SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Budala mıyız?


     Merak et­ti­ğim için so­ru­yo­rum…
   Be­le­di­ye Mec­li­si sa­lo­nun­da kür­sü­den otu­ru­mu yö­ne­ten Baş­kan ve oraya ko­nu­lan kür­sü­ye da­vet­le gelip bilgi veren per­so­ne­lin gö­zün­de, aşa­ğı­da otu­ran mec­lis üye­le­ri ve on­la­rın ar­ka­sın­da ko­num­lan­mış iz­le­yi­ci­ler bu­da­la gibi mi gö­rü­nü­yor?
   Mec­lis üye­le­ri adına bir şey söy­le­ye­mem…     Ancak ge­dik­li iz­le­yi­ci­ler­den biri ola­rak bu­da­la ol­ma­dı­ğı­mı bi­li­yo­rum. Ko­nu­şu­lan­la­rı an­la­ya­bi­li­yo­rum.
   Bir se­çe­nek daha var. O da kürsü mü­da­vim­le­ri­nin orada bu­lu­nan­lar­la dalga geç­mek­ten hoş­la­nı­yor­ olması!
   Her iki­si­ne de öy­le­si­ne çok örnek var ki, han­gi­si­ni ya­za­yım.
   Ör­ne­k mi? Son mec­lis…
   Baş­kan, ter­mi­nal ya­nın­da­ki arsa ile Da­rı­ça­yı­rı sa­pa­ğın­da­ki ara­zi­nin sa­tı­şın­dan Urfa ve Ga­zi­emir’den ki­şi­le­rin ha­ber­dar ol­ma­sı­na rağ­men ken­di­le­ri­nin bilgi edi­ne­me­di­ği­ni­söy­le­yen mec­lis üye­le­ri­ne şu kar­şı­lı­ğı ve­ri­yor:
   “-Size haber verme mec­bu­ri­ye­ti diye bir du-rum yok. Her gün be­le­di­ye­de­si­niz, Yazı İşleri’ne uğ­ra­yıp öğ­re­nin!”
   Bu sa­vun­ma­ya göre Ur­fa­lı ve Ga­zi­emir­li va­tan­daş­lar çat kapı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde ve Yazı İşleri’nin ka­pı­sın­da, öyle mi?
   Ga­zi­emir’den Baş­kan Yar­dım­cı­sı ithal edip 45 mil­yon­luk iha­le­ye Ko­mis­yon Baş­ka­nı ata­ya­cak­sın…
   Ar­dın­dan pi­ya­sa de­ğe­ri­nin üç mil­yon lira ol­du­ğu tah­min edi­len ar­sa­yı 600 bin li­ra­ya Ga­zi­emir­li­ye sa­ta­cak­sın…
   Bunu da la­kayt bir şe­kil­de ola­ğan iş­ler­den sa­ya­cak­sın.
   Bu­da­la­yız ya, ina­nı­yo­ruz tabi!
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­re tam 5 aydır 45 mil­yon­luk borç­lan­ma­nın pro­je­si­ni sorup du­ru­yor.   Yanıt bir ön­ce­ki mec­lis­te, ondan ön­ce­kin­de, daha ön­ce­kin­de söy­le­ne­nin ay­nı­sı:
   “-Bir 10 gün sab­re­din. Mec­li­si bek­le­me­den sizi top­la­ya­ca­ğım.”
   Ga­zi­emir’den ithal Cen­giz Kuç­han’ın halen be­le­di­ye­de gö­rev­li olup ol­ma­dı­ğı so­ru­su mu?
   “-Sü­re­si için­de ge­re­ken yanıt ve­ri­le­cek­tir!”
   O süre ne­den­se dol­mu­yor bir türlü!
   Muhterem tahtada formül çözerken çuval-layan kimya öğretmeni gibi. İtiraz edene basıyor fırçayı. Hemen oylamaya geçiyor ki konu kapansın! Acelesi var çünkü...
