CHP için gecikmiş yazı


   Bu ya­zı­yı CHP kong­re­si ön­ce­sin­de ka­le­me al­mış­tım. Taraf ol­ma­mak adına er­te­le­dim. Şimdi küçük de­ği­şik­lik­ler­le ya­yın­la­ma­nın za­ma­nı­dır.
   Kong­re oldu bitti. Ka­za­nan se­vin­di, kay­be­den üzül­dü.
   Bek­len­di ki, CHP kong­re­sin­de geç­mi­şin mu­ha­se­be­si ya­pıl­sın.
   145 gün aray­la ger­çek­leş­ti­ri­len iki genel se­çi­min so­nuç­la­rı enine bo­yu­na tar­tı­şıl­sın.
Ka­za­nan taraf kır­gın­lık­la­rın üze­ri­ni ör­te­ce­ği­ni ilan etti. Parti içi çe­kiş­me­le­rin ila­ni­ha­ye sür­dü­rül­me­si kim­se­ye yarar sağ­la­maz.  Bu genel bir doğru.
   Ancak, üzeri ör­tü­le­me­yecek başka doğ­ru­lar da var.
   Hep bir­lik­te bir göz ata­lım mı?
   Son dört se­çim­de Ka­ra­su’da CHP’nin al­dı­ğı oylar ve oran­la­rı­na ba­ka­lım.
   Ha­zi­ran 2011 genel se­çi­mi: 6.108 oy %18,5 
Mart 2014 be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çi­mi: 3.012 oy %8,7. 
   Ha­zi­ran 2015 genel se­çi­mi: 7.067 oy %20,1 
Kasım 2015 erken se­çi­mi: 6.112 oy %16,7 
Ka­ra­su CHP oy­la­rı par­ti­nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ulaş­tı­ğı ora­nın çok çok al­tın­da.
Aynı se­çim­ler­de ik­ti­dar par­ti­si­nin oy oran­la­rı­na ba­ka­lım: 2011: %61,5 – 2014: %57,1 – Ha­zi­ran 2015: %58 – Kasım 2015: %68,3
   2014 be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de alı­nan oy sa­de­ce 3.012. Be­le­di­ye Mec­li­si için alı­nan 3.684 oyla 25 san­dal­ye­li mec­li­se bir tek üye bile seç­ti­re­me­miş­si­niz.
   CHP’nin 1 Kasım se­çim­le­rin­de bazı ma­hal­le­ler­de al­dı­ğı oy­lar­dan ör­nek­ler ver­mek is­ti­yo­rum.
Ada­te­pe: 30 (AKP: 650)
Ar­dıç­be­li: 5 (AKP: 117)
Ca­mi­te­pe: 2 (AKP:62)
Göl­köp­rü: 3 (AKP: 398)
Ka­ra­mü­ez­zin­ler: 9 (AKP: 136)
Ka­ran­lık­de­re: 3 (AKP: 188)
Ko­na­cık: 9 (AKP: 367)
Or­ta­köy: 5 (AKP: 151)
Tuzla: 8 (AKP: 148)
Ye­ni­do­ğan: 5 (AKP: 147)
Ye­şil­köy: 7 (AKP: 144)
   Liste böyle uzar gider, ama gerek yok.
   11 ma­hal­le­de alı­nan top­lam oy 83; AKP’nin sa­de­ce Ka­ran­lık­de­re’de al­dı­ğı oyun ya­rı­sı bile değil.
   CHP’nin 7 Ha­zi­ran’da al­dı­ğı 7.046 oy 1 Kasım’da 6.112’ye düş­müş.
   Bu tablo kong­re­de hiç tar­tı­şıl­ma­dı. Bun­dan sonra da tar­tı­şı­la­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum.
   Si­ya­se­ti sa­de­ce kong­re­ler­de­ki ilçe baş­kan­lı­ğı mü­ca­de­le­sin­in içine hapsederseniz, seçim za­fe­ri­niz de bu­ra­da ka­za­na­nın so­kak­la­ra taşan se­vinç gös­te­ri­le­riy­le sı­nır­lı kalır. 
   Kong­re­ler­den galip çı­kan­lar ne ya­pı­yor? Ona da ba­ka­lım.
   Son beş yıl için­de CHP’nin üye­le­ri­ne yö­ne­lik her­han­gi bir eği­tim ça­lış­ma­sı yap­tı­ğı­nı duyan var mı?
   Kaç se­mi­ner, parti ileri ge­len­le­rin­den her­han­gi bir si­ya­set­çi­nin veya üni­ver­si­te­ler­den bir aka­de­mis­ye­nin davet edil­di­ği kaç kon­fe­rans ha­tır­lı­yo­ruz?
   Osman Ko­ru­türk’le Hur­şit Güneş’in ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı dı­şın­da ben ha­tır­la­mı­yo­rum. O et­kin­li­ği de ilçe yö­ne­ti­mi­nin dü­zen­le­me­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. 
   Si­ya­set yap­tı­ğı­nı­zı iddia edi­yor­su­nuz, de-ğil mi?
    Hangi sivil top­lum ku­ru­lu­şu­nun yö­ne­ti­min­de bir CHP’li var?
   Hangi der­ne­ğin, oda­nın veya ko­ope­ra­ti­fin kong­re­si ön­ce­sin­de, yö­ne­ti­me aday­lık an­la­mın­da bir gi­ri­şi­mi oldu CHP’nin? Ha­tır­la­yan var mı?
