Adaylar niye gecikti?


   Ak Parti aday­la­rı­nı açık­la­mak­ta niçin bu kadar ge­cik­ti?
   Ri­va­yet­ler muh­te­lif… 
   Bir gö­rü­şe göre bazı il ve il­çe­ler­de hem seç­men ta­ba­nın­da kar­şı­lık bulan hem de teş­ki­lat­la uyum­lu aday bul­mak­ta ya­şa­nan güç­lük­ler var.  AKP bu güne kadar hep 12’den vur­ma­ya alış­tı­ğın­dan hem de nişan al­ma­dan! olsa gerek, bu kez de he­def­te sapma is­te­mi­yor. İlla 17-0 ya­pa­cak! Ne var ki sar­sın­tı­da nişan almak pek kolay iş değil! İşin so­nun­da ıska geç­mek de var!
   Başka bir gö­rü­şe göre, açık­la­ma­nın ge­cik­me­si MHP Genel Baş­ka­nı Bah­çe­li’nin ko­şul­suz Cum­hur İtti­fa­kı’na iller ba­zın­da yük­se­len iti­raz­la­rı ge­rek­çe gös­ter­mek­te.
Koltuklar depoda! 
   Nedir o der­se­niz söy­le­ye­yim: MHP, ör­ne­ğin Sa­kar­ya’da, bazı ilçe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si­ni is­ti­yor. Sa­nır­sı­nız ki baş­kan­lık kol­tuk­la­rı AKP’nin de­po­sun­da ki­lit­li; di­le­di­ği­ne da­ğı­tı­yor!
   Di­ye­lim ki, pa­zar­lık­lar so­nu­cu Sa­kar­ya’nın bazı il­çe­le­ri MHP’ye tah­sis (!) edil­di. O zaman AKP, kalan il­çe­ler­de kar­şı­sı­na MHP’li bir ada­yın çık­ma­sı­nı is­te­me­ye­cek­tir. Cum­hur’un or­ta­ğı MHP bu he­sa­bı mut­la­ka yap­mış­tır. 
   Ka­ra­su’dan örnek ve­re­lim. MHP’yi ve­ri­lecek il­çe­ler lis­te­sin­de Ka­ra­su yoksa it­ti­fak ge­re­ği MHP adayı Op. Dr. Melih Erol bu­ra­da se­çi­me gi­re­me­yecek de­mek­tir. 
   Tersi du­rum­da da AKP çı­kar­ma­ya­cak ve seç­me­ni MHP’ye des­tek olmak du­ru­muy­la karşı kar­şı­ya ka­la­cak­tır. 
   Bir­kaç gün­dür çev­re­me bunu an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum, ancak ça­ba­la­rım ne yazık ki boşa gi­di­yor. İtti­fa­ka ey­val­lah da böyle olmayacak iş­le­re gi­ril­di­ğin­de or­ta­ya ucube bir durum çı­kı­yor. 
   En akla yakın olanı, ka­ra­rı ilçe teş­ki­lat­la­rı­na bı­ra­kıp ma­hal­li güç bir­lik­te­lik­le­ri­ne yol ver­mek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum.
   Yıl­la­rın de­ne­yim­le­riy­le ge­le­nek­sel­le­şen ve ti­tiz­lik­le ko­ru­nan seçim kül­tü­rü­mü­zün, sırf ‘mut­la­ka ka­zan­mak’ uğ­ru­na dü­şü­rül­dü­ğü hazin du­ru­ma bakın. Seçmene soran da yok üstelik!
Darbe ürünüydü ama...
   Türk si­ya­se­ti par­ti­ler­de ön seçim yapma kav­ra­mıy­la 27 Mayıs Ana­ya­sa­sı ile ta­nış­mış­tı.   Darbe ürü­nü­dür deyin, her türlü eleş­ti­ri­yi yapın. Ama o Ana­ya­sa’yla gelen Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ve o dö­nem­ler­de ya­sa­ma­nın diğer ka­na­dı olan Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üye­le­ri­nin se­çim­ler­de­ki sı­ra­la­ma­sı be­lir­le­nir­ken par­ti­le­re be­lir­li bir kon­ten­jan dı­şın­da ön seçim yapma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­miş­ti.
