SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Eko­no­mi ve Fut­bol Şeyi’nin bas­kı­nı!

Eko­no­mi ve Fut­bol Şeyi’nin bas­kı­nı!


Yıl­lar­ca alış­tı­ğı­mız yaz se­zo­nu­na bağlı eko­no­mik can­lı­lık­tan eser yok. 
Es­na­fın yüzü gül­mü­yor. 
Konut sa­tış­la­rı bek­len­ti­nin çok çok al­tın­da… 
Fın­dık se­zo­nu yak­la­şı­yor, ufuk­ta üre­ti­ci­yi se­vin­di­recek iyi bir taban fiyat müj­de­si gö­rün­mü­yor.
Dört cüm­ley­le pi­ya­sa­nın özeti budur.
Ka­ra­su eko­no­mi­si­nin ana çark­la­rı­nı in­şa­at dön­dü­rü­yor. Ta­til­ci­ye sa­tıl­mak için stok­la­nan ko­nut­la­rın elde kal­ma­sı sa­de­ce yap­sat­çı­yı değil, bu sek­tö­rü bes­le­yen on­lar­ca yan sek­tö­rün de krize gir­me­si de­mek­tir. Buna bir de is­tih­dam bo­yu­tu­nu ek­le­yin…
Do­la­yı­sıy­la Eylül’den iti­ba­ren banka kre­di­le­ri­nin öde­ne­me­me­si, kredi kart­la­rın­da pat­la­ma, fın­dık se­zo­nu­nu bek­le­yen ala­cak­lı es­na­fın tah­si­lat ya­pa­ma­ma­sı gibi, dur­gun­lu­ğu kat­mer­le­yecek yeni bir sü­re­ce gi­re­ce­ğiz de­mek­tir.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eko­no­mi ne âlem­de?
Yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le, Ha­zi­ne’den tek kuruş öde­me­den yap­tır­mak­la övün­dü­ğü­müz köprü ve tü­nel­ler zarar edi­yor­muş. Zarar mik­ta­rı­nı yaz­ma­ya­yım; nasıl olsa unu­tu­lup gi­decek. Hiç de­ğil­se mo­ral­ler bo­zul­ma­sın.
Bit­me­di… Ya­rı­sın­dan faz­la­rı özel­leş­ti­ri­len Türk Te­le­kom, ban­ka­la­ra olan 4,5 mil­yar dolar bor­cu­nu öde­ye­me­miş. Ga­ze­te­le­re yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la şir­ket, yap­tı­ğı tah­si­lat­lar­la ne borç öde­miş ne de alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı yap­mış. Buna eko­no­mi di­lin­de şir­ke­tin içini bo­şalt­mak de­ni­li­yor! (Hani şu eski baş­ba­kan­la­rı­mız­dan Mas­ke­li Leydi’nin ko­ca­sın­ca İstan­bul Ban­ka­sı’nın içini bo­şal­tıl­ma­sı gibi! ) Söy­len­ti­le­re göre ban­ka­lar ya­ban­cı­la­ra ait ço­ğun­luk his­se­si­nin sa­tı­şı­nı is­te­ye­cek­miş. 
Böyle gi­der­se Türk Te­le­kom hiz­met­le­rin­de ak­sa­ma ya­şa­na­bi­le­ce­ğin­den söz edil­mek­te. 
Diğer ta­raf­tan Ame­ri­ka baş­ka­nı Trump ‘Yerli malı kul­lan­ın’ ge­nel­ge­si ya­yın­la­mış. (Ben bu de­yi­mi bir yer­ler­den ha­tır­lı­yo­rum ya, neyse) Özel­lik­le, çelik ürün­le­ri­nin ül­ke­si­ne gi­ri­şi­ne yük­sek vergi ko­yul­ma­sı ka­rar­na­me­si ha­zır­lı­ğın­day­mış Bunun an­la­mı şu: Dün­ya­nın en ka­li­te­li çe­li­ği­ni yapan Türk çelik sa­na­yi­ci­le­ri bu ül­ke­ye daha az satış ya­pa­cak. 