   Esnaf Odası yö­ne­ti­min­de yok­sun…
   Zi­ra­at Odası’nda yok­sun…
   Esnaf Ke­fa­let’te, Fis­ko­bir­lik’te, Kı­zı­lay’da, Türk Hava Ku­ru­mu’nda yok­sun.
   Okul aile bir­lik­le­rin­de, cami der­nek­le­rin­de adın geç­mi­yor.
   Si­ya­set yap­mak sa­de­ce bul­var­da eşi dostu ile otu­rup çay içmek midir?
   Çor­ba­cı açı­lış­la­rın­da kur­de­le kes­mek­ten mi iba­rettir si­ya­set?
   Al­ter­na­tif tö­ren­ler dü­zen­le­yip bul­var­da­ki Ata­türk Anıtı’na çe­lenk koy­mak mıdır?
   Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si 10 mil­yon TL’ye ihale idil­miş. Mü­te­ah­hit işi yarım bı­ra­kıp kaç­mış. Yeni bir 10 mil­yon­luk ihale ya­pıl­mış ve has­ta­ne bi­na­sı ilk iha­le­nin iki ka­tı­na mal olmuş. Ba­sı­na haber olan bu konu hak­kın­da CHP İlçe Yö­ne­ti­mi ne yap­mış? Has­ta­ne önün­de ala­cak­la­rı­nı kur­ta­ra­bil­mek için sa­at­ler­ce bek­le­şen ilçe es­naf­la­rı­na arka mı çık­mış?
   Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu hat­tı­nın alt ya­pı­sı 320 mil­yon TL’ye ihale edil­di. Yük­le­ni­ci firma para bitti ge­rek­çe­siy­le işi ya­rı­da bı­rak­tı. Ba­sın­da bu ko­nu­da haber üs­tü­ne haber, CHP or­ta­da yok!
   Ga­ze­te­mi­zin ar­şi­vin­de ha­be­ri du­ru­yor. Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı duble yolu Si­na­noğ­lu al­tın­da­ki ba­tak­lı­ğa sap­la­nın­ca, o günün BBP İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, araç tra­fi­ği­ne açıl­ma­mış o nok­ta­ya sır­tın­da ofis ma­sa­sı ta­şı­yıp basın top­lan­tı­sı yap­mış­tı.
   Be­le­di­ye, Su Arıt­ma Te­si­si adı al­tın­da ne idüğü be­lir­siz bir sis­te­me 700 bin lira ödedi. Fa­tu­ra­la­rı­nı, hak­kın­da açı­lan so­ruş­tur­ma­nın bel­ge­le­ri­ni ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­dık. 
   İkti­da­rın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağlı SASKİ Genel Mü­dü­rü par­ti­le­ri­ne trans­fer olan Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nı bırakın kol­la­ma­yı  “İşe ya­ra­maz; çöpe atıp yeni arıt­ma ku­ra­ca­ğız” diye açık­la­ma ya­pı­yor. CHP kış uy­ku­sun­da!
   Ka­ra­su’da sa­tıl­ma­dık Ha­zi­ne ara­zi­si kal­ma­dı. Çoğu yok pa­ha­sı­na gitti. Var mı CHP’den bu yağ­ma­ya bir iti­raz?
   İkti­da­rın Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı, İhsa­ni­ye’deki Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­lecek alan­da kızı ve ye­ğen­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ön­ce­den arazi ka­pa­tı­yor. Haber, tapu fo­to­ko­pi­le­riy­le bir­lik­te ga­ze­te­mi­zin bi­rin­ci say­fa­sın­da man­şet.. 
   CHP Yö­ne­ti­mi aynı gün­ler­de Genel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­te çek­tir­di­ği fo­toğ­raf­la­rı sos­yal med­ya­da ya­yın­la­ma­nın ya­rı­şın­da!
   Sonuç: Göl­köp­rü’den 3, Tuzla’dan 8 oy!
   Her ay ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­la­rın­da alı­nan ka­rar­lar­dan CHP yö­ne­tim­le­ri­nin ha­be­ri var mı? Ar­tı­la­rıy­la ek­si­le­riy­le, bu ko­nu­da ha­zır­lan­mış bir dosya var mı CHP’nin raf­la­rın­da?
   En küçük bir eleş­ti­ri­ye bile ta­ham­mül ede­mi­yor­sa­nız, parti yö­ne­ti­mi­ne talip ol­ma­ya­cak­sı­nız. 
   Bir çok şeyi bil­me­ye­bi­lir­si­niz. 
   Ama hiç de­ğil­se bil­me­di­ği­ni­zi bilin ve bi­len­le­re da­nış­ma­yı öğ­re­nin.
   CHP’nin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri­ne tav­si­yem­dir; 2003 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ya­pı­lan tüm se­çim­le­rin so­nuç­la­rı, en ince ay­rın­tı­sı­na kadar Ka­ra­su Haber’in ar­şi­vin­de du­ru­yor. Gelin bu ga­ze­te­ler­den birer tane alın ve ez­ber­le­ye­ne kadar göz­den ge­çi­rin.
   “Biz bi­li­yo­ruz” mu di­yor­su­nuz?
   Eh, siz bi­lir­si­niz!
   Aynı yolda devam edin öyleyse!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 930