SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Çırpındıkça batıyorsunuz

Çırpındıkça batıyorsunuz


   5 Ocak 2016 Salı günü ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sın­da MHP’li bir mec­lis üyesi ilçe ba­sı­nı­nı hedef tah­ta­sı­na oturt­tu.
   Basın ne yaptı da bu kadar tepki çekti?
   “Ara­lık ayın­da alı­nan 45 mil­yon­luk kredi ile il­gi­li ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da ciddi söy­lem­ler mey­da­na geldi” diyen MHP’li üye ar­dın­dan kre­di­ye olum­suz oy veren AKP’li üye­le­re zor bir ma­te­ma­tik so­ru­su yö­nelt­ti: “Kasım ayın­da alı­nan 100 mil­yon kredi mi daha bü­yük­tür, Ara­lık ayın­da alı­nan 45 mil­yon kredi mi daha bü­yük­tür?“
   Ko­nuş­ma­nın bun­dan son­ra­sı, daha önce ant­ren­ma­nı ya­pıl­dı­ğı iz­le­ni­mi veren Baş­kan-MHP’li üye pas­laş­ma­sı şek­lin­de sürdü gitti.
   Ben, AKP’li retçi üye­le­ri MHP’li üye­nin ver­di­ği ma­te­ma­tik ödevi ile baş başa bı­ra­kıp basına sataşan üyeye şu so­ru­la­rı sor­mak is­ti­yo­rum:
   İlçe ba­sı­nı neden be­le­di­ye­nin yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan ik­ti­dar par­ti­si üye­le­rin­ce eleş­ti­ril­mi­yor da özel­lik­le MHP’li evet­çi üye­le­rin boy he­de­fi olu­yor?
   Basın, be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri­nin ve ka­mu­oyu­nun bil­gi­sin­den ka­çı­rı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ri­hi­nin en büyük iha­le­si­nin ar­ka­sın­da yatan ger­çek­le­ri sor­gu­la­ma­ya­cak da ne ya­pa­cak?
   İlçe ba­sı­nının gö­re­vi Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın KAR­GEM’de önlük gi­ye­rek börek açma gös­te­ri­si­ni ha­ber­leş­tir­mek­le mi sı­nır­lı kal­sın?
   Oldu olacak, MHP’li üye neyi haber yapıp yap­ma­ya­ca­ğı­mı­zın; kö­şe­le­ri­miz­de hangi ko­nu­la­ra de­ği­nip de­ğin­me­ye­ce­ği­mi­zin lis­te­si­ni yapıp bize ulaş­tır­sın, olsun bit­sin!
   Mec­lis üye­miz fır­sat bul­duk­ça, geç­miş si­ya­set de­ne­yim­le­rin­den sıkça söz eder.
   Ken­di­si­ne şunu sor­mak is­te­rim…
   Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­la­rın­da otu­rum açı­lıp ka­pa­na­na ka-dar, baş­kan ve Mec­lis üye­le­ri ile otu­rum baş­ka­nı­nın açık­la­ma is­te­di­ği gö­rev­li­ler dı­şın­da iz­le­yi­ci­le­rin söz hakkı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor mu?
   Eğer bi­li­yor­sa, ba­sı­na yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­ri­ni ga­ze­te­le­re ya­zı­lı veya sözlü bi­çim­de açık­la­mak ye­ri­ne neden özel­lik­le mec­lis kür­sü­sü­nü kul­la­nır?
   Söz hakkı ol­ma­yan­la­ra sataşmanın MHP’li üyeye ge­ti­ri­si ne ola ki?
   Deneyimli mec­lis üyesi, kaç açık­la­ma­sı­nın ga­ze­te­ler­de yer bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­lir mi?
   Bu­ra­dan açık­ça ilan edi­yo­rum…
   Bu ihale 4734 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si­ne ke­sin­lik­le uy­mu­yor.
   21-b mad­de­si “Doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can veya mal kaybı teh­li­ke­si gibi ani ve bek­len­me­yen veya idare ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne iha­le­nin ivedi ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı hal­le­rin­de” pa­zar­lık usulü ile iha­le­ye çı­kı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
   Or­ta­da afet filan yok!
   Yıl­lar­dan beri gör­me­ye alış­tı­ğı­mız yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rın­dan bi­ri­dir ya­şa­dı­ğı­mız. Ve bu so­ru­nu be­le­di­ye kendi ola­nak­la­rıy­la çö­ze­bi­lir.
