SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Elbette güveniyoruz!


Kişi ve ku­rum­la­rın tüm açık­la­ma­la­rı­na inan­dık.  Re-jim de­ğiş­ti, bun­dan böyle ‘bu böyle bi­li­ne’ türü ne ka-dar iza­hat varsa te­red­düt­süz ka­bu­lü­müz­dür. 
   Başka şan­sı­mız yok!
   Bay­ram ta­ti­li­ni Ka­ra­su’da ge­çir­me­yi ter­cih eden­ler­den üç bine yakın va­tan­daş baş-ta ishal olmak üzere çe­şit­li şi­kâ­yet­ler­le has­ta­ne­ye akın etmiş. 
   Ne­den­ler muh­te­lif...
   İçme suyu, gıda ze­hir­len­me­si, kur­ban atık­la­rı­nın Sa­kar­ya’ya atıl­ma­sı ve de­ni­ze ulaş­ma­sı, çevre kir­li­li­ği ve ben­ze­ri şey­ler.
   Yet­ki­li­le­rin açık­la­ma­la­rı­nı oku­duk.
   SASKİ ‘su­la­rı­mız pırıl pı-rıl’ demiş me­se­la… İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te araş­tır­mış­lar. Belki de tah­lil filan da yap­tır­mış­lar­dır, bi­le­mi­yo­rum. Eğer öy­ley­se zah­met et­miş­ler doğ­ru­su… 
   Bir ya­zı­lı açık­la­ma,tamaam. Bitti de gitti ma­şal­lah.  İnan­dık eve­lal­lah!
   Zaten ‘Va­ka­la­rın in­ce­len­me­sin­de ortak bir su ve besin kay­na­ğın­dan ya­rar­lan­ma­dık­la­rı an­la­şıl­mış­tır’ de­mi­yor­lar mı? 
   Budur işte, ge­ri­si­ni boşa at git­sin! 
   Nasıl bir in­ce­le­me, sonuç nedir?
   Misal, il­gi­li bi­rim­ler­ce ve­ril­miş bir rapor, tah­lil so­nu­cu artık ne ise ba­sı­na ser­vis edi­le­bi­lir­di. Şu­ra­dan şu nu­mu­ne, şöyle bir rapor gibi me­se­la…
   Ora­la­rı kur­ca­la­ma­nın âlemi yok!
   İnsa­nın ka­fa­sı ka­rı­şı­yor; ortak su ve besin ne demek? 
   Ko­mü­nizm geldi de bizim mi ha­be­ri­miz ol­ma­dı? 
   Hani bir­çok aile­nin otur­du­ğu, WC’leri, ban­yo­la­rı or­tak­la­şa kul­la­nı­lan, ye­mek­le­rin top­lu­ca bir­lik­te ye­nil­di­ği ve üze­ri­ne su­la­rın top­lu­ca içil­di­ği dö­nem­ler­den söz edi­yo­rum. 
   Eski düş­man yeni dost Rus-ya’nın ko­lek­tif yaşam alan­la­rın­da böy­ley­di me­se­la… Biz bu dö­nem­le­rin ta­rih­te kal­dı­ğı­nı sa­nı­yor­duk, demek de­ğil­miş!
   Ortak besin kul­la­nı­mı yok di­yor­lar. ‘Mar­ket­ler günü geç­miş yi­ye­cek­leri sat­tı­lar’ mıdır kas­tet­tik­le­ri? 
   Biz böyle dedik ya ba­kar­sın yarın şöyle bir açık­la­ma ya­pıl­mış: ‘Tüm mar­ket­le­re sor­duk, ye­min­le söy­lü­yo­ruz böyle bir satış yap­ma­dık de­di­ler!’
   Ye­mi­ne gerek yok. Val­la­hi de bil­la­hi de yok! Biz inan­ma­ya çok­tan ha­zı­rız zaten!
   İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile SASKİ ko­nu­şur da Be­le­di­ye Baş­ka­nı susar mı? Neden sus­sun ki, şiir bile okur. Ka­ra­su İkinci Şiir Gün­le­ri’nde ni­yet­len­miş ama beyne hasar ver­di­ği­ni öne sür­dü­ğü diş ma­cu­nu ye­ri­ne mis­vak öne­ren mil­let­ve­ki­li Ali İhsan Yavuz mik­ro­fo­nu kap­mış ve bı­rak­ma­mış di­yor­lar.
   Her neyse, Baş­kan da su ve gı­da­yı özen­le ayrı tut­muş. 
   Su de­diy­sek içme suyu ola­rak an­la­şıl­sın lüt­fen. 
   Çünkü Baş­ka­nı­mız bu­lan­tı, kusma ve karın ağ­rı­sı va­ka­la­rı­nın deniz ve havuz su­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı iddia edi­yor. 
   E hani Ka­ra­de­niz’in Bod­ru­mu’yduk… Hani iki tane mavi bay­rak­lı pla­jı­mız vardı…
   Muh­te­rem Baş­kan’ın bir id­di­ası daha var ki inan­ma­ya­cak­sı­nız. Va­ka­lar gü­neş­te aşırı kal­mak­tan kay­nak­la­nı­yor­muş, iyi mi? 
   Gü­neş­te fazla kal­ma­nın ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı ne­de­niy­le zaman için­de kan­se­re yol aç­tı­ğı­nı duy­muş­tum da ishal ve karın ağ­rı­sı yap­tı­ğı­nı ilk kez öğ­ren­miş oldum. Ca­hil­li­ği­me ba­ğış­la­sın Baş­kan!
   Eh yani biz­ler an­la­yı­şı kıt, aptal, gör­gü­süz ve kaba sa­ba­yız, yani ‘hödük’üz ya… Baş­kan öyle de­diy­se inan­mak du­ru­mun­da­yız.
   Bay­ram ta­ti­lin­de Ka­ra­su nü­fu­su 10’a kat­lan­mış. GSM ka­yıt­la­rı öyle gös­ter­miş­miş. Yani yak­la­şık ola­rak 600-650 bin kişi ci­va­rın­da ol­mu­şuz. 
   Baş­kan açık­la­ma­sın­da bu sa­yı­yı ver­miş ver­me­si­ne de ar­dın­dan ken­di­ni tu­ta­ma­yıp mik­ta­rı yük­selt­miş.  Diyor ki, “1 mil­yon nü­fus­lu yerde bin ki­şi­nin 2 bin ki­şi­nin has­ta­ne­ye git­me­si de nor­mal diye dü­şü­nü­yo­rum!”
   Dü­şün­me­ye devam et be muh­te­rem, nü­fu­su­nun 10’a hatta 20’ye kat­lan­ma­sı­nı övü­ne­rek an­la­tı­yor­sun da has­ta­ne­ye faz­la­dan nö­bet­çi dok­tor gön­de­ril­me­si için bir ta­le­bin oldu mu? 
   Hadi iki bin ki­şi­yi has­ta­ne­ye dol­dur­duk di­ye­lim, bir mil­yon ki­şi­yi Ka­ra­su’nun ne­re­si­ne sığ­dır­dın, onu an­la­ya­ma­dım doğ­ru­su!
   Neyse, de­ği­şen re­ji­min te­mel­le­ri­ne di­na­mit koy­ma­ya­lım… 
   Ve­ri­len tüm bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­na inan­dık gitti ana­sı­nı sa­ta­yım!
   Yü­re­ği­mi­ze su ser­pen bir başka ay­rın­tı daha var muh­te­rem Baş­kan’ın açık­la­ma­sın­da… 
   Diyor ki: 
   “Sağ­lık İl Mü­dü­rü­müz 6-7 saat bu­ra­da kaldı. Baş­he­ki­mi­miz de bu­ra­da, ay­rıl­ma­dı bu­ra­dan!” 
