• Ana Sayfa
  • »
  • Çırpındıkça batıyorsunuz

Çırpındıkça batıyorsunuz


   5 Ocak 2016 Salı günü ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sın­da MHP’li bir mec­lis üyesi ilçe ba­sı­nı­nı hedef tah­ta­sı­na oturt­tu.
   Basın ne yaptı da bu kadar tepki çekti?
   “Ara­lık ayın­da alı­nan 45 mil­yon­luk kredi ile il­gi­li ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da ciddi söy­lem­ler mey­da­na geldi” diyen MHP’li üye ar­dın­dan kre­di­ye olum­suz oy veren AKP’li üye­le­re zor bir ma­te­ma­tik so­ru­su yö­nelt­ti: “Kasım ayın­da alı­nan 100 mil­yon kredi mi daha bü­yük­tür, Ara­lık ayın­da alı­nan 45 mil­yon kredi mi daha bü­yük­tür?“
   Ko­nuş­ma­nın bun­dan son­ra­sı, daha önce ant­ren­ma­nı ya­pıl­dı­ğı iz­le­ni­mi veren Baş­kan-MHP’li üye pas­laş­ma­sı şek­lin­de sürdü gitti.
   Ben, AKP’li retçi üye­le­ri MHP’li üye­nin ver­di­ği ma­te­ma­tik ödevi ile baş başa bı­ra­kıp basına sataşan üyeye şu so­ru­la­rı sor­mak is­ti­yo­rum:
   İlçe ba­sı­nı neden be­le­di­ye­nin yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan ik­ti­dar par­ti­si üye­le­rin­ce eleş­ti­ril­mi­yor da özel­lik­le MHP’li evet­çi üye­le­rin boy he­de­fi olu­yor?
   Basın, be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri­nin ve ka­mu­oyu­nun bil­gi­sin­den ka­çı­rı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ri­hi­nin en büyük iha­le­si­nin ar­ka­sın­da yatan ger­çek­le­ri sor­gu­la­ma­ya­cak da ne ya­pa­cak?
   İlçe ba­sı­nının gö­re­vi Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın KAR­GEM’de önlük gi­ye­rek börek açma gös­te­ri­si­ni ha­ber­leş­tir­mek­le mi sı­nır­lı kal­sın?
   Oldu olacak, MHP’li üye neyi haber yapıp yap­ma­ya­ca­ğı­mı­zın; kö­şe­le­ri­miz­de hangi ko­nu­la­ra de­ği­nip de­ğin­me­ye­ce­ği­mi­zin lis­te­si­ni yapıp bize ulaş­tır­sın, olsun bit­sin!
   Mec­lis üye­miz fır­sat bul­duk­ça, geç­miş si­ya­set de­ne­yim­le­rin­den sıkça söz eder.
   Ken­di­si­ne şunu sor­mak is­te­rim…
   Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­la­rın­da otu­rum açı­lıp ka­pa­na­na ka-dar, baş­kan ve Mec­lis üye­le­ri ile otu­rum baş­ka­nı­nın açık­la­ma is­te­di­ği gö­rev­li­ler dı­şın­da iz­le­yi­ci­le­rin söz hakkı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor mu?
   Eğer bi­li­yor­sa, ba­sı­na yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­ri­ni ga­ze­te­le­re ya­zı­lı veya sözlü bi­çim­de açık­la­mak ye­ri­ne neden özel­lik­le mec­lis kür­sü­sü­nü kul­la­nır?
   Söz hakkı ol­ma­yan­la­ra sataşmanın MHP’li üyeye ge­ti­ri­si ne ola ki?
   Deneyimli mec­lis üyesi, kaç açık­la­ma­sı­nın ga­ze­te­ler­de yer bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­lir mi?
   Bu­ra­dan açık­ça ilan edi­yo­rum…
   Bu ihale 4734 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si­ne ke­sin­lik­le uy­mu­yor.
   21-b mad­de­si “Doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can veya mal kaybı teh­li­ke­si gibi ani ve bek­len­me­yen veya idare ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne iha­le­nin ivedi ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı hal­le­rin­de” pa­zar­lık usulü ile iha­le­ye çı­kı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
   Or­ta­da afet filan yok!
   Yıl­lar­dan beri gör­me­ye alış­tı­ğı­mız yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rın­dan bi­ri­dir ya­şa­dı­ğı­mız. Ve bu so­ru­nu be­le­di­ye kendi ola­nak­la­rıy­la çö­ze­bi­lir.
