SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Cinlik kokan yetki!


   Kim takar ya­sa­yı yö­net­me­li­ği!
   Ben yap­tım oldu man­tı­ğıy­la bin­dik bir ala­me­te, gi­di­yo­ruz kı­ya­me­te.
   Bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı mec­lis top­lan­tı­sın­da üye­le­re ya­nıl­tı­cı bilgi ve­re­bi­lir mi?
   Şu meş­hur arsa sa­tı­şı ola­yın­dan söz edi­yo­rum.
   Üye diyor ki “Bu ar­sa­nın sa­tı­şın­dan ha­be­ri­miz ol­ma­dı!”
   Baş­kan’ın yanıtı: “Biz ge­re­ken du­yu­ru­la­rı yap­tık. Her gün be­le­di­ye­de­si­niz. Yazı İşleri’ne uğ­ra­yıp sor­say­dı­nız!” 
   Bu­nun­la da ye­tin­me­yip “O ar­sa­yı üç kez sa­tı­şa sun­duk, alıcı çık­ma­dı. Dör­dün­cü iha­le­de sat­tık” diye ek­li­yor.
   Bilgi doğru değil. Arsa henüz ilk iha­le­de Ga­zi­emir­li bir mali mü­şa­vi­re ve­ri­li­yor. İha­le­nin video gö­rün­tü­sü, fo­toğ­ra­fı var. Alıcı be­ye­fen­di ko­mis­yo­nun kar­şı­sın­da tek ba­şı­na otu­ru­yor.
   İlk iha­le­de, bir kişi dı­şın­da alıcı yok ve siz bu ar­sa­yı ka­mu­oyu bil­gi­sin­den ka­çı­ra­rak gönül hu­zu­ru için­de sa­tı­yor­su­nuz!
   Eğer ama­cı­nız bu ar­sa­yı en yük­sek de­ğer­den pa­zar­la­yıp be­le­di­ye ka­sa­sı­na daha fazla para koy­mak­sa, iha­le­yi iptal et­me­niz ge­rek­mi­yor mu?
BİR ALEM DOSYA
   Sa­tı­şın bir başka bo­yu­tu­na göz atalım...
   İhale dos­ya­sı önüm­de ve bu bil­gi­le­ri ora­dan ba­ka­rak ya­zı­yo­rum.
   Be­le­di­ye Mec­li­si 5 Şubat 2015 ta­ri­hin­de bir karar alı­yor. Gün­de­min 5. mad­de­siy­le il­gi­li karar aynen şöyle:
“… İlgili kanun mad­de­le­ri­ne is­ti­na­den be­le­di­ye­mi­ze ait tüm gay­ri­men­kul­le­rin satış, ki­ra­la­ma iş­le­ri için en­cü­me­ne izin ve­ril­me­si ile il­gi­li konu gö­rü­şül­müş olup, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­den sonra be­le­di­ye­mi­ze ait tüm gay­ri­men­kul­le­rin mec­lis ka­ra­rı ekin­de su­nu­lan şekli ile satış, ki­ra­la­ma iş­le­ri için en­cü­me­ne izin ve­ril­me­si­nin ka­bu­lü­ne oy bir­li­ği ile karar ve­ril­di.” 
   Oy bir­li­ği veya oy çok­lu­ğu, işin o kısmı ay­rın­tı.
   Bu­ra­da genel bir satış yet­ki­si söz ko­nu­su. Bina, arsa, tesis ne varsa... (Makam mercedesi yok, o taşınır mal. Endişe varsa yersiz!)
   Pardon, yasa böyle ucu açık bir yet­ki­ye izin ve­ri­yor mu?
   Yani 6 ki­şi­lik en­cü­menin, be­le­di­ye­nin nesi var nesi yok satış yet­ki­si­ne sahip olması mümkün mü?
   Mec­lis yetki ve­rir­ken sa­tı­şa ko-nu ar­sa­la­rın paf­ta­sı, adası, par­sel nu­ma­ra­sı, yü­zöl­çü­mü ve tah­mi­ni be­de­li­ni mec­lis ka­ra­ra ayrı ayrı yaz­mak zo­run­da.
   İhale dos­ya­sın­da buna ait tek belge ve bilgi yok. Sa­de­ce “mec­lis ka­ra­rı ekin­de su­nu­lan şekil ile satış” diye bir ibare var.
