• Ana Sayfa
  • »
  • Adayın hayırlı olsun Karasu

Adayın hayırlı olsun Karasu


(Unut­mak ve unut­tur­mak is­te­yen­le­re, bir ola­yın kro­no­lo­ji­si)
   Kasım 2015… Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin aylık ola­ğan top­lan­tı­sı gün­de­mi ta­mam­lan­mış­tı ki, yeni bir öner­ge okun­du. Yüz mil­yon li­ra­lık bir kredi bu­lun­muş­tu ve kul­la­nıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na yetki is­te­ni­yor­du. Öner­ge oy­bir­li­ği ile geçti.
   Ara­lık 2015 top­lan­tı­sı… Bu kez gün­dem­de 100 mil­yo­nun 46 mil­yo­na re­vi­ze­si vardı. MHP’li bir üye “100 mil­yo­nu iptal edip 46 mil­yon­luk yeni bir yetki ka­ra­rı ala­lım” dedi. 
   Baş­kan iti­raz etti: “İptal eder­sek ihale ge­çer­siz olur!”
   An­la­şı­la­ca­ğı gibi kredi ace­le­den kul­la­nıl­mış ve ihale çok­tan ya­pıl­mış­tı; mec­lis üye­le­ri bun­dan ha­ber­siz­di.  Öner­ge AKP’li üye­le­rin ya­rı­sı­nın hayır oyuna kar­şı­lık MHP’li üye-lerin des­te­ğiy­le kabul edil­di.
   Son­ra­dan an­la­şıl­dı ki ihale, sa­de­ce dep­rem, sel, yan­gın gibi ön­gö­rü­le­me­yen afet­ler­de uy­gu­la­nan İhale Ka­nu­nu’nun 21/b mad­de­si­ne göre ya­pıl­mış­tı. Ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı­na da Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden ge­ti­ri­lip be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan biri getirilmiş-ti.
   İha­le­den yük­se­len pis ko­ku­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na yan­sı­dı. Ön in­ce­le­me­nin ar­dın­dan so­ruş­tur­ma açıl­dı. Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü, 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da ha­zır­la­dı­ğı ve suç un­su­ru­na rast­lan­dı­ğı bil­gi­si­ni ek­le­di­ği 3 Şubat 2016 ta­rih­li ek­le­ri hariç 75 say­fa­lık Ra­po­ru’nu, Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di.
   Sav­cı­lık, ra­por­da adı geçen ki­şi­le­rin ifa­de­le­ri­ni alıp ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­yi 19 Nisan 2017 ta­ri­hin­de As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne sundu.
   İddi­ana­me­de…
-İha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b ben­di­ne göre ya­pıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek bir husus bu­lun­ma­dı­ğı…
-Pi­ya­sa­dan fahiş fi­yat­lar alı­na­rak yak­la­şık ma­li­yet top­lam­da 26.746.074,25 TL fazla be­lir­len­di­ği…
-İhale sü­re­cin­de ya­pı­lan hi­le­li dav­ra­nış­lar­la be­le­di­ye­nin 41 ima­lat ka­le­mi için fir­ma­ya 36.514.000 TL öde­mek zo­run­da ka­la­rak KDV dâhil en az 21.976.092,26 TL za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
   İddi­ana­me­de ay­rı­ca, afete uğ­ra­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le o ta­rih­ler­de bu­lun­ma­yan üç adet yeni sen­te­tik saha ya­pıl­dı­ğı, sel afe­ti­ne uğ­ra­mış gibi gös­te­ri­len bazı ana cad­de­ler­de her­han­gi bir ima­lat ya­pıl­ma­dı­ğı, ko­mis­yon üye­le­rin­den ihale dos­ya­sı­nın giz­len­di­ği gibi suç­la­ma­la­ra da yer ve­ril­di.
