SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

CHP’li olmak bu mudur?


   Tür­ki­ye, seçim ye­nil­gi­si­ne rağ­men ik­ti­da­rı bı­rak­ma­mak­ta di­re­nen bir an­la­yış­la karşı kar­şı­ya. 
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ‘Çözüm Sü­re­ci’ adı al­tın­da terör ör­gü­tü ile al takke ver külah gö­rüş­me­ler yapan ve bunu ka­mu­oyu­nun göz­le­ri önün­de ger­çek­leş­tir­me­yi si­ya­se­ten ka­zanç ha­ne­si­ne ya­zıl­mış sayan aynı an­la­yış, bu gün top­ye­kûn savaş tam­tam­la­rı çal­mak­ta.
   Ülke kan gö­lü­ne dön­müş.
   20 Tem­muz’da IŞİD’in ger­çek­leş­tir­di­ği ve 34 ki­şi­nin can ver­di­ği Suruç kat­li­amı­nın bir ayı bile dol­ma­mış.
   Gü­ney­do­ğu’dan her gün üçer beşer şehit ce­na­ze­le­ri gel­mek­te.
KCK Halk Mec­lis­le­ri gü­ney­do­ğu­da 3 il ve 5 il­çe­de özerk­lik ilan etmiş.
   Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri PKK sal­dı­rı­la­rı son­ra­sın­da 9 ilde 75 böl­ge­yi gü­ven­lik böl­ge­si ilan etmiş. Bu böl­ge­ler­de­ki tarım, hay­van­cı­lık ve arı­cı­lık fa­ali­yet­le­ri dur­muş.
   Cum­hur­baş­ka­nı’nın ana­ya­sa­ya, par­la­men­to­ya ve yer­leş­miş tüm ge­le­nek­le­re mey­dan oku­yan tavrı or­ta­da.
   Bütün bu iç bur­kan ger­çek­le­re karşı 7 Ha­zi­ran’da ye­ni­le­nen bir par­la­men­to, için­den güven oyu ala­bi­lecek bir hü­kü­met çı­ka­ra­ma­dı­ğı için ülke is­ti­fa eden ve ya­rı­ya yakın ba­ka­nı mil­let­ve­ki­li ol­ma­yan bir hü­kü­met­le yö­ne­til­mek­te.
   İşte bu şart­lar­da ana­mu­ha­le­fet CHP, ilçe kong­re­le­ri­ne ha­zır­lık ol­ma­sı ama­cıy­la de­le­ge se­çim­le­ri ya­pı­yor.
   Ka­ra­su’da 15 Ağus­tos günü ger­çek­leş­ti­ri­len mer­kez ma­hal­le de­le­ge­le­ri­ni be­lir­le­me se­çim­le­rin­de man­za­ra şu:
   Parti ‘yö­ne­tim-mu­ha­le­fet’ şek­lin­de fi­ilen ikiye bö­lün­müş.
   Bu el­bet­te parti içi de­mok­ra­si­nin bir ge­re­ği diye dü­şü­ne­bi­lir­si­niz.
   Parti bi­na­sın­da her ma­hal­le için ku­ru­lan bis­kü­vi ku­tu­la­rı­nın ba­şı­na birer yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi otur­tul­muş.
   Mer­kez ma­hal­le­si san­dı­ğı­na bayan İlçe Baş­ka­nı ku­rul­muş.
   Mu­ha­le­fet ,par­ti­nin gi­ri­şi­ne ko­num­la­nıp gelen üye­le­re açık­tan anah­tar liste da­ğı­tı­yor. 
   Mer­di­ven­ler­de üye­le­ri bek­le­yen bayan ilçe baş­ka­nı­nın eşi, ken­di­le­rin­den yana ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ği üye­nin eline yeni bir liste tu­tuş­tu­rup mu­ha­le­fet lis­te­si­ni yır­tıp atı­yor.
   Sonuç; Yalı Ma­hal­le­si hariç yö­ne­tim­de­ki ar­ka­daş­la­rın lis­te­le­ri tulum çı­kı­yor.
   İsimlere bakıyorum:
   De­le­ge se­çi­len­ler ara­sın­da 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de Sa­kar­ya ikin­ci sıra adayı Hü­se­yin Avni Şahin’in adı yok!
   CHP’nin ku­ru­cu İlçe Baş­ka­nı ve iki dönem üst üste par­ti­nin ilçe be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı yap­mış Mu­zaf­fer Tatlı’nın adı yok!
   Parti bi­na­sı­nın satın alın­dı­ğı dö­ne­min İlçe Baş­ka­nı olan ve bu işte büyük emeği geç­miş Bedri Usta’nın adı yok!
   Bu si­ya­sal ha­re­ke­tin ge­le­ne­ğin­de saygı de­ni­len bir kav­ram var.
   Parti Genel Baş­ka­nı’nın mer­kez yok­la­ma­sı so­nu­cu “Git kar­de­şim, Sa­kar­ya’da ikin­ci sıra ada­yı­sın” diye sır­tı­nı sı­vaz­la­yıp gö­rev­len­dir­di­ği bir isim nasıl olur da ilçe kong­re­si için ya­rı­şan grup­la­rın her iki lis­te­si­ne de ya­zıl­maz?
