SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Acil’de durum acil!


Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­si’nde dok­tor açığı var. Bunu Kay­ma­kam­lık bi­li­yor, Be­le­di­ye bi­li­yor, İkti­dar Par­ti­si yö­ne­ti­ci­le­ri bi­li­yor.
Şifa bul­mak umu­duy­la ge­ce­nin bir vakti, yolu acile düşen va­tan­daş ise bu ger­çe­ği ya­şa­ya­rak gö­rü­yor.
So­ru­nu bi­len­le­rin umur­sa­maz­lı­ğı veya çözüm yo­lun­da­ki be­ce­rik­siz­lik­le­ri, sa­at­ler­ce mu­aye­ne kuy­ru­ğun­da bek­le­mek zo­run­da kalan va­tan­daş­ta ilave bir öfke nö­be­ti­ne yol açı­yor.
Bu du­ru­mun zaman zaman dok­tor-has­ta tar­tış­ma­la­rı­nı alev­len­dir­di­ği­ne şahit olu­yo­ruz.
Ka­ra­su sı­ra­dan bir ilçe değil. So­rum­lu mev­ki­ler­de bu­lu­nan­la­rın zaman zaman bu ger­çe­ği övün­me ama­cıy­la dile ge­tir­dik­le­ri­ni bi­li­yo­ruz. Ama sıra ‘Büyük başın derdi büyük olur” ger­çe­ği­ne gelip da­yan­dı­ğın­da yö­ne­ti­ci­ler­de “so­rum­lu­lu­ğu baş­ka­sı­na atma” ha­fif­li­ği dep­re­şi­yor.
Acil Ser­vis’teki so­ru­nun çö­zü­mü­nü iş edi­nen bir grup ar­ka­daş­la 5 Mayıs’ta Kamu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Genel Sek­re­te­ri’ni zi­ya­ret ettik. Sayın Sek­re­ter biz­le­ri gayet iyi kar­şı­la­dı. Biz der­di­mi­zi an­lat­tık, o da sis­te­min du­ru­mu­nu özet­le­di. İki ta­ra­fın da hak­lı­lı­ğı­nı tes­cil­le­yen bir so­nuç­la ge­ri­sin ge­ri­ye Ka­ra­su’ya dön­dük.
Acil Ser­vis’te tek dok­tor yüz­ler­ce has­ta­ya ba­kı­yor. Öyle gö­rü­nü­yor ki, daha uzun süre böyle devam edecek.
Pa­zar­te­si günü ar­ka­daş­lar­la yine bir durum de­ğer­len­dir­me­si yap­tık. So­ru­nun An­ka­ra’ya ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren­ler oldu. Önü­müz­de­ki gün­ler­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bir he­ye­tin git­me­si söz ko­nu­su.
Has­ta­ne Baş­he­ki­mi, bir ar­ka­da­şı­mı­za yaz ay­la­rın­da Acil Ser­vis’te ya­pı­lan iş­lem­le­ri bil­dir­miş.
Has­ta­ne­miz­de yaz ay­la­rın­da hafta içi 600, hafta son­la­rı en az 1000 has­ta­ya ba­kı­lı­yor. Basit bir he­sap­la­may­la bu yükün al­tın­dan nöbet sü­re­si içe­ri­sin­de en az 5 dok­tor kal­ka­bi­lir. 
Yar­dım­cı sağ­lık ele­man­la­rı­nı da varın siz hesap edin artık!

Fetih töreni Karasu’da yapılsın
   Su altı gö­rün­tü uz­man­la­rı ça­ğı­rıl­mış. Ge­mi­ye da­la­cak­lar ki man­za­ra­yı gö­rün­tü­le­sin­ler. Be­le­di­ye Basın-dan ar­ka­daş­lar eksik ol­ma­sın­lar, dal­gıç­la­rın Yi­ğit­han’ı keş­fiy­le il­gi­li vi­de­oyu gön­der­miş­ler. 
