Bu yöntem yanlış


   Acar­lar Lon­go­zu yıl­lık 391 bin TL’den yeni ki­ra­cı­sı­nı buldu. Ka­za­na­na da ihale edene de ha­yır­la­ra ve­si­le olsun!
   Bu ko­nuy­la il­gi­li dile ge­ti­re­ce­ğim gö­rüş­le­rin peşin hü­küm­le okun­ma­ma­sı­nı di­le­rim. Beni bilen bilir; doğru bil­di­ği­mi yaz­ma­dan du­ra­mam!
   Yıl­lık 391 bin TL’nin kar­şı­lı­ğı ayda 32 bin 583 TL kira de­mek­tir. Gün­lü­ğü de 1.086 TL’ye ge­li­yor.
   Yani gün­lük ka­zan­cı­nı­zın bin TL’sini ki­ra­ya ayı­ra­cak­sı­nız. Aş­çıy­la, iş­çi­ye, elekt­ri­ğe, suya, ver­gi­ye öde­dik­le­ri­ni­zi çık­tık­tan sonra ka­la­nı kâ­rı­nız ola­cak. 
Bunun yazı var, kışı var, Ra­ma­za­nı var… 
   Hesap işine ye­ni­den dön­mek üzere ara ve­ri­yo­rum.
   Önce lon­go­za hangi gözle bak­ma­lı­yız, ona ge­le­yim.
   Acar­lar Lon­go­zu il­çe­miz, ili­miz ve ül­ke­miz için bir ta­nı­tım aracı. Yani ti­ca­ri mal değil.  Böyle bakan varsa yan­lış yapar.
   Lon­goz’u önce Ka­ra­su’ya, sonra Tür­ki­ye’ye ta­nı­tan Tür­ki­ye Çevre Ye­şil­len­dir­me Ku­ru­mu (TÜR­ÇEK) ve onun ba­şın­da­ki isim Prof. Dr. Bar­ba­ros Gö­nenç­gil; bu­ra­yı me­si­re alanı ha­li­ne ge­ti­ren ise Kay­ma­kam Dr. İlker Gün­dü­zöz ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ça­ba­la­rı­dır… 
   TÜR­ÇEK, Kay­ma­kam Gün­dü­zöz ve Be­le­di­ye Acar­lar’ın alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­lar­ken hiç­bir zaman ‘dev­le­te pa­ra­sal ge­ti­ri­si olur’ diye dü­şün­me­di­ler. Bunu özel­lik­le vur­gu­lu­yo­rum.
   Son 4-5 yıl­dır Lon­goz’un zi­ya­ret­çi­le­ri­ne iyi hiz­met ve­ril­me­di­ği, te­miz­li­ğe ve gü­zel­leş­tir­me­ye önem ve­ril­me­di­ği şi­kâ­yet­le­ri gi­de­rek arttı.
   Bu ya­kın­ma­la­rın büyük bir kıs­mı­na ka­tı­lı­yo­rum. Lon­goz’a her gi­di­şim­de gör­dü­ğüm olum­suz­luk­la­rı iş­let­me­ci Yıl­maz Sütçü’ye (kır­ma­ma­ya gay­ret gös­te­re­rek) an­lat­tım. Ama her­han­gi bir dü­zel­me ol­ma­dı.
   Eğer Acar­lar Lon­go­zu’nun iş­le­til­me­si ve yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ta­sar­ruf sa­hi­bi olan­lar da ben­zer ko­nu­lar­da şi­kâ­yet­çi idiy­se­ler yap­ma­la­rı ge­re­ken ihale şart­na­me­si­ne bu işi en iyi ya­pa­bi­lecek bi­ri­ne ver­mek için özel hü­küm­ler koy­mak ol­ma­lıy­dı. 
   Çünkü iha­le­ye konu olan Sal­va­dor Dali veya Pi­cas­so’nun tab­lo­su­nu değil, ni­ha­ye­tin­de dev­le­tin ta­sar­ru­fun­da olan bir tu­ristik gezi ala­nı­dır.
   İyi hiz­met elde etme yön­te­mi in­san­la­rı bir­bi­riy­le ya­rış­tı­ra­rak kira be­de­li­ni en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak asla de­ğil­dir. 
   Ör­ne­ğin, iş­let­me­ye müdür ola­rak Tu­rizm me­zu­nu şartı ko­nu­la­bi­lir­di. Ben­zer şe­kil­de aş­çı­lık me­zu­nu ve reh­ber is­tih­da­mı şartı ola­bi­lir­di.
   Ka­ra­su MYO Tu­rizm Bö­lü­mü’nde oku­yan belli sa­yı­da öğ­ren­ci­nin bu­ra­da staj yap­ma­sı sağlanabilirdi.
   Ha­re­ket nok­ta­nız ‘Yıl­maz Sütçü bu işi ya­pa­mı­yor’ idiy­se ve ni­ye­ti­niz ora­da­ki hiz­met çı­ta­sı­nı yük­selt­mek­se, olması ge­re­ken­ler bu ve ben­ze­ri şey­ler­di.
   7 kişi deyim ye­rin­dey­se ‘kıran kı­ra­na’ ya­rış­mış; so­nuç­ta yıl­lık 391 bin TL gibi bir ki­ray­la karşı kar­şı­ya­yız. İha­le­yi ka­za­nan ar­ka­daş­la­rın ar­zu­la­nan bir iş­let­me­ci­li­ği ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı filan söy­le­mi­yo­rum. İti­ra­zım ki­ra­nın mik­ta­rı­na­dır ve ra­hat­sız edi­ci­dir.
   Yeni iş­let­me­ci­ler akşam yas­tı­ğa baş­la­rı­nı koy­duk­la­rın­da er­te­si günü borç ha­ne­si­ne ya­zı­lan gün­lük bin, aylık 32 bin TL ki­ra­nın nasıl öde­ne­ce­ği­ni dü­şün­mek du­ru­mun­da­dır.
   Bizim As­pen­do­su­muz, Efe­si­miz yok. Ka­ra­su de­yin­ce akla sa­hil­den sonra lon­goz ge­li­yor.
   Bu­ra­yı ye­ni­len içi­le­nin dı­şın­da oto­par­ka para, WC’ye para, man­ga­la, yü­rü­yüş yo­lu­na, seyir te­ra­sı­na, şem­si­ye­ye, ma­sa­ya, otuna, çö­pü­ne para öde­nen bir alana çe­vi­rir­se­niz ca­zi­be­si­ni yi­ti­rir.
   Kusura bakmayın ama, bu kadar kira yükü altına giren kişi parayı bir yerden çıkarmak zorundadır.
   Kay­be­den hem Ka­ra­su hem de oraya pa­ra­sı­nı ve eme­ği­ni har­ca­yan iş­let­me­ci­ye olur.
   Alan düşünsün diyenler olabilir, ben demiyorum.
   Söy­lü­yo­rum ve hep tek­rar­la­ya­ca­ğım… Yö­ne­tim yük­sek kira ye­ri­ne en uygun iş­let­me pro­je­si­ne ön­ce­lik ver­me­liy­di.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 882