SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Ak Parti adaylarının Kuzey’de karşılığı nedir?

Ak Parti adaylarının Kuzey’de karşılığı nedir?


   1 Kasım se­çim­le­ri için Sa­kar­ya’da par­ti­le­rin seç­men kar­şı­sı­na çı­kar­dık­la­rı lis­te­le­re ba­kıl­dı­ğın­da en büyük sürp­riz, hatta sürp­riz­ler Ak Parti’de ger­çek­leş­miş gö­rü­nü­yor.
   Ko­nu­yu iki ana baş­lık­ta de­ğer­len­dir­mek müm­kün…
   Bi­rin­ci­si; aday­la­rın be­lir­len­me­sin­de il­çe­ler arası den­ge­nin gö­ze­ti­lip gö­ze­til­me­di­ği ise…
İkin­ci­si lis­te­de yer bul­ma­sı bek­le­nen­le­rin dı­şa­rı­da bı­ra­kı­lıp umul­ma­dık isim­le­rin ilk sı­ra­la­ra yer­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı­dır…
   Geçen hafta Ak Parti lis­te­si­ne Bal­kan göç­me­ni mil­li­yet­çi­li­ği­nin hakim ol­du­ğu­nu yaz­mış­tım. Bu id­di­amın ar­ka­sın­da­yım.
   İlçe­ler arası den­ge­nin ko­nu­su­nu Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gelen Ayhan Sefer Üstün’e sor­dum. Do­yu­ru­cu bir yanıt al­dı­ğı­mı söy­le­ye­mem.
   Ka­ra­su ve Ko­ca­ali açı­sın­dan du­ru­ma bak­tı­ğı­nız­da şöyle bir sonuç çı­kı­yor:
   Bi­rin­ci sı­ra­da­ki Ayhan Sefer Üstün ile ikin­ci sı­ra­da­ki Şaban Dişli’nin her iki ilçe açı­sın­dan bir kar­şı­lık­la­rı yok.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’nin ar­şi­vi­ne göz gez­dir­dim. Son üç yıl içe­ri­sin­de Üstün ve Dişli ile il­gi­li tek bir haber yap­ma­mı­şız.
Demek olu­yor ki, iki Ak Par­ti­li mil­let­ve­ki­li Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’ye adım at­ma­mış­lar!
   Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se Ayhan Sefer Üstün’ün seçim ça­lış­ma­la­rı­na start ver­mek için Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gel­me­si­ne akıl er­di­re­me­dim. Daha doğ­ru­su Ak Parti’ye artı ge­ti­recek bir baş­lan­gıç değil.
Ayhan Sefer Üstün, par­ti­nin genel baş­kan yar­dım­cı­sı ol­ma­sı­nı ken­di­si açı­sın­dan bir artı gö­rü­yor.
   Onu gelin de Ka­ra­su seç­me­ni­ne sorun.
   Pa­zar­te­si günü saat 10.00 sı­ra­la­rın­da Ak Parti ilçe mer­ke­zi­ne gi­der­ken rast­la­dı­ğım bazı parti ku­ru­cu­la­rı­na yu­ka­rı­ya bir­lik­te çık­ma­yı tek­lif ettim. Ve­ri­len yanıt “Niye çı­ka­cak­mı­şız ki” şek­lin­dey­di.
   Be­le­di­ye önün­de otu­rup çay soh­be­ti yapan muh­tar­lar da ben­zer bir ha­va­day­dı. Ni­te­kim saat 11.00’e er­te­le­nen par­ti­de­ki bu­luş­ma­ya ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın büyük bö­lü­mü ka­tıl­ma­dı.
   Parti bi­na­sı­na çık­ma­ma tep­ki­si, Üstün’ün be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na gel­me­siy­le renk de­ğiş­tir­di. Muh­tar­lar ge­ci­ke­rek de olsa Baş­kan’ın oda­sın­da­ki bu­luş­ma­ya ka­tıl­dı­lar. İkti­dar par­ti­si­nin genel baş­kan yar­dım­cı­sı­na karşı bu olum­suz tavır ve il­gi­siz­lik se­çim­le­re nasıl yan­sır, 1 Kasım’da gö­re­ce­ğiz.
İkinci sıra adayı Şaban Dişli’ye ge­lir­sek…
Si­ya­set­le il­gi­le­nen her­kes Dişli’nin Er­do­ğan kon­ten­ja­nın­dan lis­te­ye gir­di­ği­ni bi­li­yor. 
Bana göre Dişli’nin Ka­ra­su’da kar­şı­lı­ğı sıfır de­re­ce­sin­de­dir.
Ak Parti lis­te­si­ni kur­ta­ran isim Mus­ta­fa İsen’dir.
Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Genel Sek­re­ter­li­ği gö­rev­le­ri sı­ra­sın­da Ka­ra­su’ya yakın ilgi duy­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Aka­de­mik kim­li­ği ve efen­di ki­şi­li­ği parti lis­te­si­ni ayak­ta tutan et­ken­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.
   Recep Un­cu­oğ­lu ko­nu­su­na gir­mek is­te­mi­yo­rum. Açık ko­nuş­mak ge­re­kir­se Ka­ra­su’da pek se­ve­ni bulunduğunu düşünmüyorum.
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de be­şin­ci sı­ra­dan mil­let­ve­ki­li se­çi­len Ali İnci’nin yeni lis­te­ye ko­nul­ma­ma­sı da Ak Parti’yi yıp­ra­tır.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1306