Bu nasıl hesap?


   Ne­re­ye el atsan aklın, man­tı­ğın kabul ede­me­di­ği bir du­rum­la kar­şı­la­şı­yor­sun. 
   Hal­kın pa­ra­sı­nı der­le­yip to­par­la­ya­rak bütçe oluş­tu­ran ve bunu ku­yum­cu ti­tiz­li­ğiy­le ya­rar­lı hiz­met­ler­de kul­lan­ma­sı ge­re­ken bir kamu ku­ru­mu, ancak böy­le­si­ne hoy­rat­ça yö­ne­ti­le­bi­lir.
   31 Mart se­çim­le­rin­den sonra bazı bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­rin­de ve özel­lik­le İstan­bul’da or­ta­ya dö­kü­len ‘yan­da­şı rant­la bes­le­me’ re­za­let­le­ri değil sö­zü­nü et­ti­ğim…
   İstan­bul­la­ra uzan­ma­ya gerek yok. Aynı şey­ler bur­nu­mu­zun di­bin­de ya­şan­mış.
   Haber sü­tun­la­rı­mız­da detaylı bil­gi­le­ri var.
   31 Ekim’de Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si sa­lo­nun­da bir ihale ya­pıl­dı. Her ne­den­se ‘açık­lık-şef­faf­lık’ düs­tu­ru ile iş­ba­şı yapan be­le­di­ye­nin yeni sa­hip­le­ri, ba­sı­na haber verme ge­re­ği duy­ma­dılar. Be­le­di­ye basın bi­ri­mi­nin ser­vis et­ti­ği ha­ber­le­ri ‘açık­lık’ için ye­ter­li gör­düler! Temel çalar Dur­sun oynar hi­kâ­ye­si an­la­ya­ca­ğı­nız! İşler aile için­de ko­ta­rı­lı­yor. Web si­te­sin­de ya­yın­lanmış da, ilanı ya­pıl­mış da, filanmış falanmış da…
   Es­ki­den il­çe­nin ge­lecek on yıl­la­rı­nı et­ki­le­yecek be­del­de­ki iha­le­ler bı­ra­kın ba­sın­dan, ik­ti­dar par­ti­si­nin mec­lis üye­le­rin­den bile giz­le­nir­di; onu ha­tır­la­yıp ‘eh buna da şükür’ de­me­miz is­te­ni­yor her halde.
   Basın ihale iz­le­me tiryakisi filan değil. İha­le­ye tek­lif ve­recek de değil. Tek is­te­di­ği­miz, o sü­reç­te ya­şa­nan­la­rın şa­hi­di olmak. Orada olan bi­te­nin arka pla­nı­nda neler olup bittiğini öğ­re­nip oku­yu­cu­ya ak­tar­mak. Basın ay­rın­tı­la­rı öğ­re­ne­mez­se duy­du­ğu­nu yazar. Bu ger­çe­ği yıl­lar yılı kim­se­ye bel­le­te­me­dik gitti!
   Ter­mi­nal iş­le­ti­mi­nin ki­ra­ya ve­ril­me iha­le­sin­den söz edi­yo­rum. Be­le­di­ye ba­sın­dan ge­len­ler ye­ter­siz ka­lın­ca, ça­re­siz bilgi avına çık­tık. İhale ko­mis­yon baş­ka­nı­na sor­duk. Başka yet­ki­li­le­re ulaş­tık. Az da olsa ucun­dan kö­şe­sin­den, ha­be­ri oluş­tu­ra­cak mal­ze­me­yi sağ­la­yabildik.
   Kar­şı­mı­za çıkan tablo şudur:
   Ka­ra­su Ter­mi­na­li bu güne kadar (Ne za­man­dan beri olduğunu öğ­re­ne­me­dik) özel bir şir­ket ta­ra­fın­dan iş­le­til­miş. 
   Şir­ke­tin üst­len­di­ği iş şu…
   Ter­mi­na­lin iki araç ka­pı­sı var. Biri giriş, di­ğe­ri çıkış. Çı­kış­ta­ki gi­şe­de otu­ran şir­ket gö­rev­li­si, yolcu alıp ter­mi­nal­den ay­rı­lan araç­lar­dan para tah­sil edi­yor.  Araç başı alı­nan mik­tar en uzağa giden yol­cu­nun öde­di­ği bilet pa­ra­sı­na eşit.
   Şir­ke­tin işi zor; Allah ko­lay­lık ver­sin yani!
   Araç sa­yı­sı­nı ver­mi­yo­rum. Tas­ni­fi­ni ya­pa­yım, tah­mi­ni size kal­mış.
