• Ana Sayfa
  • »
  • Eko­no­mi ve Fut­bol Şeyi’nin bas­kı­nı!

Eko­no­mi ve Fut­bol Şeyi’nin bas­kı­nı!


Yıl­lar­ca alış­tı­ğı­mız yaz se­zo­nu­na bağlı eko­no­mik can­lı­lık­tan eser yok. 
Es­na­fın yüzü gül­mü­yor. 
Konut sa­tış­la­rı bek­len­ti­nin çok çok al­tın­da… 
Fın­dık se­zo­nu yak­la­şı­yor, ufuk­ta üre­ti­ci­yi se­vin­di­recek iyi bir taban fiyat müj­de­si gö­rün­mü­yor.
Dört cüm­ley­le pi­ya­sa­nın özeti budur.
Ka­ra­su eko­no­mi­si­nin ana çark­la­rı­nı in­şa­at dön­dü­rü­yor. Ta­til­ci­ye sa­tıl­mak için stok­la­nan ko­nut­la­rın elde kal­ma­sı sa­de­ce yap­sat­çı­yı değil, bu sek­tö­rü bes­le­yen on­lar­ca yan sek­tö­rün de krize gir­me­si de­mek­tir. Buna bir de is­tih­dam bo­yu­tu­nu ek­le­yin…
Do­la­yı­sıy­la Eylül’den iti­ba­ren banka kre­di­le­ri­nin öde­ne­me­me­si, kredi kart­la­rın­da pat­la­ma, fın­dık se­zo­nu­nu bek­le­yen ala­cak­lı es­na­fın tah­si­lat ya­pa­ma­ma­sı gibi, dur­gun­lu­ğu kat­mer­le­yecek yeni bir sü­re­ce gi­re­ce­ğiz de­mek­tir.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eko­no­mi ne âlem­de?
Yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le, Ha­zi­ne’den tek kuruş öde­me­den yap­tır­mak­la övün­dü­ğü­müz köprü ve tü­nel­ler zarar edi­yor­muş. Zarar mik­ta­rı­nı yaz­ma­ya­yım; nasıl olsa unu­tu­lup gi­decek. Hiç de­ğil­se mo­ral­ler bo­zul­ma­sın.
Bit­me­di… Ya­rı­sın­dan faz­la­rı özel­leş­ti­ri­len Türk Te­le­kom, ban­ka­la­ra olan 4,5 mil­yar dolar bor­cu­nu öde­ye­me­miş. Ga­ze­te­le­re yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la şir­ket, yap­tı­ğı tah­si­lat­lar­la ne borç öde­miş ne de alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı yap­mış. Buna eko­no­mi di­lin­de şir­ke­tin içini bo­şalt­mak de­ni­li­yor! (Hani şu eski baş­ba­kan­la­rı­mız­dan Mas­ke­li Leydi’nin ko­ca­sın­ca İstan­bul Ban­ka­sı’nın içini bo­şal­tıl­ma­sı gibi! ) Söy­len­ti­le­re göre ban­ka­lar ya­ban­cı­la­ra ait ço­ğun­luk his­se­si­nin sa­tı­şı­nı is­te­ye­cek­miş. 
Böyle gi­der­se Türk Te­le­kom hiz­met­le­rin­de ak­sa­ma ya­şa­na­bi­le­ce­ğin­den söz edil­mek­te. 
Diğer ta­raf­tan Ame­ri­ka baş­ka­nı Trump ‘Yerli malı kul­lan­ın’ ge­nel­ge­si ya­yın­la­mış. (Ben bu de­yi­mi bir yer­ler­den ha­tır­lı­yo­rum ya, neyse) Özel­lik­le, çelik ürün­le­ri­nin ül­ke­si­ne gi­ri­şi­ne yük­sek vergi ko­yul­ma­sı ka­rar­na­me­si ha­zır­lı­ğın­day­mış Bunun an­la­mı şu: Dün­ya­nın en ka­li­te­li çe­li­ği­ni yapan Türk çelik sa­na­yi­ci­le­ri bu ül­ke­ye daha az satış ya­pa­cak. 
