Cinlik kokan yetki!


   Kim takar ya­sa­yı yö­net­me­li­ği!
   Ben yap­tım oldu man­tı­ğıy­la bin­dik bir ala­me­te, gi­di­yo­ruz kı­ya­me­te.
   Bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı mec­lis top­lan­tı­sın­da üye­le­re ya­nıl­tı­cı bilgi ve­re­bi­lir mi?
   Şu meş­hur arsa sa­tı­şı ola­yın­dan söz edi­yo­rum.
   Üye diyor ki “Bu ar­sa­nın sa­tı­şın­dan ha­be­ri­miz ol­ma­dı!”
   Baş­kan’ın yanıtı: “Biz ge­re­ken du­yu­ru­la­rı yap­tık. Her gün be­le­di­ye­de­si­niz. Yazı İşleri’ne uğ­ra­yıp sor­say­dı­nız!” 
   Bu­nun­la da ye­tin­me­yip “O ar­sa­yı üç kez sa­tı­şa sun­duk, alıcı çık­ma­dı. Dör­dün­cü iha­le­de sat­tık” diye ek­li­yor.
   Bilgi doğru değil. Arsa henüz ilk iha­le­de Ga­zi­emir­li bir mali mü­şa­vi­re ve­ri­li­yor. İha­le­nin video gö­rün­tü­sü, fo­toğ­ra­fı var. Alıcı be­ye­fen­di ko­mis­yo­nun kar­şı­sın­da tek ba­şı­na otu­ru­yor.
   İlk iha­le­de, bir kişi dı­şın­da alıcı yok ve siz bu ar­sa­yı ka­mu­oyu bil­gi­sin­den ka­çı­ra­rak gönül hu­zu­ru için­de sa­tı­yor­su­nuz!
   Eğer ama­cı­nız bu ar­sa­yı en yük­sek de­ğer­den pa­zar­la­yıp be­le­di­ye ka­sa­sı­na daha fazla para koy­mak­sa, iha­le­yi iptal et­me­niz ge­rek­mi­yor mu?
BİR ALEM DOSYA
   Sa­tı­şın bir başka bo­yu­tu­na göz atalım...
   İhale dos­ya­sı önüm­de ve bu bil­gi­le­ri ora­dan ba­ka­rak ya­zı­yo­rum.
   Be­le­di­ye Mec­li­si 5 Şubat 2015 ta­ri­hin­de bir karar alı­yor. Gün­de­min 5. mad­de­siy­le il­gi­li karar aynen şöyle:
“… İlgili kanun mad­de­le­ri­ne is­ti­na­den be­le­di­ye­mi­ze ait tüm gay­ri­men­kul­le­rin satış, ki­ra­la­ma iş­le­ri için en­cü­me­ne izin ve­ril­me­si ile il­gi­li konu gö­rü­şül­müş olup, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­den sonra be­le­di­ye­mi­ze ait tüm gay­ri­men­kul­le­rin mec­lis ka­ra­rı ekin­de su­nu­lan şekli ile satış, ki­ra­la­ma iş­le­ri için en­cü­me­ne izin ve­ril­me­si­nin ka­bu­lü­ne oy bir­li­ği ile karar ve­ril­di.” 
   Oy bir­li­ği veya oy çok­lu­ğu, işin o kısmı ay­rın­tı.
   Bu­ra­da genel bir satış yet­ki­si söz ko­nu­su. Bina, arsa, tesis ne varsa... (Makam mercedesi yok, o taşınır mal. Endişe varsa yersiz!)
   Pardon, yasa böyle ucu açık bir yet­ki­ye izin ve­ri­yor mu?
   Yani 6 ki­şi­lik en­cü­menin, be­le­di­ye­nin nesi var nesi yok satış yet­ki­si­ne sahip olması mümkün mü?
   Mec­lis yetki ve­rir­ken sa­tı­şa ko-nu ar­sa­la­rın paf­ta­sı, adası, par­sel nu­ma­ra­sı, yü­zöl­çü­mü ve tah­mi­ni be­de­li­ni mec­lis ka­ra­ra ayrı ayrı yaz­mak zo­run­da.
   İhale dos­ya­sın­da buna ait tek belge ve bilgi yok. Sa­de­ce “mec­lis ka­ra­rı ekin­de su­nu­lan şekil ile satış” diye bir ibare var.
