CHP’li olmak bu mudur?


   Tür­ki­ye, seçim ye­nil­gi­si­ne rağ­men ik­ti­da­rı bı­rak­ma­mak­ta di­re­nen bir an­la­yış­la karşı kar­şı­ya. 
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ‘Çözüm Sü­re­ci’ adı al­tın­da terör ör­gü­tü ile al takke ver külah gö­rüş­me­ler yapan ve bunu ka­mu­oyu­nun göz­le­ri önün­de ger­çek­leş­tir­me­yi si­ya­se­ten ka­zanç ha­ne­si­ne ya­zıl­mış sayan aynı an­la­yış, bu gün top­ye­kûn savaş tam­tam­la­rı çal­mak­ta.
   Ülke kan gö­lü­ne dön­müş.
   20 Tem­muz’da IŞİD’in ger­çek­leş­tir­di­ği ve 34 ki­şi­nin can ver­di­ği Suruç kat­li­amı­nın bir ayı bile dol­ma­mış.
   Gü­ney­do­ğu’dan her gün üçer beşer şehit ce­na­ze­le­ri gel­mek­te.
KCK Halk Mec­lis­le­ri gü­ney­do­ğu­da 3 il ve 5 il­çe­de özerk­lik ilan etmiş.
   Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri PKK sal­dı­rı­la­rı son­ra­sın­da 9 ilde 75 böl­ge­yi gü­ven­lik böl­ge­si ilan etmiş. Bu böl­ge­ler­de­ki tarım, hay­van­cı­lık ve arı­cı­lık fa­ali­yet­le­ri dur­muş.
   Cum­hur­baş­ka­nı’nın ana­ya­sa­ya, par­la­men­to­ya ve yer­leş­miş tüm ge­le­nek­le­re mey­dan oku­yan tavrı or­ta­da.
   Bütün bu iç bur­kan ger­çek­le­re karşı 7 Ha­zi­ran’da ye­ni­le­nen bir par­la­men­to, için­den güven oyu ala­bi­lecek bir hü­kü­met çı­ka­ra­ma­dı­ğı için ülke is­ti­fa eden ve ya­rı­ya yakın ba­ka­nı mil­let­ve­ki­li ol­ma­yan bir hü­kü­met­le yö­ne­til­mek­te.
   İşte bu şart­lar­da ana­mu­ha­le­fet CHP, ilçe kong­re­le­ri­ne ha­zır­lık ol­ma­sı ama­cıy­la de­le­ge se­çim­le­ri ya­pı­yor.
   Ka­ra­su’da 15 Ağus­tos günü ger­çek­leş­ti­ri­len mer­kez ma­hal­le de­le­ge­le­ri­ni be­lir­le­me se­çim­le­rin­de man­za­ra şu:
   Parti ‘yö­ne­tim-mu­ha­le­fet’ şek­lin­de fi­ilen ikiye bö­lün­müş.
   Bu el­bet­te parti içi de­mok­ra­si­nin bir ge­re­ği diye dü­şü­ne­bi­lir­si­niz.
   Parti bi­na­sın­da her ma­hal­le için ku­ru­lan bis­kü­vi ku­tu­la­rı­nın ba­şı­na birer yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi otur­tul­muş.
   Mer­kez ma­hal­le­si san­dı­ğı­na bayan İlçe Baş­ka­nı ku­rul­muş.
   Mu­ha­le­fet ,par­ti­nin gi­ri­şi­ne ko­num­la­nıp gelen üye­le­re açık­tan anah­tar liste da­ğı­tı­yor. 
   Mer­di­ven­ler­de üye­le­ri bek­le­yen bayan ilçe baş­ka­nı­nın eşi, ken­di­le­rin­den yana ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ği üye­nin eline yeni bir liste tu­tuş­tu­rup mu­ha­le­fet lis­te­si­ni yır­tıp atı­yor.
   Sonuç; Yalı Ma­hal­le­si hariç yö­ne­tim­de­ki ar­ka­daş­la­rın lis­te­le­ri tulum çı­kı­yor.
   İsimlere bakıyorum:
   De­le­ge se­çi­len­ler ara­sın­da 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de Sa­kar­ya ikin­ci sıra adayı Hü­se­yin Avni Şahin’in adı yok!
   CHP’nin ku­ru­cu İlçe Baş­ka­nı ve iki dönem üst üste par­ti­nin ilçe be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı yap­mış Mu­zaf­fer Tatlı’nın adı yok!
   Parti bi­na­sı­nın satın alın­dı­ğı dö­ne­min İlçe Baş­ka­nı olan ve bu işte büyük emeği geç­miş Bedri Usta’nın adı yok!
   Bu si­ya­sal ha­re­ke­tin ge­le­ne­ğin­de saygı de­ni­len bir kav­ram var.
   Parti Genel Baş­ka­nı’nın mer­kez yok­la­ma­sı so­nu­cu “Git kar­de­şim, Sa­kar­ya’da ikin­ci sıra ada­yı­sın” diye sır­tı­nı sı­vaz­la­yıp gö­rev­len­dir­di­ği bir isim nasıl olur da ilçe kong­re­si için ya­rı­şan grup­la­rın her iki lis­te­si­ne de ya­zıl­maz?
