SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Beton santralı


      

   Be­le­di­ye beton sant­ra­lı kurma ve as­falt üre­tim ma­ki­ne­si­ni (plent) ye­ni­le­me ka­ra­rı aldı. Mec­lis de buna onay verdi.
   Tür­ki­ye’de nü­fu­su ve özel ko­nu­mu Ka­ra­su’ya eş­de­ğer kaç be­le­di­ye­nin beton ve as­falt şan­ti­ye­si ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum.
   Bir be­le­di­ye neden beton sant­ra­li kurar, ona ba­ka­lım.
1.Toplu konut ya­pı­yor­dur.
2.Yol­la­rı­nı as­falt ye­ri­ne be­ton­la kap­la­ma ka­ra­rı al­mış­tır.
3.Parke şan­ti­ye­si kurup ti­ca­re­ti­ni yap­mak­ istemektedir.
   Başka bir ge­rek­çe bilen varsa söy­le­sin.
   Toplu konut filan yok. Ünü Tür­ki­ye’yi sar­mış ve yılda bin­ler­ce konut in­şa­atı yapıp satan Ka­ra­su­lu in­şa­at fir­ma­la­rı­nın hiç­bi­ri­nin beton sant­ra­li yok! Hazır beton satın alı­yor. Do­la­yı­sıy­la bi­rin­ci se­çe­nek ge­çer­li değil.
   Be­le­di­ye, var olan plen­ti­ni ye­ter­siz bulup yük­sek ka­pa­si­te­li­si­ni almak is­te­di­ği­ne göre yol ya­pı­mın­da beton ağır­lı­ğı söz ko­nu­su değil. İkinci se­çe­nek de ge­çer­siz.
   Be­le­di­ye parke imal et­mi­yor. İhti­ya­cı­nı kendi kurup elden çı­kar­dı­ğı özel şir­ket­ten sağ­lı­yor. 
   Beton şan­ti­ye­si kur­mak yet­mez.  Bunun ta­şı­yı­cı mik­ser­le­ri var, pom­pa­la­rı var, per­so­ne­li­nin maaşı ve si­gor­ta­sı var.
   Bu sek­tör­de ayak izi olan ki­şi­le­re so­ru­yo­rum, “Be­le­di­ye be­to­nun met­re­kü­pü­nü 200 TL’den aşa­ğı­ya mal ede­mez. Pi­ya­sa­dan daha ucuz­ca alır” diyor.
   Va­tan­da­şa be­le­di­ye beton sant­ra­li ku­ru­yor di­yo­rum, yeni pa­laz­la­nan küçük pi­ya­sa ak­tör­le­ri­ne gön­der­me ya­pa­rak “Ya­şa­dı onlar” tep­ki­si alı­yo­rum.
   Tek­rar so­ru­yo­rum, bir be­le­di­ye neden beton sant­ra­lı kur­mak için bu kadar ıs­rar­cı olur?
   Aziz Duran za­ma­nın­da ku­ru­lan beton şan­ti­ye­si­nin 10 mil­yon TL (tril­yon okuyun) zarar edin­ce ka­pa­tıl­dı­ğı­nı bizim be­le­di­ye­yi yö­ne­ten­ler bil­mi­yor mu?
4 mil­yon­luk plent
   2 Mart günü ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sın­da as­falt plen­ti­nin ye­ni­len­me­si için gün­dem dışı bir öner­ge ve­ril­di.
   Kı­ya­met o da­ki­ka­da koptu!
   Öner­ge tek im­za­lı. Mec­lis üye­le­ri haklı ola­rak bu tek­li­fin ola­ğan gün­de­me neden ya­zıl­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­ne neden ko­nu­yu in­ce­le­me fır­sa­tı ve­ril­me­di­ği­ni sordu.
   Ve­ri­len ya­nıt­lar deyim ye­rin­dey­se fa­sar­ya­dan ge­rek­çe­ler. Ko­or­di­nas­yon­suz­luk var­mış da… Geç ka­lın­mış da… Son anda fark edil­miş de…
   Ço­cuk­la­rın bile inan­ma­ya­ca­ğı sa­vun­ma­lar, mü­rek­kep ya­la­mış ve resmi ku­rum­lar­da yıl­lar­ca dir­sek çü­rüt­müş ki­şi­le­re hiç ya­kış­mı­yor!
   Mec­lis­te ya­şa­nan tar­tış­ma­lar­la il­gi­li ay­rın­tı­lar haber say­fa­la­rı­mız­da var.  Ben bu­ra­da AKP’li bir üye­nin iti­ra­zı­nı ak­ta­ra­yım: “El­de­ki ma­ki­ne­de iş­le­mek için ge­re­ken ham­mad­de­ye ve­ri­lecek pa­ra­mız yok. Sa­at­te 200 ton as­falt üre­tecek ma­ki­na pe­şin­de­yiz!”
