Acil’de durum acil!


Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­si’nde dok­tor açığı var. Bunu Kay­ma­kam­lık bi­li­yor, Be­le­di­ye bi­li­yor, İkti­dar Par­ti­si yö­ne­ti­ci­le­ri bi­li­yor.
Şifa bul­mak umu­duy­la ge­ce­nin bir vakti, yolu acile düşen va­tan­daş ise bu ger­çe­ği ya­şa­ya­rak gö­rü­yor.
So­ru­nu bi­len­le­rin umur­sa­maz­lı­ğı veya çözüm yo­lun­da­ki be­ce­rik­siz­lik­le­ri, sa­at­ler­ce mu­aye­ne kuy­ru­ğun­da bek­le­mek zo­run­da kalan va­tan­daş­ta ilave bir öfke nö­be­ti­ne yol açı­yor.
Bu du­ru­mun zaman zaman dok­tor-has­ta tar­tış­ma­la­rı­nı alev­len­dir­di­ği­ne şahit olu­yo­ruz.
Ka­ra­su sı­ra­dan bir ilçe değil. So­rum­lu mev­ki­ler­de bu­lu­nan­la­rın zaman zaman bu ger­çe­ği övün­me ama­cıy­la dile ge­tir­dik­le­ri­ni bi­li­yo­ruz. Ama sıra ‘Büyük başın derdi büyük olur” ger­çe­ği­ne gelip da­yan­dı­ğın­da yö­ne­ti­ci­ler­de “so­rum­lu­lu­ğu baş­ka­sı­na atma” ha­fif­li­ği dep­re­şi­yor.
Acil Ser­vis’teki so­ru­nun çö­zü­mü­nü iş edi­nen bir grup ar­ka­daş­la 5 Mayıs’ta Kamu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Genel Sek­re­te­ri’ni zi­ya­ret ettik. Sayın Sek­re­ter biz­le­ri gayet iyi kar­şı­la­dı. Biz der­di­mi­zi an­lat­tık, o da sis­te­min du­ru­mu­nu özet­le­di. İki ta­ra­fın da hak­lı­lı­ğı­nı tes­cil­le­yen bir so­nuç­la ge­ri­sin ge­ri­ye Ka­ra­su’ya dön­dük.
Acil Ser­vis’te tek dok­tor yüz­ler­ce has­ta­ya ba­kı­yor. Öyle gö­rü­nü­yor ki, daha uzun süre böyle devam edecek.
Pa­zar­te­si günü ar­ka­daş­lar­la yine bir durum de­ğer­len­dir­me­si yap­tık. So­ru­nun An­ka­ra’ya ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren­ler oldu. Önü­müz­de­ki gün­ler­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bir he­ye­tin git­me­si söz ko­nu­su.
Has­ta­ne Baş­he­ki­mi, bir ar­ka­da­şı­mı­za yaz ay­la­rın­da Acil Ser­vis’te ya­pı­lan iş­lem­le­ri bil­dir­miş.
Has­ta­ne­miz­de yaz ay­la­rın­da hafta içi 600, hafta son­la­rı en az 1000 has­ta­ya ba­kı­lı­yor. Basit bir he­sap­la­may­la bu yükün al­tın­dan nöbet sü­re­si içe­ri­sin­de en az 5 dok­tor kal­ka­bi­lir. 
Yar­dım­cı sağ­lık ele­man­la­rı­nı da varın siz hesap edin artık!

Fetih töreni Karasu’da yapılsın
   Su altı gö­rün­tü uz­man­la­rı ça­ğı­rıl­mış. Ge­mi­ye da­la­cak­lar ki man­za­ra­yı gö­rün­tü­le­sin­ler. Be­le­di­ye Basın-dan ar­ka­daş­lar eksik ol­ma­sın­lar, dal­gıç­la­rın Yi­ğit­han’ı keş­fiy­le il­gi­li vi­de­oyu gön­der­miş­ler. 