   Yapılan ihale de bizim belediyenin inisiyatifiyle değil, yukarıdan birilerinin adrese teslim katakullisi ile kotarıldı.
   Bizimkiler de çalınan minareye kılıf dikmekle meşgûl!
   Madde “ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sın­dan” söz edi­yor.
   Taş­kın­lar­da ön­gö­rü­le­me­yen ne var, söy­ler mi­si­niz?
   Ka­ra­su’ya ilk kez mi yağ­mur yağdı da sel suları yaşamımızı altüst etti!
   Ba­tak­lı­ğa okul yap, zemin ka­tı­nı basan suyu 7/24 dal­gıç pom­pay­la bo­şalt. 
   Dere So­kak­’tan inen yağ­mur su­la­rı be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı da­ra­cık beton deh­li­ze sığ­ma­yıp taş­sın… 
   Okula, stada ula­şan bu sular or­ta­lı­ğı göle çe­vir­sin…
   Bütün bun­la­ra 7 se­ne­dir se­yir­ci kalan Baş­kan Bey, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ne slayt­la öğ­ren­ci kur­tar­ma gös­te­ri­si iz­let­sin.
   Ondan sonra gel­sin 45 mil­yon­luk borç­lan­ma…
   Ney­miş: 2 yıl öde­me­siz­miş.
   Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz kuzum, söyler misiniz?
   Bu “Ben­den son­ra­sı tufan an­la­yı­şı” değil de nedir?
   Üs­te­lik bu tür alt­ya­pı iş­le­ri SASKİ’nin görev ala­nı­na gir­mi­yor mu?
   Ba­sı­na yö­ne­lik öfke saçan MHP’li üye, ken­di­sin­den önce söz alan AKP’li Turan İma­moğ­lu ko­nu­şur­ken sa­lon­da değil miydi?
   İma­moğ­lu “Henüz pro­je­si ol­ma­yan ve iha­le­ye çık­ma­mış Maden De­re­si Ba­ra­jı için SASKİ bize 1,5 saat bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du” der­ken ne an­lat­mak is­te­di acaba?
   Son çeçimlerde MHP’li olan mec­lis üyesi ba­sı­nı sor­gu­la­ya­ca­ğı­na, taş­kın­la­ra yol açan ne­den­le­ri bir araş­tır­sın ba­ka­lım.
   Gizli ka­pak­lı iha­le­yi ço­cuk­ça ma­te­ma­tik oyun­la­rıy­la ak­la­mak için kürsü şovu yap­mak ma­ri­fet değil. 
   Azi­zi­ye Ma­hal­le­si’nde ka­tıl­dı­ğı ce­na­ze­le­rin na­maz­la­rı ön­ce­sin­de Tın­tın de­re­si­nin nasıl bir ka­nal­dan gelip hangi bo­yut­lar­da­ki cami altı tü­ne­li­ne gir­di­ği­ni bir göz­le­sin, sonra gel­sin mahalleyi neden sel bastığını tar­tı­şa­lım.
   Biz kırk ki­şi­yiz bir­bi­ri­mi­zi bi­li­riz.
   Ucuz si­ya­se­tin bü­yü­sü­ne ka­pı­lıp in­san­la­rı bu­da­la ye­ri­ne koyma hu­yu­nu bı­ra­ka­lım.
   Ye­ral­tı çar­şı­sı ya­pı­lır­ken benim be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı kol­tu­ğun­da otur­du­ğu­mu söy­le­yen sonradan MHP’li üye, bu­ra­dan nema top­la­ya­ca­ğı­nı sa­nı­yor.
   Be­ye­fen­di, halen ça­lış­mak­ta olan o dö­ne­min be­le­di­ye per­so­ne­li­ne sor­sun; o çar­şı­ya karşı çı­kan­lar lis­te­si­nin ilk sı­ra­sın­da Cihan Ersöz’ün yer al­dı­ğı­nı mut­la­ka söy­le­ye­cek­ler­dir.
   Bu mem­le­ket ne çe­ki­yor­sa, geç­mi­şin yan­lış­la­rın­dan hi­kâ­ye­ler der­le­ye­rek önü­müz­de­ki çu­kur­la­rı ka­muf­le eden­ler yü­zün­den çe­ki­yor.
   Düş­tü­ğü ba­tak­lık­tan çık­mak için de­be­le­nen­le­ri, şanlı diye pazarlanmaya çalışılan geç­miş­le­ri kur­ta­ra­mı­yor. 
   Bu durumun toplum bilimindeki tarifi kurtulmaya çalıştıkça daha beter batmak diye geçiyor malesef!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 876