   1980 as­ke­ri dar­be­si yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ler­le si­ya­sal sis­te­mi al­tüst etti. O gün bu gün­dür mil­let­ve­ki­li olmak is­te­yen­ler par­ti­le­ri­nin genel mer­kez­le­rin­den ve li­der­le­rin pe­şin­den ay­rıl­maz oldu.   
   Parti ta­ban­la­rı yıl­lar­dır bu ko­nu­da ra­hat­sız­lı­ğı­nı dile ge­ti­rip durdu. Ama her gö­rüş­ten si­ya­si parti artık mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de mer­kez yok­la­ma­sı­nı adet ha­li­ne ge­tir­di. CHP bir öl­çü­de bu adet­ten ken­di­ni sı­yır­ma­ya ça­lı­şı­yormuş gibi yapıyor!
Sadece milletvekilliği sıralaması mı?
   Ba­kı­yo­ruz AKP’yle bir­lik­te, bı­ra­kın mil­let­ve­kil­li­ği aday­arını, artık sı­ra­dan bir ilçe baş­ka­nı ile be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı da mer­kez­den be­lir­le­niyor. AKP bunu yapar da diğer par­ti­ler geri mi kalır! Nasıl olsa top­lum­dan tepki yok!
   Ka­mu­oyu­nun nab­zı­nı tut­tu­ğu­nu zan­ne­den anlı şanlı basın da, genel mer­kez­le­rin bu si­ya­sal adabı yerle bir eden tu­tu­mu­nu eleş­ti­re­ce­ği­ne, derin oda­lar­da ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu de­di­ko­du­la­rıy­la parti oli­gar­şi­le­ri­nin algı ope­ras­yon­la­rı­na çanak tu­tu­yor.
   Yu­ka­rı­da biraz de­ğin­dim. İşte acı örnek önü­müz­de. Aday be­lir­le­me te­ke­li­ni bı­ra­kın, yeni icat it­ti­fak­lar­la, aday olmuş ve seç­men­le bu­lu­şa­rak pro­je­le­ri­ni an­lat­ma­ya gi­riş­miş aday­la­rın önü “Biz şu par­tiy­le an­laş­tık, bu­ra­da onun adayı des­tek­le­necek. Sen çekil” di­ye­bi­lecek nok­ta­ya geldi si­ya­set...
Orweel’a selam!
   Parti il ve ilçe baş­ka­nı­nı mer­kez­de be­lir­le, mil­let­ve­ki­li sı­ra­la­ma­sı­nı mer­kez­de ha­zır­la, be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı sen sapta… 
   Bunun bir adım son­ra­sı parti il ve ilçe teş­ki­lat­la­rı­na birer gö­zet­le­me ka­me­ra­sı ve ses ci­ha­zı yer­leş­tir­mek­tir. Tıpkı Ge­or­ge Or­well’in 1984 isim­li ro­ma­nın­da an­la­tıl­dı­ğı gibi. 
   Sa­nı­rım muh­te­rem ba­sı­nı­mı­zın ek-ran bül­bül­le­ri de o sa­at­ten sonra hangi par­ti­de daha ka­li­te­li ci­haz­la­rın ol­du­ğu tar­tış­ma­la­rıy­la zaman ge­çi­rir!
   Ondan sonra da, “Canım, top­lum­da kar­şı­lı­ğı olan in­san­lar si­ya­se­te soğuk ba­kı­yor” diye ha­yıf­lan! 
Beni karıştırma hocam!  
