Beton santralı


      

   Be­le­di­ye beton sant­ra­lı kurma ve as­falt üre­tim ma­ki­ne­si­ni (plent) ye­ni­le­me ka­ra­rı aldı. Mec­lis de buna onay verdi.
   Tür­ki­ye’de nü­fu­su ve özel ko­nu­mu Ka­ra­su’ya eş­de­ğer kaç be­le­di­ye­nin beton ve as­falt şan­ti­ye­si ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum.
   Bir be­le­di­ye neden beton sant­ra­li kurar, ona ba­ka­lım.
1.Toplu konut ya­pı­yor­dur.
2.Yol­la­rı­nı as­falt ye­ri­ne be­ton­la kap­la­ma ka­ra­rı al­mış­tır.
3.Parke şan­ti­ye­si kurup ti­ca­re­ti­ni yap­mak­ istemektedir.
   Başka bir ge­rek­çe bilen varsa söy­le­sin.
   Toplu konut filan yok. Ünü Tür­ki­ye’yi sar­mış ve yılda bin­ler­ce konut in­şa­atı yapıp satan Ka­ra­su­lu in­şa­at fir­ma­la­rı­nın hiç­bi­ri­nin beton sant­ra­li yok! Hazır beton satın alı­yor. Do­la­yı­sıy­la bi­rin­ci se­çe­nek ge­çer­li değil.
   Be­le­di­ye, var olan plen­ti­ni ye­ter­siz bulup yük­sek ka­pa­si­te­li­si­ni almak is­te­di­ği­ne göre yol ya­pı­mın­da beton ağır­lı­ğı söz ko­nu­su değil. İkinci se­çe­nek de ge­çer­siz.
   Be­le­di­ye parke imal et­mi­yor. İhti­ya­cı­nı kendi kurup elden çı­kar­dı­ğı özel şir­ket­ten sağ­lı­yor. 
   Beton şan­ti­ye­si kur­mak yet­mez.  Bunun ta­şı­yı­cı mik­ser­le­ri var, pom­pa­la­rı var, per­so­ne­li­nin maaşı ve si­gor­ta­sı var.
   Bu sek­tör­de ayak izi olan ki­şi­le­re so­ru­yo­rum, “Be­le­di­ye be­to­nun met­re­kü­pü­nü 200 TL’den aşa­ğı­ya mal ede­mez. Pi­ya­sa­dan daha ucuz­ca alır” diyor.
   Va­tan­da­şa be­le­di­ye beton sant­ra­li ku­ru­yor di­yo­rum, yeni pa­laz­la­nan küçük pi­ya­sa ak­tör­le­ri­ne gön­der­me ya­pa­rak “Ya­şa­dı onlar” tep­ki­si alı­yo­rum.
   Tek­rar so­ru­yo­rum, bir be­le­di­ye neden beton sant­ra­lı kur­mak için bu kadar ıs­rar­cı olur?
   Aziz Duran za­ma­nın­da ku­ru­lan beton şan­ti­ye­si­nin 10 mil­yon TL (tril­yon okuyun) zarar edin­ce ka­pa­tıl­dı­ğı­nı bizim be­le­di­ye­yi yö­ne­ten­ler bil­mi­yor mu?
4 mil­yon­luk plent
   2 Mart günü ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sın­da as­falt plen­ti­nin ye­ni­len­me­si için gün­dem dışı bir öner­ge ve­ril­di.
   Kı­ya­met o da­ki­ka­da koptu!
   Öner­ge tek im­za­lı. Mec­lis üye­le­ri haklı ola­rak bu tek­li­fin ola­ğan gün­de­me neden ya­zıl­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­ne neden ko­nu­yu in­ce­le­me fır­sa­tı ve­ril­me­di­ği­ni sordu.
   Ve­ri­len ya­nıt­lar deyim ye­rin­dey­se fa­sar­ya­dan ge­rek­çe­ler. Ko­or­di­nas­yon­suz­luk var­mış da… Geç ka­lın­mış da… Son anda fark edil­miş de…
   Ço­cuk­la­rın bile inan­ma­ya­ca­ğı sa­vun­ma­lar, mü­rek­kep ya­la­mış ve resmi ku­rum­lar­da yıl­lar­ca dir­sek çü­rüt­müş ki­şi­le­re hiç ya­kış­mı­yor!
   Mec­lis­te ya­şa­nan tar­tış­ma­lar­la il­gi­li ay­rın­tı­lar haber say­fa­la­rı­mız­da var.  Ben bu­ra­da AKP’li bir üye­nin iti­ra­zı­nı ak­ta­ra­yım: “El­de­ki ma­ki­ne­de iş­le­mek için ge­re­ken ham­mad­de­ye ve­ri­lecek pa­ra­mız yok. Sa­at­te 200 ton as­falt üre­tecek ma­ki­na pe­şin­de­yiz!”
