SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Adayın hayırlı olsun Karasu

Adayın hayırlı olsun Karasu


(Unut­mak ve unut­tur­mak is­te­yen­le­re, bir ola­yın kro­no­lo­ji­si)
   Kasım 2015… Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin aylık ola­ğan top­lan­tı­sı gün­de­mi ta­mam­lan­mış­tı ki, yeni bir öner­ge okun­du. Yüz mil­yon li­ra­lık bir kredi bu­lun­muş­tu ve kul­la­nıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na yetki is­te­ni­yor­du. Öner­ge oy­bir­li­ği ile geçti.
   Ara­lık 2015 top­lan­tı­sı… Bu kez gün­dem­de 100 mil­yo­nun 46 mil­yo­na re­vi­ze­si vardı. MHP’li bir üye “100 mil­yo­nu iptal edip 46 mil­yon­luk yeni bir yetki ka­ra­rı ala­lım” dedi. 
   Baş­kan iti­raz etti: “İptal eder­sek ihale ge­çer­siz olur!”
   An­la­şı­la­ca­ğı gibi kredi ace­le­den kul­la­nıl­mış ve ihale çok­tan ya­pıl­mış­tı; mec­lis üye­le­ri bun­dan ha­ber­siz­di.  Öner­ge AKP’li üye­le­rin ya­rı­sı­nın hayır oyuna kar­şı­lık MHP’li üye-lerin des­te­ğiy­le kabul edil­di.
   Son­ra­dan an­la­şıl­dı ki ihale, sa­de­ce dep­rem, sel, yan­gın gibi ön­gö­rü­le­me­yen afet­ler­de uy­gu­la­nan İhale Ka­nu­nu’nun 21/b mad­de­si­ne göre ya­pıl­mış­tı. Ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı­na da Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden ge­ti­ri­lip be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan biri getirilmiş-ti.
   İha­le­den yük­se­len pis ko­ku­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na yan­sı­dı. Ön in­ce­le­me­nin ar­dın­dan so­ruş­tur­ma açıl­dı. Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü, 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da ha­zır­la­dı­ğı ve suç un­su­ru­na rast­lan­dı­ğı bil­gi­si­ni ek­le­di­ği 3 Şubat 2016 ta­rih­li ek­le­ri hariç 75 say­fa­lık Ra­po­ru’nu, Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di.
   Sav­cı­lık, ra­por­da adı geçen ki­şi­le­rin ifa­de­le­ri­ni alıp ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­yi 19 Nisan 2017 ta­ri­hin­de As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne sundu.
   İddi­ana­me­de…
-İha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b ben­di­ne göre ya­pıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek bir husus bu­lun­ma­dı­ğı…
-Pi­ya­sa­dan fahiş fi­yat­lar alı­na­rak yak­la­şık ma­li­yet top­lam­da 26.746.074,25 TL fazla be­lir­len­di­ği…
-İhale sü­re­cin­de ya­pı­lan hi­le­li dav­ra­nış­lar­la be­le­di­ye­nin 41 ima­lat ka­le­mi için fir­ma­ya 36.514.000 TL öde­mek zo­run­da ka­la­rak KDV dâhil en az 21.976.092,26 TL za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
   İddi­ana­me­de ay­rı­ca, afete uğ­ra­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le o ta­rih­ler­de bu­lun­ma­yan üç adet yeni sen­te­tik saha ya­pıl­dı­ğı, sel afe­ti­ne uğ­ra­mış gibi gös­te­ri­len bazı ana cad­de­ler­de her­han­gi bir ima­lat ya­pıl­ma­dı­ğı, ko­mis­yon üye­le­rin­den ihale dos­ya­sı­nın giz­len­di­ği gibi suç­la­ma­la­ra da yer ve­ril­di.
