SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

CHP


   Hafta sonu il dı­şın­day­dım. Do­la­yı­sıy­la CHP’nin Ka­ra­su İlçe Da­nış­ma Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­ma­dım.
   Dört mil­let­ve­ki­li­nin ka­tı­lıp ko­nuş­ma yap­tı­ğı top­lan­tı­dan akıl­da kalan nedir diye so­ru­lur­sa, ga­ze­te mu­ha­bir­le­ri­nin ani bir ka­rar­la sa­lon­dan dı­şa­rı­ya çı­ka­rıl­ma­sı­dır ya­nı­tı ver­mek ge­re­ki­yor.
   Ge­rek­çe; aile içi so­run­la­rı kendi ara­mız­da tar­tı­şa­lım şek­lin­de açık­lan­mış.
   Deniz Bay­kal ola­yı­nın, Aylin Naz­lı­aka’nın ihraç edil­me­si­nin ka­mu­oyun­ca bi­lin­me­yen giz­li-sak­lı bir ta­ra­fı mı kaldı ki aile içi sorun ni­te­li­ği ta­şı­yor?
   Di­ye­lim ki öy­le­dir. Dört mil­let­ve­ki­li­nin hazır bu­lun­du­ğu bir or­tam­da önce ka­mu­oyu­na ve­ri­lecek me­saj­la­rın dile ge­ti­ril­me­si, ar­dın­dan da basın men­sup­la­rın­dan ki­bar­ca izin is­te­ye­rek iç so­run­la­rın tar­tı­şı­la­ca­ğı son bö­lü­me geç­mek ge­rek­mez miydi?
   Bu­ra­da bir plan­sız­lık ve iş bil­mez­lik ol­du­ğu açık!
   CHP üye­si­ni “Benim duy­mak is­te­di­ğim şey­le­ri konuş” cen­de­re­si­ne kıs­tır­mak müm­kün değil. Bu iş başka par­ti­ler­de olur, CHP’de asla olmaz.
   Ola­yın bir bo­yu­tu daha var.
   Son ilçe kong­re­sin­de tavan yapan iç ay­rış­ma de­rin­le­şe­rek sü­rü­yor. Engin Özkoç ve Hü­se­yin Avni Şahin’i ne­re­dey­se is­ten­me­yen ki­şi­ler ilan eden İlçe Yö­ne­ti­mi, her fır­sa­tı kol­la­ya­rak bu iki ismi eleş­tir­mek­ten geri dur­mu­yor. Bunu yap­mak için top­lan­tı za­man­la­rı­nı iple çeken isim­ler belli. Hepsi sa­lon­la­ra ku­rul­muş saat gibi ge­li­yor. Za­ma­nı gel­di­ğin­de sal­vo­lar baş­lı­yor. 
   Basın men­sup­la­rı­nı ace­le­den dı­şa­rı­ya çı­kar­san ne yazar, çı­kar­ma­san ne yazar.
   Ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ko­nu­şu­lan­lar sanki bi­lin­mi­yor!
   CHP kendi iç çe­kiş­me­le­ri­ni bı­ra­kıp ne zaman gün­de­me yo­ğun­la­şa­cak? Merak edi­len konu bu...
   Ör­ne­ğin, 2019 yerel se­çim­le­ri­ne üç yıl kal­mış­ken par­ti­nin be­le­di­ye baş­kan aday veya aday aday­la­rı kim­ler? Bu ko­nu­da adı öne çıkan isim duy­du­nuz mu?
   Parti böyle bir tartışmayı zararlı mı buluyor?
   Par­don, bir aday var: Meh­met İspi­roğ­lu!
   Ak Parti içine fi­ti­li çe­kil­miş el bom­ba­sı gibi düşen İspi­roğ­lu’nun adı önü­müz­de­ki se­çim­ler için muh­te­mel     CHP adayı ola­rak diye ge­çi­yor, iyi mi!
   Ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne yer­le­şen bu söy­len­ti­ye kar­şı­lık CHP’den inan­dı­rı­cı bir açık­la­ma gel­di­ği­ni duyan var mı?
      Ak Parti için­den İspi­roğ­lu’na karşı “Bu ada­mın yap­tı­ğı işi ya­pa­cak içi­miz­de en az 1000 kişi var” söy­lem­le­ri yük­se­lir­ken CHP neden bu ismin kendileriyle anılmasından rahatsızlık duymuyor?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde ya­şa­nan bunca re­zil­lik­le­re, bunca yol­suz­luk ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma id­di­ala­rı­na kar­şı­lık bu üç may­mun­la­rı oy­na­mak neden?
   Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ilde dü­zen­le­nen ve 45 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li ola­rak dava açıl­dı­ğı­nın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du­ğu basın top­lan­tı­sın­da sarf edi­len şöyle bir söz dik­ka­ti çek­miş­ti: “Bizim ki­şi­ler­le bir so­ru­nu­muz yok!” 
   Or­ta­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin ta­ri­hin­de eşi gö­rül­me­miş ola­ğan­dı­şı bir borç­lan­ma söz ko­nu­su. Siz bunun için iptal da­va­sı açı­yor­su­nuz, ancak işin baş so­rum­lu­su­nu “ki­şi­ler­le so­ru­nu­muz yok” di­ye­rek ko­ru­ma çem­be­ri­ne alı­yor­su­nuz. Neden?
   Böyle ko­nu­şur­sa­nız, ka­mu­oyu da “AKP ge­mi­si­ni terk et­me­ye ha­zır­la­nan İspi­roğ­lu CHP’den aday­lık sözü aldı” söy­len­ti­si­ne zemin ha­zır­la­mış olur­su­nuz.
   Üs­te­lik bu dava işi­nin de sor­gu­lan­ma­sı gerek. 
   Neden bunca süre bek­len­di? 
   İdare Mah­ke­me­si’nden bek­len­ti dı­şın­da bir karar çık­ma­sı du­ru­mun­da üst mah­ke­me­le­re iti­raz hakkı kul­la­nı­la­cak mı? Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.
   CHP’den be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na aday­lı­ğı dil­len­di­ri­lecek on­lar­ca isim var Ka­ra­su’da; neden bu isim­ler değil de Meh­met İspi­roğ­lu? 
   Bu­lun­maz Hint ku­ma­şı ol­du­ğun­dan mı, yoksa muh­te­re­min ‘par­ti­den par­ti­ye kon-ma’ yol­cu­lu­ğu­na des­tek olmak için mi?
   Bı­ra­kın be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­nı bir ta­ra­fa...
   CHP’nin te­rö­rü dur­dur­ma pro­je­si nedir?
   Tür­ki­ye’nin kom­şu­la­rı ile olan iliş­ki­le­ri­ni dü­zelt­mek için nasıl bir yol iz­le­ye­cek­tir?
   CHP sa­de­ce bu iki ko­nu­da bile va­tan­daş gö­zün­de Tür­ki­ye’nin en gü­ve­ni­lir par­ti­si ol­du­ğu­nu bil­mek­te midir?
   Bu ko­nu­la­rı­nı ve ben­zer­le­ri­ni ka­mu­oyu­na ak­ta­ra­rak ik­ti­dar al­ter­na­ti­fi ola­bil­mek için parti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve üye­le­re düşen görev ve so­rum­lu­luk­lar yok mudur?
   Her­hal­de ba­sı­na ka­pa­lı ka­pı­la­rın ar­dın­da bun­lar ko­nu­şul­muş­tur, bi­le­me­yiz artık!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 996