SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Çakılınca anlarız!


   “Bize oy verin, se­çim­den sonra fa­iz­ler, enf­las­yon ve döviz kur­la­rı dü­şecek” de­di­ler. Sa­de­ce mü­te­va­zı bir is­tek­le­ri vardı: “Kendi aday­la­rı­nın Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­me­si… Bir de par­la­men­to­da ço­ğun­luk…” 
   Seç­men bu minik ri­ca­yı kır­ma­dı! Eh ha­yır­la­ra ve­si­le olsun!
   13 Tem­muz Cuma günü akşam sa­at­le­rin­de sa­hil­de­ki bazı kafe iş­let­me­ci­le­ri­ni do­laş­tım. “Sinek av­lı­yo­ruz” dedi biri… Yü­zün­den düşen bin par­çay­dı. Biraz da ger­gin… Müş­te­ri sa­yı­sın­da ön­ce­ki yıla göre yüzde 25-30’a varan dü­şüş­ler­den söz etti. Kolay değil tabi, bir yığın ha­zır­lık ve mas­raf… İlave şem­si­ye­ler, şez­long­lar… 
   Cu­mar­te­si günü öğle son­ra­sı bu kez kum­sa­la indim. Tem­muz ayı­nın ikin­ci haf­ta­sı ama o geç­miş­te alış­tı­ğı­mız ka­la­ba­lık­lar­dan eser yok. Bu mev­sim­de Sa­hil­park’tan Kü­çük­bo­ğaz’a kadar cadde üze­rin­de park yeri bul­mak mu­ci­zey­di. Şimdi sorun yok…
   Yazı için bil­gi­sa­ya­rın ba­şı­na dön­düm. Önüm­de­ki gün­lük ga­ze­te­ler­de döviz kur­la­rı… Dolar 4.83… 14 Tem­muz 2014’te 3.57’ydi. Yıl­lık artış oranı yüzde 35… Kafe sa­hip­le­ri müş­te­ri­nin yüzde 25-30’unu kay­bet­tik di­yor­du. 
   Demek ki “Dö­viz­le işim yok, yük­sel­se ne olur, düşse ne olur” de­ğil­miş! Gidip bunu kafe sa­hip­le­ri­ne an­la­ta­yım dedim, vaz­geç­tim!
   Sa­de­ce sahil mi?
   Ka­ra­su’ya gelen ta­til­ci­ler, özel­lik­le ilk kez ge­len­ler deniz ve güneş fas­lı­nı ta­mam­la­dık­tan sonra akşam se­rin­li­ğin­de çarşı mer­ke­zi­ne inip vit­rin ge­zer­di. Ço­cu­ğu­na, to­ru­nu­na bi­sik­let, oyun­cak sözü ve­ren­ler… Yaz­lı­ğı­na beyaz eşya ve ben­ze­ri ih­ti­yaç­la­rı ba­kan­lar­dı bun­lar ço­ğun­luk­la… 
   Şim­di­ler­de çarşı ıssız, esnaf ne­re­dey­se sif­tah­sız dük­kân ka­pa­tı­yor.
   Otel­ler ve pan­si­yon­lar­da da durum fark­lı değil. Şu seçim geç­sin, sı­nav­lar ta­mam­lan­sın işler açı­lır di­yen­ler şimdi de Kur­ban bay­ra­mı­na umut bağ­la­mış. O da ol­ma­dı artık ge­lecek sezon…
   Ka­ra­su eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi in­şa­atın du­ru­mu Tür­ki­ye ge­ne­lin­den fark­sız… Ma­li­ye­ti­ne, hatta onun al­tın­da­ki sa­tış­la­ra bile rağ­bet yok. Ne­de­ni­ni sor­dum, Ka­ra­su pa­tent­li bir yanıt geldi: “Mü­te­ah­hit es­ki­den ol­du­ğu gibi her ke­se­ye uygun konut yap­mı­yor. Ka­li­te yük­sel­di, fi­yat­lar da öyle. Pa­ra­sı çok ola­nın ter­ci­hi de Ka­ra­su değil!”
   Bu tarif in­şa­at sek­tö­rün­de­ki dur­gun­lu­ğun ne­den­le­rin­den biri ola­bi­lir. Ama krizi sa­de­ce pa­ha­lı ko­nu­ta bağ­la­mak doğru mu? Banka fa­iz­le­ri yük­sek, dö­viz­de­ki artış eko­no­mi­de be­lir­siz bir ge­lecek demek. Do­la­yı­sıy­la pa­ra­sı olan da kredi kul­la­na­cak olan da bek­le­me mo­dun­da!
