Elbette güveniyoruz!


Kişi ve ku­rum­la­rın tüm açık­la­ma­la­rı­na inan­dık.  Re-jim de­ğiş­ti, bun­dan böyle ‘bu böyle bi­li­ne’ türü ne ka-dar iza­hat varsa te­red­düt­süz ka­bu­lü­müz­dür. 
   Başka şan­sı­mız yok!
   Bay­ram ta­ti­li­ni Ka­ra­su’da ge­çir­me­yi ter­cih eden­ler­den üç bine yakın va­tan­daş baş-ta ishal olmak üzere çe­şit­li şi­kâ­yet­ler­le has­ta­ne­ye akın etmiş. 
   Ne­den­ler muh­te­lif...
   İçme suyu, gıda ze­hir­len­me­si, kur­ban atık­la­rı­nın Sa­kar­ya’ya atıl­ma­sı ve de­ni­ze ulaş­ma­sı, çevre kir­li­li­ği ve ben­ze­ri şey­ler.
   Yet­ki­li­le­rin açık­la­ma­la­rı­nı oku­duk.
   SASKİ ‘su­la­rı­mız pırıl pı-rıl’ demiş me­se­la… İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te araş­tır­mış­lar. Belki de tah­lil filan da yap­tır­mış­lar­dır, bi­le­mi­yo­rum. Eğer öy­ley­se zah­met et­miş­ler doğ­ru­su… 
   Bir ya­zı­lı açık­la­ma,tamaam. Bitti de gitti ma­şal­lah.  İnan­dık eve­lal­lah!
   Zaten ‘Va­ka­la­rın in­ce­len­me­sin­de ortak bir su ve besin kay­na­ğın­dan ya­rar­lan­ma­dık­la­rı an­la­şıl­mış­tır’ de­mi­yor­lar mı? 
   Budur işte, ge­ri­si­ni boşa at git­sin! 
   Nasıl bir in­ce­le­me, sonuç nedir?
   Misal, il­gi­li bi­rim­ler­ce ve­ril­miş bir rapor, tah­lil so­nu­cu artık ne ise ba­sı­na ser­vis edi­le­bi­lir­di. Şu­ra­dan şu nu­mu­ne, şöyle bir rapor gibi me­se­la…
   Ora­la­rı kur­ca­la­ma­nın âlemi yok!
   İnsa­nın ka­fa­sı ka­rı­şı­yor; ortak su ve besin ne demek? 
   Ko­mü­nizm geldi de bizim mi ha­be­ri­miz ol­ma­dı? 
   Hani bir­çok aile­nin otur­du­ğu, WC’leri, ban­yo­la­rı or­tak­la­şa kul­la­nı­lan, ye­mek­le­rin top­lu­ca bir­lik­te ye­nil­di­ği ve üze­ri­ne su­la­rın top­lu­ca içil­di­ği dö­nem­ler­den söz edi­yo­rum. 
   Eski düş­man yeni dost Rus-ya’nın ko­lek­tif yaşam alan­la­rın­da böy­ley­di me­se­la… Biz bu dö­nem­le­rin ta­rih­te kal­dı­ğı­nı sa­nı­yor­duk, demek de­ğil­miş!
   Ortak besin kul­la­nı­mı yok di­yor­lar. ‘Mar­ket­ler günü geç­miş yi­ye­cek­leri sat­tı­lar’ mıdır kas­tet­tik­le­ri? 
   Biz böyle dedik ya ba­kar­sın yarın şöyle bir açık­la­ma ya­pıl­mış: ‘Tüm mar­ket­le­re sor­duk, ye­min­le söy­lü­yo­ruz böyle bir satış yap­ma­dık de­di­ler!’
   Ye­mi­ne gerek yok. Val­la­hi de bil­la­hi de yok! Biz inan­ma­ya çok­tan ha­zı­rız zaten!
   İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile SASKİ ko­nu­şur da Be­le­di­ye Baş­ka­nı susar mı? Neden sus­sun ki, şiir bile okur. Ka­ra­su İkinci Şiir Gün­le­ri’nde ni­yet­len­miş ama beyne hasar ver­di­ği­ni öne sür­dü­ğü diş ma­cu­nu ye­ri­ne mis­vak öne­ren mil­let­ve­ki­li Ali İhsan Yavuz mik­ro­fo­nu kap­mış ve bı­rak­ma­mış di­yor­lar.
   Her neyse, Baş­kan da su ve gı­da­yı özen­le ayrı tut­muş. 
   Su de­diy­sek içme suyu ola­rak an­la­şıl­sın lüt­fen. 
   Çünkü Baş­ka­nı­mız bu­lan­tı, kusma ve karın ağ­rı­sı va­ka­la­rı­nın deniz ve havuz su­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı iddia edi­yor. 
   E hani Ka­ra­de­niz’in Bod­ru­mu’yduk… Hani iki tane mavi bay­rak­lı pla­jı­mız vardı…
   Muh­te­rem Baş­kan’ın bir id­di­ası daha var ki inan­ma­ya­cak­sı­nız. Va­ka­lar gü­neş­te aşırı kal­mak­tan kay­nak­la­nı­yor­muş, iyi mi? 
   Gü­neş­te fazla kal­ma­nın ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı ne­de­niy­le zaman için­de kan­se­re yol aç­tı­ğı­nı duy­muş­tum da ishal ve karın ağ­rı­sı yap­tı­ğı­nı ilk kez öğ­ren­miş oldum. Ca­hil­li­ği­me ba­ğış­la­sın Baş­kan!
   Eh yani biz­ler an­la­yı­şı kıt, aptal, gör­gü­süz ve kaba sa­ba­yız, yani ‘hödük’üz ya… Baş­kan öyle de­diy­se inan­mak du­ru­mun­da­yız.
   Bay­ram ta­ti­lin­de Ka­ra­su nü­fu­su 10’a kat­lan­mış. GSM ka­yıt­la­rı öyle gös­ter­miş­miş. Yani yak­la­şık ola­rak 600-650 bin kişi ci­va­rın­da ol­mu­şuz. 
   Baş­kan açık­la­ma­sın­da bu sa­yı­yı ver­miş ver­me­si­ne de ar­dın­dan ken­di­ni tu­ta­ma­yıp mik­ta­rı yük­selt­miş.  Diyor ki, “1 mil­yon nü­fus­lu yerde bin ki­şi­nin 2 bin ki­şi­nin has­ta­ne­ye git­me­si de nor­mal diye dü­şü­nü­yo­rum!”
   Dü­şün­me­ye devam et be muh­te­rem, nü­fu­su­nun 10’a hatta 20’ye kat­lan­ma­sı­nı övü­ne­rek an­la­tı­yor­sun da has­ta­ne­ye faz­la­dan nö­bet­çi dok­tor gön­de­ril­me­si için bir ta­le­bin oldu mu? 
   Hadi iki bin ki­şi­yi has­ta­ne­ye dol­dur­duk di­ye­lim, bir mil­yon ki­şi­yi Ka­ra­su’nun ne­re­si­ne sığ­dır­dın, onu an­la­ya­ma­dım doğ­ru­su!
   Neyse, de­ği­şen re­ji­min te­mel­le­ri­ne di­na­mit koy­ma­ya­lım… 
   Ve­ri­len tüm bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­na inan­dık gitti ana­sı­nı sa­ta­yım!
   Yü­re­ği­mi­ze su ser­pen bir başka ay­rın­tı daha var muh­te­rem Baş­kan’ın açık­la­ma­sın­da… 
   Diyor ki: 
   “Sağ­lık İl Mü­dü­rü­müz 6-7 saat bu­ra­da kaldı. Baş­he­ki­mi­miz de bu­ra­da, ay­rıl­ma­dı bu­ra­dan!” 
