SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Bir uçtan diğer uca


Vu­ral­han, Fener, Be­şik­taş, Güneş, fi­ra­ri Öz, gö­nül­lü savcı ve avu­kat, ce­za­evin­de­ki hâkim, cahil nesil, Prof. Dr. Arı, it­ti­fak, baraj, TV, ku­rul­tay, kong­re, nak­len yayın…
   Bir­bi­riy­le il­gi­siz gibi gö­rü­nen yu­ka­rı­da­ki isim ve kav­ram­lar, Tür­ki­ye’de bir uçtan diğer uca sav­rul­ma­nın ib­ret­le anılacak kar­şı­lığıdır.
   Ercan Vu­ral­han, 12 Eylül as­ke­ri dar­be­si son­ra­sın­da ku­ru­lan ve ik­ti­da­ra gelen par­ti­nin Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı’ydı. Do­lan­dır­dı­ğı ala­cak­lı­sı ta­ra­fın­dan bir süre önce bo­ğa­zı ke­si­le­rek kat­le­dil­di. Eski ba­ka­nın ce­se­di­ni Adli Tıp mor­gun­dan ala­cak kim­se­nin bu­lu­na­ma­dı­ğı­nı yazdı ga­ze­te­ler… Muh­te­me­len kim­se­siz­ler me­zar­lı­ğı­na filan gö­mül­müş­tür.
Hamamın namusu!
   Fe­ner-Be­şik­taş kupa ya­rı­fi­nal ma­çı­nı iz­le­dim. Qu­ares­ma’ya çak­mak, bozuk para fır­la­tıp kor­ner at­ma­sı en­gel­le­nin­ce sos­yal med­ya­dan şu pay­la­şı­mı yap­tım: “Si­ya­set­te­ki çı­ta­nız neyse, spor­da da odur!” Çok geç­me­di; o iz­le­yi­ci­ler­den bir­ka­çı­nı stat dı­şı­na çı­ka­rıp or­ta­lı­ğı sa­kin­leş­tir­mek­le yü­küm­lü özel gü­ven­lik ekip­le­ri, Şenol Güneş’in ba­şı­nın ya­rıl­ma­sı üze­ri­ne maçın tatil edil­me­si­ne öf­ke­le­nip bir Be­şik­taş yö­ne­ti­ci­si­ni ko­ri­dor­da eşek sudan ge­le­ne kadar pa­tak­la­ma­yı görev bil­di­ler! 
   Spor yo­rum­cu­la­rı TV’lerde hala hangi ta­kı­mın stadı önce terk et­ti­ği­nin tar­tış­ma­sı­nı ya­pı­yor, iyi mi!
Hâkim ve savcı nerede?
   Oda TV’de Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın video gö­rün­tü­le­ri ya­yım­la­nı­yor. Has­bel­ka­der Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ri­len (Ka­ra­su’nun eski bir silik hâ­ki­mi) Hasan Hü­se­yin Özese, son­ra­dan ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet­le ce­za­lan­dı­ra­ca­ğı ga­ze­te­ci­ler Mus­ta­fa Bal­bay’la Tun­cay Özkan’ı, sa­vun­ma­la­rı­nı be­ğen­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le yaka paça dı­şa­rı­ya at­tı­rı­yor.  
    Özese şimdi FETÖ üye­li­ği ve Er­ge­ne­kon kum­pa­sı suç­la­ma­sıy­la Bolu Ce­za­evi’nde ya­tı­yor. Bal­bay ve Özkan mil­let­ve­ki­li!
   Er­ge­ne­kon, Bal­yoz ve As­ke­ri Ca­sus­luk ben­ze­ri id­di­ana­me­ler­de im­za­sı bu­lu­nan, bir dö­ne­min kud­ret­li Sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz şimdi kaçak...  Ken­di­si­ni o da­va­nın gö­nül­lü sav­cı­sı ilan eden parti li­de­ri, yine aynı da­va­nın gö­nül­lü avu­ka­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve yurt dı­şın­da­ki te­da­vi­sin­den yeni dön­müş mu­ha­le­fet par­ti­si­nin eski li­de­ri­ni zi­ya­ret etti. Acaba di­yo­rum sa­mi­mi geçen soh­bet­te o da­va­la­rın ger­çek hâkim ve sav­cı­la­rın­dan söz açıl­mış mıdır?