   Yapılan ihale de bizim belediyenin inisiyatifiyle değil, yukarıdan birilerinin adrese teslim katakullisi ile kotarıldı.
   Bizimkiler de çalınan minareye kılıf dikmekle meşgûl!
   Madde “ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sın­dan” söz edi­yor.
   Taş­kın­lar­da ön­gö­rü­le­me­yen ne var, söy­ler mi­si­niz?
   Ka­ra­su’ya ilk kez mi yağ­mur yağdı da sel suları yaşamımızı altüst etti!
   Ba­tak­lı­ğa okul yap, zemin ka­tı­nı basan suyu 7/24 dal­gıç pom­pay­la bo­şalt. 
   Dere So­kak­’tan inen yağ­mur su­la­rı be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı da­ra­cık beton deh­li­ze sığ­ma­yıp taş­sın… 
   Okula, stada ula­şan bu sular or­ta­lı­ğı göle çe­vir­sin…
   Bütün bun­la­ra 7 se­ne­dir se­yir­ci kalan Baş­kan Bey, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ne slayt­la öğ­ren­ci kur­tar­ma gös­te­ri­si iz­let­sin.
   Ondan sonra gel­sin 45 mil­yon­luk borç­lan­ma…
   Ney­miş: 2 yıl öde­me­siz­miş.
   Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz kuzum, söyler misiniz?
   Bu “Ben­den son­ra­sı tufan an­la­yı­şı” değil de nedir?
   Üs­te­lik bu tür alt­ya­pı iş­le­ri SASKİ’nin görev ala­nı­na gir­mi­yor mu?
   Ba­sı­na yö­ne­lik öfke saçan MHP’li üye, ken­di­sin­den önce söz alan AKP’li Turan İma­moğ­lu ko­nu­şur­ken sa­lon­da değil miydi?
   İma­moğ­lu “Henüz pro­je­si ol­ma­yan ve iha­le­ye çık­ma­mış Maden De­re­si Ba­ra­jı için SASKİ bize 1,5 saat bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du” der­ken ne an­lat­mak is­te­di acaba?
   Son çeçimlerde MHP’li olan mec­lis üyesi ba­sı­nı sor­gu­la­ya­ca­ğı­na, taş­kın­la­ra yol açan ne­den­le­ri bir araş­tır­sın ba­ka­lım.
   Gizli ka­pak­lı iha­le­yi ço­cuk­ça ma­te­ma­tik oyun­la­rıy­la ak­la­mak için kürsü şovu yap­mak ma­ri­fet değil. 
   Azi­zi­ye Ma­hal­le­si’nde ka­tıl­dı­ğı ce­na­ze­le­rin na­maz­la­rı ön­ce­sin­de Tın­tın de­re­si­nin nasıl bir ka­nal­dan gelip hangi bo­yut­lar­da­ki cami altı tü­ne­li­ne gir­di­ği­ni bir göz­le­sin, sonra gel­sin mahalleyi neden sel bastığını tar­tı­şa­lım.
   Biz kırk ki­şi­yiz bir­bi­ri­mi­zi bi­li­riz.
   Ucuz si­ya­se­tin bü­yü­sü­ne ka­pı­lıp in­san­la­rı bu­da­la ye­ri­ne koyma hu­yu­nu bı­ra­ka­lım.
   Ye­ral­tı çar­şı­sı ya­pı­lır­ken benim be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı kol­tu­ğun­da otur­du­ğu­mu söy­le­yen sonradan MHP’li üye, bu­ra­dan nema top­la­ya­ca­ğı­nı sa­nı­yor.
   Be­ye­fen­di, halen ça­lış­mak­ta olan o dö­ne­min be­le­di­ye per­so­ne­li­ne sor­sun; o çar­şı­ya karşı çı­kan­lar lis­te­si­nin ilk sı­ra­sın­da Cihan Ersöz’ün yer al­dı­ğı­nı mut­la­ka söy­le­ye­cek­ler­dir.
   Bu mem­le­ket ne çe­ki­yor­sa, geç­mi­şin yan­lış­la­rın­dan hi­kâ­ye­ler der­le­ye­rek önü­müz­de­ki çu­kur­la­rı ka­muf­le eden­ler yü­zün­den çe­ki­yor.
   Düş­tü­ğü ba­tak­lık­tan çık­mak için de­be­le­nen­le­ri, şanlı diye pazarlanmaya çalışılan geç­miş­le­ri kur­ta­ra­mı­yor. 
   Bu durumun toplum bilimindeki tarifi kurtulmaya çalıştıkça daha beter batmak diye geçiyor malesef!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 897