SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Elin oğlu ne diyor?


   24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri, Su-ruç ve bir­kaç ilde mey­da­na gelen tat­sız olay­la­rın dı­şın­da sakin geçti. Mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bir durum...
   Sezar`ın hakkı Sezar`a… Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ilk turda ka­za­nan Recep Tay­yip Er­do­ğan büyük bir se-çim ba­şa­rı­sı­na daha imza attı. MHP de öyle…
   Seçim so­nuç­la­rı­nı şöyle oku­yo­rum: “Seç­men, so­run­la­rın ne­de­ni ol­du­ğu ayan beyan olan bir kad­ro­ya bir kez daha so­run­la­rı çözme gö­re­vi verdi!”
   Nedir bu so­run­lar de­me­yin… Hangi bi­ri­ni sa­ya­lım?
   AKP`nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002`de döviz kuru1.35 li­ray­dı, bu gün 4.60 ci­va­rın­da. Fa­iz­ler yüzde 20 sı­nı­rı­na da­yan­dı.
   Pa­zar­da bir kilo limon 10 lira, biber, pa­ta­tes, soğan 8-9 lira… Ben­zin, mazot, do­ğal­gaz fi­yat­la­rı ocak sön­dü­rür!
   Beton eko­no­mi­si du­va­ra tos­la­dı. Sa­de­ce Ka­ra­su`da elde kalan 3 binin üze­rin­de sa­tıl­ma­yı bek­le­yen ko­nut­tan söz edi­li­yor.
   Yap-İşlet-Dev­ret mo­del­li tü­nel­ler, köp­rü­ler, şehir has­ta­ne­le­ri ha­zi­ne­den tak­vi­ye­li!
   Tarım ve hay­van­cı­lık siz­le­re ömür. Dı­şa­rı­dan saman ve ta­hı­lın her cin­si­ni ithal edi­yo­ruz. 
   İnan­ma­yan Ka­ra­su Liman`ına uğ­ra­sın gör­sün. Bo­şal­tı­lan her 10 ge­mi­den 9`u buğ­day, mısır, arpa ve soya yüklü…
   Eği­tim Arap­sa­çı, üni­ver­si­te­ler bilim yu­va­sı ol­mak­tan çık­mış. Kamu ku­rum­la­rı li­ya­kat­siz kad­ro­lar­la dolu… Ada­let yer­ler­de sü­rü­nü­yor.
   Her­hal­de bütün bu tab­lo­nun so­rum­lu­su sık sık `Eko­no­mik gö­rüş­le­ri­ni­zi ken­di­ni­ze sak­la­yın` diye azar­la­nan mu­ha­le­fet değil.
   Biz bun­la­rı kendi ken­di­mi­ze tar­tı­şıp du­ru­yo­ruz. Sı­kış­tı­ğı­mız­da da `El bize ka­rış­ma­sın, bir­li­ği­mi­zi boz­ma­sın` diye ce­lal­le­ni­yo­ruz. 
   Tep­ki­miz el­bet­te doğru; ya­ban­cı­lar iç iş­le­ri­mi­ze ka­rış­ma­sın.
   Ba­kı­yo­ruz yine ka­rış­mı­yor gö­rün­tü­sü al­tın­da uya­rı­lar­da bu­lu­nu­yor­lar. 
   Çünkü o elin oğlu ül­ke­miz­de ya­tı­rım yap­mış. 
   Sa­na­yi­ci­mi­ze Ha­zi­ne ke­fa­le­ti ile do­lar­la öden­me şart­lı kredi açmış. 
   O ya­ban­cı bize füze, te­le­fon, tank, uçak ve ben­ze­ri ileri tek­no­lo­ji ürünü mal sat­mış, günü ge­lin­ce pa­ra­sı­nı ala­cak. (453 milyar $) En azın­dan  dönem fa­izi­ni öde­mek zo­run­da­yız.
   Dedik ya, el de­di­ği­nin ağ-zı torba değil ki bü­ze­sin. 
   25 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si günü eko­no­mi­de­ki son da­ki­ka ge­liş­me­ler, pi­ya­sa­lar­da son durum ve fi­nans dün­ya­sıy­la il­gi­li ha­ber­le­re yer veren Blo­om­berg isim­li ka­nal­da seçim de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor… 
   Ar­ka­daş­lar­la kulak ka­bart­tık. Lond­ra`daki fi­nans mer­ke­zin­den önem­li bir ileri gelen  `el` ko­nu­şu­yor.