   Dal­gı­cın be­lir­li ara­lık­lar­la nefes alıp verme efek­ti eş­li­ğin­de iz­le­dik. Dü­men­le per­va­ne­yi midye ka­buk­la­rı sar­mış. ‘Ne çabuk?’ de­me­yin. Ge­mi­nin iri göv­de­si dal­ga­kı­ran ka­ya­lık­la­rın­dan cazip gel­miş ol­ma­lı.
   Gö­rün­tü nefis, iz­len­me­si­ni tav­si­ye ede­rim.
   Dalış son­ra­sı geçilen haberde “Sı­zın­tı ol­ma­dı­ğı ra­por­la­ra yan­sı­dı” de­ni­li­yor.
   Sı­zın­tı ol­ma­ma­sı se­vin­di­ri­ci tabi de ra­po­ru yazan kim? Bu ko­nu­da resmi bir sı­fa­tı ve yet­ki­si var mı? Orası bi­lin­mi­yor.
   Dal­gıç­lar ge­mi­nin su al­tın­da kalan bö­lü­mü­nün ‘yapay resif’ ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. Kas­tet­tik­le­ri ‘ba­lık­la­ra yuva’dır her­hal­de! Daha açık söy­len­se de an­la­şıl­sa, her­kes su altı bi­lim­ci­si değil!
   Baş­kan, yet­ki­li­ler­le sü­rek­li temas ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­tip “En kısa za­man­da ge­mi­nin bu­ra­dan kal­dı­ra­cak­la­rı ka­na­atin­de­yim” diyor.
   Ka­na­at… Hımmm… 
   Ben­de­niz de her dönem başı emek­li ma­aşı­ma şöyle ok­ka­lı bir zam ya­pı­la­ca­ğı ka­na­ati­ne mey­le­di­yo­rum. Bekle ki bu doğ­rul­tu­sun­da bir kı­pır­tı olsun. Ne gezer… Zam gel­me­di­ği gi-bi enf­las­yon var olanı da ke­mi­ri­yor!
   Yi­ğit­han ka­ya­la­ra tos­la­dı­ğın­da yıl­lar­dır de­niz­ler­le haşır neşir yaşam sür­dür­müş İnş. Müh. Tun­cel Ça-baş’la ko­nuş­muş­tum. Söy­le­dik­le­ri­ni daha önce yaz­dım, yi­ne­li­yo­rum: 
   “Bu gemi zor kal­kar. Ma­li­ye­ti 500 bin TL’yi bu-lur. Hur­da­sı­nı sat­san mas­ra­fın ya­rı­sı­nı kar­şı­la­maz. Fır­tı­na çık­ma­dan açığa gö­tü­rü­lüp ba­tı­rıl­say­dı ba­lık­la­ra yuva olur­du!”
   Dal­gıç­la­rın da ‘yapay resif’ söy­le­mi­nin ay­nı­sı.  Çabaş da az değil yani!
   İster­se­niz şöyle ya­pa­lım. 29 Mayıs İstan­bul’un fet­hi­nin yıl­dö­nü­mü. Kut­la­ma tö­ren­le­rin­den burma bı­yık­lı be­le­di­ye za­bı­ta­la­rın­dan dev­şir­me le­vent­ler ka­ra­dan tekne yü­rü­tü­yor­lar hani… 
   Fetih kut­la­ma­sı­nı Ka­ra­su’da ya­pa­lım. Açığa gö­tü­rüp ba­tı­ra­ma­dı­ğı­mız Yi­ğit­han’ı yerli le­vent­ler ka­ra­ya çek­sin.
   Hem ip de hazır. Video gö­rün­tü­le­rin­de var. Ka­lın­ca bir ip ça­pa­ya bağlı şe­kil­de deniz di­bin­de öy­le­ce du­ru­yor!
   Öyle hınzır hınzır hınzır gülüp kanaate hakaret et-meseniz diyorum!

Boz babam yap babam!