   Bir de şu KAR­SAŞ Yö­ne­tim Ku­ru­lu ko­nu­su var. Kurul Baş­ka­nı yö­ne­ti­ci isim­le­ri­ni açık­la­dı açık­la­ma­sı­na da de­net­çi­le­re ge­lin­ce ani­den ha­fı­za­sı­nı kay­bet­mez mi! Be­ye­fen­di “Şu an söy­le­ye­mem, is­ter­se­niz ya­zıy­la bil­di­ri­rim” diyor.
   ­Aslında 100 bin TL’ye kadar sermyeli şirketlerde denetçi zorunlu değil. Muhterem bilmiyor!
   Ge­çe­lim…
   As­falt plen­ti di­yor­duk… 
   Biz Bü­yük­şe­hir’e bağ­lan­ma­dık mı?
   Ana cad­de­le­rin her türlü as­falt, kal­dı­rım ve dü­zen­le­me iş­le­ri Bü­yük­şe­hir’e ait değil mi?
    Ge­ri­ye kalan so­kak­la­rı da pa­ra­sı­nı ve­re­rek Bü­yük­şe­hir’e neden yaptırmayalım?
   Var olan şan­ti­ye­miz de ya­ma­la­ra ve ufak tefek as­falt­la­ma iş­le­ri­ne yeter de artar bile!
   Öy­ley­se nedir bu 4 mil­yon TL’lik as­falt plen­ti aşkı!
   Üs­te­lik bu alımı ihale ka­nu­nun­dan ka­çır­mak için bir cin­lik dü­şü­nül­müş: 4 mil­yon TL (tril­yon an­la­yın) KAR­SAŞ’a ak­ta­rı­la­cak. Şir­ket bunu pa­zar­lık usulü di­le­di­ğin­den, di­le­di­ği mar­ka­yı satın ala­cak!
Arsa pa­ra­la­rı ne oldu?
   Sahi, mec­lis geç­ti­ği­miz ay­lar­da sa­tı­şın­da ısrar edi­len ar­sa­la­rın pa­ra­sı­nı beton sant­ra­li ve plent ye­ni­le­me işine tah­sis et­me­miş miydi? Ne çabuk unu­tul­du bu karar?
   Baş­kan­ve­ki­li Hamza Bey hemen sa­vun­ma­ya ge­çi­yor: “Ar­ka­daş­lar o ar­sa­la­rın hepsi sa­tıl­ma­dı. Özel­lik­le İhsa­ni­ye’deki büyük arsa du­ru­yor!”
   An­la­dık o du­ru­yor da sa­tı­lan­la­rın pa­ra­sın­dan ne haber?
Lüt­fen şa­ibe­siz olsun!
   Bu ga­ze­te 2003 yı­lın­da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı. O ta­rih­ten beri be­le­di­ye­de olan bi­te­ni iz­le­me­ye ve ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.
   İnanın 2009 yerel se­çim­le­rin­den gü­nü­mü­ze, be­le­di­ye­de olan bi­ten­le­re akıl er­di­re­mi­yo­rum.
   Satın alma, iha­ley­le ar­sa-ara­zi sa­tı­şı, ki­ra­la­ma, iha­ley­le alım, iha­ley­le veya pa­zar­lık­la ve­ril­miş in­şa­at ve ben­ze­ri hiz­met­le­rin ya­pı­mı, işe al­ma­lar-çı­kar­ma­lar, kredi kul­la­nım­la­rı, imar dü­zen­le­me­le­ri, kat ve zemin kul­la­nım­la­rın­da­ki imar ku­ral­la­rı, ruh­sat ve is­kân­lar, bun­lar­la il­gi­li tah­si­lat­lar, be­le­di­ye­ye ait iş­yer­le­ri­nin ki­ra­lan­ma­sı, de­niz-ne­hir ve göl kı­yı­la­rı ile ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin kul­la­nı­lış şe­kil­le­ri, be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri­nin kul­la­nım­la­rı, hiz­met aracı ki­ra­lan­ma­sı, hiz­met­ler­de ma­hal­le­le­re adil dav­ran­ma, ya­tı­rım ter­cih­le­ri-za­man­la­ma­sı, be­le­di­ye-ba­sın iliş­ki­le­ri, şef­faf­lık…
   Yu­ka­rı­da say­dı­ğım ko­nu­lar­da şa­ibe­ye bu­laş­ma­mış olan bir uy­gu­la­ma var mı, bilen söy­le­sin.
   Tür­ki­ye’de Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar mü­fet­tiş in­ce­le­me­si­ne konu olmuş,  Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar yö­ne­ti­ci­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­mış bir başka be­le­di­ye yok!
   Bu devran böyle sürecek diyenler günü geldiğinde yanıldıklarını anlayacak. Böyle biline!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 852