SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • 12 mil­yon 750 bin TL’nin he­sa­bı lüt­fen!

12 mil­yon 750 bin TL’nin he­sa­bı lüt­fen!


   45 mil­yon 659 bin 842 TL’lik bir ihale yap­tı­nız.
   İhale gü­nü­nü Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­rin­den giz­le­di­niz.
   Bu borç­lan­ma­yı, yarım sa­at­lik kuv­vet­li bir yağ­mur son­ra­sı Ka­ra­su’nun her daim ya­şa­dı­ğı su taş­kın­la­rı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek yap­tı­nız.
   ‘Afete uğ­ra­dık’ di­ye­rek İller Ban­ka­sı’na su­nu­lan dos­ya­ya iliş­tir­di­ği­niz fo­toğ­raf­la­ra bak­tım…
   Za­ma­nın­da kodu düşük ola­rak inşa edi­len ve taşan yağ­mur su­la­rı­nın bas­tı­ğı Hür­ri­yet Ma­hal­le­si Camii’nde ça­mu­ra bu­lan­mış halı gö­rün­tü­le­ri­ni dos­ya­ya koy­muş­su­nuz.
   Aynı şe­kil­de yıl­lar­dır her ya­ğış­ta taşan Da­rı­ça­yı­rı De­re­si’nin gö­rün­tü­le­ri de var …
   Hür­ri­yet nere, Ka­ra­su nere!
   Da­rı­ça­yı­rı nere, Ka­ra­su nere!
   Hadi di­ye­lim Da­rı­ça­yı­rı’nı semt sa­ha­sı sözü verip sus­tur­du­nuz…
   Hür­ri­yet’e 45 mil­yon­luk kre­di­den ne ka­da­rı­nı har­ca­ma sözü ver­di­niz?
   İlçe mer­ke­zin­de afet ya­şan­dı di­ye­rek Da­rı­ça­yı­rı ve Hür­ri­yet gö­rün­tü­le­ri­ni dos­ya­ya koy­mak sah­te­kâr­lık değil mi?
   Mec­lis, Baş­kan’a 100 mil­yon TL’lik borç­lan­ma yet­ki­si ve­rir­ken bir şart koş­muş.
Ka­ra­rın son pa­rag­ra­fın­da “Bu yetki, 5393 sa­yı­lı ka­nu­nun 68/d mad­de­sin­de­ki ko­şul­lar ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ği tak­tir­de ge­çer­li­dir” iba­re­si var.
   Siz bu ka­ra­rı gör­mez­den gelip ihale yap­tı­nız.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin li­mi­ti­ni kat be kat aşan mik­tar­da bir borç­lan­ma ger­çek­leş­tir­di­niz.
   Bu durum Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan da tes­pit edil­di ve ha­zır­la­nan rapor İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan im­za­la­na­rak adli so­ruş­tur­ma­nın önü açıl­dı.
   Tüm bu ger­çek­ler bi­li­ne bi­li­ne, sah­te­li­ği or­ta­ya çıkan fa­tu­ra­lar­la alel acele 12 mil­yon 750 bin li­ra­lık bir avans öde­me­si yap­tı­nız.
   Öde­me­den bir gün sonra dos­ya­da ek­sik­li­ği­ni fark ede­rek al­dı­ğı­nız banka te­mi­nat mek­tu­bu­nun alt kıs­mı­nı giz­le­ye­rek sahte belge dü­zen­le­di­niz.
   Bu iha­le­nin ba­şı­na taaa 600 km uzak­lık­ta­ki Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden, orada düz memur olan bir ki­şi­yi ge­ti­rip önce Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ar­dın­dan ko­mis­yon baş­ka­nı yap­tı­nız.
   Üs­te­lik bu muh­te­re­me maaş ver­me­di­ği­ni­zi söy­le­di­niz.
   Ka­ra­su’yu rü­ya­sın­da bile gör­me­miş biri, neden böy­le­si riski bir kar­şı­lık bek­le­me­den göze alsın?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin baş­kan yar­dım­cı­la­rı­na kıran mı gir­miş­ti?
   Yar­dım­cı­la­rı­nız­dan veya mec­lis üye­le­rin­den ko­mis­yo­na baş­kan­lık ya­pa­cak kimse yok muydu?
   Bütün bu kirli iliş­ki­le­rin or­ta­ya çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı hiç mi hesap et­me­di­niz?
