• Ana Sayfa
  • »
  • Ak Parti adaylarının Kuzey’de karşılığı nedir?

Ak Parti adaylarının Kuzey’de karşılığı nedir?


   1 Kasım se­çim­le­ri için Sa­kar­ya’da par­ti­le­rin seç­men kar­şı­sı­na çı­kar­dık­la­rı lis­te­le­re ba­kıl­dı­ğın­da en büyük sürp­riz, hatta sürp­riz­ler Ak Parti’de ger­çek­leş­miş gö­rü­nü­yor.
   Ko­nu­yu iki ana baş­lık­ta de­ğer­len­dir­mek müm­kün…
   Bi­rin­ci­si; aday­la­rın be­lir­len­me­sin­de il­çe­ler arası den­ge­nin gö­ze­ti­lip gö­ze­til­me­di­ği ise…
İkin­ci­si lis­te­de yer bul­ma­sı bek­le­nen­le­rin dı­şa­rı­da bı­ra­kı­lıp umul­ma­dık isim­le­rin ilk sı­ra­la­ra yer­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı­dır…
   Geçen hafta Ak Parti lis­te­si­ne Bal­kan göç­me­ni mil­li­yet­çi­li­ği­nin hakim ol­du­ğu­nu yaz­mış­tım. Bu id­di­amın ar­ka­sın­da­yım.
   İlçe­ler arası den­ge­nin ko­nu­su­nu Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gelen Ayhan Sefer Üstün’e sor­dum. Do­yu­ru­cu bir yanıt al­dı­ğı­mı söy­le­ye­mem.
   Ka­ra­su ve Ko­ca­ali açı­sın­dan du­ru­ma bak­tı­ğı­nız­da şöyle bir sonuç çı­kı­yor:
   Bi­rin­ci sı­ra­da­ki Ayhan Sefer Üstün ile ikin­ci sı­ra­da­ki Şaban Dişli’nin her iki ilçe açı­sın­dan bir kar­şı­lık­la­rı yok.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’nin ar­şi­vi­ne göz gez­dir­dim. Son üç yıl içe­ri­sin­de Üstün ve Dişli ile il­gi­li tek bir haber yap­ma­mı­şız.
Demek olu­yor ki, iki Ak Par­ti­li mil­let­ve­ki­li Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’ye adım at­ma­mış­lar!
   Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se Ayhan Sefer Üstün’ün seçim ça­lış­ma­la­rı­na start ver­mek için Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gel­me­si­ne akıl er­di­re­me­dim. Daha doğ­ru­su Ak Parti’ye artı ge­ti­recek bir baş­lan­gıç değil.
Ayhan Sefer Üstün, par­ti­nin genel baş­kan yar­dım­cı­sı ol­ma­sı­nı ken­di­si açı­sın­dan bir artı gö­rü­yor.
   Onu gelin de Ka­ra­su seç­me­ni­ne sorun.
   Pa­zar­te­si günü saat 10.00 sı­ra­la­rın­da Ak Parti ilçe mer­ke­zi­ne gi­der­ken rast­la­dı­ğım bazı parti ku­ru­cu­la­rı­na yu­ka­rı­ya bir­lik­te çık­ma­yı tek­lif ettim. Ve­ri­len yanıt “Niye çı­ka­cak­mı­şız ki” şek­lin­dey­di.
   Be­le­di­ye önün­de otu­rup çay soh­be­ti yapan muh­tar­lar da ben­zer bir ha­va­day­dı. Ni­te­kim saat 11.00’e er­te­le­nen par­ti­de­ki bu­luş­ma­ya ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın büyük bö­lü­mü ka­tıl­ma­dı.
   Parti bi­na­sı­na çık­ma­ma tep­ki­si, Üstün’ün be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na gel­me­siy­le renk de­ğiş­tir­di. Muh­tar­lar ge­ci­ke­rek de olsa Baş­kan’ın oda­sın­da­ki bu­luş­ma­ya ka­tıl­dı­lar. İkti­dar par­ti­si­nin genel baş­kan yar­dım­cı­sı­na karşı bu olum­suz tavır ve il­gi­siz­lik se­çim­le­re nasıl yan­sır, 1 Kasım’da gö­re­ce­ğiz.
İkinci sıra adayı Şaban Dişli’ye ge­lir­sek…
Si­ya­set­le il­gi­le­nen her­kes Dişli’nin Er­do­ğan kon­ten­ja­nın­dan lis­te­ye gir­di­ği­ni bi­li­yor. 
Bana göre Dişli’nin Ka­ra­su’da kar­şı­lı­ğı sıfır de­re­ce­sin­de­dir.
Ak Parti lis­te­si­ni kur­ta­ran isim Mus­ta­fa İsen’dir.
Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Genel Sek­re­ter­li­ği gö­rev­le­ri sı­ra­sın­da Ka­ra­su’ya yakın ilgi duy­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Aka­de­mik kim­li­ği ve efen­di ki­şi­li­ği parti lis­te­si­ni ayak­ta tutan et­ken­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.
   Recep Un­cu­oğ­lu ko­nu­su­na gir­mek is­te­mi­yo­rum. Açık ko­nuş­mak ge­re­kir­se Ka­ra­su’da pek se­ve­ni bulunduğunu düşünmüyorum.
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de be­şin­ci sı­ra­dan mil­let­ve­ki­li se­çi­len Ali İnci’nin yeni lis­te­ye ko­nul­ma­ma­sı da Ak Parti’yi yıp­ra­tır.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1373