   Bunun adı dü­pe­düz ne­za­ket­siz­lik­tir...
   Dü­pe­düz Genel Baş­kan’a say­gı­sız­lık­tır!
   “Onu ve gru­bu­nu san­dı­ğa göm­dük” diye ol­ma­dık yer­ler­de pa­ta­vat­sız­ca konuşmalar yapacak kadar saygı sınırlarını zorlayan bu ar­ka­daş­la­ra sor­mak is­te­rim...
   Kasım ayın­da ya­pıl­ma­sı muh­te­mel erken genel se­çim­de Sa­kar­ya lis­te­si de­ğiş­mez­se, hangi yüzle ma­hal­le­le­re gidip Hü­se­yin Avni Şahin için oy is­te­ye­cek­si­niz?
   Sec­men size “İlçe Ör­gü­tü ola­rak ma­hal­le de­le­ge­li­ği­ni bile ya­kış­tı­ra­ma­dı­ğı­nız bir aday için biz­den nasıl oy is­ter­zi­niz” diye so­ru­lur­sa ne yanıt ve­re­cek­si­niz?
   Cum­hu­ri­yet’te Dr. Erdal Ata­bek 17 Ağus­tos ta­rih­li ve “İkti­dar bir has­ta­lık mıdır?” baş­lık­lı ya­zı­sın­da bu günkü ik­ti­da­rın daima yö­net­me tut­ku­su­na gön­der­me yaptıktan sonra şöyle diyor:
“...İkti­dar has­ta­lı­ğı, bir süre sonra mu­ha­le­fet has­ta­lı­ğı­na da yol açar. Mu­ha­le­fet de bu sis­tem bo­zuk­lu­ğu­nun yö­rün­ge­si­ne girer. Bu ne­den­le de “mu­ha­le­fet ik­ti­da­rı” da has­ta­la­nır. 
Önem­li olan sis­te­min has­ta­lı­ğı­nı görüp or­ta­dan kal­dır­mak­tır.
İkti­dar has­ta­lı­ğı, ger­çek­le­ri gör­me­yi en­gel­ler. 
Ken­di­si hesap sorar, suç­lar, ha­ka­ret eder, her türlü şid­de­ti uy­gu­lar ve kendi hakkı sayar. 
Ama ken­di­si­ne yö­ne­len hesap sorma gi­ri­şim­le­ri­ni şid­det­le red­de­der, suç­lar, ceza verir ve şid­det­le uy­gu­lar. 
Has­ta­lık­lı ik­ti­dar her türlü şid­de­ti kul­la­nır, her türlü yolu dener, asla ken­di­ni so­rum­lu say­maz, kendi dı­şın­da­ki­le­ri suç­lar.
Bugün Tür­ki­ye si­ya­se­tin­de bun­la­rı gö­rü­yor­sa­nız, bun­la­rı ya­şı­yor­sa­nız, bi­li­niz ki ilk işi­niz si­ya­se­ti­ni­zi bu has­ta­lık­tan kur­tar­mak­tır....”
   CHP’nin üye­si­yim.
   De­le­ge se­çim­le­riy­le bir­lik­te artan tan­si­yo­nun kong­re sü­re­ci­ne doğru daha da yük­se­le­ce­ği­ni tah­min ede­rek, önü­müz­de­ki muh­te­mel erken se­çi­me bü­tün­lük için­de gi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­düm ve baş­kan­lı­ğa ‘grup­lar dışı’ aday ol­du­ğu­mu açık­la­dım.
Doğ­ru­su, bek­le­me­di­ğim sa­yı­da al­dı­ğım des­tek me­saj­la­rı, par­ti­nin bir­li­ği an­la­mın­da umut ve­ri­ciy­di.
   Ancak, Cu­mar­te­si günü iz­le­di­ğim gö­rün­tü umut­la­rı­mı yerle bir etti.
   Bek­ler­dim ki, her iki grup de­le­ge se­çim­le­rin­de gös­ter­dik­le­ri per­for­man­sı 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de san­dık baş­la­rın­da gös­te­re­bil­sin.
2014 yerel se­çim­le­rin­de oy­la­rı yarı ya­rı­ya düşen ve 25 ki­şi­lik be­le­di­ye mec­li­si­ne bir tek isim dahi seç­ti­re­me­yen...
   7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de de bek­le­di­ği oya ula­şa­ma­yan CHP ilçe yönetimi... 
   Ener­ji­si­ni, bu ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı sor­gu­la­mak ve ne­re­de hata yap­tı­ğı­nı bul­mak için har­ca­ma­lıy­dı.
   De­le­ge se­çim­le­rin­de parti üye­le­ri ara­sı­na düş­man­lık to­hum­la­rı ser­pe­rek ve üyeleri keskin bir şekilde birbirinden ayrıştırarak değil!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1466