SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Aptal yerine konulmak


   Hiz­met için be­lir­li ma­kam­la­ra ge­len­le­rin, halka aptal mu­ame­le­si yap­ma­sı af­fe­dil­mez bir say­gı­sız­lık­tır. 
   Si­ya­set­çi­nin oy uğ­ru­na alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği bu dav­ra­nı­şa ba­sı­nın pa­yan­da ol­ma­sı ise mes­lek ah­la­kı­na sığ­maz.
   Sa­kar­ya­lı, eski stat ara­zi­si­nin sa­tı­şı­na karşı çıktı. Si­ya­set, basın ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ara­zi­nin yeşil kal­ma­sı için di­re­nen­ler oldu.
   CHP Mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç, yeşil alan ve oto­park ol­ma­sı ge­re­ken bu ara­zi­ye in­şa­at ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da iş ma­ki­ne­le­ri­nin en­gel­le­ne­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
   Ak Parti Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa İsen de par­ti­sin­de­ki sus­kun­lu­ğun ak­si­ne tutum ta­kın­mış ve ara­zi­nin imara açıl­ma­sı­na karşı ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. (Be­de­li­ni de lis­te­den dış­la­na­rak ödedi!)
   İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Baş­ka­nı Hüsnü Gür­pı­nar ko­nu­yu yar­gı­ya ta­şı­dı.
   MHP Bü­yük­şe­hir Mec­lis Grubu Baş­ka­nı Erkal Et­çi­oğ­lu, ara­zi­nin imara açıl­ma­sı yö­nün­de­ki plan de­ği­şik­li­ği­nin gö­rü­şül­dü­ğü Ara­lık 2016 mec­li­sin­de buna karşı çı­ka­rak stat ara­zi­si­nin yeşil alan ola­rak kal­ma­sın­dan yana ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ni­te­kim MHP Grubu plan de­ği­şik­li­ği­ne karşı oy kul­lan­dı.
   Hak­la­rı yen­mez; eski sta­dın ye-şil kal­ma­sı için kalem oy­na­tan ga­ze­te­ci­ler de var... Sezai Matur, Hasan Kur­tiç, Nec­det Ba­şoğ­lu, Hü­se­yin Cu­ma­lı ak­lım­da kalan isim­ler…
   O gün­ler­de Ak Parti il yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve İsen dı­şın­da­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin sus­kun­lu­ğu­nu da bu­ra­ya not edi­yo­rum.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı To­çoğ­lu’nu tavrı ne ol­muş­tu, merak edi­yor mu­su­nuz?
   Hemen söy­le­ye­yim…
   Park is­te­yen­le­re as­lan­lar gibi karşı çık­tı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde koy­du­ğu ağır­lık­la sta­dın imara açı­la­rak 4 katlı konut ve AVM ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı­nı al­dır­dı­ğı­nı da...
   Acaba o gün­le­rin tar­tış­ma­la­rı sı­ra­sın­da To­çoğ­lu’nun ta­kın­dı­ğı tavır ba­sı­na nasıl yan­sı­mış­tı?
   Merak ettim, Go­og­le Teyze’ye sor­dum. Kar­şı­ma, “To­çoğ­lu ‘stat yeşil olsun’ di­yen­le­ri topa tut­muş­tu!” baş­lı­ğı ile kar­şı­laş­tım.
   Lin­ki­ne tık­la­dım or­ta­da haber yok; ye­ri­ne İngi­liz­ce bir uyarı: 
“The re­so­ur­ce you are lo­oking for might have been re­mo­ved…” 
   Türk­çe­si; “Ara­dı­ğı­nız kay­nak kal­dı­rıl­mış ola­bi­lir!” (Google bile ihtiyatlı bir dil kullanıyor ki, yanılmasın!)
   Sizce o in­ter­net si­te­si ‘To­çoğ­lu’nun yeşil alana karşı çık­tı­ğı ve ko­nut­la AVM ya­pıl­ma­sın­da ıs­rar­cı ol­du­ğu’ şek­lin­de­ki ha­be­ri­ni ne zaman ve neden kal­dır­mış­tır?
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Sa­kar­ya mi­tin­gi sı­ra­sın­da “Tiz o arazi mil­let parkı ya­pı­la!’ fer­ma­nın­dan sonra ola­bi­lir mi?
   Ben ger­çek­ten merak edi­yo­rum. Eğer erken seçim ol­ma­say­dı ve Er­do­ğan pro­pa­gan­da mi­tin­gi için Sa­kar­ya’ya gel­me­siy­di, eski stat ara­zi­si­nin mil­let par­kı­na dö­nüş­me­si müm­kün müydü?