   Dal­gı­cın be­lir­li ara­lık­lar­la nefes alıp verme efek­ti eş­li­ğin­de iz­le­dik. Dü­men­le per­va­ne­yi midye ka­buk­la­rı sar­mış. ‘Ne çabuk?’ de­me­yin. Ge­mi­nin iri göv­de­si dal­ga­kı­ran ka­ya­lık­la­rın­dan cazip gel­miş ol­ma­lı.
   Gö­rün­tü nefis, iz­len­me­si­ni tav­si­ye ede­rim.
   Dalış son­ra­sı geçilen haberde “Sı­zın­tı ol­ma­dı­ğı ra­por­la­ra yan­sı­dı” de­ni­li­yor.
   Sı­zın­tı ol­ma­ma­sı se­vin­di­ri­ci tabi de ra­po­ru yazan kim? Bu ko­nu­da resmi bir sı­fa­tı ve yet­ki­si var mı? Orası bi­lin­mi­yor.
   Dal­gıç­lar ge­mi­nin su al­tın­da kalan bö­lü­mü­nün ‘yapay resif’ ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. Kas­tet­tik­le­ri ‘ba­lık­la­ra yuva’dır her­hal­de! Daha açık söy­len­se de an­la­şıl­sa, her­kes su altı bi­lim­ci­si değil!
   Baş­kan, yet­ki­li­ler­le sü­rek­li temas ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­tip “En kısa za­man­da ge­mi­nin bu­ra­dan kal­dı­ra­cak­la­rı ka­na­atin­de­yim” diyor.
   Ka­na­at… Hımmm… 
   Ben­de­niz de her dönem başı emek­li ma­aşı­ma şöyle ok­ka­lı bir zam ya­pı­la­ca­ğı ka­na­ati­ne mey­le­di­yo­rum. Bekle ki bu doğ­rul­tu­sun­da bir kı­pır­tı olsun. Ne gezer… Zam gel­me­di­ği gi-bi enf­las­yon var olanı da ke­mi­ri­yor!
   Yi­ğit­han ka­ya­la­ra tos­la­dı­ğın­da yıl­lar­dır de­niz­ler­le haşır neşir yaşam sür­dür­müş İnş. Müh. Tun­cel Ça-baş’la ko­nuş­muş­tum. Söy­le­dik­le­ri­ni daha önce yaz­dım, yi­ne­li­yo­rum: 
   “Bu gemi zor kal­kar. Ma­li­ye­ti 500 bin TL’yi bu-lur. Hur­da­sı­nı sat­san mas­ra­fın ya­rı­sı­nı kar­şı­la­maz. Fır­tı­na çık­ma­dan açığa gö­tü­rü­lüp ba­tı­rıl­say­dı ba­lık­la­ra yuva olur­du!”
   Dal­gıç­la­rın da ‘yapay resif’ söy­le­mi­nin ay­nı­sı.  Çabaş da az değil yani!
   İster­se­niz şöyle ya­pa­lım. 29 Mayıs İstan­bul’un fet­hi­nin yıl­dö­nü­mü. Kut­la­ma tö­ren­le­rin­den burma bı­yık­lı be­le­di­ye za­bı­ta­la­rın­dan dev­şir­me le­vent­ler ka­ra­dan tekne yü­rü­tü­yor­lar hani… 
   Fetih kut­la­ma­sı­nı Ka­ra­su’da ya­pa­lım. Açığa gö­tü­rüp ba­tı­ra­ma­dı­ğı­mız Yi­ğit­han’ı yerli le­vent­ler ka­ra­ya çek­sin.
   Hem ip de hazır. Video gö­rün­tü­le­rin­de var. Ka­lın­ca bir ip ça­pa­ya bağlı şe­kil­de deniz di­bin­de öy­le­ce du­ru­yor!
   Öyle hınzır hınzır hınzır gülüp kanaate hakaret et-meseniz diyorum!

Boz babam yap babam!
