SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Bakan Soylu’ya komşu mektubu

Bakan Soylu’ya komşu mektubu


   İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu “Müs­te­şa­rı­ma ta­li­mat ver­dim. Bun­dan böyle CHP İl Baş­kan­la­rı şehit ce­na­ze­le­ri pro­to­ko­lü­ne alın­ma­ya­cak” açık­la­ma­sı yaptı. 
   CHP buna tep­ki­si­ni 81 ilde bil­di­ri oku­tup açık­la­ma­yı kı­na­mak­la sı­nır­lı tuttu. 
   Sü­ley­man Soylu’nun baş­lat­tı­ğı kam­pan­ya ge­niş­ler ve ‘Bun­dan böyle CHP’li genç­ler as­ke­re alın­ma­ya­cak ve on­la­rın şe­ha­det mer­te­be­si­ne ulaş­ma izni ve­ril­me­yecek’ nok­ta­sı­na gelir mi bi­le­mi­yo­rum.
   Ay­rı­ca ve me­se­la…
   Bakan Soylu, FETÖ kal­kış­ma­sın­da dar­be­ci Ge­ne­ral Meh­met Terzi’yi vur­duk­tan sonra kat­le­di­len Ömer Ha­lis­de­mir’i, aile­si CHP’lidir di­ye­rek şe­hit­lik lis­te­sin­den çı­kar­ma­ya kal­kar mı? 
   Ben bu so­ru­la­rı çen­ge­le astım, orada dur­sun!
   Bir tes­pi­tim daha var, yaz­ma­dan geç­mem.
   Bakan Soylu’nun kabul edi­le­mez açık­la­ma­sı­na Ka­ra­su’daki AKP’li ar­ka­daş­lar­dan hiç tepki gel­me­di. Tam ter­si­ne “So­nu­na kadar ar­ka­sın­da­yım” veya “Canım, yasak sa­de­ce pro­to­ko­le, siz neden alı­nı­yor­su­nuz” des­tek­le­ri oldu.
   O ar­ka­daş­lara şunu so­ra­yım:. Soylu’nun fi­ti­li­ni ateş­le­di­ği tar­tış­ma­nın ge­le­cek­te ‘Ne ce­na­ze­me - ne ce­na­ze­ne’ bi­çi­mi­ne dö­nüş­me­ye­ce­ği­nin ga­ran­ti­si var mıdır?
   Ba­ka­na des­tek verip onun açık­la­ma­la­rı­nı ‘özrü ka­ba­ha­tin­den büyük’ sa­vun­ma­lar­la ge­çiş­ti­ren­ler “Biz ço­ğun­lu­ğuz, ce­na­ze­mi­ze gel­me­se­niz de olur” diye dü­şü­nü­yor ola­bi­lir­ler. Onu da bi­le­mem!
   Bil­di­ğim bir şey varsa... Bakan Soylu’nun açık­la­ma­sı res­men Ana­ya­sa su­çu­dur. Bö­lü­cü­lük­tür, top­lu­mu ay­rış­tır­mak­tır. Tabi buna karşı ha­re­ke­te ge­çecek bir Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı da çık­ma­ya­cak­tır.
   Bakan Soylu’yu De­mok­rat Parti’nin Genel Baş­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar­da Ko­ca­ali’ye yap­tı­ğı bir se-çim ge­zi­sin­de be­le­di­ye düğün sa­lo­nun­da­ki ko­nuş­ma­sın­dan ha­tır­lı­yo­rum. O ko­nuş­ma­da AKP li­de­ri Er­do­ğan’a söy­le­me­di­ği­ni bı­rak­ma­yan Soylu, hı­zı­nı ala­ma­ya­rak ce­bin­den çı­kar­dı­ğı sarı kartı iz­le­yi­ci­le­re sal­la­yıp “Şimdi ken­di­si­ne sarı kart gös­te­ri­yor­um. Se­çim­ler­de de kır­mı­zı kart gö­recek!” de­miş­ti.
   Soylu Bakan o sarı kartı ha­tı­ra ola­rak sak­lı­yor ola­bi­lir. Eğer öy­ley­se, günü gel­di­ğin­de mü­ze­lik ola­ca­ğı da ke­sin­dir!
   Soylu’yla il­gi­li bil­gi­le­rim salon ko­nuş­ma­sıve sarı kart gös­ter­di­ği fo­toğ­raf ka­re­siy­le sı­nır­lı…
   Ama ken­di­le­ri hak­kın­da bilgi zen­gi­ni olan­lar da var. Bun­lar­dan biri Trab­zon Of do­ğum­lu Soylu’nun hem­şe­ri­si ga­ze­te­ci İdris Akyüz’dür.
   Tam da sı­ra­sı­dır di­ye­rek Akyüz’ün yakın köy kom­şu­su­na hi­ta­ben sos­yal med­ya­da ya­yım­la­dı­ğı mek­tu­bu bu­ra­ya alı­yo­rum.
   Bu­yu­run, bir­lik­te oku­ya­lım:

   Sev­gi­li Soylu;
   Sen beni ta­nır­sın ben de seni. Hem­şe­ri­li­ğin öte­sin­de, hı­sım­lı­ğı­mız var ve komşu köy­lü­yüz. Sen benim aile­mi, ben de senin aile­ni çok iyi tanır ve çok iyi bi­li­riz. Aynı coğ­raf­ya­nın in­san­la­rı­yız. Değer yar­gı­la­rı­mı­zın, kut­sal­la­rı­mı­zın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­me­me gerek yok! 
   Ben ve aile­min ne kadar CHP`li ol­du­ğu­nu çok iyi bil­di­ğin gibi biz de senin ve aile­nin ne kadar AKP`li ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­riz.
   Ba­ba­nı çok sev­di­ği­mi de iyi bi­lir­sin. (Sev­gi­li Baban, 1990`ların ba­şın­da, Sayın Orhan Ke­çe­li DYP`nin İstan­bul İl Baş­ka­nı iken il yö­ne­tim ku­ru­lu üye­siy­di) Sonra, bay­ra­ğı ba­ban­dan dev­ral­dın. Ace­mi­lik dö­nem­le­rin­di. ( DYP İstan­bul İl Baş­ka­nı ve Tansu Çil­ler`in göz­de­si ol­du­ğun yıl­lar) O dö­nem­ler­de çok bir­lik­te­lik­le­ri­miz oldu. 
(Sayın İlhan Ke­si­ci ve Yal­çın Bayer de tanık)
   Ve ara­dan yıl­lar geçti. 
Sen, Genel Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğın "DYP`nin de­va­mı" De­mok­rat Par­ti­yi terk edip, gün­ler­ce acı­ma­sız­ca eleş­tir­di­ğin, Tay­yip Er­do­ğan`ın par­ti­si AKP`ye geç­tin. Ni­ha­ye­tin­de ko­şul­lar seni parti yö­ne­ti­min­den sonra önce Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı`na sonra da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na oturt­tu.
   Ve ben, bu­gü­ne kadar, "Sı­ra­dan bir üyesi ve bir dönem en üst yö­ne­tim ku­ru­lu Parti Mec­li­si üyesi ola­rak görev yap­mak­tan onur duy­du­ğum" CHP`ye karşı olan sal­dı­rı­la­rı­na "Hata et­ti­ği­nin far­kı­na va­rır­sın umu­duy­la" tek ke­li­me et­me­dim. 
   Ama artık yeter! 
   Çiz­me­yi de had­di­ni de aştın! 
   Senin İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­nu işgal etmen, Allah’ın lütfu değil. Ve sen, ben­den ne daha fazla ulu­sal­cı ne daha yurt­se­ver­sin! 
   Öte yan­dan ne ben senin, ne de sen benim düş­ma­nım­sın!
   Hal böy­ley­ken, nedir bu düş­man­ca ve fü­tur­suz tav­rın? Sen hangi hak ve yet­kiy­le bana; "bu ülke adına gen­ce­cik yaşta şehit düşen" ev­lat­la­rı­mı­zın ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tıl­ma­mı en­gel­le­mek için emir bu­yu­ra­bi­lir­sin? 
   Bu ne cüret, bu ne say­gı­sız­lık ve bu ne had­di­ni bil­mez­lik!
   Bu yap­tı­ğı­nın, "halkı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik ve teş­vik ede­rek" ay­rım­cı­lı­ğa sevk an­la­mı­na gel­di­ği­ni ve Türk Ceza Ka­nu­nu`nun 312. Mad­de­si­ni ihlal et­ti­ği­ni bil­mi­yor musun? 
   Yoksa “Kanun benim! İste­di­ği­mi asar, is­te­di­ği­mi ke­se­rim" mi demek is­ti­yor­sun?
   Bir dost uya­rı­sı; 
   Yarın öbür gün sırf bu ne­den­le CHP yö­ne­ti­ci­le­ri ya da ken­di­si­ni CHP`li ola­rak ifade eden­le­rin ba­şı­na bir iş ge­lir­se bunun ye­gâ­ne mü­seb­bi­bi ve so­rum­lu­su sen ola­cak­sın.
   Bir dost tav­si­ye­si;
   Ak­lı­nı ba­şı­na topla! Bu­lun­du­ğun ma­ka­mın cid­di­ye­ti ve so­rum­lu­lu­ğu ile dav­ran. Be­ce­re­mi­yor­san is­ti­fa et!
   Yoksa sen de "güç ze­hir­len­me­si“ ne mi tu­tul­dun!
Çocuk musun yoksa? 
   Ya­kış­mı­yor, ya­kış­tı­ra­mı­yo­rum.
   Ga­ze­te­ci/ İdris AKYÜZ

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 447