   AKP’nin be­le­di­ye baş­ka­nı adayı be­lir­le­me sü­re­cin­de adı geçen bir isim­le gö­rüş­tü­ğüm­de aynen,“Aman hocam… Sakın bu iş­le­re adımı ka­rış­tır­ma. Benim bun­dan sonra ne ilil­çe baş­kan­lı­ğı, mil­let­ve­kil­li­ği, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ben­ze­ri aday­lık­la­rın­da işim olmaz” kar­şı­lı­ğı­nı aldım.
   Açıktan söylemese de ses tonunda “Ben denedim, dersimi aldım ve artık pes ettim” havası vardı.
   Soruyorum... Siyasette gidiş nere-ye? Liderlerin kerametlerine sığınıp lütuf beklemek mi, yoksa tabanda karşılık oluşturarak hak ettiği mevkilere gelmek mi?
   Görüntü, giderek dozu artacak oran-da birincisinin tercih edildiği şeklinde. Yukarıdakiler bundan ziyadesiyle memnun. Neden olmasınlar ki, otorite-ye karşı çıkanlara indirilen topuz la-netleneceğine tabandan alkış alıyor. Lidernler için bundan iyisi Şam’da kayısı!
   Elbette bu böyle gitmez.
   Top­lu­ma, an­ne­le­ri­nin ga­ga­sın­dan dü­şecek yi­ye­ce­ği kap­mak için açmış yavru kuş­ muamelesi yaparsanız, si­ya­set­çi­niz de mol­la­nın bir de­di­ği­ni iki et­me­yen der­gâh öğ­ren­ci­si­ne dö­nü­şür. Oligarşik yapıların istediği de zaten budur. İtirazsız kul düzeni. Şimdilik genel geçer olan bu ama şu soru yanıt bekliyor: “Şimdilik idare ediyoruz ama, bir adım sonra ne olur?”
   Söyleyeyim... Bun­dan son­ra­sı önce si­ya­se­tin ru­hu­na, ardından da toplumun huzuruna Fa­ti­ha’dır! 

Yu­ka­rı­da 
neler 
olu­yor?
   Aday açık­la­ma­sın­da­ki ge­cik­me­nin bir de An­ka­ra ku­lis­le­ri­ne yan­sı­yan kısmı var ki, ib­ret­lik bir durum! 
   Ye­ni­çağ ya­za­rı Ahmet Takan 16 Ara­lık 2018 ta­rih­li ve ‘An­ket­ler MİT’in görev alanı mı?’ baş­lık­lı ya­zı­sın­da, AKP’nin yap­tır­dı­ğı an­ket­le­re şaibe düş­tü­ğü id­di­asın­da bu­lun­du. Takan’a göre bil­gi­sa­yar­la­ra sı­zı­la­rak anket so­nuç­la­rı de­ğiş­ti­ril­miş. Böy­le­ce an­ket­ler­de 6 veya 7. Sı­ra­da çıkan Meh­met Öz­ha­se­ki bi­rin­ci gös­te­ri­le­rek An­ka­ra adayı ya­pıl­mış.
   Bit­me­di… Olay Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a ile­til­di­ğin­de MİT dev­re­ye so­kul­muş.
   An­ket­le­re çe­şit­li yol­lar­dan mü­da­ha­le edil­di­ği­ni cümle âlem bi­li­yor.  Ka­ra­su’dan ör­nek­le­ri var. Sos­yal med­ya­da dü­zen­le­nen ‘Kimi baş­kan gör­mek is­ter­si­niz?’ türü an­ket­le­rin dü­zen­len­di­ği gün­ler­de, be­le­di­ye bi­na­sı ışık­la­rı­nın sabah sa­at­le­ri­ne kadar yan­dı­ğı bi­li­nen bir vakıa! 
   Ma­şal­lah, bu ko­nu­lar­da ol­duk­ça ma­ha­ret­li, üc­ret­siz baş­kan da­nış­man­la­rı­mız her dönem hiz­met­te­dir! Ankara’dan geri mi kalalım!
 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 300