   Satış için en­cü­me­ne yetki ve­ril­me­si­ne el kal­dı­ran mec­lis üye­le­ri, sa­tı­la­cak ar­sa­la­rın yer­le­ri, özel­lik­le­ri, tah­mi­ni fi­yat­la­rı ko­nu­sun­da bilgi sa­hi­bi mi?
   Ke­sin­lik­le hayır!
   So­ru­yu şöyle so­ra­yım. Bu ya­sa­yı ya­pan­lar bir be­le­di­ye­de mec­li­sin böy­le­si­ne ucu açık bir ka­ra­rı ala­bi­le­ce­ği­ni akıl­la­rı­na ge­tir­miş­ ola­bi­lir­ler mi acaba!
   Di­ye­lim yasa ko­yu­cu­nun gö­zün­den kaç­mış.
   Ama Da­nış­tay’ın ve Yargıtay’ın buna iliş­kin kararları var.
   Da­nış­tay 13. Da­ire­si 15.10.2008 gün ve E. 2008/3526 K. 2008/6807 sa­yı­lı ka­ra­rı “Satış yet­ki­si ve­ri­lir­ken ada, par­sel bil­gi­le­ri ve tah­mi­ni ra­yi­cin ve­ril­me­si zo­run­lu­dur” şeklinde yorumlanıyor.
   Bu be­le­di­ye­nin hiç mi hu­kuk­çu­su yok, veya var olan hu­kuk­çu­lar­dan hiç mi görüş alın­mı­yor?
   İngil­te­re’de yar­gıç­la­ra sı­nır­sız para çe­ke­bi­le­cek­le­ri bir banka kartı ve­ri­li­r. Yar­gı­cın biri dev­le­tin sa­mi­mi­ye­ti­ni test etmek için kar­tıy­la bir ban­ka­dan akıl almaz mik­tar­da para çe­ki­yor.
   Hiç­bir yer­den her­han­gi bir tepki yok. Bi­zim­ki­si ka­na­at ge­ti­ri­yor ki dev­let sa­mi­mi. Pa­ra­yı ge­ri­ye iade et­ti­ği gün ba­kan­lık gö­re­vi­ne son ve­ri­yor. Ne­de­ni belli: “Haddini bil, devleti test etme!”
   Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin de bi­le­rek veya bil­me­ye­rek ken­di­si­ne ve­ri­len yet­ki­yi test et­me­ye kalkışması söz ko­nu­su.
   İddia edi­yo­rum; 5 Şubat 2015 ta­rih­li yetki son­ra­sı ya­pı­lan sa­tış­lar, İdare Mah­ke­me­si’nin esas­tan in­ce­le­me­ye al­ma­sı du­ru­mun­da iptal edi­lir.
   Artık kapının önüne kim nasıl konulur onu bilemem.
GARİP İŞLER
   Ter­mi­nal ara­zi­si ya­nın­da­ki arsa ne zaman iha­le­ye su­nul­muş? 29 Şubat 2016 da… Yani mec­li­sin satış yet­ki­si ver­di­ği gün­den tam 1 yıl 24 gün sonra… 
   Mec­lis yet­ki­yi oy­lar­ken üye­ler bu ar­sa­nın sa­tı­la­ca­ğın­dan ha­ber­li mi?
   Ke­sin­lik­le değil!
   Bı­ra­kın tüm mec­lis üye­le­ri­ni, ko­mis­yon­da gö­rev­li mec­lis üyesi bile Ga­zi­emir­li mü­şa­vi­re sat­tık­la­rı ar­sa­nın ye­ri­ni, ni­te­lik­le­ri­ni ve diğer bil­gi­le­rin­den ha­ber­siz. Çok son­ra­la­rı so­ra­rak öğ­re­ni­yor iyi mi! 
   Ka­rar­da tüm gayri men­kul­le­ri­nin sa­tı­şı iba­re­si var. Do­la­yı­sıy­la be­le­di­ye­nin tüm ta­şın­maz­la­rı­nın bir lis­te­si­nin mut­la­ka bir yer­ler­de bu­lun­du­ğu fik­rin­den ha­re­ket­le sa­tı­şın yasal ol­du­ğu iddia edi­li­yor.
   Tam bir cin­lik ör­ne­ği!
   Peki bu ta­şın­maz lis­te­le­ri karar ön­ce­sin­de mec­li­se gel­miş mi? 
   Oy­la­ma ön­ce­sin­de üye­le­re da­ğı­tıl­mış mı?
   Buna evet di­yecek mec­lis üyesi ol­du­ğu­nu sa­nmı­yo­rum.
ARSA 2015 LİSTESİNDE Mİ?