Ben böyle an­la­dım, ya siz­ler?
Çok uzağa git­me­ye­lim. Ka­ra­su’da ku­ru­lu Gazi Metal, bu güne kadar ger­çek­leş­tir­di­ği ih­ra­ca­tın yüzde 90’ını Ame­ri­ka’ya yap­mış du­rum­da…
Yerel ve ulu­sal eko­no­mi bu min­val­de seyir ha­lin­dey­ken…
Bir yıl­dır FETÖ ile yatıp FETÖ ile kal­kı­yo­ruz. Hain darbe gi­ri­şi­mi­nin yıl­dö­nü­mü­ne ait et­kin­lik­ler de ta­mam­lan­dı. Top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ayak­ta tu­ta­cak tek ar­gü­man ola­rak eli­miz­de mah­ke­me­ler­de gö­rü­len FETÖ da­va­la­rı kaldı. 
Bir de artık ka­nık­sa­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız şehit ha­ber­le­ri… Ah vahla ge­çiş­ti­ri­yo­ruz. Sabah şehit düşen er­le­rin sa­yı­sı­nı ak­şa­ma ha­tır­la­ya­nı aile­si dı­şın­da ara ki bu­la­sın! (Sahi, re­fe­ran­dum­dan evet çık­tı­ğın­da terör bi­tecek de­ni­li­yor­du; ne oldu o ve­ri­len söz!)
FETÖ sa­nık­la­rı mah­ke­me­ye ge­lir­ken tulum giy­sin. 
Ge­ne­ra­lin­ki şu renk, al­ba­yın­ki öbür renk olsun. Çavuş kısa donla, er fa­ni­la­sız gel­sin… 
Yeni tar­tış­ma ko­nu­muz bu! Bu arada 50 bin tulum ba­ğış­la­ya­cak ki­şi­nin açık­la­ma­la­rı­nı oku­yo­ruz. Sa­nı­lır ki, kos­ko­ca dev­let bunu yap­mak­tan aciz­dir!
Az daha unu­tu­yor­dum. Bu mev­sim­de Ege-Ak­de­niz sa­hil­le­rin­den ek­ran­la­ra ve ga­ze­te say­fa­la­rı­na yan­sı­yan mev­sim­lik se­vi­ye­li be­ra­ber­lik gö­rün­tü­le­ri­ne şimdi de iş­ye­ri bas­kı­nı ek­len­di.
Tür­ki­ye fut­bo­lu­nun şeysi Fatih Efen­di, da­mat­la­rı ve ko­ru­ma­la­rıy­la İzmir Ala­ça­tı’da bir res­to­ra­na ani bir kont­ra­tak düzen­le­miş! 
Ha­ber­le­rin ya­lan­cı­sı­yız; dayak atmak için git­ti­ği bas­kın­dan da-yak yi­ye­rek ay­rıl­mış! (Kaç­mış di­yor­lar da gö­rün­tü­ler be­lir­siz, beni tat­min et­me­di!)
Tersi ol­say­dı belki haber de­ğe­ri ta­şı­maz­dı! 
İyi ki da­yak­la kur­tul­muş di­yo­rum. Ya res­to­ran sa­hi­bi fut­bol şey­si­ni ma­azal­lah ora­da­ki yel de­ğir­men­le­ri­nin per­va­ne­si­ne sı­kı­ca bağ­la­yıp ki­li­di­ni aç­say­dı, Türk fut­bo­lu ne hal­le­re dü­şer­di!
Şa­ka­sı bir yana ben bu bas­kın ola­yı­nın rek­lam amaç­lı dü­zenlen­miş ol­ma­sın­dan kuş­ku­la­nı­yo­rum. 
İster mi­si­niz, iş yeri ba­sı­lan esnaf müş­te­ri iz­di­ha­mı kar­şı­sın­da bi­ti­şi­ği­ne yeni bir res­to­ran daha açsın; Fatih Terim de Dünya Fut­bol Şey­li­ği­ne terfi etsin!
Olmaz de­me­yin sakın, bu­ra­sı Tür­ki­ye!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 968