   Da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı 8 Eylül 2017, ikin­ci­si 21 Ara­lık 2017’de ya­pıl­dı ve yet­ki­siz­lik ka­ra­rıy­la Sa­kar­ya Ağır Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ri­len dosya ora­dan İsti­naf’a gitti, ar­dın­dan da ye­ni­den Ka­ra­su’ya döndü.
   100 mil­yon­luk borç­lan­ma ka­ra­rı­nın alın­dı­ğı 2015 Kasım ayın­dan beri bu ola­yın ta­kip­çi­si­yim. Mü­fet­tiş ra­por­la­rı ile har­ca­ma ka­lem­le­ri­nin cet­vel­le­ri, sav­cı­lık ve mah­ke­me­de ve­ri­len ifa­de­le­ri ar­şi­vim­de du­ru­yor. Tü­mü­nü ders ça­lı­şır gibi oku­dum. Dava, İha­le­ye Fesat Ka­rış­tır­ma suçu üze­rin­de odak­lan­mış ve öy­le­ce yü­rü­tü­lü­yor.
Dava devam et­ti­ği için mah­ke­me­yi et­ki­le­yecek bir yo­ru­ma gir­mi­yo­rum.
   Diğer ta­raf­tan id­di­ana­me­de suç­la­nan borç­lan­ma­ya izin ver­miş mec­lis üye­le­ri ve ihale ko­mis­yo­nu üyesi ça­lı­şan­lar Da­nış­tay’a iti­raz­da bu­lun­du. İti­ra­za ret ka­ra­rı Ka­ra­su’ya 9 ayda ge­le­bil­di! Sav­cı­lık ifa­de­le­ri aldı, id­di­ana­me bek­le­ni­yor.
   Da­va­nın sey­rin­de, uğ­ra­nı­lan maddi za­ra­rın pas ge­çil­di­ği kuş­ku­suy­la bazı AKP’li mec­lis üye­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na 5 say­fa­lık bir di­lek­çe yazıp 46 mil­yon­luk borç­lan­ma iha­le­si ve be­le­di­ye­nin parke ya­pı­mı, arsa sa­tış­la­rı gibi iş­lem­le­rin­de 28 mil­yon 372 bin li­ra­lık yol­suz­luk ol­du­ğu ve bunun ko­vuş­tu­rul­ma­dı­ğı ih­ba­rın­da bu­lun­du­lar.
   İki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi be­le­di­ye­de yak­la­şık üç aylık bir ça­lış­ma yaptı. Al­dı­ğım bil­gi­le­re göre, mec­lis üye­le­ri­nin id­di­ası­nı aşan bir za­ra­rın oluş­tu­ğu ge­rek­çe­siy­le ha­zır­la­nan suç du­yu­ru­su 10 gün önce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na gön­de­ril­miş.
   Duy­dum ki, bu iş­le­rin so­rum­lu­su ko­nu­mun­da­ki muh­te­rem bir kez daha AKP be­le­di­ye baş­kan adayı olmak üzereymiş. (Belki yazı okunurken bu muradına ermiş olabilir!)
   AKP’ye de Ka­ra­su’ya da ya­kı­şır, ha­yır­lı olsun!
   Gözü olanın gözü çıksın!


FASULYEDEN PRENS
   Her se­çim­de ken­di­ne ger­çek­ten ka­za­na­cak gü­ve­ni ve ye­ter­li­li­ği olan­la­rın yanı sıra, kimi ge­lecek seçim elini güç­len­dir­mek ama­cıy­la, kimi de adını bir şe­kil­de du­yur­mak için aday adayı olur. Bu hemen hemen çoğu par­ti­de gö­rü­len bir du­rum­dur.
   2014 yerel se­çim­le­ri ön­ce­si özel­lik­le AKP’de baş­kan adayı enf­las­yo­nu ya­şan­mış­tı. Bu se­çim­de sayı az ve öz. Ama yine de isim du­yur­mak için baş­vu­ru yapan (lar) yok değil.
