SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Bugün yap yarın sök!


   Ne bo­şal­maz ha­zi­ne­si var­mış şu ül­ke­nin. Harca harca bit­mi­yor!
   Hü­kü­met Ko­na­ğı bi­ti­şi­ğin­de­ki Kül­tür­park kal­dı­rı­lı­yor­muş.
   Par­kın gi­ri­şin­de­ki gra­nit ka­ide­de KÜL­TÜR­PARK-2014 ya­zı­lı…
   Demek ki hiz­me­te açıl­ma­sı­nın üze­rin­den henüz 2 yıl bile geç­me­di.
   Kül­tür­park’ın hemen bi­ti­şi­ğin­de bir başka ça­lış­ma var. Kül­tür Si­te­si ya­pıl­ma­sı için atı­lan temel sö­kü­lü­yor.
   Ha­fı­za­la­rı ta­ze­le­ye­lim…
   O temel Kasım 2008’de ter­sa­ne­yi yapan Yücel Gün­doğ­du ta­ra­fın­dan atıl­mış­tı. Tö­re­ne za­ma­nın va­li­si Hü­se­yin Atak ve mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik de ka­tıl­mış ve birer ko­nuş­ma ya­pa­rak bu temel üze­rin­de yük­se­lecek Kül­tür Si­te­si’nde neler neler ya­pı­la­ca­ğı­nı an­lat­mış­lar­dı!
   Mi­ma­ri ta­sa­rı­mı dün­ya­ca ünlü mimar Ya­ma­mo­to ta­ra­fın­da di­zayn edi­len kül­tür mer­ke­zi, 5.000 m² ka­pa­lı, top­lam­da 6.000 m² üze­ri­ne ku­ru­la­cak ve çok amaç­lı top­lan­tı sa­lon­la­rı, ti­yat­ro­lar, si­ne­ma­lar, nikah sa­lo­nu, kü­tüp­ha­ne, müze, fuaye alan­la­rı, açık ve ka­pa­lı res­to­ran­lar içe­re­cek­ti.
   Ara­dan 8 yıl geçti temel ve 2 yıl önce ya­pı­lan Kül­tür­park sö­kü­lü­yor.  Yer­le­ri­ne Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan yeni bir Kül­tür Kül­li­ye­si inşa edi­lecek.
   İyi de bu­ra­ya bu güne kadar ne kadar para har­can­dı, he­sa­bı­nı yapan var mı?
   Soran eden yok ki bu hesap ya­pıl­sın?
   Cad­de­le­ri­mi­zin ha­li­ne bakın. 15 Tem­muz ge­ce­si bom­ba­lan­mış Akın­cı Üssü’ndeki piste ben­zi­yor.
   Bu gün as­falt dö­kül­sün 15 gün sonra ka­zıl­ma­ya­ca­ğı­nın ga­ran­ti­si yok!
   Neden?
   Ya­nı­tı gayet basit: Be­le­di­ye­nin plan­la­ma diye bir derdi yok!
   PTT hat­la­rı ye­ral­tı­na inecek, kaz…
   Elekt­rik tel­le­ri ye­ral­tı­na alı­na­cak, kaz…
   Do­ğal­gaz geldi, kaz…
   Orta refüj da­ral­tı­la­cak, yık-kaz…
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ka­ra­su’nun şehir içi su şe­be­ke­si­ni de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni ne­re­dey­se davul zurna ça­la­rak  2014 yerel se­çi­mi­nin hemen son­ra­sın­da ilan etti.
   Biz ne yap­tık?
   Ku­zu­luk’ta, Azi­zi­ye’de, Ka­ba­koz’da parke dö­şen­me­dik cadde ve sokak bı­rak­ma­dık; iyi mi!
   Şimdi o cadde ve so­kak­lar ka­zı­lı­yor ve şe­be­ke dö­şe­ni­yor. Sö­kü­len par­ke­le­ri eski kı­va­mın­da dö­şe­yin de gö­re­lim!
   Ace­le­niz neydi bey­ler? 2016 ya­zı­nı bek­le­ye­me­di­niz mi?
   Para ce­bi­niz­den çık­mı­yor ya… Har­ca­yın git­sin!
   Plaj cad­de­si­nin eski Zirai Do­na­tım kav­şa­ğın­dan baş­la­yıp Pa­la­cı Pet­rol’den li­ma­na inen cad­de­ye bağ­la­nan yol geçen yıl as­falt­lan­dı. 
   Aynı kav­şak­tan do­ğu­ya doğru yeni has­ta­ne­ye bağ­la­nan yolun da as­fal­tı yeni.
   Bir do­la­şın ba­ka­lım her iki yol kös­te­bek yu­va­sı­na dön­müş mü dön­me­miş mi?
   Yol­lar as­falt­lan­dık­tan sonra karşı beri su bağ­lan­tı­sı ya­pıl­mış iyi mi!
   As­falt­la­ma ön­ce­sin­de bu­ra­lar­da­ki si­te­le­rin yö­ne­tim­le­ri­ne, ya­pı­la­rın ve ar­sa­la­rın sa­hip­le­ri­ne “Su bağ­lan­tı­nı­zı şim­di­den yapın” uya­rı­sın­da bu­lu­nul­muş mu?
   El­bet­te hayır!
   Para kimin, be­le­di­ye­nin. Dök as­fal­tı-kaz as­fal­tı. Döşe par­ke­yi-sök par­ke­yi!
   İnsan­da biraz vic­dan olur, vic­dan!
   Plaj cad­de­si­nin orta re­fü­jü kal­dı­rıl­dı ve da­ral­tıl­dı. Ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri di­kil­di ve ağaç­lan­dı­rıl­dı.
   Sıra geldi kal­dı­rım­la­ra…
   Üşen­me­yin; Fa­sa­loğ­lu fın­dık fab­ri­ka­sın­dan cad­de­ye girin ve dört­yol ışık­la­ra kadar yü­rü­yün…
   Bu kal­dı­rım­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­ne gerek var mı, vic­dan te­ra­zi­si­ne koyup ka­ra­rı­nı­zı verin.
   Ama yok… De­ği­şecek!
   Çünkü, elde har­can­ma­yı bek­le­yen mer­mer türü taş var.
   Azi­zi­ye’deki eski be­le­di­ye şan­ti­ye­si ar­sa­sı­na dö­şe­dik, Yalı Ma­hal­le­si oku­lu­nun ya­nın­da­ki ar­sa­ya dö­şe­dik, tü­ken­mek bil­mi­yor mü­ba­rek taş! Adı de eg­zo­tik yani: An­de­zit!
   Bu güne kadar dö­kül­dük­ten sonra ka­zı­lan as­falt­la dö­şen­dik­ten sonra çe­şit­li ne­den­ler­le sö­kü­lep par­ke­le­rin yü­zöl­çü­mü­nü ve heba edi­len pa­ra­yı he­sap­la­yın, dudak uçuk­la­tan bir mik­tar çı­ka­ca­ğı­na emi­nim.
   600 mil­yon TL’ye satın alı­nan ve su arıt­ma ci­ha­zı diye yut­tu­ru­lan dan­dik boru ve su tankı ta­kı­mı­nı he­sa­ba kat­mı­yo­rum.
   O bir se­fe­re mah­sus­tu…
   Diğer is­raf­lar sürekli ve bi­tecek gibi değil! Yazık milletin parasına!
Yazık bu mil­le­tin pa­ra­sı­na , yazık!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 846