SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Eleştiriye evet karalamaya hayır!

Eleştiriye evet karalamaya hayır!


Sa­kar­ya’da in­ter­net ya­yın­cı­lı­ğı yapan en eski haber si­te­si ile Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin bazı üye­le­ri ara­sın­da bir tar­tış­ma pat­lak verdi. Konu, Ka­ra­su’ya karşı sis­tem­li bir ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı­ğı id­di­ası…
Ola­yın fark­lı bo­yut­la­rı var. O ne­den­le tar­tış­ma­yı dar bir çer­çe­ve­ye hap­se­de­rek, ta­raf­lar­dan bi­ri­ni hak­sız di­ğe­ri­ni haklı ilan etmek doğru değil.
Her yıl yaz se­zo­nu­nun baş­la­mı­şıy­la bir­lik­te nü­fu­su kat­la­nı­yor. Doğal ola­rak yerel ba­sın­da sıkça yer bu­lu­yo­ruz. Ha­ber­ler bazen sa­hil­le­rin dolup taş­tı­ğı bi­çi­min­de se­vim­li ol­du­ğu gibi; gü­ven­lik ye­ter­siz­li­ği, te­miz­lik­te ak­sak­lık­lar, su­suz­luk, ka­za­lar ve en önem­li­si bo­ğul­ma va­ka­la­rı, kav­ga­lar gibi il­çe­ye eksi yazan ha­ber­ler şek­lin­de de ken­di­ni gös­te­ri­yor. 
Ör­ne­ğin Sö­ğüt­lü-Fe­riz­li ara­sın­da mey­da­na gelen bir tra­fik ka­za­sı ‘Ka­ra­su yo­lun­da kaza’ anon­suy­la ve­ri­li­yor. Neden özne sa­de­ce Ka­ra­su?
Ha­ber­le­rin ve­ri­liş tarz­la­rı fark­lı ola­bi­lir. Ya­za­nın ter­ci­hi­ne kal­mış bir durum. Ancak il­çe­ye yö­ne­lik ve insaf sı­nır­la­rı­nı zor­la­yan ka­ra­la­ma­la­rın her­han­gi bir ele­me­ye tabi tu­tul­ma­dan yorum adı al­tın­da ya­yı­na ve­ril­me­si ‘her gö­rü­şe saygı’nın ge­re­ği midir? 
Eleş­ti­ri­le­re evet ama “Ka­ra­su’ya git­me­yin, şu­ra­la­rı ter­cih edin” türü suç­la­ma­lar ağır ka­çı­yor.
Ka­ra­su’nun nü­fu­su tüm ma­hal­le­ler­le bir­lik­te 62 bin­dir. İdari ya­pı­la­rın ka­pa­si­te­le­ri buna gö­re­dir. Tem­muz-Ağus­tos ay­la­rın­da 500 bin­le­ri bulan sa­yı­ya yer­le­şik nü­fu­sa ancak yeten per­so­nel, ma­ki­ne ve araç par­kıy­la hiz­met et­me­nin güç­lü­ğü or­ta­da.
Yıl­lar­dır dile ge­ti­ri­yo­rum. Yazın Ka­ra­su’ya gelen gü­nü­bir­lik veya sezon boyu ka­lı­cı ta­til­ci­le­rin önem­li bir bö­lü­mü Sa­kar­ya’nın il­çe­le­rin­den. O ne­den­le en azın­dan Ada­pa­za­rı, Ari­fi­ye, Ser­di­van, Eren­ler, Hen­dek ve Ak­ya­zı be­le­di­ye­le­ri iki aylık se­zon­da Ka­ra­su’ya te­miz­lik araç­la­rı tak­vi­ye­si yap­ma­lı. Gü­ven­lik için polis, sağ­lık için dok­tor ve yar­dım­cı ele­man gön­de­ril­me­li.
Bun­la­ra bir de Katı Atık Arıt­ma Te­si­si­nin de yaz nü­fu­su­na yet­me­di­ği­ni ek­le­ye­lim.
Su ko­nu­su pa­ran­tez­lik bir durum… Ya­şa­nan son fe­la­ket ne­de­niy­le bir sı­kın­tı ya­şan­dı. SASKİ bo­zu­lan isale hat­la­rı­nı 10 gün­lük ça­lış­may­la onar­dı. Ancak zarar gören arıt­ma te­si­sin­de 4 ay sü­re­li­ği­ne ümit yok. Bunun he­sa­bı­nı Ka­ra­su ye­ri­ne, ye­ter­li araş­tır­ma yap­ma­dan sel ya­ta­ğı­na tril­yon­lar har­ca­yan Bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri­ne sor­mak ge­rek­mez mi?
Bir de şu bo­ğul­ma olay­la­rı ko­nu­su var... Ka­ra­de­niz adı hır­çın bir deniz… Bu ne­den­le yaz ay­la­rın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait ‘Can­kur­ta­ran ekip­le­ri’ Ka­ra­su, Ko­ca­ali ve Kay­nar­ca sa­hil­le­rin­de can gü­ven­li­ği sağ­la­ma­ya ça­ba­lı­yor. Ele­man­la­rın ye­te­nek­le­ri ve öz­ve­ri­li bi­çim­de ça­lış­ma­la­rı tak­dir edi­len bir durum… Ancak, mün­fe­rit va­ka­la­rın ‘bu il­çe­de de­ni­ze gi­ril­mez’ türü kes­tir­me­den suç­la­ma­la­ra konu edil­me­si hem kur­tar­ma tim­le­ri­ni hem de ilçe es­na­fı­nı ra­hat­sız edi­yor.
Kur­tar­ma tim­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de bir eleş­ti­rim var. ‘Bir günde, haf­ta­da, ayda şu kadar kişi son anda bo­ğul­mak­tan kur­tar­dık’ türü de­meç­ler doğru değil. Bu söy­lem­ler gö­rev­li­le­ri mutlu ede­bi­lir, ancak 350-400’lerle ifade edi­len sayı or­ta­ya bir deh­şet sa­lı­yor. Sı­ra­dan uya­rı­la­rı ve mü­da­ha­le­le­ri ‘bo­ğul­mak üze­rey­ken’ bi­çi­min­de ta­nım­la­mak olmaz. Bu açık­la­ma­la­rın ter­cü­me­si ‘Ka­ra­su’da de­ni­ze giren bo­ğul­ma­yı göze alır’ al­gı­sı ya­ra­tı­yor.
Eleş­ti­ri­ye ey­val­lah da üç beş ki­şi­nin yan­lı­şı­nı, per­so­nel ye­ter­siz­li­ğin­den kay­nak­la­nan hiz­met ek­sik­li­ği­ni ve buna ben­zer diğer olum­suz­luk­la­rı ba­ha­ne ede­rek bir il­çe­yi top­tan kara lis­te­ye almak doğru ol­ma­sa gerek.
Di­li­mi­zin ucuna “Be­ğen­me­yen gel­me­sin” demek ge­li­yor. Bazen öf­ke­ye ka­pı­lıp bunu söy­lü­yo­ruz da… Ana­ya­sa’nın kı­yı­la­rı her­ke­sin ortak kul­la­nım alanı ola­rak tarif et­ti­ği­ni de bil­mi­yor de­ği­liz hani…

