• Ana Sayfa
  • »
  • Bunun adı peşkeş çekmedir!

Bunun adı peşkeş çekmedir!


Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin Ka­ra­pı­nar`da bir taş ocağı var. Ora­dan alı­nan mal­ze­me ge­nel­lik­le dolgu iş­le­ri­ne ya­rı­yor. Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la ruh­sat şart­na­me­sin­de be­le­di­ye­nin bu ocak­tan elde et­ti­ği mal­ze­me­yi ti­ca­ri an­lam­da değil, sa­de­ce kendi ih­ti­yaç­la­rın­da kul­la­na­bi­le­ce­ği notu var.
2008 yı­lın­da açı­lan oca­ğın iş­le­til­me­sin­de bu ku­ra­la ge­nel­de uyul­du­ğu ifade edi­li­yor.
Bir özel şir­ket de be­le­di­ye oca­ğı­na yakın or­man­lık ara­zi­de ruh­sat ala­rak mal­ze­me çı­ka­rıp sa­tı­yor. Ge­rek­li izin­le­ri alın­mış. Çev­re­de fın­dık­lı­ğı ve tar­la­sı olan va­tan­daş­lar, bu oca­ğın açıl­ma­sı­na şid­det­le tepki gös­ter­miş­ler­di. Ancak, mü­ca­de­le­yi özel şir­ket ka­zan­dı ve ruh­sa­tı­nı aldı; o gün bu gün­dür iş­le­ti­yor.
Aynı böl­ge­de, yine or­man­dan ki­ra­la­ma ve ruh­sat­lı başka özel taş ocak­la­rı da ol­du­ğu­nu be­lir­te­yim.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ra­su`da Ka­na­li­zas­yon Arıt­ma Te­si­si yap­tı­rı­yor. İha­le­yi ka­za­nan fir­ma­ya 5 mil­yon li­ra­lık ek öde­nek ve­ril­di­ği ga­ze­te­le­re haber ol­muş­tu.
Bir SASKİ ça­lı­şa­nı, ek öde­me­nin ta­mam­lan­ma­yan is­tim­lak ça­lış­ma­sı için ve­ril­di­ği­ni söy­le­miş­ti. Dö­şe­me gö­lü­nün tü­mü­nü satın alsan 5 mil­yon eder mi acaba?
Neyse, biz bu açık­la­ma­ya da ey­val­lah dedik!
Pa­zar­te­si günü bir duyum aldık.
Arıt­ma Te­si­si`ni inşa eden firma, be­le­di­ye­nin Ka­ra­pı­nar`daki oca­ğın­dan dolgu mal­ze­me­si çe­ki­yor­muş.
Bil­gi­yi bize ulaş­tı­ran, sö­zü­nü et­ti­ğim özel ocak­lar­dan bi­ri­nin sa­hi­bi…
Söy­le­di­ği şu: 
“Biz ocak için dev­le­te kira ödü­yo­ruz. Arıt­ma Te­si­si`ni yap­mak­ta olan firma iha­le­ye gi­rer­ken he­sa­bı­nı ki­ta­bı­nı yap­mış­tır. İhale şart­na­me­sin­de `Ka­ra­su Be­le­di­ye­si oca­ğın­dan be­da­va­dan dolgu mal­ze­me­si alı­na­cak` şek­lin­de bir madde ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la be­le­di­ye ocağı, dolgu pa­ra­sı­nı Bü­yük­şe­hir`den tıkır tıkır alan bir fir­ma­ya peş­keş çe­ki­li­yor.”
Ocak sa­hi­bi du­ru­mu yet­ki­li­le­re ak­tar­mış.
Bun­la­rın ara­sın­da ken­di­si­nin de üye ol­du­ğu ik­ti­dar par­ti­si­nin ilçe ve il yö­ne­ti­ci­le­ri de var.
Ora­lar­dan al­dı­ğı ya­nıt­la­rı şim­di­lik yaz­mı­yo­rum.
Ön­ce­lik­le be­le­di­ye­den açık­la­ma bek­li­yo­rum.
Söz ko­nu­su firma ocak­tan al­dı­ğı mal­ze­me için para ödü­yor mu?
Hazır iha­le­den ve ki­ra­la­ma­dan söz açıl­mış­ken bir ko­nu­ya daha de­ği­ne­yim.
Pa­zar­ye­ri­nin bir oto­par­kı var.
Tüm Ka­ra­su`nun gözü orada.
Ki­mi­si cami yap­mak is­ti­yor, ki­mi­si ora­sı­na bu­ra­sı­na iş yeri açmak…
Ni­te­kim önce bir çi­çek­çi açıl­dı; ar­dın­dan ikin­ci­si.
Yine Pa­zar­te­si günü pa­zar­ye­ri iş­le­riy­le il­gi­li bir der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­si aradı…
Oto­park­ta­ki çi­çek­çi­nin hemen di­bi­ne bir oto yı­ka­ma te­si­si ku­rul­muş.
Ara­yan yö­ne­ti­ci be­le­di­ye­ye sor­muş: “Bizim ha­be­ri­miz yok” ya­nı­tı almış.
Ha­ber­le­ri olsa şa­şar­dık zaten!
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ha­tır­lar…
Pa­zar­ye­ri oto­par­kı­na bir oto yı­ka­ma te­si­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­rum.
Oraya park etme alış­kan­lı­ğı­nı sağ­la­ma­sı açı­sın­dan uygun olur. Ay­rı­ca iş­let­me­ci araç­la­rı kol­lar ve gö­ze­tir.
Bu iş de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yer be­lir­le­mek ve proje ha­zır­la­yıp ki­ra­la­ma iha­le­si­ne çık­mak kay­dıy­la olur.
Ge­ce­kon­du yapar gibi paslı di­rek­ler­le, gaz te­ne­ke­sin­den ça­tıy­la ola­cak iş değildir.
Pardon, biz kime ne anlatıyoruz ki!
 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1003