SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Bu yöntem yanlış


   Acar­lar Lon­go­zu yıl­lık 391 bin TL’den yeni ki­ra­cı­sı­nı buldu. Ka­za­na­na da ihale edene de ha­yır­la­ra ve­si­le olsun!
   Bu ko­nuy­la il­gi­li dile ge­ti­re­ce­ğim gö­rüş­le­rin peşin hü­küm­le okun­ma­ma­sı­nı di­le­rim. Beni bilen bilir; doğru bil­di­ği­mi yaz­ma­dan du­ra­mam!
   Yıl­lık 391 bin TL’nin kar­şı­lı­ğı ayda 32 bin 583 TL kira de­mek­tir. Gün­lü­ğü de 1.086 TL’ye ge­li­yor.
   Yani gün­lük ka­zan­cı­nı­zın bin TL’sini ki­ra­ya ayı­ra­cak­sı­nız. Aş­çıy­la, iş­çi­ye, elekt­ri­ğe, suya, ver­gi­ye öde­dik­le­ri­ni­zi çık­tık­tan sonra ka­la­nı kâ­rı­nız ola­cak. 
Bunun yazı var, kışı var, Ra­ma­za­nı var… 
   Hesap işine ye­ni­den dön­mek üzere ara ve­ri­yo­rum.
   Önce lon­go­za hangi gözle bak­ma­lı­yız, ona ge­le­yim.
   Acar­lar Lon­go­zu il­çe­miz, ili­miz ve ül­ke­miz için bir ta­nı­tım aracı. Yani ti­ca­ri mal değil.  Böyle bakan varsa yan­lış yapar.
   Lon­goz’u önce Ka­ra­su’ya, sonra Tür­ki­ye’ye ta­nı­tan Tür­ki­ye Çevre Ye­şil­len­dir­me Ku­ru­mu (TÜR­ÇEK) ve onun ba­şın­da­ki isim Prof. Dr. Bar­ba­ros Gö­nenç­gil; bu­ra­yı me­si­re alanı ha­li­ne ge­ti­ren ise Kay­ma­kam Dr. İlker Gün­dü­zöz ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ça­ba­la­rı­dır… 
   TÜR­ÇEK, Kay­ma­kam Gün­dü­zöz ve Be­le­di­ye Acar­lar’ın alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­lar­ken hiç­bir zaman ‘dev­le­te pa­ra­sal ge­ti­ri­si olur’ diye dü­şün­me­di­ler. Bunu özel­lik­le vur­gu­lu­yo­rum.
   Son 4-5 yıl­dır Lon­goz’un zi­ya­ret­çi­le­ri­ne iyi hiz­met ve­ril­me­di­ği, te­miz­li­ğe ve gü­zel­leş­tir­me­ye önem ve­ril­me­di­ği şi­kâ­yet­le­ri gi­de­rek arttı.
   Bu ya­kın­ma­la­rın büyük bir kıs­mı­na ka­tı­lı­yo­rum. Lon­goz’a her gi­di­şim­de gör­dü­ğüm olum­suz­luk­la­rı iş­let­me­ci Yıl­maz Sütçü’ye (kır­ma­ma­ya gay­ret gös­te­re­rek) an­lat­tım. Ama her­han­gi bir dü­zel­me ol­ma­dı.
   Eğer Acar­lar Lon­go­zu’nun iş­le­til­me­si ve yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ta­sar­ruf sa­hi­bi olan­lar da ben­zer ko­nu­lar­da şi­kâ­yet­çi idiy­se­ler yap­ma­la­rı ge­re­ken ihale şart­na­me­si­ne bu işi en iyi ya­pa­bi­lecek bi­ri­ne ver­mek için özel hü­küm­ler koy­mak ol­ma­lıy­dı. 
   Çünkü iha­le­ye konu olan Sal­va­dor Dali veya Pi­cas­so’nun tab­lo­su­nu değil, ni­ha­ye­tin­de dev­le­tin ta­sar­ru­fun­da olan bir tu­ristik gezi ala­nı­dır.
   İyi hiz­met elde etme yön­te­mi in­san­la­rı bir­bi­riy­le ya­rış­tı­ra­rak kira be­de­li­ni en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak asla de­ğil­dir. 
   Ör­ne­ğin, iş­let­me­ye müdür ola­rak Tu­rizm me­zu­nu şartı ko­nu­la­bi­lir­di. Ben­zer şe­kil­de aş­çı­lık me­zu­nu ve reh­ber is­tih­da­mı şartı ola­bi­lir­di.
   Ka­ra­su MYO Tu­rizm Bö­lü­mü’nde oku­yan belli sa­yı­da öğ­ren­ci­nin bu­ra­da staj yap­ma­sı sağlanabilirdi.
   Ha­re­ket nok­ta­nız ‘Yıl­maz Sütçü bu işi ya­pa­mı­yor’ idiy­se ve ni­ye­ti­niz ora­da­ki hiz­met çı­ta­sı­nı yük­selt­mek­se, olması ge­re­ken­ler bu ve ben­ze­ri şey­ler­di.
   7 kişi deyim ye­rin­dey­se ‘kıran kı­ra­na’ ya­rış­mış; so­nuç­ta yıl­lık 391 bin TL gibi bir ki­ray­la karşı kar­şı­ya­yız. İha­le­yi ka­za­nan ar­ka­daş­la­rın ar­zu­la­nan bir iş­let­me­ci­li­ği ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı filan söy­le­mi­yo­rum. İti­ra­zım ki­ra­nın mik­ta­rı­na­dır ve ra­hat­sız edi­ci­dir.
   Yeni iş­let­me­ci­ler akşam yas­tı­ğa baş­la­rı­nı koy­duk­la­rın­da er­te­si günü borç ha­ne­si­ne ya­zı­lan gün­lük bin, aylık 32 bin TL ki­ra­nın nasıl öde­ne­ce­ği­ni dü­şün­mek du­ru­mun­da­dır.
   Bizim As­pen­do­su­muz, Efe­si­miz yok. Ka­ra­su de­yin­ce akla sa­hil­den sonra lon­goz ge­li­yor.
   Bu­ra­yı ye­ni­len içi­le­nin dı­şın­da oto­par­ka para, WC’ye para, man­ga­la, yü­rü­yüş yo­lu­na, seyir te­ra­sı­na, şem­si­ye­ye, ma­sa­ya, otuna, çö­pü­ne para öde­nen bir alana çe­vi­rir­se­niz ca­zi­be­si­ni yi­ti­rir.
   Kusura bakmayın ama, bu kadar kira yükü altına giren kişi parayı bir yerden çıkarmak zorundadır.
   Kay­be­den hem Ka­ra­su hem de oraya pa­ra­sı­nı ve eme­ği­ni har­ca­yan iş­let­me­ci­ye olur.
   Alan düşünsün diyenler olabilir, ben demiyorum.
   Söy­lü­yo­rum ve hep tek­rar­la­ya­ca­ğım… Yö­ne­tim yük­sek kira ye­ri­ne en uygun iş­let­me pro­je­si­ne ön­ce­lik ver­me­liy­di.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 806