Cinayet hazırlığı!      

   Bu işin açıklaması ‘cinayete hazırlık’tır!

   20 yıl önce Karasu Hürriyet Köyü’nde Muhtar ve İhtiyar Heyeti bir karar alıyor: “Köyümüzde orman kalmadı. Tömek Mahallesi’nin güney yamacındaki bin dönümlük alanı korumaya alalım. Bundan böyle oradan kimse tek dal bile kesmesin.”

   O dönemin Muhtarı Aytekin Özkan anlattı:

   “Korumaya aldığımız ormanı çevresinde fındık bahçeleri ve diğer tarım arazileri var. Biz bu kararı almamış olsaydık, 1000 dönümlük ormanın yerinde şimdi fındık bahçeleri olacaktı. 2B yasası ile birlikte ormanı açanlara tapu verilecekti. Orman İşletmesi bu gün hangi yüzle kendisinin koruyamadığı ve vatandaşın 20 yıl gözetip gözü gibi kolladığı orman arazisine taş ocağı açılması için ‘olur’ veriyor?”

   Alanda ıhlamurdan kestaneye, kayından meşeye, akasyadan orman gülüne çeşit çeşit ağaç ve onlarca bitki türü var. Yetmemiş, Orman İşletmesi de vatandaşa gelir olsun diye yüzlerce fıstık çamı dikmiş. Şimdi aynı işletme özel bir şirket taş ocağı açsın diye cansiperane çaba göstermekte!

   Eski Muhtar Özkan gibi sorayım: Hangi yüzle, Orman Müdürü!

   Sadece o mu? Belediye Başkanı ile önceki iki kaymakam da basmışlar ‘olur’u!

   El mahkûm tabi!

   Orman İşletmesi’nin ‘bal üretimini artırmak’ amaçlı’ orman kurduğunu biliyorum. Bunun için akasya, ıhlamur ve benzeri binlerce fidan dikildi. Hürriyet’teki orman doğal olarak bu özelliği zaten taşıyor. Nitekim burası kovan sahipleri için tercih edilen bir yer. Bu gerçeği bilen İşletme nasıl olur da taş ocağına geçit veren mekanizmanın içinde yer alır?

   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Bey, köye dönüşü sağlamak için ‘çiftçiye 300 koyun’ projesinin ilk uygulamasının Nisan 2018’de başlayacağını açıklamıştı. İnanmayacaksınız ama taş ocağına peşkeş çekilen orman alanının hemen kıyısında, İbrahim ve Orhan Kotan isimli iki kardeş 1000 başlık koyun ağılı inşaatı başlatmış. Üstelik kendi öz sermayeleriyle…

   Eşref Bey ne der bu işe?  Kotan Kardeşler köyden göç mü etsin? O zaman neyin koyunu, neyin geri dönüşü? Hiç değilse milletle dalga geçmeyin!

   Taşa feda edilen orman, Her yönden esen rüzgârlara açık bir tepe. 7 bin dönümlük her tür tarımın yapıldığı Hürriyet ile Akkum ovalarını yukarıdan görüyor. Acarlar Longozuna kuş uçuşu 3 km mesafede.

   Karasu Aziziye Mahallesi’ndeki taş ocağı gözlemiyle söylüyorum. Ocakla birlikte mıcır tesisi kurulsun; iki yıl içinde her iki ovanın Fatiha’sı okunur ve hayvancılık biter. Acarlar da toz bulutundan payına düşeni fazlasıyla alır!

   Taze bir bilgi:

   Hürriyet’teki ocak ruhsatı, ‘sahibinden.?com’ sitesinde 5,5 milyon liraya (trilyon) satılığa çıkarılmış!

   Desenize işimiz kolay…

   AKP 2014 yerel seçimlerinde Hürriyet’te 305 oyun 193’ünü, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde 289 oyun 202’sini, 1 Kasım 2015’te 283 oyun 220’sini almış. 16 Nisan 2017 referandumunda 306 oydan 247 ‘evet’e karşılık sadece 59 ‘hayır’ oyu çıkmış.

   Öyleyse; AKP’li vekiller Hürriyet’e gelip vatandaşa taş ocağının devlete, millete ve mahalleliye ne kadar fayda getireceğini anlatsınlar. Oy tablosuna baktığınızda görevin onlara düştüğü açık!

Bakarsınız burada ki Ocağı Hürriyet sakinleri satın alıp işletir; devlet de millet de kazanır!

   Buyurun sayın milletvekilleri; vatandaş sizi bekliyor!

 

Ortököy gibi Hürriyet’i de kaldıralım!