   Fın­dık­ta durum ne?
   Zi­ra­at Odası’ndan bir mü­hen­dis­le ilçe mer­ke­zi­ne yakın bir fın­dık­lı­ğa git­tik. İlk ba­kış­ta verim “eh, idare eder” de­dir­ti­yor. Ayrı ayrı 10 dalı in­ce­le­dim. 6-7 fın­dık­lı ço­ta­nak­ta ikisi veya na­di­ren üç ta­ne­si dolu ge­ri­si boş!
   Ka­ra­su’da bu yılın re­kol­te­si 19 bin ton. Geçen yıl 23 bin tondu. 4 bin ton­luk kayıp en az 40 mil­yon lira demek. Taban fiyat bek­len­ti­si 15 lira… Olur mu? Vol­kan Konak’ın di­liy­le “Orası da şüp­he­li!”
   1994 kri­zin­de rah­met­li Sakıp Sa­ban­cı rö­por­ta­ja gelen ga­ze­te­ci­le­re du­ru­mu şöyle özet­le­miş:
   “Ço­cuk­lar, gök­de­len­den düş­tük, hızla aşa­ğı­ya doğru ini­yo­ruz. Kimse du­ru­mun far­kın­da değil. Yere ça­kı­lın­ca an­la­ya­cak her­kes!”
   Belki ça­kıl­dık da ha­be­ri­miz mi yok!
   NOT: Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 32 Evler sem­tin­de sa­hi­le ikin­ci bir mavi bay­rak­lı plaj ka­zan­dır­dı. Mü­kem­mel olmuş. Emeği ge­çen­le­rin el­le­ri­ne sağ­lık... Ancak son yağmurda yol tarafı göllendi. Bunu da belirteyim! 

ÖNCE AYDINLATIN!
15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­nin şe­hit­le­ri, FETÖ kal­kış­ma­sı­nın ikin­ci yıl­dö­nü­mün­de tö­ren­ler­le anıl­dı.
Ka­ra­su’daki tören Kent­park’taydı. Ga­ze­te­ye gelen fo­toğ­raf­la­ra bak­tım, ilçe pro­to­ko­lü ve az sa­yı­da va­tan­da­şın dı­şın­da pek kim­se­ler yoktu. En önem­li­si CHP yö­ne­ti­ci­si, üyesi veya ona oy ver­miş kim­se­cik­ler alan­da yoktu.
Bunun neden böyle ol­du­ğu­nu ön­ce­lik­le CHP’ il baş­kan­la­rı­nın şehit ce­na­ze­le­ri­ne kabul edil­me­me­si şek­lin­de va­li­le­re ta­li­mat veren ve bunu da giz­le­me ge­re­ği dahi duy­ma­yan Sayın İçiş­le­ri Ba­ka­nı’na sor­ma­lı!
15 Tem­muz kal­kış­ma­sı ile il­gi­li ya­nı­tı ve­ril­me­miş yüz­ler­ce soru var.
Ör­ne­ğin, darbe ön­ce­si TV’lerde Gülen’e öv­gü­ler düzen eski savcı Reşat Petek neden Mec­lis Dar­be­yi Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na baş­kan ya­pıl­dı? Aynı şe­kil­de ko­mis­yo­nun Baş­kan Yar­dım­cı­sı­nın da Fe­töse­ver ol­du­ğu bi­li­ni­yor­du; neden o gö­re­ve ge­ti­ril­di?
Mec­lis kür­sü­sün­den “Bu çete dev­le­tin ba­şı­na iş aça­cak” diye uya­rı­lar­da bu­lu­nan mer­hum Kamer Genç’in üze­ri­ne yü­rü­yüp döv­me­ye kal­kan ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­rün­tü­le­ri sos­yal med­ya­da canlı şe­kil­de kar­şı­mız­da. Onlar ve Fet­hul­lah’ı Pen­sil­van­ya’daki inin­de zi­ya­ret eden mil­let­ve­kil­le­ri 24 Ha­zi­ran’da bir kez daha Mec­lis’e girdi. Neden?
15 Tem­muz bütün yön­le­riy­le ay­dın­la­tıl­ma­lı; hemen, hemen, hemen…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 258