   Ak­bank’tan Dört­yol ışık­la­ra kadar Ata­türk Bul­va­rı’nda yeni dü­zen­le­me­ye 1 Nisan 2016 ta­ri­hin­de baş­lan­dı. Bul­va­rın ge­niş­le­til­me­si ama­cıy­la orta re­fü­jün da­ral­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­ti. Refüj kal­dı­rıl­dı, orada bu­lu­nan pal­mi­ye­ler ve diğer ağaç­lar sö­kü­le­rek başka yer­le­re ta­şın­dı.
   Bir süre sonra yeni refüj ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Tri­pod­la­ra mon­te­len­miş ni­vo­lar ku­rul­du. Tek­nis­yen­ler ciddi poz­lar­da alet­le­rin vi­zör­le­rin­den ba­ka­rak bazı kâ­ğıt­la­ra bazı işa­ret­ler koy­du­lar. 
   Daha sonra hiza ip­le­ri ge­ril­di. El­le­rin­de kaz­ma-kü­rek bazı iş­çi­ler eni dar boyu uzun çu­kur­lar kaz­dı­lar. 
   Ar­dın­dan yeni bor­dür taş­la­rı ge­tir­til­di ve re­fü­je sı­ra­la­na­rak be­ton­la mon­te­len­di.
   Fakat bir türlü is­te­nen sonuç alı­na­mı­yor­du. Bir gün dö­şe­nen bor­dür­ler er­te­si günü sö­kü­lü­yor; ya yük­sel­ti­le­rek veya biraz daha top­ra­ğa gö­mü­le­rek ye­ni­den te­ra­zi­ye alı­nı­yor­du.
   Ça­lış­ma­lar yak­la­şık iki ay sürdü. So­nun­da refüj ima­la­tı ta­mam­lan­dı; hem ça­lı­şan­lar, hem ça­lış­tı­ran­lar hem de va­tan­daş derin bir nefes aldı.
   Bu arada bul­var do­ğal­gaz hattı için ka­zıl­dı ve ka­pa­tıl­dı. Son­ra­sın­da su şe­be­ke­si için ka­zıl­dı ve yine ka­pa­tıl­dı.
   Ta­ne­si 5 bin TL artı KDV’den eğ­ri­bo­yun ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri di­kil­di.
   Sıra as­falt­la­ma­ya gel­miş­ti ki bir bak­tık ay­lar­ca süren emek­le re­fü­je di­zi­len bor­dür taş­la­rı bir sabah pal­dır kül­dür sö­kü­lü­yor; kep­çe­ler­le trak­tör­le­re yük­le­nen taş­lar dolgu mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nıl­mak üzere bi­lin­me­yen yer­le­re gö­tü­rü­lü­yor.
   O sı­ra­da bir şey daha oldu. 46 mil­yon­luk ihale kap­sa­mın­da yapılan yağ­mur suyu hat­la­rın­ın yanlış yere döşendiği fark edil­di. Be­le­di­ye ekip­le­ri 10 gün­lük bir ça­lış­may­la yanlışlığı giderip cad­de­yi as­falt alt­ya­pı­sı­na hazır hale ge­tir­di.
   Geçen hafta Ata­türk Bul­va­rı as­falt­lan­dı. 8 Mayıs sa­ba­hı bak­tık, 1 metre ge­niş­li­ğin­de­ki re­fü­je yine demir çu­buk­lar ça-kılıp renk­li ipler ge­ri­liyor.
   Tah­min­ler yeni bir orta refüj ça­lış­ma­sı­nın baş­la­tı­la­ca­ğı yö­nün­de.
   Bo­zu­yo­ruz, dö­şü­yo­ruz…
   Dö­şü­yo­ruz, bo­zu­yo­ruz…
   Biz bunu hep böyle ya­pı­yo­ruz!
   Pa­ra­lar, emek­ler boşa git­miş kimin umu­run­da!
   Değil mi ki be­le­di­ye­de para çu­val­la!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 945