   Da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı 8 Eylül 2017, ikin­ci­si 21 Ara­lık 2017’de ya­pıl­dı ve yet­ki­siz­lik ka­ra­rıy­la Sa­kar­ya Ağır Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ri­len dosya ora­dan İsti­naf’a gitti, ar­dın­dan da ye­ni­den Ka­ra­su’ya döndü.
   100 mil­yon­luk borç­lan­ma ka­ra­rı­nın alın­dı­ğı 2015 Kasım ayın­dan beri bu ola­yın ta­kip­çi­si­yim. Mü­fet­tiş ra­por­la­rı ile har­ca­ma ka­lem­le­ri­nin cet­vel­le­ri, sav­cı­lık ve mah­ke­me­de ve­ri­len ifa­de­le­ri ar­şi­vim­de du­ru­yor. Tü­mü­nü ders ça­lı­şır gibi oku­dum. Dava, İha­le­ye Fesat Ka­rış­tır­ma suçu üze­rin­de odak­lan­mış ve öy­le­ce yü­rü­tü­lü­yor.
Dava devam et­ti­ği için mah­ke­me­yi et­ki­le­yecek bir yo­ru­ma gir­mi­yo­rum.
   Diğer ta­raf­tan id­di­ana­me­de suç­la­nan borç­lan­ma­ya izin ver­miş mec­lis üye­le­ri ve ihale ko­mis­yo­nu üyesi ça­lı­şan­lar Da­nış­tay’a iti­raz­da bu­lun­du. İti­ra­za ret ka­ra­rı Ka­ra­su’ya 9 ayda ge­le­bil­di! Sav­cı­lık ifa­de­le­ri aldı, id­di­ana­me bek­le­ni­yor.
   Da­va­nın sey­rin­de, uğ­ra­nı­lan maddi za­ra­rın pas ge­çil­di­ği kuş­ku­suy­la bazı AKP’li mec­lis üye­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na 5 say­fa­lık bir di­lek­çe yazıp 46 mil­yon­luk borç­lan­ma iha­le­si ve be­le­di­ye­nin parke ya­pı­mı, arsa sa­tış­la­rı gibi iş­lem­le­rin­de 28 mil­yon 372 bin li­ra­lık yol­suz­luk ol­du­ğu ve bunun ko­vuş­tu­rul­ma­dı­ğı ih­ba­rın­da bu­lun­du­lar.
   İki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi be­le­di­ye­de yak­la­şık üç aylık bir ça­lış­ma yaptı. Al­dı­ğım bil­gi­le­re göre, mec­lis üye­le­ri­nin id­di­ası­nı aşan bir za­ra­rın oluş­tu­ğu ge­rek­çe­siy­le ha­zır­la­nan suç du­yu­ru­su 10 gün önce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na gön­de­ril­miş.
   Duy­dum ki, bu iş­le­rin so­rum­lu­su ko­nu­mun­da­ki muh­te­rem bir kez daha AKP be­le­di­ye baş­kan adayı olmak üzereymiş. (Belki yazı okunurken bu muradına ermiş olabilir!)
   AKP’ye de Ka­ra­su’ya da ya­kı­şır, ha­yır­lı olsun!
   Gözü olanın gözü çıksın!


FASULYEDEN PRENS
   Her se­çim­de ken­di­ne ger­çek­ten ka­za­na­cak gü­ve­ni ve ye­ter­li­li­ği olan­la­rın yanı sıra, kimi ge­lecek seçim elini güç­len­dir­mek ama­cıy­la, kimi de adını bir şe­kil­de du­yur­mak için aday adayı olur. Bu hemen hemen çoğu par­ti­de gö­rü­len bir du­rum­dur.
   2014 yerel se­çim­le­ri ön­ce­si özel­lik­le AKP’de baş­kan adayı enf­las­yo­nu ya­şan­mış­tı. Bu se­çim­de sayı az ve öz. Ama yine de isim du­yur­mak için baş­vu­ru yapan (lar) yok değil.