   Yani sağ ol­sun­lar, var ol­sun­lar. Gö­rev­le­ri de­ğil­di ama lüt­fet­miş­ler!
   Bu kadar süre için­de de­ni­ze girip gü­ne­şe çık­ma­mış­lar­dır in­şal­lah! Mü­dür­süz ve Baş­he­kim­siz ka­la­bi­lir­dik ali­mal­lah!
   Size bir şey söy­le­ye­yim mi?
   Böy­le­si­ne be­ce­rik­siz, bu kadar viz­yon­suz, ge­le­ce­ği gö­re­me­yen ve halkı hödük ye­ri­ne koyan an­la­yı­şı bir başka il­çe­de apart­man yö­ne­ti­ci­si bile yap­maz­lar, ina­nın!
   Hala isim­le­ri po­tan­si­yel aday lis­te­le­ri­nin baş­la­rın­da ge­çi­yor ya, val­la­hi de billahi de helâl olsun!
   NOT: Gazete baskıya giderken İl Sağlık’tan yeni bir açıklama geldi. Vakalar norovirüs kaynaklıymış. 5 günde tespit edilebilmiş. Kutluyoruz böyle bir sürati! 

Bayraktar gaz alıyor!
   Fın­dık re­kol­te tah­mi­ni şaştı. Ka­ra­su’da çu­va­la giren ürün tah­min­le­rin ya­rı­sı kadar… Çünkü dalda gö­rü­nen ço­ta­nak­la­rın ya­rı­sı boş…
   As­lın­da bunu üre­ti­ci gör­müş­tü de inan­mak is­te­me­miş­ti.
   Peki şimdi ne ola­cak?
   He­sa­bı­nı iki kat fın­dı­ğa göre yapan üre­ti­ci­nin bek­len­ti­si doğal ola­rak fi­ya­tın art­ma­sın­da. 
   Ama ba­kı­yor­su­nuz alım­lar baş­la­dı­ğı halde kilo başı fiyat 11 li­ra­dan bir kuruş yu­ka­rı­ya ha­re­ket­len­mi­yor.
   Zaman zaman açık­la­ma­lar oku­yo­ruz. Zi­ra­at Odası, Fis­ko­bir­lik TMO’nun mut­la­ka dev­re­ye girip yük­sek taban fi­ya­tı ilan et­me­si­ni is­ti­yor. Ama TMO’dan tık yok! Çünkü yu­ka­rı­dan emir gel­mi­yor.
    Fer­re­ro pi­ya­sa­yı tes­lim almış du­rum­da. Tür­ki­ye’nin en büyük ih­ra­cat­çı şir­ket­le­ri­ni bir bir bün­ye­si­ne ka­tar­ken se­si­ni çı­kar­ma­yan­lar şimdi yan­dım Allah di­yor­lar. Elin İtal­yan’ından ela­man di­le­me nok­ta­sın­da­yız yani!
   Son açık­la­ma TZOB Baş­ka­nı hem­şe­ri­miz Şemsi Bay­rak­tar’dan. ‘Mazot, gübre, ilaç fi­yat­la­rı dü­şü­rül­sün’ bu­yur­muş. Aklı sıra ci­ğe­ri yan­mış üre­ti­ci­nin ga­zı­nı ala­cak! 
   Şimdiye kadar aldığına göre şimdi de farklı bir şey beklemiyoruz. Fındıkçı bir iki bağırır gibi yapıp kaderine razı olur.
   Şemsi Bey basın ara­cı­lı­ğı ile ze­va­hi­ri kur­tar­mak ye­ri­ne bir başka şey yap­sın… 
   Fın­dık üre­ti­ci­si­nin so­ru­nu­nu yu­ka­rı­ya ta­şı­sın. 
   Kime mi? 
   Ken­di­si­ni bol ma­aş­lı SGK Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği­ne ata­yan ki­şi­ye…
   Çok şey mi istedik hemşerimizden?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 276