SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • AKP’de Karasulu aday neden yok?

AKP’de Karasulu aday neden yok?


Mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğı için Ak Parti’ye Sa­kar­ya’da 74 baş­vu­ru oldu. Halen mil­let­ve­ki­li olan­lar­la sayı 79…
   Lis­te­ye ba­kı­yo­ruz, Ko­ca­ali’den iki aday adayı var. Ka­ra­su’dan tek bir isim dahi yok!
   Oldu mu şimdi?
   “Bizim iç so­ru­nu­muz, sana ne oluyor” iti­ra­zı­na da ey­val­lah. 
   Ancak, ilçedeki hemen her partinin TBMM’de tem­sil edil­me­si­ni is­te­mek de bir va­tan­daş ola­rak benim hak­kım.
   Ka­ra­su’nun Ak Par­ti­li seç­me­ni 2002’den beri san­dık­la­rı pat­la­tı­yor. 
   Gözü olana ka­ta­rakt insin! 
   Gelin görün ki, sıra il­çe­miz­den mil­let­ve­kil­li­ği­ne geldi mi bu işe layık olan­lar or­ta­lık­ta gö­rün­mü­yor.
   Si­ya­se­ti iyi oku­yan­lar bu işin ne­den­le­ri­ni gayet iyi bi­li­yor. Ben de az çok tah­min edi­yo­rum da Ak Parti için­den ko­nuş­ma­sı ge­re­ken­le­re sı­ra­mı ver­dim. Ba­ka­lım ne­re­den ne zaman ve nasıl bir ses ge­lecek?
   İsken­de­run Kay­ma­ka­mı Recep Soy­türk geçen se­çim­de şan­sı­nı de­ne­me ce­sa­re­ti­ni gös­ter­di. Bana so­ra­cak olur­sa­nız mil­let­ve­kil­li­ği­ne şu an Mec­lis’te olan Ak Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin ço­ğun­dan daha fazla ya­kı­şa­cak bir isim­di.
   Ol­ma­dı, ola­ma­dı. Ve­ba­li ye­ter­li des­te­ği ver­me­yen­le­rin üze­ri­ne­dir.
   El elin kay­bo­lan eşe­ği­ni ıslık ça­la­rak arar­mış. İlçe ola­rak, hele de ik­ti­da­ra men­sup mil­let­ve­ki­lin yoksa dert­le­rin uzak­tan dür­bün­le iz­le­nir. 
   (Mus­ta­fa İsen’i ayrı tu­tu­yo­rum. Tam si­ya­set­çi ola­ma­dı­ğın­dan seçim ön­ce­si ver­di­ği söz­le­ri tut­mak adına yır­tı­nıp du­ru­yor. Ba­lık­çı Li­ma­nı, İkinci Üni­ver­si­te sa­de­ce iki örnek… Ancak böyle git­mez… O da ya ge­le­nek­sel­leş­miş ‘at-tut-unut’ si­ya­se­ti­ne ayak uy­du­ra­ca­ğı­nı belli edecek, ya da aday ya­pıl­ma­ya­cak!)