   Ak­bank’tan Dört­yol ışık­la­ra kadar Ata­türk Bul­va­rı’nda yeni dü­zen­le­me­ye 1 Nisan 2016 ta­ri­hin­de baş­lan­dı. Bul­va­rın ge­niş­le­til­me­si ama­cıy­la orta re­fü­jün da­ral­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­ti. Refüj kal­dı­rıl­dı, orada bu­lu­nan pal­mi­ye­ler ve diğer ağaç­lar sö­kü­le­rek başka yer­le­re ta­şın­dı.
   Bir süre sonra yeni refüj ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Tri­pod­la­ra mon­te­len­miş ni­vo­lar ku­rul­du. Tek­nis­yen­ler ciddi poz­lar­da alet­le­rin vi­zör­le­rin­den ba­ka­rak bazı kâ­ğıt­la­ra bazı işa­ret­ler koy­du­lar. 
   Daha sonra hiza ip­le­ri ge­ril­di. El­le­rin­de kaz­ma-kü­rek bazı iş­çi­ler eni dar boyu uzun çu­kur­lar kaz­dı­lar. 
   Ar­dın­dan yeni bor­dür taş­la­rı ge­tir­til­di ve re­fü­je sı­ra­la­na­rak be­ton­la mon­te­len­di.
   Fakat bir türlü is­te­nen sonuç alı­na­mı­yor­du. Bir gün dö­şe­nen bor­dür­ler er­te­si günü sö­kü­lü­yor; ya yük­sel­ti­le­rek veya biraz daha top­ra­ğa gö­mü­le­rek ye­ni­den te­ra­zi­ye alı­nı­yor­du.
   Ça­lış­ma­lar yak­la­şık iki ay sürdü. So­nun­da refüj ima­la­tı ta­mam­lan­dı; hem ça­lı­şan­lar, hem ça­lış­tı­ran­lar hem de va­tan­daş derin bir nefes aldı.
   Bu arada bul­var do­ğal­gaz hattı için ka­zıl­dı ve ka­pa­tıl­dı. Son­ra­sın­da su şe­be­ke­si için ka­zıl­dı ve yine ka­pa­tıl­dı.
   Ta­ne­si 5 bin TL artı KDV’den eğ­ri­bo­yun ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri di­kil­di.
   Sıra as­falt­la­ma­ya gel­miş­ti ki bir bak­tık ay­lar­ca süren emek­le re­fü­je di­zi­len bor­dür taş­la­rı bir sabah pal­dır kül­dür sö­kü­lü­yor; kep­çe­ler­le trak­tör­le­re yük­le­nen taş­lar dolgu mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nıl­mak üzere bi­lin­me­yen yer­le­re gö­tü­rü­lü­yor.
   O sı­ra­da bir şey daha oldu. 46 mil­yon­luk ihale kap­sa­mın­da yapılan yağ­mur suyu hat­la­rın­ın yanlış yere döşendiği fark edil­di. Be­le­di­ye ekip­le­ri 10 gün­lük bir ça­lış­may­la yanlışlığı giderip cad­de­yi as­falt alt­ya­pı­sı­na hazır hale ge­tir­di.
   Geçen hafta Ata­türk Bul­va­rı as­falt­lan­dı. 8 Mayıs sa­ba­hı bak­tık, 1 metre ge­niş­li­ğin­de­ki re­fü­je yine demir çu­buk­lar ça-kılıp renk­li ipler ge­ri­liyor.
   Tah­min­ler yeni bir orta refüj ça­lış­ma­sı­nın baş­la­tı­la­ca­ğı yö­nün­de.
   Bo­zu­yo­ruz, dö­şü­yo­ruz…
   Dö­şü­yo­ruz, bo­zu­yo­ruz…
   Biz bunu hep böyle ya­pı­yo­ruz!
   Pa­ra­lar, emek­ler boşa git­miş kimin umu­run­da!
   Değil mi ki be­le­di­ye­de para çu­val­la!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1008