Cid­di­ye alır­san, cid­di­ye alı­nır­sın!

5 yıllı st­ra­te­jik plan ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da be­le­di­ye­den bir top­lan­tı da­ve­ti aldık. Biz­le­re birer anket formu gön­de­ril­miş­ti. Cid­di­ye alıp dol­dur­duk. Yet­me­di, plan ha­zır­la­yı­cı­la­rı ta­ra­fın­dan cid­di­ye alın­dı­ğı­mı­zı zan­ne­de­rek top­lan­tı­ya da git­tik. Sa­lo­na bak­tık ki, da­vet­çi­ler bizi hiç mi hiç cid­di­ye al­ma­mış­lar! 
Sa­lon­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı yok…
25 mec­lis üye­sin­den 22’si yok…
Kay­ma­kam yok, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin çoğu yok…
Kür­sü­de to­ru­num ya­şı­tı bir mec­lis üyesi bayan... Her halde staj olsun diye otur­tul­muş! (As­lı­na ba­kar­sa­nız yeni yö­ne­ti­min de­ne­yim­li ekibi olan bir başka be­le­di­ye­de top­lu­ca staj yap­ma­sı ge­re­kir ya, neyse di­ye­lim!)
Hâl­bu­ki bir gün önce ben­zer top­lan­tı ilde ya­pıl­dı. Va­li­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye baş­ka­nı ve ilin ile gelen ku­rum­la­rı­nın karar ve yetki sa­hi­bi ki­şi­le­ri ora­day­dı…
St­ra­te­jik plan için öne­ri­le­ri­ni­zi bu işin uy­gu­la­yı­cı­la­rı­na an­lat­ma­ya­cak­sı­nız da mec­lis kol­tuk­la­rı­na dekor olsun diye otur­tul­muş üç gün­lük be­le­di­ye per­so­ne­li­ne mi an­la­ta­cak­sı­nız?
Muh­tar­la­rın çoğu ora­day­dı. Onlar da bizim gibi hayal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dık­la­rı­nı açık açık söy­le­di­ler. Ken­di­le­ri­ni kut­lu­yo­rum. (Eski Baş­kan dö­ne­min­de ol­say­dı bu eleş­ti­ri­le­ri ya­par­lar mıydı der­si­niz!)
Her neyse… Belki o gün Baş­kan’ın prog­ra­mı var­dır. Gün­ler çu­va­la mı girdi, bir başka gün ya­pı­la­bi­lir­di top­lan­tı!

