Bugün yap yarın sök!


   Ne bo­şal­maz ha­zi­ne­si var­mış şu ül­ke­nin. Harca harca bit­mi­yor!
   Hü­kü­met Ko­na­ğı bi­ti­şi­ğin­de­ki Kül­tür­park kal­dı­rı­lı­yor­muş.
   Par­kın gi­ri­şin­de­ki gra­nit ka­ide­de KÜL­TÜR­PARK-2014 ya­zı­lı…
   Demek ki hiz­me­te açıl­ma­sı­nın üze­rin­den henüz 2 yıl bile geç­me­di.
   Kül­tür­park’ın hemen bi­ti­şi­ğin­de bir başka ça­lış­ma var. Kül­tür Si­te­si ya­pıl­ma­sı için atı­lan temel sö­kü­lü­yor.
   Ha­fı­za­la­rı ta­ze­le­ye­lim…
   O temel Kasım 2008’de ter­sa­ne­yi yapan Yücel Gün­doğ­du ta­ra­fın­dan atıl­mış­tı. Tö­re­ne za­ma­nın va­li­si Hü­se­yin Atak ve mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik de ka­tıl­mış ve birer ko­nuş­ma ya­pa­rak bu temel üze­rin­de yük­se­lecek Kül­tür Si­te­si’nde neler neler ya­pı­la­ca­ğı­nı an­lat­mış­lar­dı!
   Mi­ma­ri ta­sa­rı­mı dün­ya­ca ünlü mimar Ya­ma­mo­to ta­ra­fın­da di­zayn edi­len kül­tür mer­ke­zi, 5.000 m² ka­pa­lı, top­lam­da 6.000 m² üze­ri­ne ku­ru­la­cak ve çok amaç­lı top­lan­tı sa­lon­la­rı, ti­yat­ro­lar, si­ne­ma­lar, nikah sa­lo­nu, kü­tüp­ha­ne, müze, fuaye alan­la­rı, açık ve ka­pa­lı res­to­ran­lar içe­re­cek­ti.
   Ara­dan 8 yıl geçti temel ve 2 yıl önce ya­pı­lan Kül­tür­park sö­kü­lü­yor.  Yer­le­ri­ne Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan yeni bir Kül­tür Kül­li­ye­si inşa edi­lecek.
   İyi de bu­ra­ya bu güne kadar ne kadar para har­can­dı, he­sa­bı­nı yapan var mı?
   Soran eden yok ki bu hesap ya­pıl­sın?
   Cad­de­le­ri­mi­zin ha­li­ne bakın. 15 Tem­muz ge­ce­si bom­ba­lan­mış Akın­cı Üssü’ndeki piste ben­zi­yor.
   Bu gün as­falt dö­kül­sün 15 gün sonra ka­zıl­ma­ya­ca­ğı­nın ga­ran­ti­si yok!
   Neden?
   Ya­nı­tı gayet basit: Be­le­di­ye­nin plan­la­ma diye bir derdi yok!
   PTT hat­la­rı ye­ral­tı­na inecek, kaz…
   Elekt­rik tel­le­ri ye­ral­tı­na alı­na­cak, kaz…
   Do­ğal­gaz geldi, kaz…
   Orta refüj da­ral­tı­la­cak, yık-kaz…
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ka­ra­su’nun şehir içi su şe­be­ke­si­ni de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni ne­re­dey­se davul zurna ça­la­rak  2014 yerel se­çi­mi­nin hemen son­ra­sın­da ilan etti.
   Biz ne yap­tık?
   Ku­zu­luk’ta, Azi­zi­ye’de, Ka­ba­koz’da parke dö­şen­me­dik cadde ve sokak bı­rak­ma­dık; iyi mi!
   Şimdi o cadde ve so­kak­lar ka­zı­lı­yor ve şe­be­ke dö­şe­ni­yor. Sö­kü­len par­ke­le­ri eski kı­va­mın­da dö­şe­yin de gö­re­lim!
   Ace­le­niz neydi bey­ler? 2016 ya­zı­nı bek­le­ye­me­di­niz mi?
   Para ce­bi­niz­den çık­mı­yor ya… Har­ca­yın git­sin!
   Plaj cad­de­si­nin eski Zirai Do­na­tım kav­şa­ğın­dan baş­la­yıp Pa­la­cı Pet­rol’den li­ma­na inen cad­de­ye bağ­la­nan yol geçen yıl as­falt­lan­dı. 
   Aynı kav­şak­tan do­ğu­ya doğru yeni has­ta­ne­ye bağ­la­nan yolun da as­fal­tı yeni.
   Bir do­la­şın ba­ka­lım her iki yol kös­te­bek yu­va­sı­na dön­müş mü dön­me­miş mi?
   Yol­lar as­falt­lan­dık­tan sonra karşı beri su bağ­lan­tı­sı ya­pıl­mış iyi mi!
   As­falt­la­ma ön­ce­sin­de bu­ra­lar­da­ki si­te­le­rin yö­ne­tim­le­ri­ne, ya­pı­la­rın ve ar­sa­la­rın sa­hip­le­ri­ne “Su bağ­lan­tı­nı­zı şim­di­den yapın” uya­rı­sın­da bu­lu­nul­muş mu?
   El­bet­te hayır!
   Para kimin, be­le­di­ye­nin. Dök as­fal­tı-kaz as­fal­tı. Döşe par­ke­yi-sök par­ke­yi!
   İnsan­da biraz vic­dan olur, vic­dan!
   Plaj cad­de­si­nin orta re­fü­jü kal­dı­rıl­dı ve da­ral­tıl­dı. Ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri di­kil­di ve ağaç­lan­dı­rıl­dı.
   Sıra geldi kal­dı­rım­la­ra…
   Üşen­me­yin; Fa­sa­loğ­lu fın­dık fab­ri­ka­sın­dan cad­de­ye girin ve dört­yol ışık­la­ra kadar yü­rü­yün…
   Bu kal­dı­rım­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­ne gerek var mı, vic­dan te­ra­zi­si­ne koyup ka­ra­rı­nı­zı verin.
   Ama yok… De­ği­şecek!
   Çünkü, elde har­can­ma­yı bek­le­yen mer­mer türü taş var.
   Azi­zi­ye’deki eski be­le­di­ye şan­ti­ye­si ar­sa­sı­na dö­şe­dik, Yalı Ma­hal­le­si oku­lu­nun ya­nın­da­ki ar­sa­ya dö­şe­dik, tü­ken­mek bil­mi­yor mü­ba­rek taş! Adı de eg­zo­tik yani: An­de­zit!
   Bu güne kadar dö­kül­dük­ten sonra ka­zı­lan as­falt­la dö­şen­dik­ten sonra çe­şit­li ne­den­ler­le sö­kü­lep par­ke­le­rin yü­zöl­çü­mü­nü ve heba edi­len pa­ra­yı he­sap­la­yın, dudak uçuk­la­tan bir mik­tar çı­ka­ca­ğı­na emi­nim.
   600 mil­yon TL’ye satın alı­nan ve su arıt­ma ci­ha­zı diye yut­tu­ru­lan dan­dik boru ve su tankı ta­kı­mı­nı he­sa­ba kat­mı­yo­rum.
   O bir se­fe­re mah­sus­tu…
   Diğer is­raf­lar sürekli ve bi­tecek gibi değil! Yazık milletin parasına!
Yazık bu mil­le­tin pa­ra­sı­na , yazık!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 917