   Sakarya Karasu`da Tüm İzinleri Alınmış (ÇED, ORMAN, GSM, İŞLETME, PATLATMA) Şu an bakir durumdaki 93 HK TAŞ OCAĞI Sahibinden SATILIKTIR.

BMC ŞANTİYESİNE 9 KM, DOĞUŞ GRUBU ŞANTİYESİNE 10 KM, KİBAR HOLDİNG ŞANTİYESİNE 12 KM, LİMANA 7 KM, KARASU MERKEZE 8 KM SERBEST BÖLGEYE Yakın Konumdadır. GENİŞ REZERVE SAHİP OLUP SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE ANALİZLERİ YAPILMIŞ VE SİO2 %21.85 CACO3 %70.52, MGCO3 %5.53, DİĞERLERİ %2.10 İHTİVA EDİYOR.

Ruh­sat Yü­rür­lük Ta­ri­hi: 24/08/2011- 24/08/2021

*   *   *

   İlan ke­li­me­si ke­li­me­si­ne böyle… Nok­ta­sı­na dahi do­kun­ma­dım.

   İşte bu sa­de­ce izin­le­ri alın­mış ve ‘bakir’ du­rum­da, yani henüz kazma dahi vu­rul­ma­mış ocak için is­te­nen para 5,5 mil­yon lira.

Gelin bir hesap ya­pa­lım.

   Fın­dık or­ta­la­ma 10 lira…

   5,5 mil­yon lira 550 ton fın­dı­ğa kar­şı­lık gelir.

   Yani, orta ge­lir­li bir aile­nin 5 ton fın­dık top­la­dı­ğı­nı dü­şü­ne­lim. 110 aile­nin top­lam fın­dı­ğı 550 ton eder.

   Bir ma­hal­le­de-köy­de 5’er ki­şi­lik 110 hane varsa, o yer­le­şim bi­ri­mi­nin nü­fu­su 550 ki­şi­dir.

   Bu sa­yı­lar ke­nar­da dur­sun, biz şimdi bir başka he­sa­ba ge­çe­lim.

   Bir şir­ket, dev­le­te ait 950 dö­nüm­lük orman ara­zi­si­ne taş ocağı ruh­sa­tı alı­yor.

   Ve bu şir­ket, (Belki pat­ro­nu ocak ala­nı­nın ye­ri­ni bile gör­me­miş­tir!) ze­mi­ni­ne kazma bile vur­ma­dı­ğı taş üre­tim ala­nı­nın kul­la­nım hak­kı­nı dev­ret­mek için 5,5 mil­yon lira para is­ti­yor.

   Bu­ra­da, şir­ke­te izni veren kamu gö­rev­li­le­ri­nin ya­nıt­la­ma­sı ge­re­ken so­ru­lar var.

   Şir­ket evrak üze­rin­de yap­tı­ğı iş­lem­le­re kaç lira har­ca­mış ola­bi­lir?

   Ruh­sat harcı, ilk yıl ki­ra­sı­nın ilk tak­si­ti ve ben­ze­ri an­la­mın­da so­ru­yo­rum…

   Ben pi­ya­sa­yı sorup so­ruş­tur­dum…

   Taş ocağı ruh­sa­tı alan­lar, ça­lış­tır­sın-ça­lış­tır­ma­sın dev­le­te yılda or­ta­la­ma 200-250 bin lira kira ödü­yor. (muş!)

   Söz ko­nu­su oca­ğın ruh­sa­tı 24 Ağus­tos 2011’da yü­rür­lü­ğe gir­miş. Yani bu güne kadar geçen 7 yıl­lık sü­re­de 200x7=1,4 mil­yon kira öden­miş di­ye­lim.

   Arada 4 mil­yon­luk kâr söz ko­nu­su.

   Sonuç ola­rak dev­let, bir şir­ke­te 4 mil­yon hava pa­ra­sı ka­zan­dır­mak için Hür­ri­yet ve Akkum ova­la­rın­da­ki 7 bin dönüm tarım ara­zi­si­ni göz­den çı­ka­rı­yor.

   Ben böyle an­lı­yo­rum, ya siz?

   Şimdi diyeceksiniz ki, taş ocağına ihtiyaç yok mu?

   Var tabi...

   Uygun olan yerlere açılmalı...

   Bunu da hür müteşebbis işletmeli, para da kazan

malı.

   Karşı olmamız akla ziyan.

   Ancak her işin bir yolu yordamı yok mu?

   Eğer oradaki taş ocağı vazgeçilmezse, Melen Barajı için nasıl ki Ortaköy kaldırıldı... Hürriyet Mahallesi’ni de bir başka yere taşıyın, olsun bitsin!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 387