SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

AB yeni uyandı


   Dünya (Tür­ki­ye ile bir­lik­te) Or­ta­do­ğu’da yıl­lar­ca süren terör dal­ga­sı­nı, ka­ne­pe­si­ne uza­nıp ça­yı­nı da yu­dum­la­ya­rak dizi izler gibi iz­le­di.
   Fi­lis­tin’de, Lüb­nan’da, Irak ve son ola­rak Su­ri­ye’de te­rö­re kur­ban giden in­san­la­rın kesin sa­yı­sı­nı bilen var mı? Bun­la­rın kaçı çocuk, kaçı be­be­ği kar­nın­da anne, kaçı üni­ver­si­te öğ­ren­ci­siy­di?
   Dün­ya­yı (ve Tür­ki­ye’yi) el­bet­te hiç mi hiç il­gi­len­dir­me­di.
   Biz PKK ey­lem­le­riy­le bir­lik­te kit­le­sel te­rör­le ta­nış­tık.
   Bu kez iz­le­yen değil iz­le­nen ko­nu­mu­na düş­tük.
   Terör dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de çe­şit­li adlar al­tın­da sürüp gi­di­yor.
   Ama Or­ta­do­ğu’daki fark­lı.
   Süper güç­le­rin te­tik­le­di­ği bir du­rum­dur ora­da­ki kan gölü.
   İran-Irak sa­va­şı­nın kim­ler ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz.
   Irak’ın Ku­veyt’i il­ha­kı­nın ar­dın­dan biraz ge­cik­mey­le de olsa Irak’ın ABD ta­ra­fın­dan işgal edil­di­ği gün­le­rde Bağdat bombalaması belleklerde.
   Pet­ro­lü ol­ma­sa süper güç­le­rin ne işi olur­du Irak’ta?
   Sıra Su­ri­ye’ye gel­di­ğin­de Tür­ki­ye an­la­şıl­maz bi­çim­de kom­şu­su­nun top­rak bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ya­ca­ğı­na, rejim kar­şıt­la­rı­nın ha­mi­li­ği­ne so­yun­du.
   Bunun fa­tu­ra­sı sınırımızı geçen çoluk-çocuk 2,7 mil­yon mül­te­ci ve 10 mil­yar do­la­rı bulan har­ca­ma­dır.
   AB ül­ke­le­riy­le ya­pı­lan ‘Euro kar­şı­lı­ğı mül­te­ci de­po­lu­ğu­nu kabul etme’ an­laş­ma­sı­nın ba­tak­lı­ğa gö­nül­lü dal­mak ol­du­ğu­nu ya­kın­da gö­rü­rüz.
   Bu sa­tır­lar ya­zı­lır­ken Brük­sel Ha­va­li­ma­nı’ndaki Işid’in in­ti­har sal­dı­rı­sı yan­sı­dı ek­ran­la­ra. 34 ölü, yüzlerce yaralı.
   Brük­sel AB’nin baş­ken­ti ve do­la­yı­sıy­la kalbi.
   AB ül­ke­le­ri Mül­te­ci An­laş­ma­sı ile pa­ça­la­rı­nı kur­ta­ra­cak­la­rı­nı san­dı­lar, ya­nıl­dı­lar.
De­ne­yim­li bir eski bü­yü­kel­çi “Bu üçün­cü dünya sa­va­şı­dır” diyor.
   AB ül­ke­le­ri­ni ve do­la­yı­sıy­la bütün dün­ya­yı teh­dit eder hale gelen te­rör­le mü­ca­de­le­de, yeni bir  yön­te­m be­lir­le­ne­ce­ği kesin gibi.
   Tür­ki­ye bu mü­ca­de­le­nin ne­re­sin­de, nasıl yer ala­cak?
   Yoksa fırsat bu fırsat diyerek bula-nık suda balık avlama kurnazlığıyla sistem mi değiştirecek?
    Kürsüye çıkan iktidar sözcüleri birlik ve beraberlik nutukları atılıyor ama bildiriye imza attı diye akade-misyenler tutuklanıyor. 
   Bu ülke, insanları domuz bağı ile bağlayarak canlı canlı toprağa gömen katillerin “Dosyaları Yargıtay’da gereğinden fazla kaldı” bahanesiyle gece yarısı salıverildiği günleri henüz unutmadı. Aynı katil-ler için yurt dışına kaçtıktan sonra yeni-den yakalama kararı çıkarıldı-ğını da! 
   Elbette birlik ve beraberlik.
   Karşı çıkan mı var!
   Siz önce ülkenin birliğini temsil et-mesi gereken makamların yetkisini tarafsız biçimde kullanın. 
   13 yıldır toplumu yüzdlik oranla ikiye ayırıp bir tarafı yedekleyerek diğer yarısını aşağılamayı bırakın.
   Hiç yetkisi olmayan muhalefeti bütün kötülüklerin anası ilan etmeyi hele bir bırakın.
   Özlenen o birlik tomurcuklarının nasıl açacağını ve kısa sürede nasıl meyveye dönüştüğünü görürsünüz.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1058