Afet kredisiyle park


   “Sakarya Karasu Belediyesi muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda yol ve tretuvar yapım işi.” 
   Kamu İhale Ku­ru­mu, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar ketum değil. Si­te­si­ne koy­muş yu­ka­rı­da­ki iba­re­yi. 
   İha­le­yi alan fir­ma­la­rın adını da…
   İha­le­nin kaç li­ra­ya ve­ril­di­ği­ni de…
   Biz di­yo­ruz ki, açık olun. Olanı bi­te­ni an­la­tın; gö­re­cek­si­niz üze­ri­niz­den büyük bir yükü atmış ola­cak­sı­nız.
   İşte, gö­rü­yor­su­nuz. Hiç­bir şey gizli kal­mı­yor.
   Mec­lis­te­ki ko­nuş­ma­la­rı­nız­da ‘afet’ de­di­niz, ‘illa in­san­lar mı öl­me­li’ de­di­niz. 
   Allem et­ti­niz, kallem et­ti­niz… Bir borç­lan­ma yet­ki­si al­dı­nız, yet­me­di ikin­ci­si­ni is­te­di­niz.
   Bakın, so­kak­ta­ki insan ku­lak­tan dolma bil­gi­ler­le sabah akşam de­di­ko­du üre­ti­yor; hak­sız da değil!
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve çev­re­sin­de kü­me­len­miş üç beş ki­şi­nin bil­di­ği­ni, Ka­ra­su halkı neden öğ­ren­me­sin!
   10 yıl bo­yun­ca her ay 400 bin lira öden­me­si ko­şu­luy­la, be­le­di­ye­yi bir borç yükü al­tı­na so­ku­yor­su­nuz.
   Ge­rek­çe­yi yağ­mur taş­kı­nı afe­ti­ne uğ­ru­yo­ruz diye açık­lı­yor­su­nuz.
   Ben fır­sat bul­duk­ça du­yar­lı ol­du­ğu­nu bil­di­ğim çev­rem­de­ki in­san­la­rı, sizin afete neden ola­rak gös­ter­di­ği­niz dere ya­tak­la­rı­na gö­tü­rüp du­ru­mu gös­te­ri­yo­rum.
   Sü­ra­hi­den bar­da­ğa su dol­dur­ma­yı ve bar­da­ğın ne kadar su ala­bi­le­ce­ği­ni he­sap­la­ya­bi­len her­kes, dere ya­tak­la­rın­da ya­pı­lan yan­lış­la­rı gör­dü­ğün­de küçük di­li­ni yutar gibi olu­yor.
   Sayın Baş­kan; Ka­ra­su ba­sı­nı­nı bı­ra­kın. Bu­yu­run Sa­kar­ya ba­sı­nı­nı davet edip şu taş­kı­nına neden olan va­di­ler­de­ki durum hak­kın­da açık­la­ma yapar mı­sı­nız?
   Bunu yapın ve o ar­ka­daş­lar­dan bir ta­ne­si­nin uygulamaya çalıştığınız işin ger­çek­ten afet kap­sa­mın­da ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ikna ol­du­ğu­nu du­ya­yım; size söz, bu köşede bir daha adınızı ve örnek (!) icraatlarınızı hiç anmayacağım.
   Tek­rar edi­yo­rum; açık olun…  Hiç de­ğil­se kendi par­ti­ni­zin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve mec­lis üye­le­ri­ne…
   Geçen hafta 23 muh­tar­la An­ka­ra’ya neden git­ti­niz?
   Orada muh­tar­la­rın dile ge­tir­di­ği so­run­lar; ör­ne­ğin elekt­rik ile­tim hat­la­rı­nın ve es­ki­miş di­rek­le­rin de­ğiş­me­si, in­ter­net bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan ma­hal­le­ler ve 2B so­run­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı hemen her İlçe Da­nış­ma Mec­li­si’nin gün­de­mi­ne gel­mi­yor muydu?
   Hasan Ali Çelik’i kut­la­ma­yı bir öl­çü­de an­la­rım. Ama ge­ri­si hi­kâ­ye­dir ve her­kes gibi ben de bu işin için­de bir ça­pa­noğ­lu ol­du­ğu kuş­ku­su için­de­yim.
   Ku­zu­luk’ta, Yalı’da iki park…
   Da­rı­ça­yı­rı’na fut­bol sa­ha­sı…
   Kanal bo­yu­na dü­zen­le­me…
   Bunlar için İller Bankası kredisine gerek var mı?
   Sonra?
   Dört­yol ışık­lar­dan Ga­ran­ti Ban­ka­sı ara­sı­na mer­mer ta­şın­dan kal­dı­rım, cad­de­ye altın sa­rı­sı as­falt; öyle mi?
   Bu de­di­ği­niz işler Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nın­da değil mi?
   Son bir soru:
   Şehir içi su şe­be­ke­si 2016’da de­ği­şecek. Kuzum siz bu iş ta­mam­la­ma­dan hangi yol­la­rı as­falt, hangi kal­dı­rım­la­rı mer­mer­le kap­la­ya­cak­sı­nız?
   Sayın Baş­kan; son An­ka­ra se­fe­ri­niz­de muh­tar­la­rı yola koy­duk­tan sonra Ak Parti Genel Mer­ke­zi’nde kim­ler­le ne gö­rüş­tü­nüz, açık­lar mı­sı­nız?
   Giz­ler­se­niz, işte böyle so­ru­la­ra mu­ha­tap olur­su­nuz.
   Afet mad­de­si şalıyla yol ve kal­dı­rım ye­ni­le­me­si öyle mi?
   Sahi, beton santralı ayarlama işi ne oldu? Halloldu mu acaba?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 896