Bu adam ne söy­lü­yor?


Bu adam ne söy­lü­yor?
   “YÖK adın­da­ki kurum, aile ve ço­cuk­la­rı­mı­zı kan­dır­mak­tan vaz­geç­me­li. YÖK’e ses­le­ni­yo­rum, ge­lecek üç yıl için­de bin­ler­ce mes­lek eği­tim­li işçi is­tih­dam ede­ce­ğim. Üni­ver­si­te me­zun­la­rı­na ise kapım ka­pa­lı. Üni­ver­si­te bi­ti­rip or­ta­lı­ğa dö­kü­len mil­yon­lar­ca genç var. Bana gön­der­dik­le­ri CV’le­ri­ni hemen çöpe atı­yo­rum. Üni­ver­si­te bi­ti­rin­ce, hemen mü­dür­lük falan is­ti­yor­lar. Aile­ler, sit­com üni­ver­si­te­le­re ço­cuk­la­rı­nı­zı gön­de­rip ha­yat­la­rı­nı ka­rart­ma­yın, iş bu­la­maz­lar. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı ve Tek­nik Mes­lek eği­ti­mi teş­vik edil­me­li, tek­nik ol­ma­yan Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı ka­pa­tıl­ma­lı­dır. Sa­na­yi­ci ola­rak bir gün bile YÖK biz­le­re sor­mu­yor is­tih­da­ma dair ih­ti­yaç­la­rı­mız ne­ler­dir diye. Ka­fa­sı­na göre ha­re­ket edi­yor. Sonuç ise or­ta­da…”
   Bun­la­rı söy­le­yen sı­ra­dan bir isim değil; Pet­kim Genel Mü­dü­rü Kenan Yavuz…
   Orhan Bur­sa­lı Cum­hu­ri­yet Bilim Tek­no­lo­ji Der­gi­si’nde yaz­mış, ora­dan alın­tı­la­dım.
Tür­ki­ye’nin hemen her ilin­de üni­ver­si­te var. Bir müdür, bir mühür al sana üni­ver­si­te!
   Her il­çe­de de­ğil­se bile dünya kadar Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı (MYO) açıl­dı di­ye­bi­li­riz.
   Kenan Yavuz’un de­di­ği gibi bu­ra­lar­dan dip­lo­ma alan­la­rın kaçı iş bu­la­bi­li­yor?
   Ka­ra­su, Ak­ça­ko­ca, Çay­cu­ma ve Geyve MYO’la­rı­nın prog­ram­la­rı­na bak­tım. Ortak bö­lüm­ler Mu­ha­se­be ve Vergi Uy­gu­la­ma­la­rı, Bil­gi­sa­yar… Sa­hil­ler­de Tu­rizm ve Otel İşlet­me­ci­li­ği ile Lo­kan­ta ve İkram Hiz­met­le­ri… Ör­ne­ğin Geyve’de Mi­ma­ri Res­to­ras­yon bö­lü­mü var; Ta­rak­lı ev­le­ri için ol­ma­lı. Tıpkı ter­sa­ne ku­ru­lun­ca Ka­ra­su’da Kay­nak Tek­no­lo­ji­si açıl­ma­sı gibi… Ak­ça­ko­ca Dış Ti­ca­ret oku­tu­yor; her­hal­de fın­dık pa­zar­la­ya­cak­lar!
   Genel bir ta­ra­may­la hemen tüm MYO’larda ben­zer bö­lüm­ler gö­re­bi­li­riz.
   Bu bölüm me­zun­la­rı­nın Pet­kim’de veya Ka­ra­su Gazi Metal’de işe girme şans­la­rı yüzde kaç?
   Ka­ra­su’da Ma­ki­ne ve Metal Tek­no­lo­ji­le­ri var. SAÜ Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği ile Ro­man­ya’daki bir üni­ver­si­te ara­sın­da gemi ma­ki­ne­le­ri ko­nu­sun­da ortak eği­tim pro­je­si an­laş­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı duy­muş­tuk. Ka­ra­su’daki Ma­ki­ne Bö­lü­mü’nü de kap­sı­yor­du. Bil­di­ğim 4 yıl ön­ce­si­nin bir pro­je­si ol­du­ğu… Ses seda yok!
   Ka­ra­su’da Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ha­zır­lık­la­rı var. Ara­zi­si be­lir­len­di; is­tim­lak ha­zır­lı­ğı var ki, sa­tı­la­maz şerhi ko­nul­du.
Bu­ra­da ça­lı­şa­cak tek­nik ele­man­lar için MYO’da bö­lüm­ler açıl­ma­sı ge­rek­mez mi?
   Liman in­şa­atı baş­lı­yor. 18 ayda ta­mam­la­na­cak. Liman iş­let­me­ci­li­ği ve ge­mi­ci gibi tek­nik ni­te­lik­te ele­man­la­ra mut­la­ka ih­ti­yaç ola­cak.
   İnşaat sek­tö­rü böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi. Dünya kadar in­şa­at mü­hen­di­si var. Kolon, kiriş, demir, çi­men­to he­sa­bı tamam da, sek­tör­de­ki ye­ni­lik­le­ri dik­ka­te ala­cak yeni bö­lüm­ler neden ol­ma­sın.
   Man­to­la­ma ve ben­ze­ri ısı ya­lı­tım, çatı tek­no­lo­ji­le­ri, bi­na­la­rı es­te­ti­ği; gü­neş­ten, rüz­gâr­dan ya­rar­lan­ma, tra­fik dü­ze­ni, kal­dı­rım ve oto­park dü­zen­le­me­le­ri, ışık­lı-ışık­sız rek­lam­cı­lık, artık başlı ba­şı­na özel tek­nik bilgi is­te­yen dal­lar ola­rak öne çık­mış du­rum­da.
   Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı artık bu ve ben­ze­ri dal­la­ra ilgi gös­ter­me­li.
   Hak­la­rı­nı ye­me­ye­lim; Ka­ra­su METEM ile Gazi Metal ara­sın­da bu yönde bir iş­bir­li­ği ka­ra­rı var.
   Özel­lik­le Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ko­nu­sun­da Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si ile Ka­ra­su ve yeni açı­la­cak Ko­ca­ali Mes­lek Yek­sek Okul­la­rı’na büyük gö­rev­ler dü­şü­yor.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1694