hür­ri­yet gö­rün­tü­le­ri­ni dos­ya­ya koy­mak sah­te­kâr­lık değil mi?
   Mec­lis, Baş­kan’a 100 mil­yon TL’lik borç­lan­ma yet­ki­si ve­rir­ken bir şart koş­muş.
Ka­ra­rın son pa­rag­ra­fın­da “Bu yetki, 5393 sa­yı­lı ka­nu­nun 68/d mad­de­sin­de­ki ko­şul­lar ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ği tak­tir­de ge­çer­li­dir” iba­re­si var.
   Siz bu ka­ra­rı gör­mez­den gelip ihale yap­tı­nız.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin li­mi­ti­ni kat be kat aşan mik­tar­da bir borç­lan­ma ger­çek­leş­tir­di­niz.
   Bu durum Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan da tes­pit edil­di ve ha­zır­la­nan rapor İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan im­za­la­na­rak adli so­ruş­tur­ma­nın önü açıl­dı.
   Tüm bu ger­çek­ler bi­li­ne bi­li­ne, sah­te­li­ği or­ta­ya çıkan fa­tu­ra­lar­la alel acele 12 mil­yon 750 bin li­ra­lık bir avans öde­me­si yap­tı­nız.
   Öde­me­den bir gün sonra dos­ya­da ek­sik­li­ği­ni fark ede­rek al­dı­ğı­nız banka te­mi­nat mek­tu­bu­nun alt kıs­mı­nı giz­le­ye­rek sahte belge dü­zen­le­di­niz.
   Bu iha­le­nin ba­şı­na taaa 600 km uzak­lık­ta­ki Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden, orada düz memur olan bir ki­şi­yi ge­ti­rip önce Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ar­dın­dan ko­mis­yon baş­ka­nı yap­tı­nız.
   Üs­te­lik bu muh­te­re­me maaş ver­me­di­ği­ni­zi söy­le­di­niz.
   Ka­ra­su’yu rü­ya­sın­da bile gör­me­miş biri, neden böy­le­si riski bir kar­şı­lık bek­le­me­den göze alsın?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin baş­kan yar­dım­cı­la­rı­na kıran mı gir­miş­ti?
   Yar­dım­cı­la­rı­nız­dan veya mec­lis üye­le­rin­den ko­mis­yo­na baş­kan­lık ya­pa­cak kimse yok muydu?
   Bütün bu kirli iliş­ki­le­rin or­ta­ya çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı hiç mi hesap et­me­di­niz?
   “Gizli ka­la­cak, hiç de­ğil­se gü­nah­la­rı­mı­zı af et­ti­re­lim” di­ye­rek, ko­mis­yon baş­ka­nı­nız­la kol kola girip ih­ram­la­ra bü­rü­ne­rek Umre zi­ya­re­ti­ne git­ti­niz. Ora­da­ki gö­rün­tü­le­ri de sos­yal med­ya­da pay­laş­tı­nız.
   Bu güne kadar kaç be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ile Umre’ye git­ti­niz, açık­la­yın.
   Ga­zi­emir­li me­mu­run özel­li­ği nedir, an­la­tın ki halk bil­sin!
   Afet kre­di­le­rin­de peşin öde­nen avans­la şan­ti­ye ku­ru­lur, aci­len ya­pı­la­cak iş­ler­le il­gi­li mal­ze­me alı­nır. Ortada şantiye yok, Aziziye altında taş yığını var!
   İha­le­yi alan iki firma or­tak­lı­ğı ara­dan geçen 5 aylık sü­re­de 12 mil­yon 750 bin TL’lik ne yaptı?
   Bu güne kadar bi­li­nen ye­ral­tı­na gö­mü­len bir mik­tar boru ve Plaj Cad­de­si’ne di­ki­len üç-beş tane ay­dın­lat­ma di­re­ği…
   Bu 12 mil­yon 750 bin TL, te­mi­nat mek­tu­bun­da şart ko­şul­du­ğu gibi An­ka­ra’daki o ban­ka­ya değil de neden başka ban­ka­ya ya­tı­rıl­dı?
   Arap ser­ma­ye­li bir ban­kay­la bu­lu­şan pa­ra­nın izi sü­rül­me­yecek mi?
   Ko­mis­yon baş­ka­nın­dan üye­le­ri­ne kadar, iha­le­de görev alan­la­rın ve bi­rin­ci de­re­ce­de­ki ya­kın­la­rı­nın ban­ka­lar­da­ki para ha­re­ket­le­ri araş­tı­rıl­ma­ya­cak mı?
   Ga­zi­emir me­mu­ru, al­tın­da özel makam aracı ve özel makam şo­fö­rüy­le kos­tak­la­na kos­tak­la­na gezme gü­cü­nü ne­re­den almış ola­bi­lir?
   Bun­lar araş­tı­rıl­ma­ya­cak mı?
   Ka­fa­sı­nı ka­şı­ya­cak za­ma­nı ol­ma­yan İlbank Genel Mü­dü­rü’nün Ka­ra­su’da ne işi vardı?
   So­rul­ma­ya­cak, so­ruş­tu­rul­ma­ya­cak mı?
Evlere şenlik soruşturma
   Hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma izni ve­ri­len Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin sa­vun­ma­sın­dan bir bölüm…
“Ba­kan­lık so­ruş­tur­ma iz­nin­de iddia edil­di­ği gibi söz ko­nu­su be­le­di­ye mec­li­si ka­ra­rın­da bir hu­ku­ka ay­kı­rı­lık var ise ve­sa­yet mer­cii ola­rak ma­hal­lin en yük­sek mülki ami­ri­nin de bu ay­kı­rı­lı­ğa dahli bu­lun­mak ge­re­kir. Do­la­yı­sıy­la, il­gi­li mülki amir hak­kın­da da bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin ka­bu­lü yan­lış ol­ma­ya­cak­tır.”
   Ter­cü­me­si şu…
“Be­le­di­ye mec­li­si ola­rak hu­ku­ka ay­kı­rı bir karar almış ola­bi­li­riz. Bu karar Kay­ma­ka­mın önüne gitti. O bunu fark edip ge­ri­ye çe­vir­me­di­ği­ne göre so­rum­lu­luk Kay­ma­ka­ma ait­tir. Ona da so­ruş­tur­ma açıl­ma­lı­dır.”
   Be­le­di­ye mec­lis­le­rin­ce alı­nan ka­rar­la­rın mülki amir­le­rin ona­yın­dan geç­tik­ten sonra yü­rür­lü­ğe gir­me­si ko­şu­lu yılar önce kal­dı­rıl­mış. Yeni dü­zen­le­me­de “karar su­nu­lur” diyor, o kadar!
   Mec­lis üye­le­ri­ne sa­vun­ma yazan hu­kuk­çu bu ger­çe­ği bil­mi­yor mu?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1499