SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Bu sözlerin amacı nedir?


   …“Hain, ta­ban­sız, te­mel­siz, mey­me­net­siz ve edep­siz… Kavli ya­la­na bu­lan­mış, ka­rak­te­ri yoz­laş­ma­nın çu­ku­ru­na bat­mış… Ve­fa­sız ve vic­dan­sız­lar… Fesat ve fit­ne­ye mih­man­dar­lık­tan ge­çi­nen se­fa­let yu­va­la­rı…”
   “Sizin ne­yi­niz mil­le­ti tem­sil et­mek­te­dir ki it­ti­fa­kı­nız mil­let olsun? Mil­let değil zil­let, mil­let değil illet ça­tı­sı FETÖ har­cıy­la örül­müş­tür. CHP 15 Tem­muz’un rö­van­şı­nı almak is­te­yen ne kadar krip­to damar varsa si­ya­si omur­ga­sı­na bağ­la­mış­tır. CHP İP’e çık­mış; İP CHP’ye do­lan­mış; ipsiz sap­sız, şu­ur­suz ve so­rum­suz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, si­ya­si med­ce­zir eş­li­ğin­de bina ve tesis edil­miş­tir.” 
   Ne di­ye­ce­ğiz bu söz­le­re?
   Bir par­ti­mi­zin aynı za­man­da aka­de­mik titri olan Genel Baş­ka­nı söy­lü­yor bun­la­rı…
   Tah­min et­ti­ği­ni­ze göre adını an­ma­nın ge­re­ği yok. 
   Şunu so­ra­lım ama…
   Ağıza alın­ma­ya­cak ve üstü yeni açıl­mış ga-liz ha­ka­ret­ler­le suç­la­nan CHP, İYİ Parti, DP ve SP’nin en azın­dan Ka­ra­su’daki üye­le­ri, o par­ti­nin üye­le­riy­le aynı şehit ta­bu­tu­na omuz ve­ri­yor. Aynı dü­ğü­ne gidip dost­ça aynı ma­sa­yı pay­la­şı­yor. Kah­ve­ha­ne­ler­de bir­lik­te çay içi­yor. Bir­lik­te hasta zi­ya­ret­le­ri­ne gi­di­yor. Pik­nik­ler­de bir­lik­te fo­toğ­raf çek­ti­rip sos­yal med­ya­ya ser­vis edi­yor.
   Bütün bun­la­rın ek­si­ği var faz­la­sı yok!
   Sayın Genel Baş­kan…
   Bu üslup kav­ga­da bile yok­tur.
   Zo­ru­nuz nedir? 
   Ül­ke­yi geç­miş­te ol­du­ğu gibi ma­hal­le­le­rin, cad­de­le­rin, so­kak­la­rın ay­rıl­dı­ğı gün­le­re dön­dür­mek mi?
   Söy­le­yin de bi­le­lim.
   Siz en iyisi ko­nuş­ma­la­rı­nı­zı ka­le­me alan da­nış­man­la­rı­nızı de­ğiş­ti­rin.
   Her gö­rüş­ten par­ti­li­nin bu­luş­tu­ğu ortak pay­da­yı lütfen di­na­mit­le­me­yin.
   Bu sözlerinizden, partinizin yönetici ve üyeleri de rahatsız; buna emin olun!

