SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Atlet Raşit’in oğlu


   Ada­na­lı mes­lek­ta­şım Agâh’tan, Düzce’de birlikte ça­lış­tı­ğı­mız 1970’li yıl­lar­dan bir anı…
   Li­se­de ede­bi­yat öğ­ret­men­le­ri Raşit Bey sport­men bi­ri­dir. Sa­bah­la­rı okula bi­sik­let­le, zaman zaman eşof­man giyip ko­şa­rak gelir. Öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan çok se­vi­len Raşit Bey’e bir lakap bu­lu­nur: “Atlet Raşit!”
   Raşit Bey bir sabah sı­nı­fa pür neşe girer. Her­kes­le şa­ka­la­şır. Öğ­ren­ci­le­ri merak edip sorar: “Hay­ro­la Hocam?”
   Raşit Bey du­ru­mu açık­lar: “Dünya yeni bir atlet ka­zan­dı ço­cuk­lar!”
   Yeni evli Raşit Bey’in bir oğlu dün­ya­ya gel­miş­tir.  Ar-tık her der­sin baş­lan­gı­cın­da öğ­ren­ci­le­ri minik at­le­tin du­ru­mu­nu so­rar­lar Raşit Be-ye… O da “Gayet sağ­lık­lı, el­le­ri­niz­den öper” ya­nı­tı verir…
   Mev­sim kış­tır. Günün bi­rin­de Raşit Bey sı­nı­fa çok üzgün halde girer. Öğ­ren­ci­ler sorar: “Ha­yır­dır Ho-cam?”
   Raşit Bey üzgün, yanıt ve-rir: “Dünya yeni at­le­ti kay­bet­ti ço­cuk­lar!”
   Durum son­ra­dan an­la­şı­lır.  Atlet Raşit kun­dak­ta­ki oğ­lu­nu or­ta­ma alış­tır­mak için Adana’nın so­ğu­ğun­da gün-de beş da­ki­ka­lı­ğı­na bal­ko­na bı­rak­mak­ta­dır. Sonuç, za­tür­re­den ölüm­dür!
***
   Gör­dü­ğüm şudur;
   CHP’de bir grup, Mu­har­rem İnceyi, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı sı­ra­sın­da gös­ter­di­ği per­for­man­sı­na gü­ve­ne­rek şart­la­rı pek de uygun ol­ma­yan za­man­sız bir ya­rı­şın at­le­ti yapma pe­şin­de. 
   Yerel se­çim­le­re 9 ay kala ola­ğa­nüs­tü kong­re­yi zor­la­ma­nın bir başka ta­ri­fi yok!
   Bana göre Mu­har­rem İnce’nin gün­de­mi, par­ti­ye genel baş­kan ol­mak­tan çok, CHP’nin başta İstan­bul ve An­ka­ra gibi il­ler­de bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın nasıl ka­za­nı­la­ca­ğı olmak üzere, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi sı­ra­sın­da ya­ka­la­dı­ğı mi­ting per­for­mans­la­rı­nı yerel se­çim­le­re nasıl ak­ta­rı­la­bi­le­ce­ği ol­ma­lıy­dı.
   Gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la Sayın İnce, son ku­rul­tay­da ken­di­si­ne des­tek veren il­le­rin oluş­tur­du­ğu çe­kir­dek­le ve ona ek­lem­le­nen İzmir Be­le­di­ye Baş­ka­nı gibi isim­ler­le ya­rı­şa soyunuyor… 
   Yazın ke­na­ra; bu ha­vay­la gi­ri­len yerel se­çim­ler­de CHP ile öz­deş­le­şen be­le­di­ye­ler bile elden çıkar.
   Benim an­la­mak­ta zor­lan­dı­ğım bir konu var. CHP Sa­kar­ya Teş­ki­la­tı, Genel Mer­kez’e olan mu­ha­le­fe­tin çe­kir­de­ğin­de nasıl yer ala­bi­li­yor? Son yerel se­çim­ler­de hiç be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ka­za­na­ma­mış; 289 be­le­di­ye mec­li­si üye­lik­le­rin­den sa­de­ce Pa­mu­ko­va’da 4 üye­lik­le ye­tin­miş bir ör­güt­ten söz edi­yo­ruz. 