   Ak­lı­ma der­gi­nin bi­rin­de oku­du­ğum ya­şan­mış bir olay geldi.
   Yıl­lar önce, An­tak­ya sınır ka­pı­sı­nın ko­mu­ta­nı­nı gece ya­rı­sı uyan­dı­rı­yor­lar. Ast­su­bay tek­mi­li ve­ri­yor: Mo­to­sik­let ral­li­si için ge­len­ler­den bi­rin­de vize yok! Vi­ze­siz adam da bir prens... Af­ri­ka ül­ke­le­rin­den Gabon’un pren­si… 
   Ko­mu­tan apar topar ge­li­yor, “Ne­re­de prens?” diye so­ru­yor.
   Her­le­iy Da­vid­son’un gi­do­nu­na uzan­mış adamı gös­te­ri­yor­lar. Ko­mu­tan ast­su­ba­ya sert şekilde so­ru­yor: 
   “-Bu mu prens?” 
   Ast­su­bay pos­tal to­puk­la­rı bir­bi­ri­ne ya­pı­şık va­zi­yet­te cevap ve­ri­yor: 
   “-Evet ko­mu­ta­nım, bu!”
   Gece ya­rı­sı uyan­dı­rıl­ma­nın ger­gin­li­ğin­den çı­ka­ma­mış ko­mu­tan gür­lü­yor: 
   “-Bun­dan olsa olsa ço­kop­rens olur ulan!”
   (Ciddi isim­le­ri ten­zih ede­rek so­ra­yım) Bizim id­di­asız aday­lar için ‘fa­sul­ye­den veya kof­ti­den aday’ ben­zet­me­le­rin­den han­gi­si uyar? 

Karasulu olmak için ne yapmalı?
   CHP Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy’un ba­ba­sı mer­hum Hasan Basri Erk­soy il­çe­miz­de 10 yıla yakın avu­kat­lık yap­mış bir isim. Karasu’nun ilk avu­kat­lar­dan biri… Kerem Bey de onun bu­ra­da görev yap­tı­ğı yıl­lar­da Ka­ra­su’da dün­ya­ya geldi.
   Bu bilgi bir ta­ra­fa… Op. Dr. Erk­soy 20 yıla yakın bir süre Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde genel cer­ra­hi uz­ma­nı ve baş­he­kim ola­rak görev yaptı. 
   Bütün bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken, geç­ti­ği­miz hafta TV 264’te yayına çıkan bir ar­ka­da­şı­mız Op. Dr. Erk­soy’un Ka­ra­su­lu ol­ma­dı­ğı­nı iddia etmiş ve ar­dın­dan şun­la­rı ek­le­miş: “CHP Kerem Bey’le se­çim­ler­de bir iki mec­lis üyesi çı­ka­rır, o kadar!”
   Se­çim­ler­le il­gi­li id­di­a ar­ka­da­şı­n ar­zu­la­rı­nı yansıtıyor olabilir. Ancak Kerem Bey’in Ka­ra­su­lu ol­ma­dı­ğı söy­le­mi ger­çek­ten şık bir durum olmamış! 
   Üni­ver­si­te me­zu­nu on­lar­ca Ka­ra­su­lu gen­ci­miz iş­siz­lik­ten kahve kö­şe­le­rin­de zaman öl­dür­mek du­ru­mun­da kal­mış­ken, ke­ra­met­le­ri ken­din­den men­kûl ve daha dün bu­ra­ya gel­miş sı­ra­dan da­mat­la­rın be­le­di­ye­de te­pe­den inme bir bi­çim­de üst ma­kam­lar­da is­tih­dam edil­me­si­ne bu güne kadar hiç tepki vermeden, 20 yıl il­çe­de görev yap­mış ve üs­te­lik Ka­ra­su do­ğum­lu Kerem Bey’i ya­ban­cı sta­tü­sü­ne kay­de­tmek üzücü. Umarız bu arkadaş hatasını düzeltir!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 358