Başkan Sarı`nın paradoksu


   Geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan AKP İlçe Da­nış­ma top­lan­tı­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı İshak Sarı’yı din­le­dim. Söy­le­dik­le­riy­le, geç­miş dö­nem­le­re ait alış­kan­lık­la­rı ber­ta­raf et­me­ye dönük bir ‘zih­ni­yet de­ği­şik­li­ği’ oluşturma ça­ba­sı için­de ol­du­ğu­nu or­ta­ya koydu.
   AKP’nin ilçe mer­ke­zin­de­ki ba­sı­na açık top­lan­tı­la­rın­da sa­lo­nun arka kö­şe­sin­de­ki ho­par­lö­rün al­tın­da otu­ru­rum. Kür­sü­ye hâkim, ko­nuş­ma­lar net du­yu­lu­yor ve en önem­li­si çap­raz­dan da olsa çoğu ki­şi­nin yüz ifa­de­le­ri­ni iz­le­me şansı yük­sek olu­yor. 
   Baş­kan Sarı’nın üze­ri­ne basa basa ‘Çıkar için değil doğru yap­ma­mız adına ya­nı­mız­da olun’ şek­lin­de­ki söz­le­ri, ne­den­dir bi­lin­mez hak et­ti­ği al­kı­şı ala­ma­dı. Hatta se­çe­bil­di­ğim ta­nı­dık yüz­le­rin ba­zı­la­rın­da ger­gin ifa­de­ler oluş­tu­ğu­nu söy­le­ye­yim.
   Ran­tın tavan yap­tı­ğı bizim gibi il­çe­ler­de be­le­di­ye­le­ri iş edin­me, yan­daş­la­rın bi­rey­sel çı­kar­la­rı­na hiz­met, avan­ta, talan, hor­tum­la­ma gibi ko­lay­dan kö­şe­yi dönme amaç­la­rı­na hiz­met eden ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­le­ri alı­şı­la­ge­len bir du­rum­dur.
Bu kadarı olmaz
   Ben bu ta­ri­fi 10 yıl­dır Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde olan bi­te­ni ya­kın­dan iz­le­me fır­sa­tı bul­du­ğum için zor­lan­ma­dan yap­ıyorum.  Ar­şi­vim, be­le­di­ye­de­ki usul­süz­lük id­di­ala­rıy­la il­gi­li yüz­ler­ce say­fa­lık mü­fet­tiş ra­por­la­rı, savcı ve hâ­kim­le­re ve­ri­len ifa­de­le­rin fo­to­ko­pi­le­ri ile dolu. Boş kal­dık­ça tek­rar oku­yo­rum. Her se­fe­rin­de göz­le­rim bir kez daha fal taşı gibi açı­lıp ‘Bu ka­da­rı da olmaz’ di­yo­rum.
İşi sağlama almak
   Baş­kan İshak Sarı ik­ti­dar par­ti­sin­de son 7 yılın ilçe baş­ka­nıy­dı. Gö­re­vi­nin beş yı­lı­nı AKP’li bir be­le­di­ye baş­ka­nı ile ge­çir­di. 
   Do­la­yı­sıy­la hem si­ya­si ko­nu­mu hem de mes­le­ği ge­re­ği olanı bi­te­ni en ince ay­rın­tı­sı­na kadar bi­li­yor. O ne­den­le se­le­fin­den al­dı­ğı gö­re­vi eski alış­kan­lık­lar­la sür­dü­rür­se ba­şı­na ne işler açı­la­ca­ğı­nın far­kın­da. Bu nedenle olsa gerek işi baş­tan sağ­la­ma alıp si­ya­se­tin men­ge­ne­si­ne kıs­tı­rıl­mak­tan ka­çı­nı­yor.
   Baş­kan Sarı ol­ma­ya­nı da­ğıt­mak gibi bir mu­ci­ze­yi ya­ra­ta­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­ğin­den ‘Eksi 130 mil­yon­la baş­la­dık’ diyor. ‘Per­so­ne­le ait bi­rik­miş maaş borcu vardı’ diyor. ‘Şi­şi­ril­miş bir kad­roy­la kar­şı­laş­tık’ diyor.
