SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Ec­za­ne Nö­bet­le­ri


İlçe­miz has­ta­ne­si­nin şehir mer­ke­zin­den çok uzak bir yere ya­pıl­ma­sı beş tane ec­za­ne­mi­zin de aynı şe­kil­de uzak­laş­ma­sı­na sebep oldu. 
As­lın­da zaman için­de ec­za­ne­le­ri­miz Aziz­ye Ma­hal­le­si’ne, yalı Ma­hal­le­si’ne açıl­ma­sıy­la da aynı şi­kâ­yet­ler ol­muş­tu. 
Ancak, bu sefer biraz daha uzak. Her ne kadar mi­ni­büs yolu üze­rin­dey­se de…
Ka­ra­su’da 18 ec­za­ne bu­lun­mak­ta. Bunun 5 ta­ne­si has­ta­ne ya­nın­da, bir ta­ne­si Yalı Ma­hal­le­si Sağ­lık Ocağı ya­nın­da, iki ta­ne­si Azi­zi­ye Ma­hal­le­si’nde di­ğer­le­ri şehir mer­ke­zin­de­dir. Ec­za­ne­ler mülk açı­sın­dan özel, res­mi­yet açı­sın­dan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bağlı resmi ku­rum­lar gi­bi­dir
Diğer il­çe­ler ve emsal yer­ler in­ce­len­di­ğin­de, uzun yıl­lar­dan beri bu uzak­lık­ta ec­za­ne­ler nöbet tut­mak­ta ve va­tan­da­şı­mız­da bu­ra­lar­dan ih­ti­yaç­la­rı­nı gör­mek­te­dir. Ada­pa­za­rı mer­kez­de ise çok daha uzak semt­ler­de nö­bet­çi ec­za­ne­ler var­dır. Ancak biz yeni yeni kar­şı­laş­tı­ğı­mız için ciddi şi­kâ­yet­ler­le kar­şı­laş­mak­ta­yız. 
Çözüm ise iki ec­za­ne­nin nö­bet­te kal­ma­sı­dır. Biri mer­kez­de biri dı­şa­rı­da…
Aynı şi­ka­yet, yaz se­zo­nu dı­şın­da cu­mar­te­si gün­le­ri ec­za­ne­le­rin nöbet sis­te­mi­ni uy­gu­la­ma­sın­da da var.
Tabi, bu­ra­da her­kes kendi ra­ha­tı açı­sın­dan olaya yak­la­şı­yor.
Cu­mar­te­si nöbet uy­gu­la­ma­sı tüm yıl ola­rak, Ka­ra­su dı­şın­da bütün il­çe­ler­de uy­gu­la­nı­yor­du zaten. Biz geç geç­tik. Üs­te­lik te yaz se­zo­nu­nu hariç bı­rak­tık.
Yaz­dı­ğım gibi her­kes kendi ra­ha­tı açı­sın­dan ba­kı­yor. Hiç kimse ec­za­ne mas­ra­fı­nı, ec­za­ne ça­lı­şa­nın da insan ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yor. Gece sa­ba­ha kadar ayak­ta çalış, öbürü gün ara ver­me­den ça­lış­ma­ya devam et. Öyle ya, bir ec­za­ne­nin kaç per­so­ne­li ola­bi­lir ki?
As­lın­da cu­mar­te­si gün­le­ri ve diğer ak­şam­lar, mer­kez­de de bir sağ­lık ocağı dok­to­ru gö­rev­de olsa, hatta bir diş dok­to­ru, bir kasap, bir manav hatta bir ku­yum­cu nö­bet­çi olsa hal­kı­mız ih­ti­yaç­la­rı açı­sın­da çok iyi olmaz mı?
Ad­li­ye de nö­bet­çi olsa, Kay­ma­kam Bey de ye­ri­ne bi­ri­ni bı­rak­sa, hatta ve özel­lik­le be­le­di­ye açık olsa daha iyi olmaz mı? Yani her is­te­di­ği­miz­de bütün ku­rum­lar açık olsa… El­bet­te olmaz. Bu ku­rum­la­ra kim laf ede­bi­lir ki...
Yaz­dık­la­rım tabii ki şaka…
Ülke kanun dev­le­ti­dir. İş ve işçi ka­nu­nu var­dır. Bir iş­çi­nin ne kadar ça­lı­şa­ca­ğı ka­nun­la bel­li­dir. Ec­za­ne­le­rin bu sü­re­nin dı­şın­da per­so­nel ça­lış­tı­rıp ek ücret ve­recek kadar ge­lir­le­ri de yok­tur. Es­ki­den vardı. Ama o za­man­lar ilaç fi­yat­la­rı şim­di­ki­nin den kat kat faz­lay­dı.
Bir de şahsi sa­vun­ma ya­za­yım. Bazı ken­di­ni bil­mez ec­za­cı­lar beni hedef gös­te­rip ken­di­le­ri­ni güya ak­la­mış­lar. Hal­bu­ki en iyi ken­di­le­ri bi­li­yor ki; bu tip nöbet dü­zen­le­me­le­ri, benim şahsi ta­li­ma­tım­la değil, bütün ec­za­cı­la­rın ka­tıl­dı­ğı oy bir­li­ği ve bu ona­yın ec­za­cı­lar odası ta­ra­fın­dan olum­lu bu­lu­nup onay­lan­ma­sı ve bunun da il sağ­lık mü­dür­lü­ğün­ce uygun bu­lu­nup onay­lan­ma­sıy­la ol­mak­ta­dır. 
Sonuç; Ka­ra­su ec­za­cı­la­rı ola­rak biz­ler­de mev­cut du­rum­dan mem­nun de­ği­liz. Çift nöbet uy­gu­la­ma­sı­nın ola­bi­lir­li­ği­ni tar­tış­mak­ta­yız. Ancak çok kolay ol­ma­ya­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1580