   Satış için en­cü­me­ne yetki ve­ril­me­si­ne el kal­dı­ran mec­lis üye­le­ri, sa­tı­la­cak ar­sa­la­rın yer­le­ri, özel­lik­le­ri, tah­mi­ni fi­yat­la­rı ko­nu­sun­da bilgi sa­hi­bi mi?
   Ke­sin­lik­le hayır!
   So­ru­yu şöyle so­ra­yım. Bu ya­sa­yı ya­pan­lar bir be­le­di­ye­de mec­li­sin böy­le­si­ne ucu açık bir ka­ra­rı ala­bi­le­ce­ği­ni akıl­la­rı­na ge­tir­miş­ ola­bi­lir­ler mi acaba!
   Di­ye­lim yasa ko­yu­cu­nun gö­zün­den kaç­mış.
   Ama Da­nış­tay’ın ve Yargıtay’ın buna iliş­kin kararları var.
   Da­nış­tay 13. Da­ire­si 15.10.2008 gün ve E. 2008/3526 K. 2008/6807 sa­yı­lı ka­ra­rı “Satış yet­ki­si ve­ri­lir­ken ada, par­sel bil­gi­le­ri ve tah­mi­ni ra­yi­cin ve­ril­me­si zo­run­lu­dur” şeklinde yorumlanıyor.
   Bu be­le­di­ye­nin hiç mi hu­kuk­çu­su yok, veya var olan hu­kuk­çu­lar­dan hiç mi görüş alın­mı­yor?
   İngil­te­re’de yar­gıç­la­ra sı­nır­sız para çe­ke­bi­le­cek­le­ri bir banka kartı ve­ri­li­r. Yar­gı­cın biri dev­le­tin sa­mi­mi­ye­ti­ni test etmek için kar­tıy­la bir ban­ka­dan akıl almaz mik­tar­da para çe­ki­yor.
   Hiç­bir yer­den her­han­gi bir tepki yok. Bi­zim­ki­si ka­na­at ge­ti­ri­yor ki dev­let sa­mi­mi. Pa­ra­yı ge­ri­ye iade et­ti­ği gün ba­kan­lık gö­re­vi­ne son ve­ri­yor. Ne­de­ni belli: “Haddini bil, devleti test etme!”
   Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin de bi­le­rek veya bil­me­ye­rek ken­di­si­ne ve­ri­len yet­ki­yi test et­me­ye kalkışması söz ko­nu­su.
   İddia edi­yo­rum; 5 Şubat 2015 ta­rih­li yetki son­ra­sı ya­pı­lan sa­tış­lar, İdare Mah­ke­me­si’nin esas­tan in­ce­le­me­ye al­ma­sı du­ru­mun­da iptal edi­lir.
   Artık kapının önüne kim nasıl konulur onu bilemem.
GARİP İŞLER
   Ter­mi­nal ara­zi­si ya­nın­da­ki arsa ne zaman iha­le­ye su­nul­muş? 29 Şubat 2016 da… Yani mec­li­sin satış yet­ki­si ver­di­ği gün­den tam 1 yıl 24 gün sonra… 
   Mec­lis yet­ki­yi oy­lar­ken üye­ler bu ar­sa­nın sa­tı­la­ca­ğın­dan ha­ber­li mi?
   Ke­sin­lik­le değil!
   Bı­ra­kın tüm mec­lis üye­le­ri­ni, ko­mis­yon­da gö­rev­li mec­lis üyesi bile Ga­zi­emir­li mü­şa­vi­re sat­tık­la­rı ar­sa­nın ye­ri­ni, ni­te­lik­le­ri­ni ve diğer bil­gi­le­rin­den ha­ber­siz. Çok son­ra­la­rı so­ra­rak öğ­re­ni­yor iyi mi! 
   Ka­rar­da tüm gayri men­kul­le­ri­nin sa­tı­şı iba­re­si var. Do­la­yı­sıy­la be­le­di­ye­nin tüm ta­şın­maz­la­rı­nın bir lis­te­si­nin mut­la­ka bir yer­ler­de bu­lun­du­ğu fik­rin­den ha­re­ket­le sa­tı­şın yasal ol­du­ğu iddia edi­li­yor.
   Tam bir cin­lik ör­ne­ği!
   Peki bu ta­şın­maz lis­te­le­ri karar ön­ce­sin­de mec­li­se gel­miş mi? 
   Oy­la­ma ön­ce­sin­de üye­le­re da­ğı­tıl­mış mı?
   Buna evet di­yecek mec­lis üyesi ol­du­ğu­nu sa­nmı­yo­rum.
ARSA 2015 LİSTESİNDE Mİ?