   Öy­ley­se nedir bu afra tafra? Tarlada iziniz ne ki harmanda hak iddia ediyorsunuz!
   Ve ilil­çe teş­ki­lat­la­rı bu ko­nu­ya yo­ğun­laş­mak ye­ri­ne ola­ğa­nüs­tü ku­rul­tay is­ti­yor.
   Di­ye­lim ye­ter­li im­za­ya ula­şıl­dı, ku­rul­tay ya­pıl­dı…   Kalan sü­re­de ta­ba­nı nasıl to­par­la­yıp da yerel se­çim­le­re ha­zır­la­yacaksınız?
   Bu so­ru­la­rı ken­di­ne so­ra­cak aklı ba­şın­da hiç mi yö­ne­ti­ci kal­ma­dı par­ti­de?
   CHP so­ka­ğa inip bir sor­sun ba­ka­lım, 24 Ha­zi­ran ak­şa­mı ve son­ra­sın­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler hak­kın­da taban ne diyor?
   An­la­şı­lı­yor ki dert par­ti­nin ba­şa­rı­sın­dan çok Sa­kar­ya’da ka­za­nı­lan o tek mil­let­ve­kil­li­ği­nin sa­hi­bi ola­bil­mek.
   Mu­har­rem İnce’nin mi­ting­ler­de top­la­dı­ğı ka­la­ba­lık­lar, onun ufak tefek ha­ta­la­rı­nı gör­mez­den gel­di­ler.  Bun­lar se­çi­min at­mos­fe­ri için­de unu­tul­muş gibi gö­rün­se de iş parti içi ik­ti­dar mü­ca­de­le­si­ne dö­nüş­tü­ğün­de o ya­ra­lar de­şil­me­ye baş­lan­dı. Yıl­maz Özdil’le gi­ri­len tar­tış­ma, 24 Ha­zi­ran ge­ce­si açık­la­ma­da ge­cik­me, Kı­lıç­da­roğ­lu ile ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ye­ni­len ye­mek­te ko­nu­şu­lan­la­rın if­şa­sı… 
   Bun­la­rı unut­tu­ra­cak olan genel baş­kan­lık ya­rı­şı değil, yerel se­çim­le­re yük­sek per­for­mans­lı katkı ola­bi­lir­di.
   İnce veya Kı­lıç­da­roğ­lu…  Kim ka­za­nır­sa ka­zan­sın CHP kay­be­decek. 5 yıl son­ra­sı için mil­let­ve­kil­li­ği ha­ya­li ku­ran­lar da…
   Benden söylemesi!


Çok mu aradınız bu direkleri?
   1906 yı­lın­da, Fran­cis Gal­ton 787 çift­çi­den bir sı­ğı­rın ağır­lı­ğı­nı tah­min et­me­le­ri­ni is­te­di. Bi­rey­sel tah­min­ler bir­bi­rin­den epey fark­lı olsa da, ya­nıt­la­rın or­ta­la­ma­sı, doğru cevap olan 543 kg’dan yal­nız­ca yarım kg fark­lıy­dı! Gü­nü­müz­den bir­kaç yıl önce tek­rar­la­nan de­ney­de ise 17 bin ki­şi­den yine bir sı­ğı­rın ağır­lı­ğı­nı, ama bu kez sa­de­ce fo­toğ­ra­fı­na ba­ka­rak tah­min et­me­le­ri is­ten­di­ğin­de sonuç yine şa­şır­tı­cı de­re­ce­de doğru çıktı. Üs­te­lik bu kez so­ru­yu ya­nıt­la­yan­lar çift­çi de­ğil­ler­di.
   Bu­ra­dan şöyle bir so­nu­ca var­mak müm­kün: Ka­la­ba­lık­la­rın gö­rü­şü­ne iti­bar edecek ve güven du­ya­cak­sı­nız.
   Özel­lik­le, halk adına ve hal­kın pa­ra­sıy­la bir hiz­met ve ya­tı­rı­ma so­yun­du­ğu­nuz­da önce yakın çev­re­ni­zin, daha sonra da hal­ka­yı ge­niş­le­te­rek müm­kün ol­du­ğu kadar çok ki­şi­nin gö­rü­şü­ne baş­vur­ma­nız­da fayda var. 