   Ga­zi­emir’den “Kuç­han ak­çe­li ko­nu­lar­da zayıf bi­ri­dir, dik­kat edin!” me­alin­de ha­ber­ler ge­li­yor­muş, kimin umu­run­da.
   Ata­türk Bul­va­rı’nın orta re­fü­jü sö­kü­lüp kal­dı­rıl­dı. Her­kes bu işin meş­hur ihale kap­sa­mın­da ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Orada be­le­di­ye kam­yon­la­rı­nın ve iş ma­ki­ne­si­nin neden ça­lış­tı­ğı­ so­ru­luyor.
   Yanıt be­le­di­ye gö­rev­li­sin­den:
   “-Dol­gu bize lazım. Araçlarımızla yükleyip alıyoruz!
   Bu re­fü­jün top­ra­ğı be­le­di­ye­ye mi ait? Herhalde öyle olmalı.
   Peki kar­de­şim işi yapan fir­ma­ya “Top­rak bizim. Filan yerde de­po­muz var. Haf­ri­yat sı­ra­sın­da gö­tü­rüp oraya dökün” di­ye­mi­yor mu be­le­di­ye?
   Dolgu be­le­di­ye­ye la­zım­mış da, onun için ma­ki­ne ve kam­yon­lar filan…
   Kür­sü­ye her çıkan bizi bu­da­la sa­nı­yor ya!
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ta­ri­hin­de ilk kez iki bayan üye­nin mec­lis üyesi se­çil­me­si­ne se­vin­miş­tik. Se­vin­ci­miz kur­sa­ğı­mız­da kaldı desek yeridir.
   Ha­nı­me­fen­di, De­ne­tim Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı…
   Kür­sü­den 2015 yı­lı­na ait ra­po­ru özet­le­ye­rek su­nu­yor. Bir sorun yok.
   Ne var ki, MHP Grubu’ndan “Bazı bö­lüm­le­ri at­la­ya­rak oku­yor­su­nuz” iti­ra­zı ge­li­yor.
   Başkan Hanım kal­dı­ğı yer­den ek­sik­siz oku­ma­ya baş­lı­yor.  Ama ne okuma! Cümle son­la­rı­nı kar­şı­sın­da­ki­le­ri kü­çüm­ser bir ses to­nuy­la sunuyor ki, an­la­şı­lır iş değil.
   Görev bi­tin­ce de “Önü­nüz­de metin var. Ben sizin okuma bil­di­ği­nizi san­dı­ğım­dan özet­le­ye­rek geç­tim” ben­ze­ri sitem kokan final!
   Bakın ha­nı­me­fen­di. O sa­lon­da sa­de­ce Mec­lis üye­le­ri otur­mu­yor. İzle­yi­ci­ler de var ve onlar da sizin an­lat­tık­la­rı­nı­zı din­le­yip dı­şa­rı­da yorum yapma hak­kı­na sahip.
   İzle­yi­ci­le­re ra­po­run fo­to­ko­pi­le­ri­ni da­ğıt­tı­nız da eli­mi­ze mi geç­me­di?
   Ben­zer uy­gu­la­ma­lar hemen her mec­lis­te alı­şı­la­gel­dik du­rum­lar.
   Gündeme alınıp ko­mis­yon­la­ra gön­de­ri­len ta­lep­ler nedir? Bu ko­nu­da mec­lis üye­le­ri ne dü­şü­nü­yor? İzle­yi­ci­nin öğ­ren­me­si müm­kün değil, çünkü tar­tı­şıl­ma­dan ha­va­le edi­li­yor.
   Bir son­ra­ki mec­lis­te de ko­mis­yon­dan gel­di­ği gibi yine her­han­gi bir tar­tış­ma ol­ma­dan par­mak he­sa­bıy­la kabul veya red­de­di­li­yor.
Sa­nır­sı­nız ki ko­mis­yon gö­rü­şü de­ğiş­mez­dir.
   Siz­le­r akıllı bizler bu­da­la­yız ya, yu­tu­yo­ruz işte!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1178