   Bir de şu var. Söz ko­nu­su arsa Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı-Kay­nar­ca kav­şa­ğı­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si son­ra­sın­da be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan yeni imar düzenleme-siyle oluş­tu­rul­muş.
   Satış yet­ki­si ve­ri­lir­ken bu arsa paftada işli miydi? Kuşkulu!
   İhale du­yu­ru­su nasıl ya­pıl­mış, ona da ba­ka­lım.
   Eren­ler, Ko­ca­ali, Geyve, Ak­ya­zı, Sa­pan­ca, Sö­ğüt­lü, Hen­dek ve Ser­di­van be­le­di­ye­le­ri­ne 15 Şubat 2016 ta­rih­li birer yazı ya­zıl­mış ve satış ila­nı­nın be­le­di­ye ho­par­lör­le­rin­den en az üç kez du­yu­ru­la­rak ilan tu­ta­na­ğı­nın gön­de­ril­me­si is­ten­miş. Bir de Basın İlan Ku­ru­mu ara­cı­lı­ğı ile Ada­pa­za­rı Akşam Ha­ber­le­ri Ga­ze­te­si’ne ilan ve­ril­miş.
   Ka­ra­su’da okuru sıfır!
   Yani, adet ye­ri­ni bul­sun!
   Be­le­di­ye iyi ni­yet­li olsa, Ka­ra­su’da ya­yın­lan­mak­ta olan 4 ga­ze­te­de haf­ta­lar ön­ce­sin­den sa­tı­şın ha­be­ri ya­yın­la­tı­la­bi­lir­di. Böy­le­ce alıcı sa­yı­sı ço­ğa­lır ve arsa da ger­çek de­ğe­ri­nin belki de üs­tün­de bir fi­ya­ta sa­tı­lır­dı.
   Yeni yap­tı­rı­la­cak ter­mi­na­lin hemen bi­ti­şi­ğin­de ve ima­rın­da ‘top­tan ti­ca­ret alanı’ iba­re­si bu­lu­nan 3.397 m2’lik ar­sa­ya kim bilir kaç alıcı çı­kar­dı.
   Bu işte bir ka­ta­kul­li var mı yok mu?
   Ve 45 mil­yon­luk borç­lan­ma iha­le­siy­le il­gi­si ol­du­ğu da su gö­tür­mez bir ger­çek değil mi?.
   AKP’li Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, borç­lan­ma iha­le­si için CHP’li İzmir/Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru­nu ge­çi­ci Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak ata­yıp üs­tü­ne bir de İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ya­pı­yor. 
   Ar­dın­dan da il­çe­nin en gözde ye­rin­de­ki bir arsa yine Ga­zi­emir­li bir mali mü­şa­vi­re, tek ba­şı­na ka­tıl­dı­ğı bir iha­ley­le yok pa­ha­sı­na sa­tı­lı­yor. 
   Baş­kan’ın “Üç kez sa­tı­şa sun­duk alıcı çık­ma­dı” sa­vun­ma­sı da çö­kü­yor.
   Borç­lan­ma iha­le­si­nin ko­mis­yon baş­ka­nı bu mali mü­şa­vi­ri ta­nı­dı­ğı­nı iti­raf etmek zo­run­da ka­lı­yor.
   MHP’li mec­lis üye­le­ri satış iha­le­si­nin ip­ta­li için İdare Mah­ke­me­si’ne baş­vur­muş­tu.
   Ne zaman?
   Yasal sü­re­si dol­duk­tan sonra!
   Baş­vu­ru esasa gi­ril­me­den usul ek­sik­li­ğin­den red­de­dil­di.
   İdare Mah­ke­me­si, Da­rı­ça­yı­rı Çi­men­to Fab­ri­ka­sı’nın ÇED olum­lu ra­po­ru­nun ip­ta­li için açı­lan bir da­va­da sü­re­si için­de açıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le usul­den ret ka­ra­rı ver­miş­ti. Ancak Da­nış­tay, mah­ke­me ka­ra­rı­nı bozdu ve ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma­da ÇED olum­lu ra­po­ru iptal edil­di.
   MHP Da­nış­tay’a iti­raz edecek mi, gö­re­ce­ğiz.
   Gözümüz, meclise yanıltıcı bilgi veren Başkan’a kıvrak bir manev-rayla kurtarma pası uzatan Mehmet Çatalbaş’ın üzerinde.
   Çatalbaş meclis görüşme videosunu izlerse, ne demek istediğimi anlar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1274