   Bir de şu var. Söz ko­nu­su arsa Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı-Kay­nar­ca kav­şa­ğı­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si son­ra­sın­da be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan yeni imar düzenleme-siyle oluş­tu­rul­muş.
   Satış yet­ki­si ve­ri­lir­ken bu arsa paftada işli miydi? Kuşkulu!
   İhale du­yu­ru­su nasıl ya­pıl­mış, ona da ba­ka­lım.
   Eren­ler, Ko­ca­ali, Geyve, Ak­ya­zı, Sa­pan­ca, Sö­ğüt­lü, Hen­dek ve Ser­di­van be­le­di­ye­le­ri­ne 15 Şubat 2016 ta­rih­li birer yazı ya­zıl­mış ve satış ila­nı­nın be­le­di­ye ho­par­lör­le­rin­den en az üç kez du­yu­ru­la­rak ilan tu­ta­na­ğı­nın gön­de­ril­me­si is­ten­miş. Bir de Basın İlan Ku­ru­mu ara­cı­lı­ğı ile Ada­pa­za­rı Akşam Ha­ber­le­ri Ga­ze­te­si’ne ilan ve­ril­miş.
   Ka­ra­su’da okuru sıfır!
   Yani, adet ye­ri­ni bul­sun!
   Be­le­di­ye iyi ni­yet­li olsa, Ka­ra­su’da ya­yın­lan­mak­ta olan 4 ga­ze­te­de haf­ta­lar ön­ce­sin­den sa­tı­şın ha­be­ri ya­yın­la­tı­la­bi­lir­di. Böy­le­ce alıcı sa­yı­sı ço­ğa­lır ve arsa da ger­çek de­ğe­ri­nin belki de üs­tün­de bir fi­ya­ta sa­tı­lır­dı.
   Yeni yap­tı­rı­la­cak ter­mi­na­lin hemen bi­ti­şi­ğin­de ve ima­rın­da ‘top­tan ti­ca­ret alanı’ iba­re­si bu­lu­nan 3.397 m2’lik ar­sa­ya kim bilir kaç alıcı çı­kar­dı.
   Bu işte bir ka­ta­kul­li var mı yok mu?
   Ve 45 mil­yon­luk borç­lan­ma iha­le­siy­le il­gi­si ol­du­ğu da su gö­tür­mez bir ger­çek değil mi?.
   AKP’li Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, borç­lan­ma iha­le­si için CHP’li İzmir/Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru­nu ge­çi­ci Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak ata­yıp üs­tü­ne bir de İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ya­pı­yor. 
   Ar­dın­dan da il­çe­nin en gözde ye­rin­de­ki bir arsa yine Ga­zi­emir­li bir mali mü­şa­vi­re, tek ba­şı­na ka­tıl­dı­ğı bir iha­ley­le yok pa­ha­sı­na sa­tı­lı­yor. 
   Baş­kan’ın “Üç kez sa­tı­şa sun­duk alıcı çık­ma­dı” sa­vun­ma­sı da çö­kü­yor.
   Borç­lan­ma iha­le­si­nin ko­mis­yon baş­ka­nı bu mali mü­şa­vi­ri ta­nı­dı­ğı­nı iti­raf etmek zo­run­da ka­lı­yor.
   MHP’li mec­lis üye­le­ri satış iha­le­si­nin ip­ta­li için İdare Mah­ke­me­si’ne baş­vur­muş­tu.
   Ne zaman?
   Yasal sü­re­si dol­duk­tan sonra!
   Baş­vu­ru esasa gi­ril­me­den usul ek­sik­li­ğin­den red­de­dil­di.
   İdare Mah­ke­me­si, Da­rı­ça­yı­rı Çi­men­to Fab­ri­ka­sı’nın ÇED olum­lu ra­po­ru­nun ip­ta­li için açı­lan bir da­va­da sü­re­si için­de açıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le usul­den ret ka­ra­rı ver­miş­ti. Ancak Da­nış­tay, mah­ke­me ka­ra­rı­nı bozdu ve ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma­da ÇED olum­lu ra­po­ru iptal edil­di.
   MHP Da­nış­tay’a iti­raz edecek mi, gö­re­ce­ğiz.
   Gözümüz, meclise yanıltıcı bilgi veren Başkan’a kıvrak bir manev-rayla kurtarma pası uzatan Mehmet Çatalbaş’ın üzerinde.
   Çatalbaş meclis görüşme videosunu izlerse, ne demek istediğimi anlar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1307