   Ko­ca­ali-Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı hattı mi­ni­büs­le­ri…
   İstan­bul ve Doğu Ka­ra­de­niz se­fe­ri yapan oto­büs­ler… 
   Çevre ma­hal­le­le­re yolcu ta­şı­yan mi­ni­büs­ler­le şehir içi dol­muş­la­rı…
   Be­le­di­ye yeni ihale ön­ce­sin­de ka­ba­ca bir hesap yap­mış. Yet­ki­li­le­rin ver­di­ği bil­gi­le­re göre, tah­si­lat gi­şe­si­nin ka­sa­sı­na giren gün­lük mik­tar 2 bin lira…  Yaz ay­la­rın­da ter­mi­nal tra­fi­ği­nin ar­tı­şı­nı da yıl­lık or­ta­la­ma­ya ek­le­yin, mik­ta­rı bulun.
   Geçen yıl şir­ke­tin be­le­di­ye­ye 12 ayda öde­di­ği top­lam kira sa­de­ce 85 bin lira… Yani yıl­lık kira 42,5 (kırk iki buçuk) gün­lük ha­sı­la­ta eşit! Biz buna üç ay, hatta dört ay diyelim.
   An­la­ya­ca­ğı­nız 322,5 gününen az sekiz aylık ha­sı­la­t kiracı firmanın hooop cebine! 
   Benim çı­kar­dı­ğım hesap bu… Yıl­lık 700 bin lira ci­va­rın­da bir ciro. Varsa fark­lı bir hesap yapan bu­yur­sun. Sü­tun­la­rı­mız ge­lecek açık­la­ma­ya açık! Olur ya, belki bi­zim­ki­si eksik bil­gi­dir.
   İşte yö­ne­tim, gün­lük 2 bin lira ciro he­sa­bıy­la bir taban ihale be­de­li be­lir­le­miş. Yıl­lı­ğı 550 bin li­ra­dan üç yıl­lı­ğı­na 1 mil­yon 650 bin lira iş­le­tim ki­ra­sı... Be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı açık­la­ma­ya göre, iha­le­ye ka­tıl­ma­ya ha­zır­la­nan firma veya fir­ma­lar fi­ya­tı yük­sek bulup çe­kil­miş­ler. İş be­le­di­ye iştiraki KAR-SAŞ’a kal­mış.
   Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ter­mi­na­li kim veya kim­ler iş­let­ti? 
   Bu yıl hangi fir­ma­lar iha­le­ye girme hazırlığı yapıp son an-da ka­tıl­mak­tan vaz­geç­ti?   
   İnanın bu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı hiç merak et­mi­yo­rum. Hay­si­yet cel­la­dı de­ği­lim. Belki de ar­ka­da­şı­mız­dır, ya­kı­nı­mız­dır, geçmişte gelir bu günkü ka-dar değildir; bi­le­mem. Bana göre hiçbir kusurları yok, onu da söyleyeyim. 
   Ayrıca, böy­le­si­ne ballı bö­rek­li bir ki­ra­la­ma­yı red­det­mek de ap­tal­lık­la eş­de­ğer ol­ma­lı yani...
   Benim der­dim ki­ra­la­ma­ya çı­kı­lır­ken halkın belediyesinin kollanıp kol­lan­ma­dı­ğı­dır.
   İşte ra­kam­lar ortada. Yo­rum­la­mak ve bu­ra­dan bir sonuç çı­kar­mak oku­yu­cu­ya kal­mış. Haydi, sizlere kolay gel­sin!
   Unut­ma­dan; ter­mi­nal ko­nu­su bu­nun­la bit­mi­yor. İha­le­si ya­pıl­ma­mış, Ka­ra­su-Ada­pa­-za­rı-Kay­nar­ca kav­şa­ğın­da ar­sa­sı ay­rıl­mış yeni ter­mi­nal yapım işi var.
   Henüz baş­lan­ma­mış bu iş için ne kulisler dönmüştür!
   Ka­ra­su’dan teee İzmir Ga­zi­emir’e kadar uza­nan bu işin nefes kesen ma­ce­ra­sı­nı ilk fır­sat­ta ya­za­ca­ğım.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kendi işi olan Ka­ra­su Ter­mi­na­li ya­pı­mı­nı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne hangi gerekçeyle dev­ret­ti?
   Dö­ne­min Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı To­çoğ­lu, bu devir için çev-resine neler söy­le­mişti? 
      Ter­mi­nal bi­ti­şi­ğin­de ne­re­dey­se yok fiyatına sa­tı­lan ar-sa kim­le­re neyin kar­şı­lı­ğında pa­zar­lan­dı? 
   Ar­sa­yı alan Ga­zi­emir­li mu­ha­se­be­ci­nin, 46 mil­yon­luk iha­le­nin esas ço­cu­ğu ile ya­kın­lık de­re­ce­si ney­di? Esas çocuk bu ilişkiyi önce yalanlayıp sonra neden itiraf etti?
   O mu­ha­se­be­ci Ka­ra­su’daki bu ar­sa­ satışını teee Ga­zi­emir’den nasıl duy­du?
   Kredinin kotarıldığı İz-mir’deki toplantı hangi tarihte ve otelde gerçekleştirildi; kimler vardı o toplantıda?
   Tekmili birden, yakında! 
   
Bir vakıf da ben mi kursam?
   Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi Emek­li Vali Mus­ta­fa İngenç, Pa­zar­te­si günü top­la­nan Kasım mec­li­si­nin gün­de­mi ta­mam­lan­dı­ğın­da Be­le­di­ye baş­ka­nı İshak Sarı’nın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le bir soru öner­ge­si verdi.
   Konu kısa adı TÜGVA olan Tür­ki­ye Genç­lik Vakfı ile Kasım 2017’de im­za­la­dı­ğı iddia et­ti­ği Ka­ra­su Be­le­di­ye­si-TÜG­VA im­za­la­nan bir pro­to­kol­dü. 
O pro­to­ko­lün fo­to­ko­pi­si ga­ze­te­mi­ze de ulaş­tı. Be­le­di­ye­yi pa­ra­sal yü­küm­lü­lük al­tı­na sokan tam 10 mad­de­lik bir metin.
   Be­le­di­ye­nin; vak­fın aça­ca­ğı yurt bi­na­sı­nın kira be­del­le­ri, elekt­rik, do­ğal­gaz, su ve in­ter­net gi­der­le­ri­nin öden­me­sin­den tutun, ça­lış­ma­la­rın yü­rü­tül­me­si­ne katkı sağ­la­mak üzere be­le­di­ye­ce per­so­nel temin edi­le­ce­ği gibi mad­de­ler var. 
   Yurt açıl­dı­ğın­da be­le­di­ye bu­ra­ya eşya temin et­mek­le yü­küm­lü kı­lın­mış. Ay­rı­ca ya­zıl­ma­sı unu­tul­muş hal­ler varsa ek pro­to­kol ya­pı­la­ca­ğı gibi ga­ran­ti­ler de ko­nul­muş.
   İnter­net­te ge­zin­dim. Sağ olsun Go­og­le Teyze çok ge­ve­ze. TÜGVA nedir diye sor­dum, kar­şı­ma bir video gö­rün­tü­sü çı­kar­dı. (https://?odatv.?com/?bilal-erdoganin-vakfi-boyle-yemin-ediyor-05021913.?html)
   Bir tıkla siz de ula­şa­bi­lir ve TÜGVA’nın kim­ler ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğunu; Yük­sek İsti­şa­re Ku­ru­lu’nda hangi dev­let bü­yü­ğü­mü­zün ya­kı­nı­nın yer aldığını ve en önem­li­si yu­ka­rı­da lin­ki­ni ver­di­ği­m vi­de­oda­ki sa­de­ce er­kek­ler­den olu­şan vakıf üye­le­ri­ne salon or­ta­mın­da bir kişi ta­ra­fın­dan söy­let­ti­ri­len ye­mi­ni iz­le­ye­bi­lir­si­niz. Er­kek­ler ko­ro­su­nun “Müs­lü­man­la­rı çok se­ve­ce­ğiz”, “Yal­nız Allah için öle­ce­ğiz” slo­gan­la­rı­nı din­le­me şan­sı­nız var.
   Her­kes vakıf ku­ra­bi­lir. İste­yen yö­ne­ti­min­de bu­lu­nur. Buna kim­se­nin iti­ra­zı yok. Ni­te­kim vak­fın Ka­ra­su şu­be­si ku­ru­cu baş­ka­nı­nın, il­çe­miz­de­ki bir okul mü­dü­rü ol­du­ğu­nu duy­muş­tum. Sonra de­ğiş­ti ga­li­ba…
   Asıl söy­le­mek is­te­di­ğim şu: Per­so­nel ma­aşı­nı bile öde­ye­me­yecek, araç ge­reç­le­ri­ne akar­ya­kıt, las­tik, parça ala­ma­ya­cak du­ru­ma düş­müş bir be­le­di­ye­nin, ik­ti­dar yan­da­şı ol­du­ğu açık bir va­kıf­la böyle bir pro­to­kol im­za­la­ma­sı hangi akla, vic­da­na, ah­la­ka sığar?
   Baş­kan İshak Sarı böyle bir söz­leş­me­den ha­be­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Onca re­za­le­ti bulup çı­kar­ma­ya ça­lı­şır­ken bu vakfa ak­ta­rı­lan pa­ra­la­rın he­sa­bı belki de cim kar­nın­da nokta ol­du­ğu­nu görüp es geç­miş ola­bi­lir! Zaten pro­to­kol 31 Aralık 2019 ta­ri­hin­de sona ermiş. Ye­ni­le­nip ye­ni­len­me­di­ği bir sır!
   Şimdi Baş­kan Sarı’ya düşen bir görev var. Bu vakfa be­le­di­ye ka­sa­sın­dan ne kadar para öden­miş? Ofi­si­ne, va­kıf­ça dü­zen­len­miş ol­ma­sı muh­te­mel ge­zi­le­re ne kadar para ak­ta­rıl­mış? Bun­la­rı araş­tı­rıp ka­mu­oyu bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.
   Ya­pa­bi­lir mi?
   Ba­ka­lım; bek­le­yip gö­re­ce­ğiz!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 101