Ben böyle an­la­dım, ya siz­ler?
Çok uzağa git­me­ye­lim. Ka­ra­su’da ku­ru­lu Gazi Metal, bu güne kadar ger­çek­leş­tir­di­ği ih­ra­ca­tın yüzde 90’ını Ame­ri­ka’ya yap­mış du­rum­da…
Yerel ve ulu­sal eko­no­mi bu min­val­de seyir ha­lin­dey­ken…
Bir yıl­dır FETÖ ile yatıp FETÖ ile kal­kı­yo­ruz. Hain darbe gi­ri­şi­mi­nin yıl­dö­nü­mü­ne ait et­kin­lik­ler de ta­mam­lan­dı. Top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ayak­ta tu­ta­cak tek ar­gü­man ola­rak eli­miz­de mah­ke­me­ler­de gö­rü­len FETÖ da­va­la­rı kaldı. 
Bir de artık ka­nık­sa­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız şehit ha­ber­le­ri… Ah vahla ge­çiş­ti­ri­yo­ruz. Sabah şehit düşen er­le­rin sa­yı­sı­nı ak­şa­ma ha­tır­la­ya­nı aile­si dı­şın­da ara ki bu­la­sın! (Sahi, re­fe­ran­dum­dan evet çık­tı­ğın­da terör bi­tecek de­ni­li­yor­du; ne oldu o ve­ri­len söz!)
FETÖ sa­nık­la­rı mah­ke­me­ye ge­lir­ken tulum giy­sin. 
Ge­ne­ra­lin­ki şu renk, al­ba­yın­ki öbür renk olsun. Çavuş kısa donla, er fa­ni­la­sız gel­sin… 
Yeni tar­tış­ma ko­nu­muz bu! Bu arada 50 bin tulum ba­ğış­la­ya­cak ki­şi­nin açık­la­ma­la­rı­nı oku­yo­ruz. Sa­nı­lır ki, kos­ko­ca dev­let bunu yap­mak­tan aciz­dir!
Az daha unu­tu­yor­dum. Bu mev­sim­de Ege-Ak­de­niz sa­hil­le­rin­den ek­ran­la­ra ve ga­ze­te say­fa­la­rı­na yan­sı­yan mev­sim­lik se­vi­ye­li be­ra­ber­lik gö­rün­tü­le­ri­ne şimdi de iş­ye­ri bas­kı­nı ek­len­di.
Tür­ki­ye fut­bo­lu­nun şeysi Fatih Efen­di, da­mat­la­rı ve ko­ru­ma­la­rıy­la İzmir Ala­ça­tı’da bir res­to­ra­na ani bir kont­ra­tak düzen­le­miş! 
Ha­ber­le­rin ya­lan­cı­sı­yız; dayak atmak için git­ti­ği bas­kın­dan da-yak yi­ye­rek ay­rıl­mış! (Kaç­mış di­yor­lar da gö­rün­tü­ler be­lir­siz, beni tat­min et­me­di!)
Tersi ol­say­dı belki haber de­ğe­ri ta­şı­maz­dı! 
İyi ki da­yak­la kur­tul­muş di­yo­rum. Ya res­to­ran sa­hi­bi fut­bol şey­si­ni ma­azal­lah ora­da­ki yel de­ğir­men­le­ri­nin per­va­ne­si­ne sı­kı­ca bağ­la­yıp ki­li­di­ni aç­say­dı, Türk fut­bo­lu ne hal­le­re dü­şer­di!
Şa­ka­sı bir yana ben bu bas­kın ola­yı­nın rek­lam amaç­lı dü­zenlen­miş ol­ma­sın­dan kuş­ku­la­nı­yo­rum. 
İster mi­si­niz, iş yeri ba­sı­lan esnaf müş­te­ri iz­di­ha­mı kar­şı­sın­da bi­ti­şi­ği­ne yeni bir res­to­ran daha açsın; Fatih Terim de Dünya Fut­bol Şey­li­ği­ne terfi etsin!
Olmaz de­me­yin sakın, bu­ra­sı Tür­ki­ye!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1063