   Haber si­te­le­rin­de bazı ar­ka­daş­lar bu basit man­tı­ğı bile at­la­ya­rak yal­dız­la­ra bu­lan­mış yo­rum­lan dök­tü­rü­yor… 
   Türk İş Baş­ka­nı Ergün Ata­lay Er­do­ğan’ı Sa­kar­ya’ya ge­ti­ren he­li­kop­ter­dey­miş… 
   Yol­cu­luk sı­ra­sın­da Er­do­ğan’a Sa­kar­ya­lı­la­rın stat ara­zi­si­ni mil­let bah­çe­si ola­rak gör­mek is­te­dik­le­ri­ni ha­tır­lat­mış… 
   Ha­va­day­ken TOKİ Baş­ka­nı aran­mış ve satın alan ki­şi­ye bir başka arazi ve­ril­me­si ka­ra­rı­na va­rıl­mış…
   İyi de Sa­kar­ya­lı Türk İş Baş­ka­nı eski stat sa­tı­lır­ken ne­re­dey­miş?
Ar­şiv­ler­de ken­di­si­nin bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­riy­le il­gi­li tek kayıt yok!
   Neyse ki devir sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi olan AKP İl Baş­ka­nı Fevzi Kılıç bir yan­lış­tan dö­nül­dü­ğü­nü kabul ede­rek yeşil alan yan­lı­sı par­ti­ler ve STK’lar­dan özüz diler an­la­mın­da bir açık­la­ma yaptı. 
   Asıl özür di­le­me­si ge­re­ken To­çoğ­lu ise zo­ra­ki bir gü­lüm­se­mey­le ye­nil­gi­si­ni unut­tur­ma­nın der­din­de!

DARBE POSTERİ
   27 Mayıs 1960 dar­be­si­ni o yıl­lar­da en azın­dan il­ko­kul 4 veya 5’te olan­lar ha­tır­lar. Dar­be­nin haf­ta­sın­da pi­ya­sa­ya Milli Gü­ven­lik Kon­se­yi Baş­ka­nı Cemal Gür­sel’in pos­ter­le­ri çık­mış­tı. Bazı uya­nık­lar daha fazla para ka­zan­mak ama­cıy­la bir cin­lik yap­tı­lar. Ata­türk or­ta­da, İnönü solda, Gür­sel sağda ola­cak şe­kil­de üç port­re­yi bir çer­çe­ve­ye yer­leş­tir­di­ler.
   Cama dik ola­rak yer­leş­ti­ri­len ay­na­lar sa­ye­sin­de or­ta­dan bakan Ata­türk’ü, sol­dan bakan İnönü’yü, sağ­dan bakan da Gür­sel’i gö­rü­yor­du.
   Böy­le­ce ze­va­hir de kur­ta­rıl­mış, darbe kad­ro­su bi­rin­ci ve ikin­ci Cum­hur­baş­kan­la­rıy­la bir gös­te­ri­le­rek sem­pa­ti ka­za­nıl­mış olu­yor­du.
   O çer­çe­ve­ler çok sattı. Hatta köy­de­ki il­ko­kul­da­ki sı­nı­fı­mı­za bile asıl­mış­tı.
   Bunu neden ha­tır­la­tı­yo­rum?
   Gün o gün­dür de ondan!
   Mu­har­rem İnce Cum­hur­baş­ka­nı adayı gös­te­ri­le­ne kadar pek sorun yoktu. Kalem er­bap­la­rıy­la ekran bül­bül­le­ri­nin tek fa­vo­ri­si Er­do­ğan’dı. Ancak İnce’nin bek­len­me­dik per­for­man­sı te­ker­le­ğe çomak soktu!
   Bay Muharrem’in (!) se­çi­me ortak ol­du­ğu yö­nün­de­ki an­ket­ler, ‘za­ma­na ve ze­mi­ne uyma’ ted­bi­ri­nin alın­ma­sı­nı zo­run­lu kı­lı­yor.
   Bana göre or­ta­ya Ata­türk, sola Tay­yip Er­do­ğan, sağa da Mu­har­rem İnce fo­toğ­raf­la­rı­nın ko­nul­du­ğu kris­tal camlı çer­çe­ve­le­rin tam za­ma­nı­dır.  Yok satar, yok!
   En azın­dan yö­nü­nü bu­la­ma­yan havuz med­ya­sı ga­ze­te­ci­le­rin du­var­la­rı­nı süs­ler. 
   Neme lazım, ih­ti­yat­lı olmak iyi­dir!
   Er­do­ğan ka­za­nır­sa sol­dan, İnce ka­za­nır­sa sağ­dan bak­tık­la­rı­nı söy­ler­ler.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 325