SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

CHP için gecikmiş yazı


   Bu ya­zı­yı CHP kong­re­si ön­ce­sin­de ka­le­me al­mış­tım. Taraf ol­ma­mak adına er­te­le­dim. Şimdi küçük de­ği­şik­lik­ler­le ya­yın­la­ma­nın za­ma­nı­dır.
   Kong­re oldu bitti. Ka­za­nan se­vin­di, kay­be­den üzül­dü.
   Bek­len­di ki, CHP kong­re­sin­de geç­mi­şin mu­ha­se­be­si ya­pıl­sın.
   145 gün aray­la ger­çek­leş­ti­ri­len iki genel se­çi­min so­nuç­la­rı enine bo­yu­na tar­tı­şıl­sın.
Ka­za­nan taraf kır­gın­lık­la­rın üze­ri­ni ör­te­ce­ği­ni ilan etti. Parti içi çe­kiş­me­le­rin ila­ni­ha­ye sür­dü­rül­me­si kim­se­ye yarar sağ­la­maz.  Bu genel bir doğru.
   Ancak, üzeri ör­tü­le­me­yecek başka doğ­ru­lar da var.
   Hep bir­lik­te bir göz ata­lım mı?
   Son dört se­çim­de Ka­ra­su’da CHP’nin al­dı­ğı oylar ve oran­la­rı­na ba­ka­lım.
   Ha­zi­ran 2011 genel se­çi­mi: 6.108 oy %18,5 
Mart 2014 be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çi­mi: 3.012 oy %8,7. 
   Ha­zi­ran 2015 genel se­çi­mi: 7.067 oy %20,1 
Kasım 2015 erken se­çi­mi: 6.112 oy %16,7 
Ka­ra­su CHP oy­la­rı par­ti­nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ulaş­tı­ğı ora­nın çok çok al­tın­da.
Aynı se­çim­ler­de ik­ti­dar par­ti­si­nin oy oran­la­rı­na ba­ka­lım: 2011: %61,5 – 2014: %57,1 – Ha­zi­ran 2015: %58 – Kasım 2015: %68,3
   2014 be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de alı­nan oy sa­de­ce 3.012. Be­le­di­ye Mec­li­si için alı­nan 3.684 oyla 25 san­dal­ye­li mec­li­se bir tek üye bile seç­ti­re­me­miş­si­niz.
   CHP’nin 1 Kasım se­çim­le­rin­de bazı ma­hal­le­ler­de al­dı­ğı oy­lar­dan ör­nek­ler ver­mek is­ti­yo­rum.
Ada­te­pe: 30 (AKP: 650)
Ar­dıç­be­li: 5 (AKP: 117)
Ca­mi­te­pe: 2 (AKP:62)
Göl­köp­rü: 3 (AKP: 398)
Ka­ra­mü­ez­zin­ler: 9 (AKP: 136)
Ka­ran­lık­de­re: 3 (AKP: 188)
Ko­na­cık: 9 (AKP: 367)
Or­ta­köy: 5 (AKP: 151)
Tuzla: 8 (AKP: 148)
Ye­ni­do­ğan: 5 (AKP: 147)
Ye­şil­köy: 7 (AKP: 144)
   Liste böyle uzar gider, ama gerek yok.
   11 ma­hal­le­de alı­nan top­lam oy 83; AKP’nin sa­de­ce Ka­ran­lık­de­re’de al­dı­ğı oyun ya­rı­sı bile değil.
   CHP’nin 7 Ha­zi­ran’da al­dı­ğı 7.046 oy 1 Kasım’da 6.112’ye düş­müş.
   Bu tablo kong­re­de hiç tar­tı­şıl­ma­dı. Bun­dan sonra da tar­tı­şı­la­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum.
   Si­ya­se­ti sa­de­ce kong­re­ler­de­ki ilçe baş­kan­lı­ğı mü­ca­de­le­sin­in içine hapsederseniz, seçim za­fe­ri­niz de bu­ra­da ka­za­na­nın so­kak­la­ra taşan se­vinç gös­te­ri­le­riy­le sı­nır­lı kalır. 
   Kong­re­ler­den galip çı­kan­lar ne ya­pı­yor? Ona da ba­ka­lım.
   Son beş yıl için­de CHP’nin üye­le­ri­ne yö­ne­lik her­han­gi bir eği­tim ça­lış­ma­sı yap­tı­ğı­nı duyan var mı?
   Kaç se­mi­ner, parti ileri ge­len­le­rin­den her­han­gi bir si­ya­set­çi­nin veya üni­ver­si­te­ler­den bir aka­de­mis­ye­nin davet edil­di­ği kaç kon­fe­rans ha­tır­lı­yo­ruz?
   Osman Ko­ru­türk’le Hur­şit Güneş’in ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı dı­şın­da ben ha­tır­la­mı­yo­rum. O et­kin­li­ği de ilçe yö­ne­ti­mi­nin dü­zen­le­me­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. 
   Si­ya­set yap­tı­ğı­nı­zı iddia edi­yor­su­nuz, de-ğil mi?
    Hangi sivil top­lum ku­ru­lu­şu­nun yö­ne­ti­min­de bir CHP’li var?
   Hangi der­ne­ğin, oda­nın veya ko­ope­ra­ti­fin kong­re­si ön­ce­sin­de, yö­ne­ti­me aday­lık an­la­mın­da bir gi­ri­şi­mi oldu CHP’nin? Ha­tır­la­yan var mı?
