SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Bu adam ne söy­lü­yor?


Bu adam ne söy­lü­yor?
   “YÖK adın­da­ki kurum, aile ve ço­cuk­la­rı­mı­zı kan­dır­mak­tan vaz­geç­me­li. YÖK’e ses­le­ni­yo­rum, ge­lecek üç yıl için­de bin­ler­ce mes­lek eği­tim­li işçi is­tih­dam ede­ce­ğim. Üni­ver­si­te me­zun­la­rı­na ise kapım ka­pa­lı. Üni­ver­si­te bi­ti­rip or­ta­lı­ğa dö­kü­len mil­yon­lar­ca genç var. Bana gön­der­dik­le­ri CV’le­ri­ni hemen çöpe atı­yo­rum. Üni­ver­si­te bi­ti­rin­ce, hemen mü­dür­lük falan is­ti­yor­lar. Aile­ler, sit­com üni­ver­si­te­le­re ço­cuk­la­rı­nı­zı gön­de­rip ha­yat­la­rı­nı ka­rart­ma­yın, iş bu­la­maz­lar. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı ve Tek­nik Mes­lek eği­ti­mi teş­vik edil­me­li, tek­nik ol­ma­yan Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı ka­pa­tıl­ma­lı­dır. Sa­na­yi­ci ola­rak bir gün bile YÖK biz­le­re sor­mu­yor is­tih­da­ma dair ih­ti­yaç­la­rı­mız ne­ler­dir diye. Ka­fa­sı­na göre ha­re­ket edi­yor. Sonuç ise or­ta­da…”
   Bun­la­rı söy­le­yen sı­ra­dan bir isim değil; Pet­kim Genel Mü­dü­rü Kenan Yavuz…
   Orhan Bur­sa­lı Cum­hu­ri­yet Bilim Tek­no­lo­ji Der­gi­si’nde yaz­mış, ora­dan alın­tı­la­dım.
Tür­ki­ye’nin hemen her ilin­de üni­ver­si­te var. Bir müdür, bir mühür al sana üni­ver­si­te!
   Her il­çe­de de­ğil­se bile dünya kadar Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı (MYO) açıl­dı di­ye­bi­li­riz.
   Kenan Yavuz’un de­di­ği gibi bu­ra­lar­dan dip­lo­ma alan­la­rın kaçı iş bu­la­bi­li­yor?
   Ka­ra­su, Ak­ça­ko­ca, Çay­cu­ma ve Geyve MYO’la­rı­nın prog­ram­la­rı­na bak­tım. Ortak bö­lüm­ler Mu­ha­se­be ve Vergi Uy­gu­la­ma­la­rı, Bil­gi­sa­yar… Sa­hil­ler­de Tu­rizm ve Otel İşlet­me­ci­li­ği ile Lo­kan­ta ve İkram Hiz­met­le­ri… Ör­ne­ğin Geyve’de Mi­ma­ri Res­to­ras­yon bö­lü­mü var; Ta­rak­lı ev­le­ri için ol­ma­lı. Tıpkı ter­sa­ne ku­ru­lun­ca Ka­ra­su’da Kay­nak Tek­no­lo­ji­si açıl­ma­sı gibi… Ak­ça­ko­ca Dış Ti­ca­ret oku­tu­yor; her­hal­de fın­dık pa­zar­la­ya­cak­lar!
   Genel bir ta­ra­may­la hemen tüm MYO’larda ben­zer bö­lüm­ler gö­re­bi­li­riz.
   Bu bölüm me­zun­la­rı­nın Pet­kim’de veya Ka­ra­su Gazi Metal’de işe girme şans­la­rı yüzde kaç?
   Ka­ra­su’da Ma­ki­ne ve Metal Tek­no­lo­ji­le­ri var. SAÜ Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği ile Ro­man­ya’daki bir üni­ver­si­te ara­sın­da gemi ma­ki­ne­le­ri ko­nu­sun­da ortak eği­tim pro­je­si an­laş­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı duy­muş­tuk. Ka­ra­su’daki Ma­ki­ne Bö­lü­mü’nü de kap­sı­yor­du. Bil­di­ğim 4 yıl ön­ce­si­nin bir pro­je­si ol­du­ğu… Ses seda yok!
   Ka­ra­su’da Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ha­zır­lık­la­rı var. Ara­zi­si be­lir­len­di; is­tim­lak ha­zır­lı­ğı var ki, sa­tı­la­maz şerhi ko­nul­du.
Bu­ra­da ça­lı­şa­cak tek­nik ele­man­lar için MYO’da bö­lüm­ler açıl­ma­sı ge­rek­mez mi?
   Liman in­şa­atı baş­lı­yor. 18 ayda ta­mam­la­na­cak. Liman iş­let­me­ci­li­ği ve ge­mi­ci gibi tek­nik ni­te­lik­te ele­man­la­ra mut­la­ka ih­ti­yaç ola­cak.
   İnşaat sek­tö­rü böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi. Dünya kadar in­şa­at mü­hen­di­si var. Kolon, kiriş, demir, çi­men­to he­sa­bı tamam da, sek­tör­de­ki ye­ni­lik­le­ri dik­ka­te ala­cak yeni bö­lüm­ler neden ol­ma­sın.
   Man­to­la­ma ve ben­ze­ri ısı ya­lı­tım, çatı tek­no­lo­ji­le­ri, bi­na­la­rı es­te­ti­ği; gü­neş­ten, rüz­gâr­dan ya­rar­lan­ma, tra­fik dü­ze­ni, kal­dı­rım ve oto­park dü­zen­le­me­le­ri, ışık­lı-ışık­sız rek­lam­cı­lık, artık başlı ba­şı­na özel tek­nik bilgi is­te­yen dal­lar ola­rak öne çık­mış du­rum­da.
   Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı artık bu ve ben­ze­ri dal­la­ra ilgi gös­ter­me­li.
   Hak­la­rı­nı ye­me­ye­lim; Ka­ra­su METEM ile Gazi Metal ara­sın­da bu yönde bir iş­bir­li­ği ka­ra­rı var.
   Özel­lik­le Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ko­nu­sun­da Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si ile Ka­ra­su ve yeni açı­la­cak Ko­ca­ali Mes­lek Yek­sek Okul­la­rı’na büyük gö­rev­ler dü­şü­yor.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1578