SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

AKP’de yeni taktik mi?


  Ak Parti be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı hangi yön­tem­le be­lir­le­yecek?
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı, parti içi te­ma­yül ve an­ket­ler so­nu­cu mu?
   Yoksa başka yeni bir sis­tem­le mi?
Bana so­rar­sa­nız ikin­ci bir yol de­ne­necek.
   Çünkü Tür­ki­ye’nin re­fe­ran­dum­la kabul et­ti­ği Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­nin, halk ta­ba­nın­da kabul görüp gör­me­di­ği­nin bir anlamda test edi­le­ce­ği bir ni­te­lik ta­şı­yor yerel se­çim­ler.
   Diğer ta­raf­tan ül­ke­nin içine yu­var­lan­dı­ğı eko­no­mik krizi de ek­le­di­ği­niz­de Ak Parti’nin bu se­çim­le­ri çok cid­di­ye alıp en az oy kay­bıy­la at­lat­mak is­te­ye­ce­ği­ni kabul etmek ge­re­kir.
   Bu ne­den­le­dir ki Genel Mer­kez’in bi­rin­ci he­de­fi, parti için­de yeni küs­kün­lük­le­re yol aç­ma­ya­cak bir aday be­lir­le­me for­mü­lü­nün uy­gu­lan­ma­sı ola­cak­tır.
   O ne­den­le ilk adı­mın, mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan han­gi­le­ri ile yola devam edi­lip edil­me­ye­ce­ği­nin be­lir­len­me­si yük­sek bir ola­sı­lık­tır. Aday adayı baş­vu­ru­la­rı­nın ge­cik­ti­ril­me­si bunun işa­re­ti ola­bi­lir.
   Si­ya­si ku­lis­ler­den yan­sı­yan bil­gi­le­re göre, eleme sis­te­mi­ni ba­şa­rıy­la geçen baş­kan­la­rın il ve il­çe­le­rin­de aday adayı baş­vu­ru­su alın­ma­ya­cak. Genel Baş­kan Er­do­ğan’ın il ve ilçe baş­kan­la­rı­na is­ti­fa ya­sa­ğı­nı ge­tir­me­si­nin ar­dın­da yatan ger­çek bu olsa gerek.
   Tersi olur­sa bu kez ka­mu­oyun­da o il ve ilçe için isim­le­ri öne çıkan isim­ler üze­rin­de bir ça­lış­ma yü­rü­tül­me­si­ne sıra ge­lecek. Bu nok­ta­da aday adayı baş­vu­ru­la­rı­nın önü sı­nır­lı da olsa açı­la­bi­lir.
   İkinci de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da ya­rı­şa ka­tı­lan­lar­dan hiç­bi­ri ele­me­yi ge­çe­me­ye­bi­lir. Bu du­rum­da Genel Mer­kez’in doğ­ru­dan dev­re­ye gi­recek ve ka­mu­oyun­da kabul gör­müş yeni bir ismi aday ola­rak gös­te­ri­lecek.
   Ka­ra­su öze­lin­de ilk aşa­ma­nın ta­mam­lan­mak­ta ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün…
   Can alıcı soru şu: Meh­met İspi­roğ­lu ilk ele­me­yi geçti mi? 
   Genel Mer­kez’in ka­mu­oyu­na açık­la­dı­ğı kıs­tas­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu so­ru­ya ‘geçti’ ya­nı­tı ver­mek pek kolay değil.
   Ancak ola­yın öz­ne­si Ak Parti ve ne zaman ne ya­pa­ca­ğı pek belli olmaz! Geç­miş de­ney­ler gös­te­ri­yor ki bu işte ve­zir­lik de var (Kar­şı­lı­ğı olan ka­fi­ye­li söz mec­lis­ten dı­şa­rı)sı­ra­dan üye­lik de! 
   Ka­ra­su’da Ak Parti için ‘aşağı tü­kür­sen sakal, yu­ka­rı tü­kür­sen bıyık’ de­yi­mi de ge­çer­li.
   Meh­met İspi­roğ­lu’nun ken­din­ce ya­rat­tı­ğı ekol ve be­le­di­ye gü­cü­nü kul­la­na­rak bi­rik­tir­di­ği seç­men kit­le­si, bir başka par­ti­den aday ol­ma­sı du­ru­mun­da Ak Parti’yi kol­tuk­tan ede­bi­lir.
   İspi­roğ­lu’nu aday yapsa geç­miş gü­nah­la­rı­na ortak ol­du­ğu iz­le­ni­mi ve­recek ve bunu iştahla kollayan muhalefetin elini güçlendirecek.
