SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Çekik gözlülere niyet, Sancak’a kısmet!

Çekik gözlülere niyet, Sancak’a kısmet!


   Geçen yıl Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­len İhsa­ni­ye sa­hi­li, kon­sept de­ği­şik­li­ği ile Ethem San­cak’a tah­sis edil­di.
   Ge­le­cek­te, böl­ge­nin ta­ri­hi­ni ya­za­cak olan­la­ra kay­nak ol-sun diye bazı ha­tır­lat­ma­lar ya­pa­yım. 
   Ka­ra­su İhsa­ni­ye sa­hi­li­ni sa­na­yi­ye açma iş­ta­hı 2006’da ka­bar­dı.
   Önce Kal­ka­van, ar­dın­dan Nihat Öz­de­mir’in ter­mik sant­ral kurma gi­ri­şi­mi ka­mu­oyun­da tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.
   Ter­mik­çi­ler ve yerli iş­bir­lik­çi­le­ri ger­çek­ten de böyle bir karşı du­ru­şu he­sa­ba kat­ma­mış­lar­dı.
   Ne var ki bu ge­liş­me­ler son­ra­sın­da Ka­ra­su­lu İhsa­ni­ye’yi muh­te­mel bir sa­na­yi alanı ola­rak al­gı­la­ma­ya baş­la­dı.
   Üçün­cü talip Çinli oto­mo­tiv devi Chery oldu. 
   Chery’nin Ka­ra­su’ya ilk zi­ya­ret ta­ri­hi 7 Ocak 2009. İzle­yen gün­ler­de, Çin­li­le­rin Tür­ki­ye Dist­ri­bü­tö­rü olan Mer­mer­ler zaman zaman çekik göz­lü­ler­le bir­lik­te Ka­ra­su’yu adeta su yo­lu­na çe­vir­di­ler.
   Vali Hü­se­yin Atak ile il ve ilçe pro­to­ko­lü­nün tam kadro Mer­mer­ler Grubu’na iade zi­ya­re­ti de var. Büyük ümit­ler­le gi­di­len İstan­bul ge­zi­si tam an­la­mıy­la bir fi­yas­koy­du.
   Chery ola­yı­nın nok­ta­lan­dı­ğı günü ha­tır­lı­yo­rum. Vali Hü­se­yin Atak ve Mil­let­ve­ki­li Ha-san Ali Çelik İhsa­ni­ye’ye ge­le­rek şimdi BMC’ye tah­sis edi­len alanı gez­di­ler. Ha­ri­ta­lar açıl­dı­ğın­da Vali Atak böl­ge­nin mül­ki­yet ya­pı­sı­nı sorup “Bir kısmı mera” ya­nı­tı alın­ca “O zaman top­la­yın ha­ri­ta­la­rı. Madem me­ray­dı niye ge­tir­di­niz bizi bu­ra­ya” de­miş­ti kız­gın bir ses to­nuy­la…
   Bu­ra­ya bir pa­ran­tez açıp, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Eski Ba­ka­nı İdris Gül­lü­ce’nin kızı ve bazı ya­kın­la­rı­nın son iki yıl için­de böl­ge­de arazi satın al­dık­la­rı­nı not dü­şe­yim. 
   Bir başka ha­tır­lat­ma daha…
   Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu İhsa­ni­ye ile il­gi­li ra­po­ru­nu ha­zır­lar­ken İdris Gül­lü­ce Mec­lis Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı’ydı. Rapor, 19 Şubat  2014’te ta­mam­la­nıp Bilim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı’na su­nul­du. En­düst­ri Böl­ge­si ka­ra­rı bu ra­po­run mey­ve­siy­di.
   O dö­nem­de Gül­lü­ce’nin Ka­ra­su’ya ge­le­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na bir ne­za­ket zi­ya­re­ti (!) ger­çek­leş­tir­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.
   Bitti mi? Hayır…
Ka­ra­su’nun 1/25 bin­lik planı si­hir­li bir el ta­ra­fın­dan de­ğiş­ti­ril­di. Sa­na­yi alanı ikin­ci çi­zim­de üç ka­tı­na çı­ka­rıl­dı. De­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­ren şehir plan­cı­sı, İdris Gül­lü­ce’nin Ko­mis­yon Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de­ki da­nış­ma­nı­dır!
Şimdi Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si iptal edi­le­rek “Mün­fe­rit Ya­tı­rım Yeri”ne çev­ril­miş.
   As­lı­na ba­kar­sa­nız Böl­ge­sel Ça­lış­ma Alanı’nın açı­lı­mı her ni­ye­te yenen muz ol­du­ğu­na göre “Mün­fe­rit’e uygun”dur. 
Ethem Bey bir de­me­cin­de “Ka­ra­su beni sev­sin, yeter” bu­yur­muş.
   O nasıl söz? Asrın li­de­ri­mi­ze aşık olan bi­ri­ni sev­me­me lük­sü­müz ola­bi­lir mi?
   Şeh­re­mi­ni­miz başta olmak üzere eski solcu San­cak’ın sa­ka­lı­na mef­tun olan­la­rın sü­rü­sü­ne be­re­ket!
   San­cak Bey Ka­ra­su’da TOMA, Kirpi ve Akrep marka araç­lar üre­tecek.
   Bun­lar iç sa­vun­ma­da kul­la­nı­lır. Art­vin Ce­rat­te­pe’de, Gezi’de, 1 Mayıs’ta Tak­sim’de me­se­la!
   Hak ara­yan iş­çi­le­ri pa­ket­le­yip Baş­kent’in buz tut­muş ha­vuz­la­rı­na ata­cak robot üre­ti­mi de müm­kün!
   İhsa­ni­ye muh­ta­rı Ömer Tut­kun müj­de­le­di: “BMC, 2000 km men­zil­li füze de imal edecek.”
Muh­tar ‘engel ol­ma­yın’ ri­ca­sın­da bu­lun­du; an­laş­tık!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1165