   Bu­ra­ya kadar an­lat­tık­la­rı doğ­ru­dur. Sarı ve kadrosunun be­le­di­ye­yi düze çı­kar­mak için al­dık­la­rı ve ala­cak­la­rı­nı dü­şün­dük­le­ri ka­rar­la­rın tü­mü­ne im­za­mı ata­rım. Bu niyete itiraz eden de yok­tur sa­nı­rım... 
Herkes bir şeyler bekliyor
   Ancak, yu­ka­rı­da be­lirt­tim; geç­miş alış­kan­lık­la­rı bir çır­pı­da tör­pü­le­mek zor. Parti ta­ba­nının bek­len­ti­le­ri var. Kimi oğ­lu­na-kı­zı­na veya ken­di­si­ne iş is­ti­yor. Kimi ihale, kimi imar dü­zelt­me­si, kimi ce­za­sı­na af, ki­mi­le­ri de iskân har­cı­na in­di­rim umudunda…
   Baş­kan İshak Sarı, tüm bu bek­len­ti­le­ri gö­ğüs­le­ye­bil­mek için geç­miş­ten nasıl kötü bir miras dev­ral­dı­ğı­nı ör­nek­le­riy­le or­ta­ya koy­maya çabalıyor. 
   İşte zur­na­nın zırt de­di­ği yer de bu­ra­sı. Çünkü geç­miş bir an­lam­da ‘ken­di­si­nin ve par­ti­si­nin’ geç­mi­şi. Dost mec­lis­le­rin­de ön­ce­ki dö­ne­mi eleş­tir­mek kolay da umuma açık parti top­lan­tı­la­rın­da bunu yap­tı­ğın­da, ‘Dur ba­ka­lım, fazla ile­ri­ye gitme. Par­ti­ye zarar ve­ri­yor­sun’ uya­rı­la­rıy­la kar­şı­la­şı­yor.
   Halbuki Başkan Sarı geçmişte, şimdi kulak çeken parti ileri gelenlerine  Karasu Belediyesi’nde  olanı biteni anlatan bir isim. 
Paradoks
   Bu bir pa­ra­doks! An­la­şı­lır de­yim­le ‘Aşağı tü­kür­sen sakal, yu­ka­rı tü­kür­sen bıyık’ du­ru­mu…
   Geç­mi­şi inkâr etsen kimse yut­mu­yor; eleş­tir­sen ha­ra­ki­ri sa­yı­lı­yor! 
   Üs­tü­ne üst­lük, ön­ce­ki dö­ne­m belediye yönetiminin gü­nah­la­rı­na ortak olmuş şah­si­yet­lerin bazıları şu anda Baş­kan Sarı’nın par­ti­sin­den meclis üyesi. 
   Da­ha­sı da var… 
   Den­ge­le­ri perde ar­dın­dan he­sap­la­yarak öner­ge­nin geç­me­si adına ret ver­memek için kri­tik mec­lis otu­ru­mu­na bi­le­rek ka­tıl­ma­yan ve o kre­di­ye do­lay­lı ola­rak yol veren üye­ şu anda Baş­kan Sarı’nın A ta­kı­mın­da.
Suyu bu­lan­dı­ran basın
   Peki, bu du­rum­dan çıkış nedir? 
   Çok basit… 
   Ba­sı­nı günah ke­çi­si ya­par­sın, olur biter! Tıpkı aşa­ğı­da su içen ku­zu­yu ‘Su­yu­mu bu­lan­dı­rı­yor­sun’ diye azar­la­yan kurt mi­sa­li!
