AKP’de ne olmaz?


   “Yüz­dük yüz­dük, kuy­ru­ğu­na gel­dik” diye bir halk de­ği­mi var. Baş­la­nan me­şak­kat­li işin sona yak­laş­tı­ğı­nı an­la­tır. 
   AKP hariç id­di­alı iki parti CHP ve MHP, 31 Mart 2019 se­çim­le­rin­de hal­kın kar­şı­sı­na hangi aday­la çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­le­yip ilan et­ti­ler. İkti­dar da yu­ka­rı­da­ki de­yim­de be­lirt­ti­ğim gibi kuy­ru­ğu­na yak­laş­tı. Bir ak­si­lik ol­maz­sa Ara­lık ayı­nın son çey­re­ği­ne gir­me­den AKP’nin adayı da net­le­şir.
   Par­ti­nin ku­ru­cu­la­rın­dan ve se­çim­le ge­li­nen yer­ler­de izi, hiz­met­ler­de bezi olan bir AKP’li si­ya­set­çi, sü­re­cin uza­ma­sıy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nur­ken şun­la­rı söy­lü­yor:
   “Te­ma­yül ve an­ket­ler ya­pıl­dı. Sa­kar­ya ge­ne­lin­de ve özel­lik­le Ka­ra­su’da yeni bir an­ke­te ih­ti­yaç du­yul­ma­sı­nın ar­ka­sın­da şunu gö­rü­yo­rum. Ali İhsan Yavuz, Se­çim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı sı­fa­tıy­la seçim ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nın öz­ne­si olmak is­te­mi­yor. Bu ne­den­le, aday aday­la­rı­nın dı­şın­da­ki isim­le­ri gün­de­me ge­ti­rip ‘işte tüm se­çe­nek­le­ri sun­dum, ter­ci­hi de siz yap­tı­nız zaten’ de­me­ye ha­zır­la­nı­yor.”
   Bu yo­rum­dan benim çı­kar­dı­ğım şudur: AKP Ka­ra­su’da (2014’teki açık ara ka­zan­ma­sı­na rağ­men) 31 Mart 2019’da hüs­ra­na uğ­ra­ya­bi­lir.
   Böyle bir so­nu­cun ne­den­le­ri­ni sı­ra­la­ma­ya kalk­sam bu say­fa­yı tüm­den kap­lar. Yayın Mü­dü­rü Dilek de saçını başını yolar!
   Daha önce de­fa­lar­ca yaz­dım, bu­ra­da şu ka­da­rı­nı tek­rar­la­ya­yım: İspi­roğ­lu’nun trans­fe­ri yan­lış­tı.  Eğer bunu mut­la­ka se­çi­mi ka­zan­mak için yap­tık di­yor­lar­sa, ka­tıl­mam müm­kün değil. AKP için 2014 se­çi­mi çan­ta­da kek­lik­ti. Çünkü Bü­yük­şe­hir’e dahil ol­duk­tan sonra ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı için oy kul­la­nan (şimdi ma­hal­le olan) köy­ler Er­do­ğan’ın oy de­po­suy­du. Aday kim olur­sa sonuç de­ğiş­me­ye­cek­ti.
   Trans­fe­rin doğru ol­ma­dı­ğı tezim, par­ti­nin par­ça­la­ra bö­lün­me­siy­le ka­nıt­lan­dı. İspir­ci­ler, İshak­çı­lar, üçün­cü yol­cu­lar… Daha sa­ya­rım ama gerek yok.
   Bun­dan sonra ne olur?
   AKP Baş­kan Adayı açık­lan­dık­tan sonra tan­si­yon yük­se­lir. İste­di­ği so­nu­cu ala­ma­yan kesim pa­tır­tı­yı ko­pa­rır. Ba­ğı­rır, ça­ğı­rır ve… En so­nun­da susar! Çünkü başka ça­re­si yok­tur. Ko­nuş­ma­yı inat­la sür­dü­recek olan da ken­di­si­ni ka­pı­nın önün­de bulur!
   İlçe kong­re­le­rin­de al­ter­na­tif adaya izin çık­ma­yın­ca oy ver­me­den sa­lo­nu terk eden de­le­ge­ler ne­re­de? Kaç kişi par­ti­yi bı­ra­kıp gitti? 
   2014 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de par­ti­nin ba­sıl­ma­sı­nın ne­de­ni, be­le­di­ye mec­li­si kol­tuk­la­rı­nın pay­la­şıl­ma­sın­dan başka bir şey de­ğil­di. 
   AKP’nin ku­ru­luş fel­se­fe­si ta­rih­te kaldı. Ül­ke­ye en geniş an­la­mıy­la de­mok­ra­si ge­tir­mek üzere yola çıkan parti bu gün mil­let­ve­kil­le­ri­nin, il ve ilçe baş­kan­la­rı­nın söz ve karar me­ka­niz­ma­la­rın­dan uzak tu­tul­du­ğu bir ya­pı­ya dö­nüş­tü.
   Ab­dul­lah Gül, Bü­lent Arınç, Ab­dül­la­tif Şener, Den­gir Mir Meh­met Fırat, Sa­dul­lah Ergin, Hü­se­yin Çelik, Ali Ba­ba­can, Ahmet Da­vu­toğ­lu ne­re­de?
  Peki, yeni bakanlardan kaçının adı ezberinizde?
   Daha dün; Kadir Top­baş, Melih Gök­çek başta olmak üzere, gö­rev­den kendi rı­za­la­rıy­la (!) ay­rı­lan be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı ha­tır­la­yan var mı?
   Ya il kongresini kazandığı halde ‘diploması yok’ bahanesiyle ve haftasında Sakarya İl Başkanlığı görevinden alınan Davut Terzioğlu’nu hatırlayan?
   Terzioğlu can havliyle partinin tabanı hiçe sayan politikalarını eliştirip duruyor... Ama tek ses tek nefes! Ali İnci’-nin yediği çalımyarın haddi hesabı yok. Kendisinde de tık yok! Milletvekilliğinden sonra büyükşehir adaylığı da elinden kaydı... Şimdi yeniden Hendek adayı olmayı istiyor. Aday yapılmazsa ne mi olur? Hiç bir şeycikler olmaz. Merak etmeyin. AKP’nin önde gidenleri kendilerine uygulanan sonbaharda yere düşmüş yaprak muamelesini hoş görüyorlar. Neden mi? “Bu mevsimin de güzelliği bir başka. Hele şu yer-deki sarı yaprakların rengine bak!” sözlerini iltifat sanıyorlar da ondan!
   Yazının başlığını ‘AKP’de ne olmaz’ koydum. Olmayacakları da saydım. “Bırak olmayacakları, sen olacaklardan söz et” diye ısrar ederseniz diyeceğim şudur:
   Allah gecinden versin Hak vaki olur veya Erdoğan ‘yoruldum artık’ deyip siyasetten ayrılırsa, o saat itibarıyla AKP’de kimse kimsenin sözünü dinlemez. Bu yapıdan kaç parti çıkacağını ise ne siz sorun ne de ben yazayım!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 409