Saraylı muhtarlara bir ofis çok mu?
   Sa­ray­lar­da ağır­la­nan muh­tar­la­rın ma­hal­le­le­rin­de birer ofisi ol­ma­sı ge­rek­mez mi?
   Tabi ki ola­cak!
   Bu ko­nu­da somut bir adım da atıl­mış. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı 81 il va­li­lik­le­ri­ne bir yazı gön­de­rip, muh­tar­lar­dan ta­lep­ler bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak ma­hal­le­ler­de ofis ya­pı­mı­na uygun Ha­zi­ne ar­sa­la­rı­nın tes­pi­ti­ni is­te­miş. 
   Daha açı­ğı­nı söy­le­mek ge­re­kir­se, Ma­li­ye İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na “Uygun Ha­zi­ne ar­sa­sı varsa önce tes­pi­ti­ni yapın, sonra da talep edin, biz de tah­si­si­ni ya­pa­lım” demiş.
   Eh, ‘bun­dan iyisi Şam’da ka­yı­sı’ di­ye­ce­ğiz de di­li­miz pel­tek­le­şi­yor.
   Be­le­di­ye gö­zü­nü ka­rart­mış, Bü­yük­şe­hir kap­sa­mı­na gir­dik­ten sonra ken­di­si­ne dev­re­di­len ne kadar eski yıllardan kalma köy tüzel ki­şi­li­ği ara­zi­si, ar­sa­sı ve bi­na­sı varsa sı­ra­ya ver­miş sa­manın telaşında!
   Son ör­ne­ği Kı­zıl­cık…
   Ma­hal­le­nin gö­be­ğin­de İl özel İda­re­si’nin kat­kı­la­rıy­la ya­pıl­mış köy ko­na­ğı, ar­sa­sıy­la bir­lik­te sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı. Mec­lis şim­di­lik sa­tı­şa izin ver­me­di ama ya­rının ne ge­ti­re­ce­ği belli değil!
   Her arsa muh­tar­lık ofi­si­ne uygun olmaz tabi… Bi­le­mi­yo­ruz, Kı­zıl­cık belki başka bir alan gös­ter­miştir!    Bunu sorma ce­sa­re­ti kal­ma­dı bizde… Çünkü tüm so­ru­la­rı­mız çen­ge­le asılı ka­lı­yor!
   Her neyse, saray ha­va­sı kok­la­mış muh­tar­la­ra akıl sat­mak har­cı­mız değil. 
   Onlar iş­le­ri­ni bi­lir­ler!
Sa­de­ce merak ettik de sor­duk; yi­ne­le­ye­yim: Kı­zıl­cık’taki ma­hal­le­ye ait ar­sa­nın üs­tün­de­ki bi­nay­la sa­tıl­ma­sı doğru mu?
   Sa­tış­tan Ma­hal­le Muh­ta­rı To­pa­loğ­lu’nun da ha­be­ri yok­muş. (Ken­di­si öyle dedi, inan­dık!) 
Kusur sa­yıl­maz; genel mem­le­ket me­se­le­le­riy­le öyle iç­li-dış­lı ki, satış ko­nu­su­na ayı­ra­cak zaman bu­la­ma­mış­tır her halde!


Avukat aranıyor!
   ‘Hukuk bir gün size de lazım olur’ diye sıkça tek­rar­la­nan bir söz var. Tec­rü­bey­le sabit ör­nek­le­ri bolca bu­lun­du­ğun­dan, doğ­ru­lu­ğu tar­tı­şıl­maz. Buna rağ­men di­li­mi­ze yer­leş­miş sözün pra­tik­te pek bir de­ğe­ri ol­du­ğu da söy­le­ne­mez.
   Mayıs Mec­li­si’nde bir tar­tış­ma­ya şahit olduk. Gün­dem­de yer alan ve gö­rüş­me sı­ra­sı gel­miş bir madde üze­ri­ney­di…  Kimi , bu mad­de­nin İmar ve Şe­hir­ci­lik’ten değil, Yazı İşleri’nden gel­me­si ge­rek­ti­ği­ni iddia ede­rek, mad­de­nin ko­mis­yo­na gön­de­ril­me­den oya su­nul­ma­sı­nı is­te­di­ler. Bazı üye­ler de İmar’dan gel­di­ği için ko­mis­yo­na git­me­si ge­rek­ti­ğin­de ıs­rar­cı ol­du­lar.
   Tar­tış­ma sü­rer­ken göz­le­ri­miz be­le­di­ye­nin avu­ka­tı­nı aradı. Ne­den­se her bi­rim­den her dü­zey­de gö­rev­li sa­lon­day­dı ama avu­kat yoktu. Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz usul tar­tış­ma­la­rı­nın sıkça ya­şan­dı­ğı top­lan­tı­lar­da avu­kat bir iki otu­rum hariç sa­lon­da hiç bu­lun­mu­yor.
   Üs­te­lik be­le­di­ye­nin biri kad­ro­lu, di­ğe­ri söz­leş­me­li iki avu­ka­tı var.
   Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da bunu kad­ro­lu genç bayan avu­ka­ta sor­du­ğum­da ‘ça­ğır­mı­yor­lar’ de­miş­ti. ‘Huzur hakkı ver­me­mek için mi?’ so­ru­mu da gü­le­rek ge­çiş­tir­miş­ti.
   Gerçi bizim Mec­lis üye­le­ri­nin tümü avu­kat, mimar, mü­hen­dis, şehir plan­cı­sı, pey­zaj­cı­dır! Biraz da o ger­çe­ğin et­ki­si olsa gerek… İmar de­ği­şik­li­ği dos­ya­la­rı gö­rü­şü­lür­ken bazen İmar Mü­dü­rü’nden filan görüş alı­nır ya, bak­ma­yın siz ona…  Za-man ka­zan­mak ve ka­fa­lar­da ta­sar­lan­mış ka­rar­la­ra da­ya­nak olsun di­ye­dir!
   Avu­ka­ta da­nı­şıl­say­dı, 46 mil­yon­luk usul­süz borç­lan­ma­ya par­mak kal­dı­ran üye­ler hakim ve savcı kar­şı­sı­na çıkar mıydı?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 486