Yurt ne için ka­pa­tı­lı­yor?

Kredi ve Yurt­lar Ku­ru­mu’na ait Ka­ra­su’daki iki yurt bi­na­sı için ka­pat­ma ka­ra­rı alın­dı. Tah­mi­ni ge­rek­çe­le­ri haber say­fa­la­rı­mız­da var. ‘Tah­mi­ni’ di­yo­ruz, çünkü bu tür ne­ta­me­li ko­nu­lar­da ba­sı­na bilgi ve­recek ba­ba­yi­ğit bir gö­rev­li bul­mak ha­yal­dir. 
Biz­ler de in­sa­nız, kim­se­nin ver­di­ği bilgi ne­de­niy­le ba­şı­nın derde gir­me­si­ni is­te­me­yiz. Bu ne­den­le her­han­gi bir gö­rev­li­yi ara­ma­dı­ğı­mı­zı da özel­lik­le be­lir­te­lim. Dü­şü­nün artık; fın­dık yev­mi­ye­le­ri ko­nu­sun­da bile İlçe Tarım ser verdi sır ver­me­di! 
Yurt dedik devam ede­lim. Pa­zar­te­si sa­ba­hı ‘şöyle ya­kın­dan bir gö­re­yim’ deyip iki bi­na­nın önüne var­dım. Bekçi ku­lü­be­sin­de bir gö­rev­li vardı, or­ta­lık­ta do­la­nan bir­kaç da çocuk…
Ara­ba­nın kon­ta­ğı­nı ka­pa­tıp fo­toğ­raf çe­ke­yim dedim. Tam o anda ku­la­ğı­ma do­ğu­da­ki bi­na­nın açık bu­lu­nan ikin­ci kapı pen­ce­re­sin­den bir müzik sesi geldi. Önce biri türkü filan söy­lü­yor san­dım. Kulak ka­bart­tım, de­ğil­miş. 
Duy­du­ğum zikir se­siy­di. Kulak has­sa­si­ye­ti­me gü­ve­ne­rek söy­lü­yo­rum, 12-15 yaş ara­lı­ğın­da bir erkek zikir çe­ki­yor­du.
Şimdi bu­ra­da ben­den bir yorum filan bek­le­ye­bi­lir­si­niz. Hayır yap­mı­yo­rum... 
Çünkü Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’na bağlı bir yurt­ta yaz ta­ti­lin­de zikir çe­kil­me­si­nin man­tı­ğı­nı çö­ze­me­dim. Bil­me­di­ğim ko­nu­lar­da da fikir beyan etmem. 
Açık­la­ma­sı­nı ya­pa­cak bir ba­ba­yi­ğit varsa (ki bu ko­nu­da çı­ka­bi­lir) haf­ta­ya bu sü­tun­lar­da yer ve­ri­rim.
Hazır din­sel bir ko­nu­dan açıl­mış­ken, tüm oku­yu­cu­la­rı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum. Barış ve kar­deş­lik için­de nice mutlu ve hu­zur­lu bay­ram­la­ra di­yo­rum.

 Bakan Kurum sö­zü­nü tu­ta­cak mı?

Yıl­lar­dır Ka­ra­su’ya ne ba­kan­lar, ne müs­te­şar­lar, ne genel mü­dür­ler gel­di-git­ti. Hepsi birer iki­şer söz­ler de verdi.

Ge­ri­ye doğru bir anım­sa­ma tu­ru­na çı­kı­yo­rum... Ha­tır­la­dı­ğım şu: Ve­ri­len hiç­bir söz bu güne kadar ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di desem, ina­nın çar­pıl­mam.
Ör­ne­ğin ‘Uyu­yan Bakan’ la­kap­lı Tu­rizm Ba­ka­nı hem de müs­te­şa­rıy­la gel­miş ve ne söz­ler verip git­miş­ti.
Geçen hafta Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı’nı ağır­la­dık. Ondan da söz­ler aldık. Ye­ri­ne ge­ti­rir mi der­si­niz?

 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 53