   Bir de şu KAR­SAŞ Yö­ne­tim Ku­ru­lu ko­nu­su var. Kurul Baş­ka­nı yö­ne­ti­ci isim­le­ri­ni açık­la­dı açık­la­ma­sı­na da de­net­çi­le­re ge­lin­ce ani­den ha­fı­za­sı­nı kay­bet­mez mi! Be­ye­fen­di “Şu an söy­le­ye­mem, is­ter­se­niz ya­zıy­la bil­di­ri­rim” diyor.
   ­Aslında 100 bin TL’ye kadar sermyeli şirketlerde denetçi zorunlu değil. Muhterem bilmiyor!
   Ge­çe­lim…
   As­falt plen­ti di­yor­duk… 
   Biz Bü­yük­şe­hir’e bağ­lan­ma­dık mı?
   Ana cad­de­le­rin her türlü as­falt, kal­dı­rım ve dü­zen­le­me iş­le­ri Bü­yük­şe­hir’e ait değil mi?
    Ge­ri­ye kalan so­kak­la­rı da pa­ra­sı­nı ve­re­rek Bü­yük­şe­hir’e neden yaptırmayalım?
   Var olan şan­ti­ye­miz de ya­ma­la­ra ve ufak tefek as­falt­la­ma iş­le­ri­ne yeter de artar bile!
   Öy­ley­se nedir bu 4 mil­yon TL’lik as­falt plen­ti aşkı!
   Üs­te­lik bu alımı ihale ka­nu­nun­dan ka­çır­mak için bir cin­lik dü­şü­nül­müş: 4 mil­yon TL (tril­yon an­la­yın) KAR­SAŞ’a ak­ta­rı­la­cak. Şir­ket bunu pa­zar­lık usulü di­le­di­ğin­den, di­le­di­ği mar­ka­yı satın ala­cak!
Arsa pa­ra­la­rı ne oldu?
   Sahi, mec­lis geç­ti­ği­miz ay­lar­da sa­tı­şın­da ısrar edi­len ar­sa­la­rın pa­ra­sı­nı beton sant­ra­li ve plent ye­ni­le­me işine tah­sis et­me­miş miydi? Ne çabuk unu­tul­du bu karar?
   Baş­kan­ve­ki­li Hamza Bey hemen sa­vun­ma­ya ge­çi­yor: “Ar­ka­daş­lar o ar­sa­la­rın hepsi sa­tıl­ma­dı. Özel­lik­le İhsa­ni­ye’deki büyük arsa du­ru­yor!”
   An­la­dık o du­ru­yor da sa­tı­lan­la­rın pa­ra­sın­dan ne haber?
Lüt­fen şa­ibe­siz olsun!
   Bu ga­ze­te 2003 yı­lın­da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı. O ta­rih­ten beri be­le­di­ye­de olan bi­te­ni iz­le­me­ye ve ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.
   İnanın 2009 yerel se­çim­le­rin­den gü­nü­mü­ze, be­le­di­ye­de olan bi­ten­le­re akıl er­di­re­mi­yo­rum.
   Satın alma, iha­ley­le ar­sa-ara­zi sa­tı­şı, ki­ra­la­ma, iha­ley­le alım, iha­ley­le veya pa­zar­lık­la ve­ril­miş in­şa­at ve ben­ze­ri hiz­met­le­rin ya­pı­mı, işe al­ma­lar-çı­kar­ma­lar, kredi kul­la­nım­la­rı, imar dü­zen­le­me­le­ri, kat ve zemin kul­la­nım­la­rın­da­ki imar ku­ral­la­rı, ruh­sat ve is­kân­lar, bun­lar­la il­gi­li tah­si­lat­lar, be­le­di­ye­ye ait iş­yer­le­ri­nin ki­ra­lan­ma­sı, de­niz-ne­hir ve göl kı­yı­la­rı ile ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin kul­la­nı­lış şe­kil­le­ri, be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri­nin kul­la­nım­la­rı, hiz­met aracı ki­ra­lan­ma­sı, hiz­met­ler­de ma­hal­le­le­re adil dav­ran­ma, ya­tı­rım ter­cih­le­ri-za­man­la­ma­sı, be­le­di­ye-ba­sın iliş­ki­le­ri, şef­faf­lık…
   Yu­ka­rı­da say­dı­ğım ko­nu­lar­da şa­ibe­ye bu­laş­ma­mış olan bir uy­gu­la­ma var mı, bilen söy­le­sin.
   Tür­ki­ye’de Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar mü­fet­tiş in­ce­le­me­si­ne konu olmuş,  Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kadar yö­ne­ti­ci­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­mış bir başka be­le­di­ye yok!
   Bu devran böyle sürecek diyenler günü geldiğinde yanıldıklarını anlayacak. Böyle biline!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 954