SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

CHP’de neler oluyor?


   Kar­şı­nız­da, her ko­nuş­tu­ğu­nu­zu ve yaz­dı­ğı­nı­zı peşin hü­küm­le eleş­tir­me­ye hazır olan­lar varsa, işi­niz ol­duk­ça zor­dur. Hele ola­yın duy­gu­sal bo­yu­ta çe­kil­miş hali, sizin için aşıl­ma­sı en zor en­gel­dir.
   CHP’de İlçe Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun İl Yö­ne­ti­mi ka­ra­rıy­la gö­rev­den alın­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­dir­mek, benim için bu ta­nı­ma gi­ri­yor.
   Ola­yın vit­ri­nin­de iki taraf var gibi gö­rü­nü­yor. Bence ses­siz duran üçün­cü bir taraf var ki, asıl ko­nuş­ma­sı ve kulak ve­ril­me­si ge­re­ken onlar. 
   Ka­mu­oyu önün­de yu­mur­ta to­kuş­tu­ran­la­rın dı­şın­da kalan parti üyesi ses­siz ço­ğun­luk­tan söz edi­yo­rum.
   Hani şu sıkça dü­zen­le­nen parti top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lıp, an­lam­sız iç çe­kiş­me­le­rin or­ta­ya ko­nul­ma­sı ve tan­si­yo­nun yük­sel­me­siy­le bir­lik­te ses­siz­ce, teker teker sa­lon­dan ay­rı­lan ço­ğun­luk­tan yani...
   İlçe Baş­ka­nı’nın se­çi­me 45 gün kala gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı şık bir durum değil.  Bunu par­tiy­le il­gi­si olan-ol­ma­yan her­kes söy­lü­yor.
(Si­ya­se­te yakın duran ka­mu­oyu, par­ti­li olsun ol­ma­sın, Ak Parti’nin kong­re­le­rin­de­ki tek aday da­yat­ma­la­rı­na da ben­zer tep­ki­le­ri ver­miş­ti; ha­tır­lat­mış ola­yım.)
   Ka­ra­rın alın­dı­ğı top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan 15 üye­den 14’ü alın­ma yö­nün­de oy kul­lan­mış. Biri ‘Top­lan­tı­da hazır bu­lun­ma­yan­la­rın fik­ri­ni de al­say­dık’ di­ye­rek çe­kim­ser kal­mış.
   Düz man­tık­la yorum yap­tı­ğı­nız­da, seçim ön­ce­sin­de böy­le­si bir azil ka­ra­rı­na par­mak kal­dı­ran­la­rın, sa­lo­na gir­me­den önce be­yin­le­ri­ni ves­ti­yer­de­ki ku­tu­la­ra bı­rak­tık­la­rı so­nu­cu­nu çı­ka­ra­bi­lir­si­niz!
   Ge­rek­çe ve ger­çek nedir?
   Bı­ra­ka­lım il yö­ne­ti­ci­le­ri­ni bir yana; CHP’nin 34 yıl sü­re­sin­ce Sa­kar­ya’da mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­ma oru­cu­nu bozan Engin Özkoç, se­çi­me ramak kal­mış­ken kendi aya­ğı­na neden kur­şun sık­sın?
   Ben bu so­ru­yu so­ra­rım.
   Ar­ka­sın­dan da şunu ek­le­rim:
   Daha önce defalarca yaz­mış­tım; parti içi he­sap­laş­ma­nın alanı kong­re­ler­dir. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de bir çok ilde ka­yıt­lı üye­ler­le ön seçim yapan CHP, en azın­dan ilçe kong­re­le­ri­ni ka­yıt­lı üye­le­rin ka­tı­lı­mı ile ya­pa­bi­lir ve kong­re­le­ri şö­le­ne çe­vi­re­bi­lir­di. O zaman ‘de­le­ge se­çim­le­rin­de usul­süz­lük’ diye bir ge­rek­çe gö­rev­den top­lu­ca al­ma­ya zemin oluş­tur­maz­dı.
   Bir konu daha var; ben bunu da so­ra­rım:
   Mil­let­ve­ki­li adayı ola­rak parti lis­te­si­nin 2. Sı­ra­sın­dan se­çim­le­re ka­tıl­mış bir ismi, ka­yıt­lı ol­du­ğu ma­hal­le­sin­den de­le­ge seç­tir­me­mek için özel bir çaba gös­ter­mek ve sonucu zafer olarak ilan etmekten çekinmemek, bu işe ön ayak olan­la­ra nasıl bir haz ver­miş­tir?
   Bunu da an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum.
   Par­ti­nin ilçe eski baş­kan­la­rı­nı, aday bu­lu­na­ma­yın­ca parti gö­re­vi kabul ede­rek be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na so­yu­nan ve CHP’yi tem­sil eden­le­ri say­mı­yo­rum. 
   Tür­ki­ye’de ilk kez bir il­çe­de par­ti­ye bina satın alın­ma­sı­na ön­cü­lük etmiş eski ilçe baş­ka­nı­nı da bir ke­na­ra ko­yu­yo­rum. 1 Kasım’da da muh­te­me­len aynı sı­ra­dan se­çim­le­re gi­recek mil­let­ve­ki­li ada­yıy­la ulu orta kan da­va­sı güt­mek neyin ne­si­dir?
   “De­le­ge­lik­le­rin hep­si­ni biz ka­zan­dık” şek­lin­de­ki se­vinç ifa­de­si­nin bir adım öte­si­ne geçip “Kay­be­den ve ‘siz’in dı­şın­da gör­dük­le­ri­niz hangi par­ti­den­dir?” so­ru­su­na nasıl yanıt ve­ri­le­bi­lir?
   Yi­ne­li­yo­rum; gö­rev­den alma şık ol­ma­dı. 
   İl Yö­ne­ti­mi ve mil­let­ve­ki­li ile uyum­suz­lu­ğu gün gibi aşi­kâr olsa bile, İlçe Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ne 1 Kasım se­çim­le­rin­de per­for­mans­la­rı­nı gös­ter­me şansı ve­ril­me­liy­di. 
    Hatta 7 Ha­zi­ran’da alı­nan oyun üze­ri­ne çı­kıl­ma­sı şartı ko­nu­la­bi­lir­di. 
   Yö­ne­tim ba­şa­rı­lı olsa yo­lu­na devam için kong­re­de yetki ister, ba­şa­rı­sız­lık du­ru­mun­da 30 Mart 2014 he­zi­me­ti son­ra­sın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, ancak es ge­çi­len ‘gö­rev­den ay­rıl­ma’ ko­nu­su gün­de­me ge­lir­di.
   Gel­di­ği­miz nokta sa­de­ce bir sonuç. Bunun alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­la­yan ne­den­ler el­bet­te tar­tı­şıl­ma­lı. 
   İşte bunun za­ma­nı önem­li...
   CHP’yi eş-dost-ak­ra­ba par­ti­si gör­me­yen­ler, yani ses­siz kalan o üçün­cü taraf bu tar­tış­ma­nın ne zaman ve hangi ze­min­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni çok iyi bi­li­yor...
   O za­man­la­ma­yı hesap et­me­yen­le­rin, hobi ku­lü­bü ile kitle par­ti­si­ni bir­bi­ri­ne kar­ıştır­mak­ta ol­duk­la­rı­nı da!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1632