   Baş­ka­nın id­di­ası­na göre Ka­ra­su’nun tu­rizm böl­ge­sin­den çı­ka­rıl­ma­sı­nı basın yan­lış ak­set­tir­miş. Öyle bir şey yok. Baş­lı­ğa bakıp içe­ri­ğe dair hüküm verme du­ru­mu var. Ha­be­re ba­kı­yor­sun, Baş­kan’ın açıkla­ma­sı­nın ay­nı­sı­nın tıp­kı­sı. ‘Sa­hil­de ya­pı­laş­ma yüzde 70’i aşmış, bu­ra­sı tu­rizm ko­ru­ma böl­ge­si ol­mak­tan çık­mış’ de­ni­li­yor ha­ber­de. Tek eleş­ti­ri bakir olan Küçük Ka­ra­su ve Ku­yum­cu­lu sa­hil­le­ri­nin ko­ru­ma­dan niçin çı­ka­rıl­dı­ğı…
Her­ke­sin bil­di­ği rapor
   Baş­ka­nın eleş­tir­di­ği diğer konu Sözcü Ga­ze­te­si’nde ya­yım­la­nan haber… 
   Hâl­bu­ki ga­ze­te­de yer alan rapor Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Eylül ayı top­lan­tı­sın­da ve her­ke­se açık otu­rum­da mec­lis üye­le­ri­ne ale­nen okun­du. Her mec­lis üye­si­nin elin­de birer tane karar fo­to­ko­pi­si var. Baş­kan da diyor ki ‘O rapor ba­sı­na sız­dı­rıl­dı!’ 
   Böyle bir durum söz ko­nu­su değil.   Çünkü haber Sözcü’den bir hafta önce hem Ka­ra­su Haber, hem de Med­ya­bar si­te­le­rin­de ya­yın­lan­mış.
   İşin üzücü yanı, kim­bi­lir hangi çıkar he­sap­la­rı uğ­ru­na ulu­sal ba­sı­na haber sız­dı­rıl­dı­ğı ve il­çe­nin ka­ra­lan­dı­ğı id­diala­rı­nı kö­şe­le­ri­ne ta­şı­yan biz­den bi­rile­ri­nin ol­ma­sı...
Şu faturalar açıklansın
   Sayın Baş­kan ba­sı­na verip ve­riş­tir­me­den önce, son 10 yılda Ka­ra­su ve il ga­ze­te­le­ri­ne, ga­ze­te müs­ved­de­le­ri­ne, da­nış­man ve ga­ze­te­ci kı­lı­ğın­da görev yap­tı­ğı bi­li­nen ki­şi­le­re, resmi ve özel  gün­ler için be­le­di­ye ka­sa­sın­dan öde­nen ilan pa­ra­la­rı­nın mik­ta­rı­nı açık­la­ma­lı. 
   Açık­lık di­yo­ruz ya, her­kes bil­sin kim ne kadar hor­tum­la­mış! 
   Bizim de eli­miz armut top­la­ya­cak değil. 2015 Kasım ayın­dan iti­ba­ren, be­le­di­ye ka­sa­sı­nın günü gel­di­ğin­de tam takır kuru bakır ola­ca­ğı uya­rı­sı yapan man­şet­le­ri­mi­zi bir kez daha ya­yın­la­rız. 
   Bizler yaklaşan bu teh­li­ke­ye dik­kat çe­ker­ken olanı bi­te­ni gör­me­mek ve belediyeden sebeplenmek adına ka­fa­sı­nı kuma so­kan­la­rın  kim­ler ol­du­ğu da bir güzel açığa çıkar.
Ansiklopedilere giren deyim
   Yeri gelmişken yazmamak olmaz.   
   Türkiye’de ‘besleme basın’ kavramını ilk ortaya atan Falih Rıfkı Atay’dır. Deyim öyle bir yerine oturdu ki, ansiklopedilere girdi. Örneğin Büyük Lorousse Ansiklopedisi’nde şöyle karşılık buldu:
   “Varlığını herhangi kurum ve kuruluştan aldığı para yardımıyla sürdürebilen, bunun için kendine yardım edenlerie körü körüne savunan gazetelere besleme basın denir.”
   Mehmet Altan geçtiğimiz günlerde T24`te yazdı. Havadis Gazetesi ilk kuruluşunda örtülü ödenekten 55 bin lira, Necip Fazıl Kısakürek ise 27 Mayıs 1960`a kadar 147 bin lira para almış.  Merak eden Mehmet Altan’ın Besleme Basın başlıklı yazısında do günlerde basına dağıtılan paraların listesini bulabilir.
   1950`lerden 2019`a neredeyse 70 yıl olmuş. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gizli kalmıyor.
   Bizdeki hortumlamayı öğrenmek için 70 sene mi bekleyeceğiz yani! 
   Şu listeleri diyorum, listeleri...
   Açıklayın gitsin. Herkes boyunun ölçüsünü alsın!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 158