   Esnaf Odası yö­ne­ti­min­de yok­sun…
   Zi­ra­at Odası’nda yok­sun…
   Esnaf Ke­fa­let’te, Fis­ko­bir­lik’te, Kı­zı­lay’da, Türk Hava Ku­ru­mu’nda yok­sun.
   Okul aile bir­lik­le­rin­de, cami der­nek­le­rin­de adın geç­mi­yor.
   Si­ya­set yap­mak sa­de­ce bul­var­da eşi dostu ile otu­rup çay içmek midir?
   Çor­ba­cı açı­lış­la­rın­da kur­de­le kes­mek­ten mi iba­rettir si­ya­set?
   Al­ter­na­tif tö­ren­ler dü­zen­le­yip bul­var­da­ki Ata­türk Anıtı’na çe­lenk koy­mak mıdır?
   Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si 10 mil­yon TL’ye ihale idil­miş. Mü­te­ah­hit işi yarım bı­ra­kıp kaç­mış. Yeni bir 10 mil­yon­luk ihale ya­pıl­mış ve has­ta­ne bi­na­sı ilk iha­le­nin iki ka­tı­na mal olmuş. Ba­sı­na haber olan bu konu hak­kın­da CHP İlçe Yö­ne­ti­mi ne yap­mış? Has­ta­ne önün­de ala­cak­la­rı­nı kur­ta­ra­bil­mek için sa­at­ler­ce bek­le­şen ilçe es­naf­la­rı­na arka mı çık­mış?
   Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu hat­tı­nın alt ya­pı­sı 320 mil­yon TL’ye ihale edil­di. Yük­le­ni­ci firma para bitti ge­rek­çe­siy­le işi ya­rı­da bı­rak­tı. Ba­sın­da bu ko­nu­da haber üs­tü­ne haber, CHP or­ta­da yok!
   Ga­ze­te­mi­zin ar­şi­vin­de ha­be­ri du­ru­yor. Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı duble yolu Si­na­noğ­lu al­tın­da­ki ba­tak­lı­ğa sap­la­nın­ca, o günün BBP İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, araç tra­fi­ği­ne açıl­ma­mış o nok­ta­ya sır­tın­da ofis ma­sa­sı ta­şı­yıp basın top­lan­tı­sı yap­mış­tı.
   Be­le­di­ye, Su Arıt­ma Te­si­si adı al­tın­da ne idüğü be­lir­siz bir sis­te­me 700 bin lira ödedi. Fa­tu­ra­la­rı­nı, hak­kın­da açı­lan so­ruş­tur­ma­nın bel­ge­le­ri­ni ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­dık. 
   İkti­da­rın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağlı SASKİ Genel Mü­dü­rü par­ti­le­ri­ne trans­fer olan Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nı bırakın kol­la­ma­yı  “İşe ya­ra­maz; çöpe atıp yeni arıt­ma ku­ra­ca­ğız” diye açık­la­ma ya­pı­yor. CHP kış uy­ku­sun­da!
   Ka­ra­su’da sa­tıl­ma­dık Ha­zi­ne ara­zi­si kal­ma­dı. Çoğu yok pa­ha­sı­na gitti. Var mı CHP’den bu yağ­ma­ya bir iti­raz?
   İkti­da­rın Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı, İhsa­ni­ye’deki Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­lecek alan­da kızı ve ye­ğen­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ön­ce­den arazi ka­pa­tı­yor. Haber, tapu fo­to­ko­pi­le­riy­le bir­lik­te ga­ze­te­mi­zin bi­rin­ci say­fa­sın­da man­şet.. 
   CHP Yö­ne­ti­mi aynı gün­ler­de Genel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­te çek­tir­di­ği fo­toğ­raf­la­rı sos­yal med­ya­da ya­yın­la­ma­nın ya­rı­şın­da!
   Sonuç: Göl­köp­rü’den 3, Tuzla’dan 8 oy!
   Her ay ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­la­rın­da alı­nan ka­rar­lar­dan CHP yö­ne­tim­le­ri­nin ha­be­ri var mı? Ar­tı­la­rıy­la ek­si­le­riy­le, bu ko­nu­da ha­zır­lan­mış bir dosya var mı CHP’nin raf­la­rın­da?
   En küçük bir eleş­ti­ri­ye bile ta­ham­mül ede­mi­yor­sa­nız, parti yö­ne­ti­mi­ne talip ol­ma­ya­cak­sı­nız. 
   Bir çok şeyi bil­me­ye­bi­lir­si­niz. 
   Ama hiç de­ğil­se bil­me­di­ği­ni­zi bilin ve bi­len­le­re da­nış­ma­yı öğ­re­nin.
   CHP’nin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri­ne tav­si­yem­dir; 2003 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ya­pı­lan tüm se­çim­le­rin so­nuç­la­rı, en ince ay­rın­tı­sı­na kadar Ka­ra­su Haber’in ar­şi­vin­de du­ru­yor. Gelin bu ga­ze­te­ler­den birer tane alın ve ez­ber­le­ye­ne kadar göz­den ge­çi­rin.
   “Biz bi­li­yo­ruz” mu di­yor­su­nuz?
   Eh, siz bi­lir­si­niz!
   Aynı yolda devam edin öyleyse!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 898