   Bek­le­ye­lim ba­ka­lım, zaman ne gös­te­recek!

Şu tarihlere dikkat edin
   Yıl 2014…
Ağus­tos ayın­da dolar kuru 2.15 lira… 
   Fın­dık taban fi­ya­tı 13-15 lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. 
   Buna göre 1 kilo fın­dık 6 dolar edi­yor. (Aynı yıl fın­dı­ğın sezon so­nu­na doğru 20 li­ra­yı ge­çi­yor. Ta­le­bin faz­la­lı­ğı­na yorup pa­ran­te­zi ka­pa­ta­lım!)
   Yıl 2018…
   Ağus­tos ayın­da dolar kuru 6 lira… (Ku­ruş­la­rı es ge­çi­yo­rum)
   Fın­dık taban fi­ya­tı 12 lira… 
   Bu günün ku­ru­na göre 1 kilo fın­dık ancak 2 do­la­ra kar­şı­lık ge­li­yor.
   “Canım hangi fın­dık üre­ti­ci­si pa­za­ra, ma­na­va, mar­ke­te girip do­lar­la alış­ve­riş edi­yor?” di­yen­ler de var, bi­li­yo­ruz.
   Dolar yük­se­lin­ce mazot fi­yat­la­rı­na yan­sı­yor mu? Yan­sı­yor…
   Dolar yük­se­lin­ce gübre, ilaç, kireç fi­yat­la­rı­na yan­sı­yor mu? Yan­sı­yor…
   Do­la­rın yük­sel­me­si, oto­mo­bil, trak­tör, zirai ma­ki­ne­le­rin fi­yat­la­rı­nı ikiye kat­lı­yor mu? Kat­lı­yor…
   Öy­ley­se “Bana ne do­lar­dan” söy­le­mi ha­va­da ka­lı­yor mu? Ka­lı­yor…
   Şimdi bir başka ko­nu­ya ge­çi­yo­rum…
   7 Tem­muz 2014’te ulu­sal ga­ze­te­le­rin say­fa­la­rı­na şöyle bir haber dü­şü­yor:
   “Oltan Gıda, İtal­yan çi­ko­la­ta devi Fer­re­ro Grubu’na sa­tıl­dı.”
   Tarım ko­nu­la­rın­da­ki ya­zı­la­rıy­la ta­nı­nan Ali Ekber Yıl­dı­rım da 7 Tem­muz 2014 ta­rih­li ma­ka­le­sin­de şun­la­rı yaz­mış:
   “Tür­ki­ye’nin fın­dık devi Oltan Gıda, İtal­yan çi­ko­la­ta devi Fer­re­ro Grubu’na sa­tıl­dı. 2002 yı­lın­dan bu yana fın­dık­ta ih­ra­cat şam­pi­yo­nu olan, son 500 büyük sa­na­yi ku­ru­lu­şu araş­tır­ma­sın­da 55. sı­ra­da yer alan Oltan Gıda’nın Tür­ki­ye’nin en büyük fın­dık alı­cı­sı olan, Nu­tel­la ve Kin­der’in üre­ti­ci­si Fer­re­ro’ya sa­tıl­ma­sı dünya fın­dık pi­ya­sa­sı­nı ve çi­ko­la­ta sek­tö­rü­nü doğ­ru­dan et­ki­le­me­si bek­le­ni­yor.”
   Şimdi so­ru­yo­rum:
   1 Kilo fın­dı­ğın 6 dolar et­ti­ği 2014’te, 1 kilo fın­dı­ğın 2 do­la­ra düş­tü­ğü 2018 ta­rih­le­ri­nin…
   Tür­ki­ye’nin en büyük fın­dık ih­ra­cat­çı­sı Oltan Fın­dık’ın Tem­muz 2014’te İtal­yan çi­ko­la­ta devi Fer­re­ro’ya sa­tı­şı ara­sın­da bir iliş­ki var mı?
   ‘-Ha­yır, yok!’ mu di­yor­su­nuz?
   Peki...
   Şimdi size bir başka bilgi...
   Ferrero, dünya fındığının yüzde 75`ini üreten Türkiye’ye “fındık ithalatı” izni almış.
   ‘Alırsa alsın, bize ne?’ diyenlerdenseniz, ona da peki...
   Son bir soruyla bitireyim:
   İktidar üretici birliği FİSKOBİRLİK’e desteğini kesti. Halbuki, birliğin başında AKP’nin ilçe başkanlığını yapmış, son seçimlerde Sakarya milletvekili listesinde yer almış bir isim var.
   AKP kendi insanına da mı güvenmiyor? 
