SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Adaylar niye gecikti?


   Ak Parti aday­la­rı­nı açık­la­mak­ta niçin bu kadar ge­cik­ti?
   Ri­va­yet­ler muh­te­lif… 
   Bir gö­rü­şe göre bazı il ve il­çe­ler­de hem seç­men ta­ba­nın­da kar­şı­lık bulan hem de teş­ki­lat­la uyum­lu aday bul­mak­ta ya­şa­nan güç­lük­ler var.  AKP bu güne kadar hep 12’den vur­ma­ya alış­tı­ğın­dan hem de nişan al­ma­dan! olsa gerek, bu kez de he­def­te sapma is­te­mi­yor. İlla 17-0 ya­pa­cak! Ne var ki sar­sın­tı­da nişan almak pek kolay iş değil! İşin so­nun­da ıska geç­mek de var!
   Başka bir gö­rü­şe göre, açık­la­ma­nın ge­cik­me­si MHP Genel Baş­ka­nı Bah­çe­li’nin ko­şul­suz Cum­hur İtti­fa­kı’na iller ba­zın­da yük­se­len iti­raz­la­rı ge­rek­çe gös­ter­mek­te.
Koltuklar depoda! 
   Nedir o der­se­niz söy­le­ye­yim: MHP, ör­ne­ğin Sa­kar­ya’da, bazı ilçe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si­ni is­ti­yor. Sa­nır­sı­nız ki baş­kan­lık kol­tuk­la­rı AKP’nin de­po­sun­da ki­lit­li; di­le­di­ği­ne da­ğı­tı­yor!
   Di­ye­lim ki, pa­zar­lık­lar so­nu­cu Sa­kar­ya’nın bazı il­çe­le­ri MHP’ye tah­sis (!) edil­di. O zaman AKP, kalan il­çe­ler­de kar­şı­sı­na MHP’li bir ada­yın çık­ma­sı­nı is­te­me­ye­cek­tir. Cum­hur’un or­ta­ğı MHP bu he­sa­bı mut­la­ka yap­mış­tır. 
   Ka­ra­su’dan örnek ve­re­lim. MHP’yi ve­ri­lecek il­çe­ler lis­te­sin­de Ka­ra­su yoksa it­ti­fak ge­re­ği MHP adayı Op. Dr. Melih Erol bu­ra­da se­çi­me gi­re­me­yecek de­mek­tir. 
   Tersi du­rum­da da AKP çı­kar­ma­ya­cak ve seç­me­ni MHP’ye des­tek olmak du­ru­muy­la karşı kar­şı­ya ka­la­cak­tır. 
   Bir­kaç gün­dür çev­re­me bunu an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum, ancak ça­ba­la­rım ne yazık ki boşa gi­di­yor. İtti­fa­ka ey­val­lah da böyle olmayacak iş­le­re gi­ril­di­ğin­de or­ta­ya ucube bir durum çı­kı­yor. 
   En akla yakın olanı, ka­ra­rı ilçe teş­ki­lat­la­rı­na bı­ra­kıp ma­hal­li güç bir­lik­te­lik­le­ri­ne yol ver­mek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum.
   Yıl­la­rın de­ne­yim­le­riy­le ge­le­nek­sel­le­şen ve ti­tiz­lik­le ko­ru­nan seçim kül­tü­rü­mü­zün, sırf ‘mut­la­ka ka­zan­mak’ uğ­ru­na dü­şü­rül­dü­ğü hazin du­ru­ma bakın. Seçmene soran da yok üstelik!
Darbe ürünüydü ama...
   Türk si­ya­se­ti par­ti­ler­de ön seçim yapma kav­ra­mıy­la 27 Mayıs Ana­ya­sa­sı ile ta­nış­mış­tı.   Darbe ürü­nü­dür deyin, her türlü eleş­ti­ri­yi yapın. Ama o Ana­ya­sa’yla gelen Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ve o dö­nem­ler­de ya­sa­ma­nın diğer ka­na­dı olan Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üye­le­ri­nin se­çim­ler­de­ki sı­ra­la­ma­sı be­lir­le­nir­ken par­ti­le­re be­lir­li bir kon­ten­jan dı­şın­da ön seçim yapma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­miş­ti.
