• Ana Sayfa
  • »
  • Çekik gözlülere niyet, Sancak’a kısmet!

Çekik gözlülere niyet, Sancak’a kısmet!


   Geçen yıl Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­len İhsa­ni­ye sa­hi­li, kon­sept de­ği­şik­li­ği ile Ethem San­cak’a tah­sis edil­di.
   Ge­le­cek­te, böl­ge­nin ta­ri­hi­ni ya­za­cak olan­la­ra kay­nak ol-sun diye bazı ha­tır­lat­ma­lar ya­pa­yım. 
   Ka­ra­su İhsa­ni­ye sa­hi­li­ni sa­na­yi­ye açma iş­ta­hı 2006’da ka­bar­dı.
   Önce Kal­ka­van, ar­dın­dan Nihat Öz­de­mir’in ter­mik sant­ral kurma gi­ri­şi­mi ka­mu­oyun­da tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.
   Ter­mik­çi­ler ve yerli iş­bir­lik­çi­le­ri ger­çek­ten de böyle bir karşı du­ru­şu he­sa­ba kat­ma­mış­lar­dı.
   Ne var ki bu ge­liş­me­ler son­ra­sın­da Ka­ra­su­lu İhsa­ni­ye’yi muh­te­mel bir sa­na­yi alanı ola­rak al­gı­la­ma­ya baş­la­dı.
   Üçün­cü talip Çinli oto­mo­tiv devi Chery oldu. 
   Chery’nin Ka­ra­su’ya ilk zi­ya­ret ta­ri­hi 7 Ocak 2009. İzle­yen gün­ler­de, Çin­li­le­rin Tür­ki­ye Dist­ri­bü­tö­rü olan Mer­mer­ler zaman zaman çekik göz­lü­ler­le bir­lik­te Ka­ra­su’yu adeta su yo­lu­na çe­vir­di­ler.
   Vali Hü­se­yin Atak ile il ve ilçe pro­to­ko­lü­nün tam kadro Mer­mer­ler Grubu’na iade zi­ya­re­ti de var. Büyük ümit­ler­le gi­di­len İstan­bul ge­zi­si tam an­la­mıy­la bir fi­yas­koy­du.
   Chery ola­yı­nın nok­ta­lan­dı­ğı günü ha­tır­lı­yo­rum. Vali Hü­se­yin Atak ve Mil­let­ve­ki­li Ha-san Ali Çelik İhsa­ni­ye’ye ge­le­rek şimdi BMC’ye tah­sis edi­len alanı gez­di­ler. Ha­ri­ta­lar açıl­dı­ğın­da Vali Atak böl­ge­nin mül­ki­yet ya­pı­sı­nı sorup “Bir kısmı mera” ya­nı­tı alın­ca “O zaman top­la­yın ha­ri­ta­la­rı. Madem me­ray­dı niye ge­tir­di­niz bizi bu­ra­ya” de­miş­ti kız­gın bir ses to­nuy­la…
   Bu­ra­ya bir pa­ran­tez açıp, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Eski Ba­ka­nı İdris Gül­lü­ce’nin kızı ve bazı ya­kın­la­rı­nın son iki yıl için­de böl­ge­de arazi satın al­dık­la­rı­nı not dü­şe­yim. 
   Bir başka ha­tır­lat­ma daha…
   Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu İhsa­ni­ye ile il­gi­li ra­po­ru­nu ha­zır­lar­ken İdris Gül­lü­ce Mec­lis Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı’ydı. Rapor, 19 Şubat  2014’te ta­mam­la­nıp Bilim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı’na su­nul­du. En­düst­ri Böl­ge­si ka­ra­rı bu ra­po­run mey­ve­siy­di.
   O dö­nem­de Gül­lü­ce’nin Ka­ra­su’ya ge­le­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na bir ne­za­ket zi­ya­re­ti (!) ger­çek­leş­tir­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.
   Bitti mi? Hayır…
Ka­ra­su’nun 1/25 bin­lik planı si­hir­li bir el ta­ra­fın­dan de­ğiş­ti­ril­di. Sa­na­yi alanı ikin­ci çi­zim­de üç ka­tı­na çı­ka­rıl­dı. De­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­ren şehir plan­cı­sı, İdris Gül­lü­ce’nin Ko­mis­yon Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de­ki da­nış­ma­nı­dır!
Şimdi Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si iptal edi­le­rek “Mün­fe­rit Ya­tı­rım Yeri”ne çev­ril­miş.
   As­lı­na ba­kar­sa­nız Böl­ge­sel Ça­lış­ma Alanı’nın açı­lı­mı her ni­ye­te yenen muz ol­du­ğu­na göre “Mün­fe­rit’e uygun”dur. 
Ethem Bey bir de­me­cin­de “Ka­ra­su beni sev­sin, yeter” bu­yur­muş.
   O nasıl söz? Asrın li­de­ri­mi­ze aşık olan bi­ri­ni sev­me­me lük­sü­müz ola­bi­lir mi?
   Şeh­re­mi­ni­miz başta olmak üzere eski solcu San­cak’ın sa­ka­lı­na mef­tun olan­la­rın sü­rü­sü­ne be­re­ket!
   San­cak Bey Ka­ra­su’da TOMA, Kirpi ve Akrep marka araç­lar üre­tecek.
   Bun­lar iç sa­vun­ma­da kul­la­nı­lır. Art­vin Ce­rat­te­pe’de, Gezi’de, 1 Mayıs’ta Tak­sim’de me­se­la!
   Hak ara­yan iş­çi­le­ri pa­ket­le­yip Baş­kent’in buz tut­muş ha­vuz­la­rı­na ata­cak robot üre­ti­mi de müm­kün!
   İhsa­ni­ye muh­ta­rı Ömer Tut­kun müj­de­le­di: “BMC, 2000 km men­zil­li füze de imal edecek.”
Muh­tar ‘engel ol­ma­yın’ ri­ca­sın­da bu­lun­du; an­laş­tık!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1275