VARLIK BARIŞI
   Mali af 2002 yı­lın­dan beri kaç kez uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du, bilen var mı?
   Ben söy­le­ye­yim: Tam 10 kez; şimdi çıkan on bi­rin­ci­si!
   Üs­te­lik her mali af ön­ce­si Mec­lis kür­sü­sü­ne çıkan Ma­li­ye Ba­kan­la­rı “Bu son af” dediler. Tıpkı bun­dan bir yıl önce Mayıs ayın­da kür­sü­ye çıkıp onun­cu affa “bu vergi ba­rı­şı­dır, bir daha gel­me­yecek” diyen Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal gibi!
   Var­lık ba­rı­şı ‘kara para ak­la­ma’nın da­nis­ka­sı.  “Yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye altın ve döviz, Allah ne ver­diy­se getir de nasıl ge­ti­rir­sen getir, kay­na­ğı­nı sor­ma­ya­ca­ğım” demek. 
   Ül­ke­nin iti­ba­rı sı­fır­la­nı­yor­muş, kimin umu­run­da?
   Kü­re­sel Fi­nan­sal Dü­rüst­lük Ör­gü­tü, dün­ya­da var­lık ba­rı­şı­nı, mali affı, kara pa-ra ak­la­ma­la­rı­nı iz­le­yen ulus­la­ra­ra­sı bir kurum. Bu örgüt diyor ki:
   “Tür­ki­ye 2003 ile 2012 yıl­la­rı ara­sın­da 35,5 mil­yar dolar para ak­la­dı.”
   Çar­pın 35,5 mil­ya­rı gün­lük dolar kuru 430’a, 15 kat­ril­yon 265 tril­yon lira mı edi­yor?
   Sa­de­ce biz miyiz kara para ak­la­yan? 
   Olur mu canım! Ba­ha­ma Ada­la­rı, Vir­gin Ada­la­rı, Cay­man Ada­la­rı, Haiti, Mo­zam­bik, Eti­op­ya, Zam­bi­ya ve An­go­la da çe­vir­miş bu do­lap­la­rı. (*)
   Be­ğen­di­niz mi ak­la­ma pak­la­ma kar­deş­le­ri­mi­zi?
Bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­r sa­ye­sin­de 145 ülke ara­sın­da 26’ncı sı­ra­ya yük­sel­mi­şiz.
   Ha­yır­la­ra ve­si­le olsun.
   Bu arada bir de imar affı çıktı bi­li­yor­su­nuz.
   Ha­zi­ne ve be­le­di­ye ar­sa­la­rı üze­ri­ne ya­pı­lan kaçak ya­pı­la­ra af ge­ti­ril­di. Arsa yapı sa­hi­bi­ne sa­tı­la­cak. 
Evi­nin, tar­la­sı­nın kar­şı­sın­da­ki kamu ara­zi­si­ne kon­ma­yı akıl ede­me­yen­le­re “Neden uya­nık­lık yap­ma­dın” ce­za­sı ge­le­bi­lir!
(*) Yalçın Doğan-T24

Bisiklet yolu
   Tra­fik­te­ki bi­sik­let­li­le­rin var­lı­ğı­na dik­kat çek­mek için il mer­ke­zin­de bin kişi pedal çe­vir­di. 
   Vali Bey et­kin­lik sı­ra­sın­da be­le­di­ye­le­re ses­le­ne­rek şehir mi­ma­ri­si ile imar plan­la­rı­nın bi­sik­let­çi­le­re uygun ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di.
   Bu talep bizi aldı 1990’lı yıl­la­ra gö­tür­dü. 
   1989’da Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otu­ran Sedat Büyük’ün ilk işi be­le­di­ye­ye bir parke ma­ki­ne­si alıp şan­ti­ye kur­mak oldu. Sonra sıra yol ve kal­dı­rım­la­ra geldi. Özel­lik­le Ak­bank kav­şa­ğın­dan plaj gi­ri­şi­ne, ora­dan da  Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin her iki ta­ra­fı­na kal­dı­rım dö­şen­di. Hemen bi­ti­şi­ği­ne de bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­dı.
   Bu gün Ka­ra­de­niz Cad­de­si’ndeki kal­dı­rım taş­la­rı o dö­nem­den kal­ma­dır. Hem öyle iki yağ­mur­da pür­tük­le­şip de­for­me olan taş­lar­dan değil, deyim ye­rin­dey­se taş gibi taş­tır!
   Ka­ra­su el­bet­te Hol­lan­da değil. Bi­sik­let kul­la­nan kişi sa­yı­sı ol­ma­sı ge­re­ke­nin belki de al­tın­da­dır.  Ancak bir kişi dahi olsa bi­sik­let­li­nin ken­di­si­ne ay­rıl­mış yolda sey­ret­me­si her an­lam­da iyi bir du­rum­dur.
   O bi­sik­let yol­la­rı zaman için­de kal­dı­rıl­dı. Yeni dü­zen­le­me­ler­de böyle bir yola ih­ti­yaç du­yul­ma­dı. 
Di­ye­lim ki şehir içi yaya ve araç tra­fi­ği yo­ğun­lu­ğu buna izin ver­mi­yor. 
   Hiç de­ğil­se Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin kuzey kıs­mın­da Liman’dan Kü­çük­bo­ğaz’a kadar bir bi­sik­let yolu plan­la­na­maz mı?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 355