   1980 as­ke­ri dar­be­si yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ler­le si­ya­sal sis­te­mi al­tüst etti. O gün bu gün­dür mil­let­ve­ki­li olmak is­te­yen­ler par­ti­le­ri­nin genel mer­kez­le­rin­den ve li­der­le­rin pe­şin­den ay­rıl­maz oldu.   
   Parti ta­ban­la­rı yıl­lar­dır bu ko­nu­da ra­hat­sız­lı­ğı­nı dile ge­ti­rip durdu. Ama her gö­rüş­ten si­ya­si parti artık mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de mer­kez yok­la­ma­sı­nı adet ha­li­ne ge­tir­di. CHP bir öl­çü­de bu adet­ten ken­di­ni sı­yır­ma­ya ça­lı­şı­yormuş gibi yapıyor!
Sadece milletvekilliği sıralaması mı?
   Ba­kı­yo­ruz AKP’yle bir­lik­te, bı­ra­kın mil­let­ve­kil­li­ği aday­arını, artık sı­ra­dan bir ilçe baş­ka­nı ile be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı da mer­kez­den be­lir­le­niyor. AKP bunu yapar da diğer par­ti­ler geri mi kalır! Nasıl olsa top­lum­dan tepki yok!
   Ka­mu­oyu­nun nab­zı­nı tut­tu­ğu­nu zan­ne­den anlı şanlı basın da, genel mer­kez­le­rin bu si­ya­sal adabı yerle bir eden tu­tu­mu­nu eleş­ti­re­ce­ği­ne, derin oda­lar­da ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu de­di­ko­du­la­rıy­la parti oli­gar­şi­le­ri­nin algı ope­ras­yon­la­rı­na çanak tu­tu­yor.
   Yu­ka­rı­da biraz de­ğin­dim. İşte acı örnek önü­müz­de. Aday be­lir­le­me te­ke­li­ni bı­ra­kın, yeni icat it­ti­fak­lar­la, aday olmuş ve seç­men­le bu­lu­şa­rak pro­je­le­ri­ni an­lat­ma­ya gi­riş­miş aday­la­rın önü “Biz şu par­tiy­le an­laş­tık, bu­ra­da onun adayı des­tek­le­necek. Sen çekil” di­ye­bi­lecek nok­ta­ya geldi si­ya­set...
Orweel’a selam!
   Parti il ve ilçe baş­ka­nı­nı mer­kez­de be­lir­le, mil­let­ve­ki­li sı­ra­la­ma­sı­nı mer­kez­de ha­zır­la, be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı sen sapta… 
   Bunun bir adım son­ra­sı parti il ve ilçe teş­ki­lat­la­rı­na birer gö­zet­le­me ka­me­ra­sı ve ses ci­ha­zı yer­leş­tir­mek­tir. Tıpkı Ge­or­ge Or­well’in 1984 isim­li ro­ma­nın­da an­la­tıl­dı­ğı gibi. 
   Sa­nı­rım muh­te­rem ba­sı­nı­mı­zın ek-ran bül­bül­le­ri de o sa­at­ten sonra hangi par­ti­de daha ka­li­te­li ci­haz­la­rın ol­du­ğu tar­tış­ma­la­rıy­la zaman ge­çi­rir!
   Ondan sonra da, “Canım, top­lum­da kar­şı­lı­ğı olan in­san­lar si­ya­se­te soğuk ba­kı­yor” diye ha­yıf­lan! 
Beni karıştırma hocam!  
