SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Afet kredisiyle park


   “Sakarya Karasu Belediyesi muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda yol ve tretuvar yapım işi.” 
   Kamu İhale Ku­ru­mu, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar ketum değil. Si­te­si­ne koy­muş yu­ka­rı­da­ki iba­re­yi. 
   İha­le­yi alan fir­ma­la­rın adını da…
   İha­le­nin kaç li­ra­ya ve­ril­di­ği­ni de…
   Biz di­yo­ruz ki, açık olun. Olanı bi­te­ni an­la­tın; gö­re­cek­si­niz üze­ri­niz­den büyük bir yükü atmış ola­cak­sı­nız.
   İşte, gö­rü­yor­su­nuz. Hiç­bir şey gizli kal­mı­yor.
   Mec­lis­te­ki ko­nuş­ma­la­rı­nız­da ‘afet’ de­di­niz, ‘illa in­san­lar mı öl­me­li’ de­di­niz. 
   Allem et­ti­niz, kallem et­ti­niz… Bir borç­lan­ma yet­ki­si al­dı­nız, yet­me­di ikin­ci­si­ni is­te­di­niz.
   Bakın, so­kak­ta­ki insan ku­lak­tan dolma bil­gi­ler­le sabah akşam de­di­ko­du üre­ti­yor; hak­sız da değil!
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve çev­re­sin­de kü­me­len­miş üç beş ki­şi­nin bil­di­ği­ni, Ka­ra­su halkı neden öğ­ren­me­sin!
   10 yıl bo­yun­ca her ay 400 bin lira öden­me­si ko­şu­luy­la, be­le­di­ye­yi bir borç yükü al­tı­na so­ku­yor­su­nuz.
   Ge­rek­çe­yi yağ­mur taş­kı­nı afe­ti­ne uğ­ru­yo­ruz diye açık­lı­yor­su­nuz.
   Ben fır­sat bul­duk­ça du­yar­lı ol­du­ğu­nu bil­di­ğim çev­rem­de­ki in­san­la­rı, sizin afete neden ola­rak gös­ter­di­ği­niz dere ya­tak­la­rı­na gö­tü­rüp du­ru­mu gös­te­ri­yo­rum.
   Sü­ra­hi­den bar­da­ğa su dol­dur­ma­yı ve bar­da­ğın ne kadar su ala­bi­le­ce­ği­ni he­sap­la­ya­bi­len her­kes, dere ya­tak­la­rın­da ya­pı­lan yan­lış­la­rı gör­dü­ğün­de küçük di­li­ni yutar gibi olu­yor.
   Sayın Baş­kan; Ka­ra­su ba­sı­nı­nı bı­ra­kın. Bu­yu­run Sa­kar­ya ba­sı­nı­nı davet edip şu taş­kı­nına neden olan va­di­ler­de­ki durum hak­kın­da açık­la­ma yapar mı­sı­nız?
   Bunu yapın ve o ar­ka­daş­lar­dan bir ta­ne­si­nin uygulamaya çalıştığınız işin ger­çek­ten afet kap­sa­mın­da ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ikna ol­du­ğu­nu du­ya­yım; size söz, bu köşede bir daha adınızı ve örnek (!) icraatlarınızı hiç anmayacağım.
   Tek­rar edi­yo­rum; açık olun…  Hiç de­ğil­se kendi par­ti­ni­zin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve mec­lis üye­le­ri­ne…
   Geçen hafta 23 muh­tar­la An­ka­ra’ya neden git­ti­niz?
   Orada muh­tar­la­rın dile ge­tir­di­ği so­run­lar; ör­ne­ğin elekt­rik ile­tim hat­la­rı­nın ve es­ki­miş di­rek­le­rin de­ğiş­me­si, in­ter­net bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan ma­hal­le­ler ve 2B so­run­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı hemen her İlçe Da­nış­ma Mec­li­si’nin gün­de­mi­ne gel­mi­yor muydu?
   Hasan Ali Çelik’i kut­la­ma­yı bir öl­çü­de an­la­rım. Ama ge­ri­si hi­kâ­ye­dir ve her­kes gibi ben de bu işin için­de bir ça­pa­noğ­lu ol­du­ğu kuş­ku­su için­de­yim.
   Ku­zu­luk’ta, Yalı’da iki park…
   Da­rı­ça­yı­rı’na fut­bol sa­ha­sı…
   Kanal bo­yu­na dü­zen­le­me…
   Bunlar için İller Bankası kredisine gerek var mı?
   Sonra?
   Dört­yol ışık­lar­dan Ga­ran­ti Ban­ka­sı ara­sı­na mer­mer ta­şın­dan kal­dı­rım, cad­de­ye altın sa­rı­sı as­falt; öyle mi?
   Bu de­di­ği­niz işler Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nın­da değil mi?
   Son bir soru:
   Şehir içi su şe­be­ke­si 2016’da de­ği­şecek. Kuzum siz bu iş ta­mam­la­ma­dan hangi yol­la­rı as­falt, hangi kal­dı­rım­la­rı mer­mer­le kap­la­ya­cak­sı­nız?
   Sayın Baş­kan; son An­ka­ra se­fe­ri­niz­de muh­tar­la­rı yola koy­duk­tan sonra Ak Parti Genel Mer­ke­zi’nde kim­ler­le ne gö­rüş­tü­nüz, açık­lar mı­sı­nız?
   Giz­ler­se­niz, işte böyle so­ru­la­ra mu­ha­tap olur­su­nuz.
   Afet mad­de­si şalıyla yol ve kal­dı­rım ye­ni­le­me­si öyle mi?
   Sahi, beton santralı ayarlama işi ne oldu? Halloldu mu acaba?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 846