Aptal yerine konulmak


   Hiz­met için be­lir­li ma­kam­la­ra ge­len­le­rin, halka aptal mu­ame­le­si yap­ma­sı af­fe­dil­mez bir say­gı­sız­lık­tır. 
   Si­ya­set­çi­nin oy uğ­ru­na alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği bu dav­ra­nı­şa ba­sı­nın pa­yan­da ol­ma­sı ise mes­lek ah­la­kı­na sığ­maz.
   Sa­kar­ya­lı, eski stat ara­zi­si­nin sa­tı­şı­na karşı çıktı. Si­ya­set, basın ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ara­zi­nin yeşil kal­ma­sı için di­re­nen­ler oldu.
   CHP Mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç, yeşil alan ve oto­park ol­ma­sı ge­re­ken bu ara­zi­ye in­şa­at ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da iş ma­ki­ne­le­ri­nin en­gel­le­ne­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
   Ak Parti Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa İsen de par­ti­sin­de­ki sus­kun­lu­ğun ak­si­ne tutum ta­kın­mış ve ara­zi­nin imara açıl­ma­sı­na karşı ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. (Be­de­li­ni de lis­te­den dış­la­na­rak ödedi!)
   İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Baş­ka­nı Hüsnü Gür­pı­nar ko­nu­yu yar­gı­ya ta­şı­dı.
   MHP Bü­yük­şe­hir Mec­lis Grubu Baş­ka­nı Erkal Et­çi­oğ­lu, ara­zi­nin imara açıl­ma­sı yö­nün­de­ki plan de­ği­şik­li­ği­nin gö­rü­şül­dü­ğü Ara­lık 2016 mec­li­sin­de buna karşı çı­ka­rak stat ara­zi­si­nin yeşil alan ola­rak kal­ma­sın­dan yana ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ni­te­kim MHP Grubu plan de­ği­şik­li­ği­ne karşı oy kul­lan­dı.
   Hak­la­rı yen­mez; eski sta­dın ye-şil kal­ma­sı için kalem oy­na­tan ga­ze­te­ci­ler de var... Sezai Matur, Hasan Kur­tiç, Nec­det Ba­şoğ­lu, Hü­se­yin Cu­ma­lı ak­lım­da kalan isim­ler…
   O gün­ler­de Ak Parti il yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve İsen dı­şın­da­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin sus­kun­lu­ğu­nu da bu­ra­ya not edi­yo­rum.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı To­çoğ­lu’nu tavrı ne ol­muş­tu, merak edi­yor mu­su­nuz?
   Hemen söy­le­ye­yim…
   Park is­te­yen­le­re as­lan­lar gibi karşı çık­tı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde koy­du­ğu ağır­lık­la sta­dın imara açı­la­rak 4 katlı konut ve AVM ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı­nı al­dır­dı­ğı­nı da...
   Acaba o gün­le­rin tar­tış­ma­la­rı sı­ra­sın­da To­çoğ­lu’nun ta­kın­dı­ğı tavır ba­sı­na nasıl yan­sı­mış­tı?
   Merak ettim, Go­og­le Teyze’ye sor­dum. Kar­şı­ma, “To­çoğ­lu ‘stat yeşil olsun’ di­yen­le­ri topa tut­muş­tu!” baş­lı­ğı ile kar­şı­laş­tım.
   Lin­ki­ne tık­la­dım or­ta­da haber yok; ye­ri­ne İngi­liz­ce bir uyarı: 
“The re­so­ur­ce you are lo­oking for might have been re­mo­ved…” 
   Türk­çe­si; “Ara­dı­ğı­nız kay­nak kal­dı­rıl­mış ola­bi­lir!” (Google bile ihtiyatlı bir dil kullanıyor ki, yanılmasın!)
   Sizce o in­ter­net si­te­si ‘To­çoğ­lu’nun yeşil alana karşı çık­tı­ğı ve ko­nut­la AVM ya­pıl­ma­sın­da ıs­rar­cı ol­du­ğu’ şek­lin­de­ki ha­be­ri­ni ne zaman ve neden kal­dır­mış­tır?
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Sa­kar­ya mi­tin­gi sı­ra­sın­da “Tiz o arazi mil­let parkı ya­pı­la!’ fer­ma­nın­dan sonra ola­bi­lir mi?
   Ben ger­çek­ten merak edi­yo­rum. Eğer erken seçim ol­ma­say­dı ve Er­do­ğan pro­pa­gan­da mi­tin­gi için Sa­kar­ya’ya gel­me­siy­di, eski stat ara­zi­si­nin mil­let par­kı­na dö­nüş­me­si müm­kün müydü?