   Yani sağ ol­sun­lar, var ol­sun­lar. Gö­rev­le­ri de­ğil­di ama lüt­fet­miş­ler!
   Bu kadar süre için­de de­ni­ze girip gü­ne­şe çık­ma­mış­lar­dır in­şal­lah! Mü­dür­süz ve Baş­he­kim­siz ka­la­bi­lir­dik ali­mal­lah!
   Size bir şey söy­le­ye­yim mi?
   Böy­le­si­ne be­ce­rik­siz, bu kadar viz­yon­suz, ge­le­ce­ği gö­re­me­yen ve halkı hödük ye­ri­ne koyan an­la­yı­şı bir başka il­çe­de apart­man yö­ne­ti­ci­si bile yap­maz­lar, ina­nın!
   Hala isim­le­ri po­tan­si­yel aday lis­te­le­ri­nin baş­la­rın­da ge­çi­yor ya, val­la­hi de billahi de helâl olsun!
   NOT: Gazete baskıya giderken İl Sağlık’tan yeni bir açıklama geldi. Vakalar norovirüs kaynaklıymış. 5 günde tespit edilebilmiş. Kutluyoruz böyle bir sürati! 

Bayraktar gaz alıyor!
   Fın­dık re­kol­te tah­mi­ni şaştı. Ka­ra­su’da çu­va­la giren ürün tah­min­le­rin ya­rı­sı kadar… Çünkü dalda gö­rü­nen ço­ta­nak­la­rın ya­rı­sı boş…
   As­lın­da bunu üre­ti­ci gör­müş­tü de inan­mak is­te­me­miş­ti.
   Peki şimdi ne ola­cak?
   He­sa­bı­nı iki kat fın­dı­ğa göre yapan üre­ti­ci­nin bek­len­ti­si doğal ola­rak fi­ya­tın art­ma­sın­da. 
   Ama ba­kı­yor­su­nuz alım­lar baş­la­dı­ğı halde kilo başı fiyat 11 li­ra­dan bir kuruş yu­ka­rı­ya ha­re­ket­len­mi­yor.
   Zaman zaman açık­la­ma­lar oku­yo­ruz. Zi­ra­at Odası, Fis­ko­bir­lik TMO’nun mut­la­ka dev­re­ye girip yük­sek taban fi­ya­tı ilan et­me­si­ni is­ti­yor. Ama TMO’dan tık yok! Çünkü yu­ka­rı­dan emir gel­mi­yor.
    Fer­re­ro pi­ya­sa­yı tes­lim almış du­rum­da. Tür­ki­ye’nin en büyük ih­ra­cat­çı şir­ket­le­ri­ni bir bir bün­ye­si­ne ka­tar­ken se­si­ni çı­kar­ma­yan­lar şimdi yan­dım Allah di­yor­lar. Elin İtal­yan’ından ela­man di­le­me nok­ta­sın­da­yız yani!
   Son açık­la­ma TZOB Baş­ka­nı hem­şe­ri­miz Şemsi Bay­rak­tar’dan. ‘Mazot, gübre, ilaç fi­yat­la­rı dü­şü­rül­sün’ bu­yur­muş. Aklı sıra ci­ğe­ri yan­mış üre­ti­ci­nin ga­zı­nı ala­cak! 
   Şimdiye kadar aldığına göre şimdi de farklı bir şey beklemiyoruz. Fındıkçı bir iki bağırır gibi yapıp kaderine razı olur.
   Şemsi Bey basın ara­cı­lı­ğı ile ze­va­hi­ri kur­tar­mak ye­ri­ne bir başka şey yap­sın… 
   Fın­dık üre­ti­ci­si­nin so­ru­nu­nu yu­ka­rı­ya ta­şı­sın. 
   Kime mi? 
   Ken­di­si­ni bol ma­aş­lı SGK Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği­ne ata­yan ki­şi­ye…
   Çok şey mi istedik hemşerimizden?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 246