   Bunun adı dü­pe­düz ne­za­ket­siz­lik­tir...
   Dü­pe­düz Genel Baş­kan’a say­gı­sız­lık­tır!
   “Onu ve gru­bu­nu san­dı­ğa göm­dük” diye ol­ma­dık yer­ler­de pa­ta­vat­sız­ca konuşmalar yapacak kadar saygı sınırlarını zorlayan bu ar­ka­daş­la­ra sor­mak is­te­rim...
   Kasım ayın­da ya­pıl­ma­sı muh­te­mel erken genel se­çim­de Sa­kar­ya lis­te­si de­ğiş­mez­se, hangi yüzle ma­hal­le­le­re gidip Hü­se­yin Avni Şahin için oy is­te­ye­cek­si­niz?
   Sec­men size “İlçe Ör­gü­tü ola­rak ma­hal­le de­le­ge­li­ği­ni bile ya­kış­tı­ra­ma­dı­ğı­nız bir aday için biz­den nasıl oy is­ter­zi­niz” diye so­ru­lur­sa ne yanıt ve­re­cek­si­niz?
   Cum­hu­ri­yet’te Dr. Erdal Ata­bek 17 Ağus­tos ta­rih­li ve “İkti­dar bir has­ta­lık mıdır?” baş­lık­lı ya­zı­sın­da bu günkü ik­ti­da­rın daima yö­net­me tut­ku­su­na gön­der­me yaptıktan sonra şöyle diyor:
“...İkti­dar has­ta­lı­ğı, bir süre sonra mu­ha­le­fet has­ta­lı­ğı­na da yol açar. Mu­ha­le­fet de bu sis­tem bo­zuk­lu­ğu­nun yö­rün­ge­si­ne girer. Bu ne­den­le de “mu­ha­le­fet ik­ti­da­rı” da has­ta­la­nır. 
Önem­li olan sis­te­min has­ta­lı­ğı­nı görüp or­ta­dan kal­dır­mak­tır.
İkti­dar has­ta­lı­ğı, ger­çek­le­ri gör­me­yi en­gel­ler. 
Ken­di­si hesap sorar, suç­lar, ha­ka­ret eder, her türlü şid­de­ti uy­gu­lar ve kendi hakkı sayar. 
Ama ken­di­si­ne yö­ne­len hesap sorma gi­ri­şim­le­ri­ni şid­det­le red­de­der, suç­lar, ceza verir ve şid­det­le uy­gu­lar. 
Has­ta­lık­lı ik­ti­dar her türlü şid­de­ti kul­la­nır, her türlü yolu dener, asla ken­di­ni so­rum­lu say­maz, kendi dı­şın­da­ki­le­ri suç­lar.
Bugün Tür­ki­ye si­ya­se­tin­de bun­la­rı gö­rü­yor­sa­nız, bun­la­rı ya­şı­yor­sa­nız, bi­li­niz ki ilk işi­niz si­ya­se­ti­ni­zi bu has­ta­lık­tan kur­tar­mak­tır....”
   CHP’nin üye­si­yim.
   De­le­ge se­çim­le­riy­le bir­lik­te artan tan­si­yo­nun kong­re sü­re­ci­ne doğru daha da yük­se­le­ce­ği­ni tah­min ede­rek, önü­müz­de­ki muh­te­mel erken se­çi­me bü­tün­lük için­de gi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­düm ve baş­kan­lı­ğa ‘grup­lar dışı’ aday ol­du­ğu­mu açık­la­dım.
Doğ­ru­su, bek­le­me­di­ğim sa­yı­da al­dı­ğım des­tek me­saj­la­rı, par­ti­nin bir­li­ği an­la­mın­da umut ve­ri­ciy­di.
   Ancak, Cu­mar­te­si günü iz­le­di­ğim gö­rün­tü umut­la­rı­mı yerle bir etti.
   Bek­ler­dim ki, her iki grup de­le­ge se­çim­le­rin­de gös­ter­dik­le­ri per­for­man­sı 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de san­dık baş­la­rın­da gös­te­re­bil­sin.
2014 yerel se­çim­le­rin­de oy­la­rı yarı ya­rı­ya düşen ve 25 ki­şi­lik be­le­di­ye mec­li­si­ne bir tek isim dahi seç­ti­re­me­yen...
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de de bek­le­di­ği oya ula­şa­ma­yan CHP ilçe yönetimi... 
   Ener­ji­si­ni, bu ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı sor­gu­la­mak ve ne­re­de hata yap­tı­ğı­nı bul­mak için har­ca­ma­lıy­dı.
   De­le­ge se­çim­le­rin­de parti üye­le­ri ara­sı­na düş­man­lık to­hum­la­rı ser­pe­rek ve üyeleri keskin bir şekilde birbirinden ayrıştırarak değil!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1503