Büyük kaza ne ola ki!


   Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Av. İshak Sarı ilçe ba­sı­nıy­la bu­luş­ma­sın­da, son za­man­lar­da ilçe gün­de­min­de yer alan ko­nu­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
   Pek alı­şıl­dık bir durum değil bu tür davet ve açık­la­ma­lar!
   İlçe Kay­ma­ka­mı ile ancak dost soh­bet­le­rin­de gö­rü­şe­bi­li­yo­ruz.    Ken­di­si­ne bağlı ku­rum­lar­dan bilgi almak, 70’lik de­de­nin di­şi­ni ker­pe­ten­le sök­mek­ten zor!
   Gerçi kay­ma­kam­lık­la­rın elle tu­tu­lur bir gö­re­vi kal­ma­dı.
   Okul­la­ra ata­nan müdür yar­dım­cı­la­rı­nın kim ol­du­ğu bile saklanır olmuş o ma­kam­dan.
   Muhalefet Partileri zaten kış uykusunda. Onca gelişme karşısında ses seda yok!
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı der­se­niz, 7 yıl­dır ikiyi geç­mez ba­sın­la bir araya gel­di­ği. Biri zaten yu­ka­rı­nın bas­tır­ma­sıy­la yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sıy­dı. Ya­rı­da kalan son AKP kong­re­si­nin fa­tu­ra­sı ken­di­si­ne ke­si­le­ce­ği en­di­şe­siy­le dü­zen­le­nmiş; par­ti­si­nin ilçe baş­ka­nı ile ara­sı­nın ne kadar iyi ol­du­ğu­nu, ancak ti­yat­ro yö­net­men­le­ri­nin an­la­ya­bi­le­ce­ği zo­ra­ki bir te­bes­süm­le baş­la­yıp bi­tir­miş­ti o top­lan­tı­yı.
   Basınla arasına mesafe koymuş desek haksızlık olur. Gözlerine bakarak ne söylediğini anlayıp sayfalarına taşıyan arka-daşlarımız da yok değil!  
   Ki­şi­sel gö­rü­şü­mü so­rar­sa­nız İshak Sarı bir is­tis­na­dır.
   Dört yıl önce ilçe baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı­mız söy­le­şi­de an­lat­tık­la­rıy­la, 1 Ocak 2016 ak­şa­mı Nisa Kebap’ta söy­le­dik­le­ri ara­sın­da, en azın­dan si­ya­se­te bakış an­la­mın­da pek bir fark ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum.
   Bana göre Sarı de­ğiş­me­di ama Ak Parti’de önem­li de­ği­şim­ler ya­şan­dı­ğı bir ger­çek.
   Bu de­ği­şim ‘ge­li­şe­rek’ de­ği­şim mi, yoksa ‘so­run­lu’ bir de­ği­şim mi, ona bak­mak gerek.
   Ak Parti’de, 30 Mart yerel se­çim­le­ri­nin hemen ön­ce­sin­de ‘baş­kan adayı’ be­lir­le­me; bu fır­tı­na­nın at­la­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ‘mec­lis aday lis­te­si’ ha­zır­la­ma sü­re­cin­de baş­la­yan hu­zur­suz­luk gi­de­rek art­mı­şa ben­zi­yor.
   Şu bir ör­nek­tir, öteki başka bir ör­nek­tir diye lafı uzat­ma­nın ge­re­ği yok.
   Er­te­le­nen son kong­re­de İshak Sarı’nın kar­şı­sı­na aday ola­rak çıkan ismin ar­ka­sın­da kimin ol­du­ğu­na bak­mak bir fikir ve­re­bi­lir.
O isim, şimdi resmi an­lam­da Baş­kan İspi­roğ­lu’nun eki­bin­de yer almak için gün sa­yı­yor. 
   Sözün özü; Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ile İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı’nın yıl­dı­zı oldum bit­tim ba­rış­ma­dı!
   Şimdi buna bir de ale­nen (zaten var olan ama her se­fe­rin­de halı al­tı­na sü­pü­rü­len) Baş­kan ve bazı AKP’li mec­lis üye­le­ri ara­sın­da baş gös­te­ren ger­gin­lik ek­len­di.
   16 ki­şi­lik AKP Mec­lis Grubu “İlçe Baş­ka­nı’nın Adam­la­rı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın Adam­la­rı ve Par­ti­nin Adam­la­rı” şek­lin­de üç ka­te­go­ri­de safa dur­muş va­zi­yet­te.
   “Ben par­ti­nin değil Meh­met İspi­roğ­lu’nun mec­lis üye­si­yim” diye posta ko­yar­ca­sı­na ko­nu­şan­la­rın şa­hi­di­yiz de onun için bu id­di­ada bu­lu­nu­yo­ruz.
   Baş­kan Sarı’nın, grup top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­ma­yan ve par­ti­nin il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı dav­ra­nan mec­lis üye­le­ri­ne “Di­le­yen başka par­ti­de veya ba­ğım­sız devam ede­bi­lir” şek­lin­de ka­pı­yı gös­ter­me­si­nin al­tın­da yatan ger­çek bu!
   Bun­dan sonra ne olur?
   İshak Sarı özet­le­di ola­cak­la­rı: “Öyle veya böyle, baş­kan ve mec­lis üye­le­ri is­ti­fa et­me­dik­ten veya büyük bir kaza ol­ma­dık­tan sonra bu süreç 2019’a kadar devam eder.”
   Büyük bir ka­za­ya yol aça­bi­lecek dik­kat­siz bir gidiş mi gö­rü­yor İlçe Baş­ka­nı Sarı? Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz bunu sor­ma­ya fır­sat bu­la­ma­dık. Çünkü bu can alıcı ay­rın­tı­yı gö­rüş­me­nin de­şif­re­sin­de fark ede­bil­dik.
   Di­le­riz ki, İspi­roğ­lu’nun ka­ta­rı ray­dan çık­ma­dan 2019’a ula­şır.
Di­le­riz ki, kol­tuk­tan bas­ton­la inme ha­ya­li sirke ta­dın­da bir iniş­le so­nuç­lan­maz.
NOT: Salı günlü meclis toplantısında konuşan MHP’li (!) Mehmet Çatalbaş, salonda söz hakları olmadığını bile bile basın mensuplarına esti gürledi. Yanıtını önümüzdeki hafta fazlasıyla alacak.
Belirtmek istedim.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1010