Tivicikler tatilde!
   Türk si­ya­se­ti­nin hır­çın ka­dı­nı Meral Ak­şe­ner’in kur­du­ğu çi­çe­ği bur­nun­da­ki İYİ Parti ilk ku­rul­ta­yı­nı ya­pı­yor. Sa­lo­nun içi ve dışı tık­lım tık­lım… Ancak bir eksik var. İkti­dar par­ti­si­nin ilçe kong­re­le­ri­ni bile nak­len ya­yın­la­yan TV’ler or­ta­da yok. Biraz Halk TV, o kadar!
Cahile can kurban!
   Her­ke­se Bilim Tek­no­lo­ji Der­gi­si, ta­rih­te insan ha­ya­tı­nı kur­ta­ran 50 buluş ve ge­liş­me­nin lis­te­si­ni ya­yım­la­dı. Anes­te­zi­den tu­va­le­te; Pas­tö­ri­zas­yon­dan an­ti­bi­yo­ti­ğe; suyun klor­lan­ma­sın­dan by­pass ame­li­ya­tı­na; in­sü­lin­den kan nak­li­ne kadar 50 buluş… Hiç­bi­ri­nin al­tın­da Türk veya Müs­lü­man bilim in­sa­nı­nın im­za­sı yok!
   Bizde ne ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim…
   Se­ba­hat­tin Zaim Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bü­lent Arı bir TV prog­ra­mın­da “Okuma oranı art­tık­ça beni afa­kan­lar ba­sı­yor. Ben cahil ve oku­ma­mış in­san­la­rın fe­ra­se­ti­ne gü­ve­ni­yo­rum. Asıl ül­ke­yi ayak­ta tu­ta­cak olan­lar cahil halk­tır” diyor. 
   YÖK de bunu söy­le­yen ki­şi­yi ka­pı­nın önüne ko­ya­ca­ğı­na terfi et­ti­ri­p daha üst bir göreve atıyor!
O kafesi kim ördü?
   Bana so­rar­sa­nız ada­mın ta­nım­la­ma­sı muh­te­şem; YÖK de doğ­ru­su­nu yap­mış!
   İşte bu fel­se­fe­nin so­nu­cu­dur ki ada­let­te, si­ya­set­te, eko­no­mi­de, bi­lim­de dikiş tut­tu­ra­ma­yıp ka­sır­ga­ya ya­ka­lan­an tavuk misali bir uçtan diğer uca sav­ru­lu­yo­ruz!
   İşte bu ne­den­le­dir ki, dünün kud­ret­li hâ­ki­mi bu gün ko­des­te, kud­ret­li sav­cı­sı ka­çak­tır!
   İşte bu ne­den­le­dir ki, dünün ha­tır­lı ba­ka­nının cesedi bu gün morg­da kim­se­siz­dir!
   İşte bu ne­den­le­dir ki, si­ya­si par­ti­ler ve gi­de­rek tüm si­ya­sal sis­tem tek adam­la­rın esi­ri­dir!
   İşte bu nedenledir ki, dünün ailece birlikte tatil yap-maya değer bulunan komşu ülkenin devlet başkanı bu gün ‘katil’ kategorisine indirgenir.
   İşte bu nedenledir ki, 81 Hukuk Fakültesi bulunan ülkede Anayasa değişiklik-leri, kimseye danışılmadan kapalı kapılar ardında iki kişiyle hazırlanır. Kimse de “ne oluyoruz?” diye sorma cesaretini gösteremez.
   İşte bu nedenledir ki, gün-cel siyasette olan bitenler başımızı döndürür. Neye üzülüp neye şaşıracağımızı bilemez hale geliriz!
   İşte bu ne­den­le­dir ki, ül­ke­nin sağ­lı-sol­lu tüm si­ya­set eli­ti­nin yaşam kay­na­ğı, gö­nül­lü ola­rak kendi ör­dü­ğü ka­fe­se ken­di­ni ka­pa­tan; sor­ma­yan, sor­gu­la­ma­yan, bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me­yi kader bel­le­miş eği­tim­siz ve ni­te­lik­siz ka­la­ba­lık­lar­ olur.
   Gü­dül­me he­ves­li­si­ne çoban bul­mak ko­lay­dır!
   Kim­se­ye kız­ma­ya­lım; olan biten ne varsa senin, benim, he­rkesin ese­ri­dir!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 374