SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Büyük kaza ne ola ki!


   Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Av. İshak Sarı ilçe ba­sı­nıy­la bu­luş­ma­sın­da, son za­man­lar­da ilçe gün­de­min­de yer alan ko­nu­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
   Pek alı­şıl­dık bir durum değil bu tür davet ve açık­la­ma­lar!
   İlçe Kay­ma­ka­mı ile ancak dost soh­bet­le­rin­de gö­rü­şe­bi­li­yo­ruz.    Ken­di­si­ne bağlı ku­rum­lar­dan bilgi almak, 70’lik de­de­nin di­şi­ni ker­pe­ten­le sök­mek­ten zor!
   Gerçi kay­ma­kam­lık­la­rın elle tu­tu­lur bir gö­re­vi kal­ma­dı.
   Okul­la­ra ata­nan müdür yar­dım­cı­la­rı­nın kim ol­du­ğu bile saklanır olmuş o ma­kam­dan.
   Muhalefet Partileri zaten kış uykusunda. Onca gelişme karşısında ses seda yok!
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı der­se­niz, 7 yıl­dır ikiyi geç­mez ba­sın­la bir araya gel­di­ği. Biri zaten yu­ka­rı­nın bas­tır­ma­sıy­la yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sıy­dı. Ya­rı­da kalan son AKP kong­re­si­nin fa­tu­ra­sı ken­di­si­ne ke­si­le­ce­ği en­di­şe­siy­le dü­zen­le­nmiş; par­ti­si­nin ilçe baş­ka­nı ile ara­sı­nın ne kadar iyi ol­du­ğu­nu, ancak ti­yat­ro yö­net­men­le­ri­nin an­la­ya­bi­le­ce­ği zo­ra­ki bir te­bes­süm­le baş­la­yıp bi­tir­miş­ti o top­lan­tı­yı.
   Basınla arasına mesafe koymuş desek haksızlık olur. Gözlerine bakarak ne söylediğini anlayıp sayfalarına taşıyan arka-daşlarımız da yok değil!  
   Ki­şi­sel gö­rü­şü­mü so­rar­sa­nız İshak Sarı bir is­tis­na­dır.
   Dört yıl önce ilçe baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı­mız söy­le­şi­de an­lat­tık­la­rıy­la, 1 Ocak 2016 ak­şa­mı Nisa Kebap’ta söy­le­dik­le­ri ara­sın­da, en azın­dan si­ya­se­te bakış an­la­mın­da pek bir fark ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum.
   Bana göre Sarı de­ğiş­me­di ama Ak Parti’de önem­li de­ği­şim­ler ya­şan­dı­ğı bir ger­çek.
   Bu de­ği­şim ‘ge­li­şe­rek’ de­ği­şim mi, yoksa ‘so­run­lu’ bir de­ği­şim mi, ona bak­mak gerek.
   Ak Parti’de, 30 Mart yerel se­çim­le­ri­nin hemen ön­ce­sin­de ‘baş­kan adayı’ be­lir­le­me; bu fır­tı­na­nın at­la­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ‘mec­lis aday lis­te­si’ ha­zır­la­ma sü­re­cin­de baş­la­yan hu­zur­suz­luk gi­de­rek art­mı­şa ben­zi­yor.
   Şu bir ör­nek­tir, öteki başka bir ör­nek­tir diye lafı uzat­ma­nın ge­re­ği yok.
   Er­te­le­nen son kong­re­de İshak Sarı’nın kar­şı­sı­na aday ola­rak çıkan ismin ar­ka­sın­da kimin ol­du­ğu­na bak­mak bir fikir ve­re­bi­lir.
O isim, şimdi resmi an­lam­da Baş­kan İspi­roğ­lu’nun eki­bin­de yer almak için gün sa­yı­yor. 
   Sözün özü; Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ile İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı’nın yıl­dı­zı oldum bit­tim ba­rış­ma­dı!
   Şimdi buna bir de ale­nen (zaten var olan ama her se­fe­rin­de halı al­tı­na sü­pü­rü­len) Baş­kan ve bazı AKP’li mec­lis üye­le­ri ara­sın­da baş gös­te­ren ger­gin­lik ek­len­di.
   16 ki­şi­lik AKP Mec­lis Grubu “İlçe Baş­ka­nı’nın Adam­la­rı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın Adam­la­rı ve Par­ti­nin Adam­la­rı” şek­lin­de üç ka­te­go­ri­de safa dur­muş va­zi­yet­te.
   “Ben par­ti­nin değil Meh­met İspi­roğ­lu’nun mec­lis üye­si­yim” diye posta ko­yar­ca­sı­na ko­nu­şan­la­rın şa­hi­di­yiz de onun için bu id­di­ada bu­lu­nu­yo­ruz.
   Baş­kan Sarı’nın, grup top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­ma­yan ve par­ti­nin il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı dav­ra­nan mec­lis üye­le­ri­ne “Di­le­yen başka par­ti­de veya ba­ğım­sız devam ede­bi­lir” şek­lin­de ka­pı­yı gös­ter­me­si­nin al­tın­da yatan ger­çek bu!
   Bun­dan sonra ne olur?
   İshak Sarı özet­le­di ola­cak­la­rı: “Öyle veya böyle, baş­kan ve mec­lis üye­le­ri is­ti­fa et­me­dik­ten veya büyük bir kaza ol­ma­dık­tan sonra bu süreç 2019’a kadar devam eder.”
   Büyük bir ka­za­ya yol aça­bi­lecek dik­kat­siz bir gidiş mi gö­rü­yor İlçe Baş­ka­nı Sarı? Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz bunu sor­ma­ya fır­sat bu­la­ma­dık. Çünkü bu can alıcı ay­rın­tı­yı gö­rüş­me­nin de­şif­re­sin­de fark ede­bil­dik.
   Di­le­riz ki, İspi­roğ­lu’nun ka­ta­rı ray­dan çık­ma­dan 2019’a ula­şır.
Di­le­riz ki, kol­tuk­tan bas­ton­la inme ha­ya­li sirke ta­dın­da bir iniş­le so­nuç­lan­maz.
NOT: Salı günlü meclis toplantısında konuşan MHP’li (!) Mehmet Çatalbaş, salonda söz hakları olmadığını bile bile basın mensuplarına esti gürledi. Yanıtını önümüzdeki hafta fazlasıyla alacak.
Belirtmek istedim.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 966