   Haber si­te­le­rin­de bazı ar­ka­daş­lar bu basit man­tı­ğı bile at­la­ya­rak yal­dız­la­ra bu­lan­mış yo­rum­lan dök­tü­rü­yor… 
   Türk İş Baş­ka­nı Ergün Ata­lay Er­do­ğan’ı Sa­kar­ya’ya ge­ti­ren he­li­kop­ter­dey­miş… 
   Yol­cu­luk sı­ra­sın­da Er­do­ğan’a Sa­kar­ya­lı­la­rın stat ara­zi­si­ni mil­let bah­çe­si ola­rak gör­mek is­te­dik­le­ri­ni ha­tır­lat­mış… 
   Ha­va­day­ken TOKİ Baş­ka­nı aran­mış ve satın alan ki­şi­ye bir başka arazi ve­ril­me­si ka­ra­rı­na va­rıl­mış…
   İyi de Sa­kar­ya­lı Türk İş Baş­ka­nı eski stat sa­tı­lır­ken ne­re­dey­miş?
Ar­şiv­ler­de ken­di­si­nin bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­riy­le il­gi­li tek kayıt yok!
   Neyse ki devir sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi olan AKP İl Baş­ka­nı Fevzi Kılıç bir yan­lış­tan dö­nül­dü­ğü­nü kabul ede­rek yeşil alan yan­lı­sı par­ti­ler ve STK’lar­dan özüz diler an­la­mın­da bir açık­la­ma yaptı. 
   Asıl özür di­le­me­si ge­re­ken To­çoğ­lu ise zo­ra­ki bir gü­lüm­se­mey­le ye­nil­gi­si­ni unut­tur­ma­nın der­din­de!

DARBE POSTERİ
   27 Mayıs 1960 dar­be­si­ni o yıl­lar­da en azın­dan il­ko­kul 4 veya 5’te olan­lar ha­tır­lar. Dar­be­nin haf­ta­sın­da pi­ya­sa­ya Milli Gü­ven­lik Kon­se­yi Baş­ka­nı Cemal Gür­sel’in pos­ter­le­ri çık­mış­tı. Bazı uya­nık­lar daha fazla para ka­zan­mak ama­cıy­la bir cin­lik yap­tı­lar. Ata­türk or­ta­da, İnönü solda, Gür­sel sağda ola­cak şe­kil­de üç port­re­yi bir çer­çe­ve­ye yer­leş­tir­di­ler.
   Cama dik ola­rak yer­leş­ti­ri­len ay­na­lar sa­ye­sin­de or­ta­dan bakan Ata­türk’ü, sol­dan bakan İnönü’yü, sağ­dan bakan da Gür­sel’i gö­rü­yor­du.
   Böy­le­ce ze­va­hir de kur­ta­rıl­mış, darbe kad­ro­su bi­rin­ci ve ikin­ci Cum­hur­baş­kan­la­rıy­la bir gös­te­ri­le­rek sem­pa­ti ka­za­nıl­mış olu­yor­du.
   O çer­çe­ve­ler çok sattı. Hatta köy­de­ki il­ko­kul­da­ki sı­nı­fı­mı­za bile asıl­mış­tı.
   Bunu neden ha­tır­la­tı­yo­rum?
   Gün o gün­dür de ondan!
   Mu­har­rem İnce Cum­hur­baş­ka­nı adayı gös­te­ri­le­ne kadar pek sorun yoktu. Kalem er­bap­la­rıy­la ekran bül­bül­le­ri­nin tek fa­vo­ri­si Er­do­ğan’dı. Ancak İnce’nin bek­len­me­dik per­for­man­sı te­ker­le­ğe çomak soktu!
   Bay Muharrem’in (!) se­çi­me ortak ol­du­ğu yö­nün­de­ki an­ket­ler, ‘za­ma­na ve ze­mi­ne uyma’ ted­bi­ri­nin alın­ma­sı­nı zo­run­lu kı­lı­yor.
   Bana göre or­ta­ya Ata­türk, sola Tay­yip Er­do­ğan, sağa da Mu­har­rem İnce fo­toğ­raf­la­rı­nın ko­nul­du­ğu kris­tal camlı çer­çe­ve­le­rin tam za­ma­nı­dır.  Yok satar, yok!
   En azın­dan yö­nü­nü bu­la­ma­yan havuz med­ya­sı ga­ze­te­ci­le­rin du­var­la­rı­nı süs­ler. 
   Neme lazım, ih­ti­yat­lı olmak iyi­dir!
   Er­do­ğan ka­za­nır­sa sol­dan, İnce ka­za­nır­sa sağ­dan bak­tık­la­rı­nı söy­ler­ler.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 458