   Bunu sos­yal med­ya­dan anket yo­luy­la veya bi­re­bir gö­rüş­mey­le ya­pa­bi­lir­si­niz. So­nuç­ta mut­la­ka sizin dü­şün­dü­ğü­nü­ze yakın bir görüş or­ta­ya çı­ka­cak­tır. 
Yok, eğer ço­ğun­luk siz­den ayrı dü­şü­nü­yor­sa işin ba­şın­da­ki kişi veya grup ola­rak gö­rü­şü­nü­zü bir kez daha göz­den ge­çir­me­niz­de yarar ola­bi­lir.
   Bir ör­nek­le bi­ti­re­yim:
   Bul­var­da yeni bir dü­zen­le­me ya­pıl­dı. Otu­rak­lar kal­dı­rıl­dı. Re­füj­de­ki yeşil ortam yok edil­di. So­nuç­ta or­ta­ya sahte Ar­na­vut ta­şıy­la dö­şen­miş ruh­suz, soğuk, itici bir beton yol çıktı. Taş­la­rın ara­sı­nda derz dol­gu­su yok. Kal­dı­rım­lar kesin ka­bu­lü ya­pıl­ma­dı­ğı halde çök­me­ye baş­la­mış.
   Hafta sonu di­ki­len ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri ise tam bir re­za­let! Sa­nı­lır ki adet ye­ri­ni bul­sun diye oraya ko­nul­muş. Bo­ya­sı­nı ka­zı­yın muh­te­me­len al­tın­dan hurda demir çıkar! Üzer­le­ri­ne ya­zı­lan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ya­zı­sı ilkel. Hiç­bir es­te­ti­ği yok! Beğenen de yok!
   Bu kö­şe­den hep ya­zı­yo­rum. Be­le­di­ye yap­tı­ğı bir ya­tı­rım veya hiz­me­tin ma­li­ye­ti­ni giz­le­me­me­li. Bul­va­ra ne kadar para har­ca­dı­nız, her­kes bil­sin. Çünkü o para ge­çi­ci ola­rak ku­ru­mun yö­ne­ti­ci kol­tuk­la­rın­da otu­ran­la­rın ce­bin­den değil, hal­kın ce­bin­den çı­kı­yor. 

Sayın kaza!
   “Sayın Va­li­miz şu anda bir açık­la­ma ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Sayın Mu­rat­lı’da dev­ri­len sayın va­gon­lar­da ne kadar yol-cu (onlar sayın değil!) olduğunu  Pek Sayın Va­li­miz daha sonra bildirecek! 
   Ha­va­da sayın kurtarma he­li­kop­ter­leri dolaşıyor… 
   Yağan sayın aşırı yağ­mur yü­zün­den, sayın de­mir­yo­lu al­tın­dan geçen sayın men­fez ye­ter­siz kal­mış… 
   Bu ne­den­le sayın ray­lar al­tın­da­ki sayın top­rak sayın sele ka­pı­la­rak git­miş. Sayın Va­li­miz böyle bir tes­pit ya­pıl­mış olsa bile kaza so­nu­cun­da kaç ya­ra­lı veya ölü ol­du­ğu­nu açık­la­mak için erken ol­du­ğu­nu söy­le­di.  Sayın kaza yeri sayın ka­ra­yo­lu­na bir hayli uzak. Bu­ra­ya biz sayın Ana­do­lu Ajan­sı mu­ha­bir­le­ri ola­rak yü­rü­ye­rek gel­dik. 
   Gör­dük ki, sayın ol­ma­yan köy­lü­ler sayın trak­tör­le­riy­le ya­ra­lı­la­rı ta­şı­yor­du. Sayın Va­li­miz şu anda sayın bir şe­kil­de sayın sayın sa­yık­lı­yor!..”
   Sa­yın­la­rı biraz fazla abart­mış olabilirim. Ancak Mu­rat­lı’daki tren ka­za­sın­dan canlı yayın yapan Ana­do­lu Ajan­sı mu­ha­bi­ri­nin ak­tar­dık­la­rı iki gözüm önüme aksın ki, aşağı yukarı böy­ley­di.    
   Ben de bu ajan­sın 5 yıl­dan fazla mu­ha­bir­li­ği­ni yap­tım. Böyle ha­ber­ci­li­ğe lanet olsun deme hakkım var değil mi !..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 431