   “Gizli ka­la­cak, hiç de­ğil­se gü­nah­la­rı­mı­zı af et­ti­re­lim” di­ye­rek, ko­mis­yon baş­ka­nı­nız­la kol kola girip ih­ram­la­ra bü­rü­ne­rek Umre zi­ya­re­ti­ne git­ti­niz. Ora­da­ki gö­rün­tü­le­ri de sos­yal med­ya­da pay­laş­tı­nız.
   Bu güne kadar kaç be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ile Umre’ye git­ti­niz, açık­la­yın.
   Ga­zi­emir­li me­mu­run özel­li­ği nedir, an­la­tın ki halk bil­sin!
   Afet kre­di­le­rin­de peşin öde­nen avans­la şan­ti­ye ku­ru­lur, aci­len ya­pı­la­cak iş­ler­le il­gi­li mal­ze­me alı­nır. Ortada şantiye yok, Aziziye altında taş yığını var!
   İha­le­yi alan iki firma or­tak­lı­ğı ara­dan geçen 5 aylık sü­re­de 12 mil­yon 750 bin TL’lik ne yaptı?
   Bu güne kadar bi­li­nen ye­ral­tı­na gö­mü­len bir mik­tar boru ve Plaj Cad­de­si’ne di­ki­len üç-beş tane ay­dın­lat­ma di­re­ği…
   Bu 12 mil­yon 750 bin TL, te­mi­nat mek­tu­bun­da şart ko­şul­du­ğu gibi An­ka­ra’daki o ban­ka­ya değil de neden başka ban­ka­ya ya­tı­rıl­dı?
   Arap ser­ma­ye­li bir ban­kay­la bu­lu­şan pa­ra­nın izi sü­rül­me­yecek mi?
   Ko­mis­yon baş­ka­nın­dan üye­le­ri­ne kadar, iha­le­de görev alan­la­rın ve bi­rin­ci de­re­ce­de­ki ya­kın­la­rı­nın ban­ka­lar­da­ki para ha­re­ket­le­ri araş­tı­rıl­ma­ya­cak mı?
   Ga­zi­emir me­mu­ru, al­tın­da özel makam aracı ve özel makam şo­fö­rüy­le kos­tak­la­na kos­tak­la­na gezme gü­cü­nü ne­re­den almış ola­bi­lir?
   Bun­lar araş­tı­rıl­ma­ya­cak mı?
   Ka­fa­sı­nı ka­şı­ya­cak za­ma­nı ol­ma­yan İlbank Genel Mü­dü­rü’nün Ka­ra­su’da ne işi vardı?
   So­rul­ma­ya­cak, so­ruş­tu­rul­ma­ya­cak mı?
Evlere şenlik soruşturma
   Hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma izni ve­ri­len Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin sa­vun­ma­sın­dan bir bölüm…
“Ba­kan­lık so­ruş­tur­ma iz­nin­de iddia edil­di­ği gibi söz ko­nu­su be­le­di­ye mec­li­si ka­ra­rın­da bir hu­ku­ka ay­kı­rı­lık var ise ve­sa­yet mer­cii ola­rak ma­hal­lin en yük­sek mülki ami­ri­nin de bu ay­kı­rı­lı­ğa dahli bu­lun­mak ge­re­kir. Do­la­yı­sıy­la, il­gi­li mülki amir hak­kın­da da bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin ka­bu­lü yan­lış ol­ma­ya­cak­tır.”
   Ter­cü­me­si şu…
“Be­le­di­ye mec­li­si ola­rak hu­ku­ka ay­kı­rı bir karar almış ola­bi­li­riz. Bu karar Kay­ma­ka­mın önüne gitti. O bunu fark edip ge­ri­ye çe­vir­me­di­ği­ne göre so­rum­lu­luk Kay­ma­ka­ma ait­tir. Ona da so­ruş­tur­ma açıl­ma­lı­dır.”
   Be­le­di­ye mec­lis­le­rin­ce alı­nan ka­rar­la­rın mülki amir­le­rin ona­yın­dan geç­tik­ten sonra yü­rür­lü­ğe gir­me­si ko­şu­lu yılar önce kal­dı­rıl­mış. Yeni dü­zen­le­me­de “karar su­nu­lur” diyor, o kadar!
   Mec­lis üye­le­ri­ne sa­vun­ma yazan hu­kuk­çu bu ger­çe­ği bil­mi­yor mu?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1436