   Ak­lı­ma der­gi­nin bi­rin­de oku­du­ğum ya­şan­mış bir olay geldi.
   Yıl­lar önce, An­tak­ya sınır ka­pı­sı­nın ko­mu­ta­nı­nı gece ya­rı­sı uyan­dı­rı­yor­lar. Ast­su­bay tek­mi­li ve­ri­yor: Mo­to­sik­let ral­li­si için ge­len­ler­den bi­rin­de vize yok! Vi­ze­siz adam da bir prens... Af­ri­ka ül­ke­le­rin­den Gabon’un pren­si… 
   Ko­mu­tan apar topar ge­li­yor, “Ne­re­de prens?” diye so­ru­yor.
   Her­le­iy Da­vid­son’un gi­do­nu­na uzan­mış adamı gös­te­ri­yor­lar. Ko­mu­tan ast­su­ba­ya sert şekilde so­ru­yor: 
   “-Bu mu prens?” 
   Ast­su­bay pos­tal to­puk­la­rı bir­bi­ri­ne ya­pı­şık va­zi­yet­te cevap ve­ri­yor: 
   “-Evet ko­mu­ta­nım, bu!”
   Gece ya­rı­sı uyan­dı­rıl­ma­nın ger­gin­li­ğin­den çı­ka­ma­mış ko­mu­tan gür­lü­yor: 
   “-Bun­dan olsa olsa ço­kop­rens olur ulan!”
   (Ciddi isim­le­ri ten­zih ede­rek so­ra­yım) Bizim id­di­asız aday­lar için ‘fa­sul­ye­den veya kof­ti­den aday’ ben­zet­me­le­rin­den han­gi­si uyar? 

Karasulu olmak için ne yapmalı?
   CHP Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy’un ba­ba­sı mer­hum Hasan Basri Erk­soy il­çe­miz­de 10 yıla yakın avu­kat­lık yap­mış bir isim. Karasu’nun ilk avu­kat­lar­dan biri… Kerem Bey de onun bu­ra­da görev yap­tı­ğı yıl­lar­da Ka­ra­su’da dün­ya­ya geldi.
   Bu bilgi bir ta­ra­fa… Op. Dr. Erk­soy 20 yıla yakın bir süre Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde genel cer­ra­hi uz­ma­nı ve baş­he­kim ola­rak görev yaptı. 
   Bütün bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken, geç­ti­ği­miz hafta TV 264’te yayına çıkan bir ar­ka­da­şı­mız Op. Dr. Erk­soy’un Ka­ra­su­lu ol­ma­dı­ğı­nı iddia etmiş ve ar­dın­dan şun­la­rı ek­le­miş: “CHP Kerem Bey’le se­çim­ler­de bir iki mec­lis üyesi çı­ka­rır, o kadar!”
   Se­çim­ler­le il­gi­li id­di­a ar­ka­da­şı­n ar­zu­la­rı­nı yansıtıyor olabilir. Ancak Kerem Bey’in Ka­ra­su­lu ol­ma­dı­ğı söy­le­mi ger­çek­ten şık bir durum olmamış! 
   Üni­ver­si­te me­zu­nu on­lar­ca Ka­ra­su­lu gen­ci­miz iş­siz­lik­ten kahve kö­şe­le­rin­de zaman öl­dür­mek du­ru­mun­da kal­mış­ken, ke­ra­met­le­ri ken­din­den men­kûl ve daha dün bu­ra­ya gel­miş sı­ra­dan da­mat­la­rın be­le­di­ye­de te­pe­den inme bir bi­çim­de üst ma­kam­lar­da is­tih­dam edil­me­si­ne bu güne kadar hiç tepki vermeden, 20 yıl il­çe­de görev yap­mış ve üs­te­lik Ka­ra­su do­ğum­lu Kerem Bey’i ya­ban­cı sta­tü­sü­ne kay­de­tmek üzücü. Umarız bu arkadaş hatasını düzeltir!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 232