   NOT: İktidar dalkavuğu bir Sakarya gazetesi fındık 13 liraya yükseldi diye zil şakırdatıyor...
   Üretici de oynasın gari!

To­çoğ­lu neden bu kadar ki­bir­li?
   9,5 yıl­dır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı… Ka­ra­su Bü­yük­şe­hir kap­sa­mı­na alın­dık­tan sonra zaman zaman açı­lış­lar, parti top­lan­tı­la­rı ve seçim ça­lış­ma­sı için il­çe­ye gelir gider.
   2014 se­çim­le­ri son­ra­sın­da Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile yıl­dı­zı­nın bir türlü ba­rış­ma­dı­ğı da sır değil…
   Bun­la­ra ey­val­lah ama To­çoğ­lu’nun Ka­ra­su’nun yerel ga­ze­te­le­ri­ne karşı tu­tu­mu an­la­şı­lır değil.
   Ka­ra­su Haber 16 ya­şı­nı tamamlamak üzere. İldeki bazı ga­ze­te­ler­den eski… To­çoğ­lu’nun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di­ği 2009 yı­lın­da 6 ya­şın­day­dık. O gün bu gün­dür Zeki To­çoğ­lu ile bir plat­form­da bu­luş­ma fır­sa­tı­mız hiç ol­ma­dı.
   To­çoğ­lu Ka­ra­su’ya ge­li­yor… Ör­ne­ğin Arıt­ma Te­si­si’nde SGM in­şa­atın­da, Sa­hil­park dü­zen­le­me­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nu­yor. Ka­ra­su ba­sı­nı ge­zi­yi To­çoğ­lu Sa­kar­ya’ya dön­dük­ten sonra öğ­re­ni­yor.
   Veya Bü­yük­şe­hir Basın Mü­dür­lü­ğü’nün yerel ga­ze­te­le­rin ma­ili­ne geç­ti­ği ‘Baş­kan Ka­ra­su’daydı’ ha­be­rin­den…
   Sayın Baş­kan hafta sonu da geldi Ka­ra­su’ya… Sos­yal med­ya­dan öğ­ren­dik ki, ara­la­rın­da su sız­ma­yan (!) bizim Baş­kan­la bir­lik­te balık tut­muş­lar! Çok da iyi et­miş­ler… 
   Büyük ve küçük baş­kan­la­rı bir arada gör­mek biz­le­ri mutlu eder. Ancak Baş­muh­tar’ı yan­la­rın­dan eksik et­me­me­le­ri kay­dıy­la!
   Ka­ra­su’ya çok bakan geldi… Vey­sel Eroğ­lu, İsmet Yıl­maz, Hilmi Güler, Uyu­yan Tu­rizm Ba­ka­nı, Sami Güçlü, Faruk Özak bun­lar­dan ba­zı­la­rı… Hemen tü­müy­le bir plat­form­da bu­lu­şup il­çey­le il­gi­li soru sorma fır­sa­tı­nı ya­ka­la­dık. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Top­baş’ı da lis­te­ye dahil edi­yo­rum.
Ama bir türlü Zeki To­çoğ­lu’nun man­ye­tik ala­nı­na ulaş­ma­yı be­ce­re­me­dik! 
   Ne ya­pa­lım, dal­ka­vuk­luk mu? İste­nen buysa kal­sın!
   To­çoğ­lu İmam Hatip Din Kül­tü­rü öğ­ret­men­li­ğin­den be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na geçen bir isim. Mes­lek­ta­şım ola­rak sor­mak hak­kım: “Sayın To­çoğ­lu, bu kibir neden?”
    Açık söy­le­ye­yim To­çoğ­lu... Ye­ni­den aday ya­pıl­man beni üzer...
O kol­tu­ğa daha mü­te­va­zi bir baş­kan ya­kı­şır.

Av. Mert Balcı’nın mektubu
   İstan­bul Ka­ra­su­lu­lar Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­si Av. Mert Balcı’-dan bir mek­tup aldım.
   19 Eylül’de İstan­bul Bey­koz’da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya neden ka­tıl­ma­dı­ğım­la il­gi­li ya­zı­ma cevap ni­te­li­ği ta­şı­dı­ğı için bu kö­şe­de yer ve­ri­yo­rum.   
   Balcı’nın dile ge­tir­di­ği ko­nu­lar o ya­zım­da öne sür­dü­ğüm ge­rek­çe­le­rim­le bi­re­bir ör­tü­şü­yor.