   AKP’nin be­le­di­ye baş­ka­nı adayı be­lir­le­me sü­re­cin­de adı geçen bir isim­le gö­rüş­tü­ğüm­de aynen,“Aman hocam… Sakın bu iş­le­re adımı ka­rış­tır­ma. Benim bun­dan sonra ne ilil­çe baş­kan­lı­ğı, mil­let­ve­kil­li­ği, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ben­ze­ri aday­lık­la­rın­da işim olmaz” kar­şı­lı­ğı­nı aldım.
   Açıktan söylemese de ses tonunda “Ben denedim, dersimi aldım ve artık pes ettim” havası vardı.
   Soruyorum... Siyasette gidiş nere-ye? Liderlerin kerametlerine sığınıp lütuf beklemek mi, yoksa tabanda karşılık oluşturarak hak ettiği mevkilere gelmek mi?
   Görüntü, giderek dozu artacak oran-da birincisinin tercih edildiği şeklinde. Yukarıdakiler bundan ziyadesiyle memnun. Neden olmasınlar ki, otorite-ye karşı çıkanlara indirilen topuz la-netleneceğine tabandan alkış alıyor. Lidernler için bundan iyisi Şam’da kayısı!
   Elbette bu böyle gitmez.
   Top­lu­ma, an­ne­le­ri­nin ga­ga­sın­dan dü­şecek yi­ye­ce­ği kap­mak için açmış yavru kuş­ muamelesi yaparsanız, si­ya­set­çi­niz de mol­la­nın bir de­di­ği­ni iki et­me­yen der­gâh öğ­ren­ci­si­ne dö­nü­şür. Oligarşik yapıların istediği de zaten budur. İtirazsız kul düzeni. Şimdilik genel geçer olan bu ama şu soru yanıt bekliyor: “Şimdilik idare ediyoruz ama, bir adım sonra ne olur?”
   Söyleyeyim... Bun­dan son­ra­sı önce si­ya­se­tin ru­hu­na, ardından da toplumun huzuruna Fa­ti­ha’dır! 

Yu­ka­rı­da 
neler 
olu­yor?
   Aday açık­la­ma­sın­da­ki ge­cik­me­nin bir de An­ka­ra ku­lis­le­ri­ne yan­sı­yan kısmı var ki, ib­ret­lik bir durum! 
   Ye­ni­çağ ya­za­rı Ahmet Takan 16 Ara­lık 2018 ta­rih­li ve ‘An­ket­ler MİT’in görev alanı mı?’ baş­lık­lı ya­zı­sın­da, AKP’nin yap­tır­dı­ğı an­ket­le­re şaibe düş­tü­ğü id­di­asın­da bu­lun­du. Takan’a göre bil­gi­sa­yar­la­ra sı­zı­la­rak anket so­nuç­la­rı de­ğiş­ti­ril­miş. Böy­le­ce an­ket­ler­de 6 veya 7. Sı­ra­da çıkan Meh­met Öz­ha­se­ki bi­rin­ci gös­te­ri­le­rek An­ka­ra adayı ya­pıl­mış.
   Bit­me­di… Olay Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a ile­til­di­ğin­de MİT dev­re­ye so­kul­muş.
   An­ket­le­re çe­şit­li yol­lar­dan mü­da­ha­le edil­di­ği­ni cümle âlem bi­li­yor.  Ka­ra­su’dan ör­nek­le­ri var. Sos­yal med­ya­da dü­zen­le­nen ‘Kimi baş­kan gör­mek is­ter­si­niz?’ türü an­ket­le­rin dü­zen­len­di­ği gün­ler­de, be­le­di­ye bi­na­sı ışık­la­rı­nın sabah sa­at­le­ri­ne kadar yan­dı­ğı bi­li­nen bir vakıa! 
   Ma­şal­lah, bu ko­nu­lar­da ol­duk­ça ma­ha­ret­li, üc­ret­siz baş­kan da­nış­man­la­rı­mız her dönem hiz­met­te­dir! Ankara’dan geri mi kalalım!
 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 158