SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Bunun adı peşkeş çekmedir!

Bunun adı peşkeş çekmedir!


Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin Ka­ra­pı­nar`da bir taş ocağı var. Ora­dan alı­nan mal­ze­me ge­nel­lik­le dolgu iş­le­ri­ne ya­rı­yor. Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la ruh­sat şart­na­me­sin­de be­le­di­ye­nin bu ocak­tan elde et­ti­ği mal­ze­me­yi ti­ca­ri an­lam­da değil, sa­de­ce kendi ih­ti­yaç­la­rın­da kul­la­na­bi­le­ce­ği notu var.
2008 yı­lın­da açı­lan oca­ğın iş­le­til­me­sin­de bu ku­ra­la ge­nel­de uyul­du­ğu ifade edi­li­yor.
Bir özel şir­ket de be­le­di­ye oca­ğı­na yakın or­man­lık ara­zi­de ruh­sat ala­rak mal­ze­me çı­ka­rıp sa­tı­yor. Ge­rek­li izin­le­ri alın­mış. Çev­re­de fın­dık­lı­ğı ve tar­la­sı olan va­tan­daş­lar, bu oca­ğın açıl­ma­sı­na şid­det­le tepki gös­ter­miş­ler­di. Ancak, mü­ca­de­le­yi özel şir­ket ka­zan­dı ve ruh­sa­tı­nı aldı; o gün bu gün­dür iş­le­ti­yor.
Aynı böl­ge­de, yine or­man­dan ki­ra­la­ma ve ruh­sat­lı başka özel taş ocak­la­rı da ol­du­ğu­nu be­lir­te­yim.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ra­su`da Ka­na­li­zas­yon Arıt­ma Te­si­si yap­tı­rı­yor. İha­le­yi ka­za­nan fir­ma­ya 5 mil­yon li­ra­lık ek öde­nek ve­ril­di­ği ga­ze­te­le­re haber ol­muş­tu.
Bir SASKİ ça­lı­şa­nı, ek öde­me­nin ta­mam­lan­ma­yan is­tim­lak ça­lış­ma­sı için ve­ril­di­ği­ni söy­le­miş­ti. Dö­şe­me gö­lü­nün tü­mü­nü satın alsan 5 mil­yon eder mi acaba?
Neyse, biz bu açık­la­ma­ya da ey­val­lah dedik!
Pa­zar­te­si günü bir duyum aldık.
Arıt­ma Te­si­si`ni inşa eden firma, be­le­di­ye­nin Ka­ra­pı­nar`daki oca­ğın­dan dolgu mal­ze­me­si çe­ki­yor­muş.
Bil­gi­yi bize ulaş­tı­ran, sö­zü­nü et­ti­ğim özel ocak­lar­dan bi­ri­nin sa­hi­bi…
Söy­le­di­ği şu: 
“Biz ocak için dev­le­te kira ödü­yo­ruz. Arıt­ma Te­si­si`ni yap­mak­ta olan firma iha­le­ye gi­rer­ken he­sa­bı­nı ki­ta­bı­nı yap­mış­tır. İhale şart­na­me­sin­de `Ka­ra­su Be­le­di­ye­si oca­ğın­dan be­da­va­dan dolgu mal­ze­me­si alı­na­cak` şek­lin­de bir madde ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la be­le­di­ye ocağı, dolgu pa­ra­sı­nı Bü­yük­şe­hir`den tıkır tıkır alan bir fir­ma­ya peş­keş çe­ki­li­yor.”
Ocak sa­hi­bi du­ru­mu yet­ki­li­le­re ak­tar­mış.
Bun­la­rın ara­sın­da ken­di­si­nin de üye ol­du­ğu ik­ti­dar par­ti­si­nin ilçe ve il yö­ne­ti­ci­le­ri de var.
Ora­lar­dan al­dı­ğı ya­nıt­la­rı şim­di­lik yaz­mı­yo­rum.
Ön­ce­lik­le be­le­di­ye­den açık­la­ma bek­li­yo­rum.
Söz ko­nu­su firma ocak­tan al­dı­ğı mal­ze­me için para ödü­yor mu?
Hazır iha­le­den ve ki­ra­la­ma­dan söz açıl­mış­ken bir ko­nu­ya daha de­ği­ne­yim.
Pa­zar­ye­ri­nin bir oto­par­kı var.
Tüm Ka­ra­su`nun gözü orada.
Ki­mi­si cami yap­mak is­ti­yor, ki­mi­si ora­sı­na bu­ra­sı­na iş yeri açmak…
Ni­te­kim önce bir çi­çek­çi açıl­dı; ar­dın­dan ikin­ci­si.
Yine Pa­zar­te­si günü pa­zar­ye­ri iş­le­riy­le il­gi­li bir der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­si aradı…
Oto­park­ta­ki çi­çek­çi­nin hemen di­bi­ne bir oto yı­ka­ma te­si­si ku­rul­muş.
Ara­yan yö­ne­ti­ci be­le­di­ye­ye sor­muş: “Bizim ha­be­ri­miz yok” ya­nı­tı almış.
Ha­ber­le­ri olsa şa­şar­dık zaten!
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ha­tır­lar…
Pa­zar­ye­ri oto­par­kı­na bir oto yı­ka­ma te­si­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­rum.
Oraya park etme alış­kan­lı­ğı­nı sağ­la­ma­sı açı­sın­dan uygun olur. Ay­rı­ca iş­let­me­ci araç­la­rı kol­lar ve gö­ze­tir.
Bu iş de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yer be­lir­le­mek ve proje ha­zır­la­yıp ki­ra­la­ma iha­le­si­ne çık­mak kay­dıy­la olur.
Ge­ce­kon­du yapar gibi paslı di­rek­ler­le, gaz te­ne­ke­sin­den ça­tıy­la ola­cak iş değildir.
Pardon, biz kime ne anlatıyoruz ki!
 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 940