CHP’de neler oluyor?


   Kar­şı­nız­da, her ko­nuş­tu­ğu­nu­zu ve yaz­dı­ğı­nı­zı peşin hü­küm­le eleş­tir­me­ye hazır olan­lar varsa, işi­niz ol­duk­ça zor­dur. Hele ola­yın duy­gu­sal bo­yu­ta çe­kil­miş hali, sizin için aşıl­ma­sı en zor en­gel­dir.
   CHP’de İlçe Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun İl Yö­ne­ti­mi ka­ra­rıy­la gö­rev­den alın­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­dir­mek, benim için bu ta­nı­ma gi­ri­yor.
   Ola­yın vit­ri­nin­de iki taraf var gibi gö­rü­nü­yor. Bence ses­siz duran üçün­cü bir taraf var ki, asıl ko­nuş­ma­sı ve kulak ve­ril­me­si ge­re­ken onlar. 
   Ka­mu­oyu önün­de yu­mur­ta to­kuş­tu­ran­la­rın dı­şın­da kalan parti üyesi ses­siz ço­ğun­luk­tan söz edi­yo­rum.
   Hani şu sıkça dü­zen­le­nen parti top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lıp, an­lam­sız iç çe­kiş­me­le­rin or­ta­ya ko­nul­ma­sı ve tan­si­yo­nun yük­sel­me­siy­le bir­lik­te ses­siz­ce, teker teker sa­lon­dan ay­rı­lan ço­ğun­luk­tan yani...
   İlçe Baş­ka­nı’nın se­çi­me 45 gün kala gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı şık bir durum değil.  Bunu par­tiy­le il­gi­si olan-ol­ma­yan her­kes söy­lü­yor.
(Si­ya­se­te yakın duran ka­mu­oyu, par­ti­li olsun ol­ma­sın, Ak Parti’nin kong­re­le­rin­de­ki tek aday da­yat­ma­la­rı­na da ben­zer tep­ki­le­ri ver­miş­ti; ha­tır­lat­mış ola­yım.)
   Ka­ra­rın alın­dı­ğı top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan 15 üye­den 14’ü alın­ma yö­nün­de oy kul­lan­mış. Biri ‘Top­lan­tı­da hazır bu­lun­ma­yan­la­rın fik­ri­ni de al­say­dık’ di­ye­rek çe­kim­ser kal­mış.
   Düz man­tık­la yorum yap­tı­ğı­nız­da, seçim ön­ce­sin­de böy­le­si bir azil ka­ra­rı­na par­mak kal­dı­ran­la­rın, sa­lo­na gir­me­den önce be­yin­le­ri­ni ves­ti­yer­de­ki ku­tu­la­ra bı­rak­tık­la­rı so­nu­cu­nu çı­ka­ra­bi­lir­si­niz!
   Ge­rek­çe ve ger­çek nedir?
   Bı­ra­ka­lım il yö­ne­ti­ci­le­ri­ni bir yana; CHP’nin 34 yıl sü­re­sin­ce Sa­kar­ya’da mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­ma oru­cu­nu bozan Engin Özkoç, se­çi­me ramak kal­mış­ken kendi aya­ğı­na neden kur­şun sık­sın?
   Ben bu so­ru­yu so­ra­rım.
   Ar­ka­sın­dan da şunu ek­le­rim:
   Daha önce defalarca yaz­mış­tım; parti içi he­sap­laş­ma­nın alanı kong­re­ler­dir. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de bir çok ilde ka­yıt­lı üye­ler­le ön seçim yapan CHP, en azın­dan ilçe kong­re­le­ri­ni ka­yıt­lı üye­le­rin ka­tı­lı­mı ile ya­pa­bi­lir ve kong­re­le­ri şö­le­ne çe­vi­re­bi­lir­di. O zaman ‘de­le­ge se­çim­le­rin­de usul­süz­lük’ diye bir ge­rek­çe gö­rev­den top­lu­ca al­ma­ya zemin oluş­tur­maz­dı.
   Bir konu daha var; ben bunu da so­ra­rım:
   Mil­let­ve­ki­li adayı ola­rak parti lis­te­si­nin 2. Sı­ra­sın­dan se­çim­le­re ka­tıl­mış bir ismi, ka­yıt­lı ol­du­ğu ma­hal­le­sin­den de­le­ge seç­tir­me­mek için özel bir çaba gös­ter­mek ve sonucu zafer olarak ilan etmekten çekinmemek, bu işe ön ayak olan­la­ra nasıl bir haz ver­miş­tir?
   Bunu da an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum.
   Par­ti­nin ilçe eski baş­kan­la­rı­nı, aday bu­lu­na­ma­yın­ca parti gö­re­vi kabul ede­rek be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na so­yu­nan ve CHP’yi tem­sil eden­le­ri say­mı­yo­rum. 
   Tür­ki­ye’de ilk kez bir il­çe­de par­ti­ye bina satın alın­ma­sı­na ön­cü­lük etmiş eski ilçe baş­ka­nı­nı da bir ke­na­ra ko­yu­yo­rum. 1 Kasım’da da muh­te­me­len aynı sı­ra­dan se­çim­le­re gi­recek mil­let­ve­ki­li ada­yıy­la ulu orta kan da­va­sı güt­mek neyin ne­si­dir?
   “De­le­ge­lik­le­rin hep­si­ni biz ka­zan­dık” şek­lin­de­ki se­vinç ifa­de­si­nin bir adım öte­si­ne geçip “Kay­be­den ve ‘siz’in dı­şın­da gör­dük­le­ri­niz hangi par­ti­den­dir?” so­ru­su­na nasıl yanıt ve­ri­le­bi­lir?
   Yi­ne­li­yo­rum; gö­rev­den alma şık ol­ma­dı. 
   İl Yö­ne­ti­mi ve mil­let­ve­ki­li ile uyum­suz­lu­ğu gün gibi aşi­kâr olsa bile, İlçe Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ne 1 Kasım se­çim­le­rin­de per­for­mans­la­rı­nı gös­ter­me şansı ve­ril­me­liy­di. 
    Hatta 7 Ha­zi­ran’da alı­nan oyun üze­ri­ne çı­kıl­ma­sı şartı ko­nu­la­bi­lir­di. 
   Yö­ne­tim ba­şa­rı­lı olsa yo­lu­na devam için kong­re­de yetki ister, ba­şa­rı­sız­lık du­ru­mun­da 30 Mart 2014 he­zi­me­ti son­ra­sın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, ancak es ge­çi­len ‘gö­rev­den ay­rıl­ma’ ko­nu­su gün­de­me ge­lir­di.
   Gel­di­ği­miz nokta sa­de­ce bir sonuç. Bunun alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­la­yan ne­den­ler el­bet­te tar­tı­şıl­ma­lı. 
   İşte bunun za­ma­nı önem­li...
   CHP’yi eş-dost-ak­ra­ba par­ti­si gör­me­yen­ler, yani ses­siz kalan o üçün­cü taraf bu tar­tış­ma­nın ne zaman ve hangi ze­min­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni çok iyi bi­li­yor...
   O za­man­la­ma­yı hesap et­me­yen­le­rin, hobi ku­lü­bü ile kitle par­ti­si­ni bir­bi­ri­ne kar­ıştır­mak­ta ol­duk­la­rı­nı da!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1667