   Mert Balcı’nın mek­tu­bu şöyle:
   Sev­gi­li Öğ­ret­me­nim,
   Her hafta büyük bir mut­lu­luk­la KA­RA­SU HABER ve KUZEY ga­ze­te­le­ri­ni posta ku­tum­dan alı­yo­rum. Ha­ber­le­ri ve köşe ya­zı­la­rı­nı oku­du­ğum­da çoğu zaman key­fim kaçsa da garip bir sa­da­kat­le devam edi­yo­rum oku­ma­ya. 
   26 Eylül-2 Ekim 2018 ta­rih­li Ka­ra­su Haber’deki köşe ya­zı­nı­zı oku­dum. Ön­ce­lik­le usu­lü­ne uygun bir davet ya­pıl­ma­dıy­sa lüt­fen ku­su­ra bak­ma­yı­nız, ancak keşke gel­sey­di­niz ve si­tem­le­ri­ni­zi yü­zü­mü­ze karşı söy­le­sey­di­niz. Uma­rım bir da­ha­ki sefer bir­lik­te olu­ruz.
   Top­lan­tı­nın ne ka­da­rı sos­yal med­ya­da ya­yın­lan­dı ya da siz ne ka­da­rı­nı iz­le­di­niz bi­le­mi­yo­rum ama bu ve­si­le ile top­lan­tı da be­lirt­ti­ğim gö­rüş­le­ri­mi siz­le­re ak­tar­mak is­te­rim;
   Biz­ler ken­di­mi­zi KA­RA­SU­LU ola­rak ta­nım­lı­yo­ruz. 
   Ne kadar kız­sak da gör­dük­le­ri­miz­den üzül­sek de KA­RA­SU’dan uzun süre ayrı ka­la­mı­yo­ruz. 
   KA­RA­SU ile il­gi­li ti­ca­ri ve/veya si­ya­si bir bek­len­ti­miz yok, ger­çek­ten yok
   El­bet­te, ya­şa­mı­mı­zın her ala­nın­da bize yön veren güçlü po­li­tik gö­rüş­le­ri­miz var, bu­nun­la bir­lik­te İstan­bul’daki KA­RA­SU­LU­LA­RIN Ka­ra­su’daki yerel po­li­ti­ka­da “grup” ola­rak taraf ol­ma­sı pra­tik­te müm­kün değil ay­rı­ca bunu fay­da­lı da bul­mu­yo­ruz. 
   Baş­lı­ca amaç­la­rı­mız, gerek kay­nak ya­ra­ta­rak ge­rek­se fikir üre­te­rek somut pro­je­ler ile daha ya­şa­nı­la­bi­lir, daha sos­yal, daha çağ­daş bir KA­RA­SU için çaba har­ca­mak, KA­RA­SU dı­şın­da bir KA­RA­SU­LU­LAR ne­t­wor­kü kur­mak­tır. 
   Belki unu­tan­lar ola­bi­lir; Ka­ra­su Mer­sin Ba­lı­ğı Fes­ti­va­li – Ba­lık­çı­la­rı Bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı, Ka­ra­su Ata­türk Anıtı İnşa edil­me­si, Ka­ra­su Şehir Sta­dı­nın ye­ni­len­me­si, Ka­ra­su’da Kla­sik Müzik din­le­ti­si…. vb. der­ne­ği­miz ön­cü­lü­ğün­de ya­pıl­mış­tır. 
   Özel­lik­le İstan­bul’da tüm KA­RA­SU­LU­LA­RIN gurur du­ya­ca­ğı hem­şe­ri­le­ri­miz var. Aka­de­mis­yen­ler, dok­tor­lar, hu­kuk­çu­lar, iş in­san­la­rı po­li­ti­ka­cı­lar vb… Bu ki­şi­le­rin bir­bir­le­riy­le di­ya­log ha­lin­de ol­ma­sı ve KA­RA­SU­LU­LAR ta­ra­fın­dan ta­nın­ma­sı­nı çok önem­si­yo­ruz. 
   Sizin de ya­zı­nız­da be­lir­ti­ği­niz gibi ka­dın­la­rın ve de ço­cuk­la­rın ol­ma­dı­ğı her iş ek­sik­tir, bun­dan son­ra­ki tüm sos­yal fa­ali­yet­le­ri­miz­de ço­ğun­lu­ğun on­lar­da ol­ma­sı­na özen gös­te­re­ce­ğiz. 
   Bir araya gel­mek ve ku­cak­laş­mak için 160+160= 320 km yol kat etmek ge­re­ki­yor. Bir da­ha­ki se­fe­re de biz ge­li­riz.
   Sevgi ve say­gı­la­rım­la 
   Av. Özgür Mert BALCI 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 382