Ec­za­ne Nö­bet­le­ri


İlçe­miz has­ta­ne­si­nin şehir mer­ke­zin­den çok uzak bir yere ya­pıl­ma­sı beş tane ec­za­ne­mi­zin de aynı şe­kil­de uzak­laş­ma­sı­na sebep oldu. 
As­lın­da zaman için­de ec­za­ne­le­ri­miz Aziz­ye Ma­hal­le­si’ne, yalı Ma­hal­le­si’ne açıl­ma­sıy­la da aynı şi­kâ­yet­ler ol­muş­tu. 
Ancak, bu sefer biraz daha uzak. Her ne kadar mi­ni­büs yolu üze­rin­dey­se de…
Ka­ra­su’da 18 ec­za­ne bu­lun­mak­ta. Bunun 5 ta­ne­si has­ta­ne ya­nın­da, bir ta­ne­si Yalı Ma­hal­le­si Sağ­lık Ocağı ya­nın­da, iki ta­ne­si Azi­zi­ye Ma­hal­le­si’nde di­ğer­le­ri şehir mer­ke­zin­de­dir. Ec­za­ne­ler mülk açı­sın­dan özel, res­mi­yet açı­sın­dan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bağlı resmi ku­rum­lar gi­bi­dir
Diğer il­çe­ler ve emsal yer­ler in­ce­len­di­ğin­de, uzun yıl­lar­dan beri bu uzak­lık­ta ec­za­ne­ler nöbet tut­mak­ta ve va­tan­da­şı­mız­da bu­ra­lar­dan ih­ti­yaç­la­rı­nı gör­mek­te­dir. Ada­pa­za­rı mer­kez­de ise çok daha uzak semt­ler­de nö­bet­çi ec­za­ne­ler var­dır. Ancak biz yeni yeni kar­şı­laş­tı­ğı­mız için ciddi şi­kâ­yet­ler­le kar­şı­laş­mak­ta­yız. 
Çözüm ise iki ec­za­ne­nin nö­bet­te kal­ma­sı­dır. Biri mer­kez­de biri dı­şa­rı­da…
Aynı şi­ka­yet, yaz se­zo­nu dı­şın­da cu­mar­te­si gün­le­ri ec­za­ne­le­rin nöbet sis­te­mi­ni uy­gu­la­ma­sın­da da var.
Tabi, bu­ra­da her­kes kendi ra­ha­tı açı­sın­dan olaya yak­la­şı­yor.
Cu­mar­te­si nöbet uy­gu­la­ma­sı tüm yıl ola­rak, Ka­ra­su dı­şın­da bütün il­çe­ler­de uy­gu­la­nı­yor­du zaten. Biz geç geç­tik. Üs­te­lik te yaz se­zo­nu­nu hariç bı­rak­tık.
Yaz­dı­ğım gibi her­kes kendi ra­ha­tı açı­sın­dan ba­kı­yor. Hiç kimse ec­za­ne mas­ra­fı­nı, ec­za­ne ça­lı­şa­nın da insan ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yor. Gece sa­ba­ha kadar ayak­ta çalış, öbürü gün ara ver­me­den ça­lış­ma­ya devam et. Öyle ya, bir ec­za­ne­nin kaç per­so­ne­li ola­bi­lir ki?
As­lın­da cu­mar­te­si gün­le­ri ve diğer ak­şam­lar, mer­kez­de de bir sağ­lık ocağı dok­to­ru gö­rev­de olsa, hatta bir diş dok­to­ru, bir kasap, bir manav hatta bir ku­yum­cu nö­bet­çi olsa hal­kı­mız ih­ti­yaç­la­rı açı­sın­da çok iyi olmaz mı?
Ad­li­ye de nö­bet­çi olsa, Kay­ma­kam Bey de ye­ri­ne bi­ri­ni bı­rak­sa, hatta ve özel­lik­le be­le­di­ye açık olsa daha iyi olmaz mı? Yani her is­te­di­ği­miz­de bütün ku­rum­lar açık olsa… El­bet­te olmaz. Bu ku­rum­la­ra kim laf ede­bi­lir ki...
Yaz­dık­la­rım tabii ki şaka…
Ülke kanun dev­le­ti­dir. İş ve işçi ka­nu­nu var­dır. Bir iş­çi­nin ne kadar ça­lı­şa­ca­ğı ka­nun­la bel­li­dir. Ec­za­ne­le­rin bu sü­re­nin dı­şın­da per­so­nel ça­lış­tı­rıp ek ücret ve­recek kadar ge­lir­le­ri de yok­tur. Es­ki­den vardı. Ama o za­man­lar ilaç fi­yat­la­rı şim­di­ki­nin den kat kat faz­lay­dı.
Bir de şahsi sa­vun­ma ya­za­yım. Bazı ken­di­ni bil­mez ec­za­cı­lar beni hedef gös­te­rip ken­di­le­ri­ni güya ak­la­mış­lar. Hal­bu­ki en iyi ken­di­le­ri bi­li­yor ki; bu tip nöbet dü­zen­le­me­le­ri, benim şahsi ta­li­ma­tım­la değil, bütün ec­za­cı­la­rın ka­tıl­dı­ğı oy bir­li­ği ve bu ona­yın ec­za­cı­lar odası ta­ra­fın­dan olum­lu bu­lu­nup onay­lan­ma­sı ve bunun da il sağ­lık mü­dür­lü­ğün­ce uygun bu­lu­nup onay­lan­ma­sıy­la ol­mak­ta­dır. 
Sonuç; Ka­ra­su ec­za­cı­la­rı ola­rak biz­ler­de mev­cut du­rum­dan mem­nun de­ği­liz. Çift nöbet uy­gu­la­ma­sı­nın ola­bi­lir­li­ği­ni tar­tış­mak­ta­yız. Ancak çok kolay ol­ma­ya­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1640