   “Biz se­çim­le­rin ikin­ci tura ka­la­ca­ğı­nı sa­nı­yor­duk. Sayın Er­do­ğan ilk turda ka­zan­dı. Şimdi eko­no­mi kad­ro­su­nun kim­ler­den olu­şa­ca­ğı­nı bek­li­yo­ruz. Biz bir güven or­ta­mı oluş­ma­sı­nı is­te­riz. Sayın Er­do­ğan eko­no­mi­nin ba­şı­na ge­ti­re­ce­ği ki­şi­le­rin işine mü­da­ha­le edecek mi et­me­yecek mi? Bunu gö­re­ce­ğiz ve yol ha­ri­ta­mı­zı buna göre be­lir­le­ye­ce­ğiz.”
   Ya­ban­cı uz­ma­nın açık­la­ma­sı bu kadar! 
   Elin oğlu ora­sın­dan bu­ra­sın­dan do­la­nıp sub­li­mi­nal me­saj­lar ver­mi­yor. Böyle ya­pa­cak olsa say­fa­lar do­lu­su ma­ka­le yazar veya sa­lo­nu dol­du­ran Türk mu­ha­tap­la­rı­na sa­at­ler­ce kon­fe­rans verir.
   Öyle yap­mı­yor; bir pa­rag­raf­lık açık­la­may­la der­di­ni an­la­tı­yor.
   Onun da an­la­ya­bil­di­ği­miz özeti şu: 
   “Mu­ha­ta­bı­mız eko­no­mi yö­ne­ti­mi­niz mi ola­cak, yoksa te­pe­si at­tı­ğın­da `eyyy` diye baş­la­yan söy­lev­ler­le her­ke­se ayar çek­me­ye so­yu­nan baş­ka­nı­nız mı?” diye so­ru­yor.
   Bizim gibi düşünenleri ve endişelerini yazıya döken-leri el oğlu kategorisine so-kabilirsiniz. Kimse elinizi kolunuzu bağlamıyor. Çün-kü güç sizde. Pardon, ger-çekten sizde mi?


TAZE ÖRNEK
   Ko­nu­yu de­ğiş­ti­rip baş­kan­lık sis­te­miy­le yö­ne­ti­len Ve­ne­zu­ela`da ya­şa­nan­la­ra ba­ka­lım mı?
   15 yıl önce Güney Ame­ri­ka`nın en mü­ref­feh iki ül­ke­sin­den biri olan Ve­ne­zu­ela, dün­ya­nın en zen­gin pet­rol ya­tak­la­rı­na sahip. 
   Hugo Cha­vez`le baş­la­yan ve Ma­du­ro ile devam eden baş­kan­lık sü­re­cin­de ül­ke­de dev­le­ti dev­let, hu­ku­ku hukuk ve eko­no­mi­yi eko­no­mi ol­mak­tan çı­ka­ran adım­lar gör­mez­den ge­lin­di.
   2015 yı­lın­da yüzde 112 olan enf­las­yon 2018 Ha­zi­ran ayı iti­ba­rı ile yüzde 25 bin… 
   İşyer­le­ri, okul­lar, has­ta­ne­ler birer birer ka­pa­nı­yor. 
   Komşu ül­ke­le­re kit­le­sel kaçış ön­le­ne­mi­yor. 
   Yö­ne­tim, pet­rol­den elde edi­len az mik­tar­da­ki pa­ra­yı, yasa dışı şe­kil­de, re­ji­mi ayak­ta tutan sadık des­tek­çi­le­ri­ne ve sa­yı­sı bin­le­re ula­şan ge­ne­ral­le­re ak­ta­ra­rak ayak­ta kal­ma­ya ça­lı­şı­yor.
   `Ül­ke­de her şey ha­ri­ka… Bu ha­ber­ler hep em­per­ya­list med­ya­nın ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı` şek­lin­de bir pro­pa­gan­da ma­ki­ne­si sü­rek­li fa­ali­yet­te! 
   2016 so­nun­da 1 dolar ül­ke­nin para bi­ri­mi olan 1 bo­li­va­ra eşit­ti, şimdi 1 dolar 1 mil­yon bo­li­var. As­ga­ri üc­ret­li 8 saat ça­lı­şa­rak ka­zan­dı­ğı pa­ray­la tek bir tane yu­mur­ta bile ala­mı­yor. Ekmek almak için bile sırt çan­ta­sıy­la para taşır hale ge­lin­di. 
   Hır­sız­lık, gasp, yağma ve si­lah­lı şid­det pat­la­mış du­rum­da. Dün­ya­da­ki en yük­sek ci­na­yet oranı bu­ra­da…     Aç­lı­ğa karşı öne­ri­len çözüm kuş av­la­mak ya da dev­let baş­ka­nı­nın baş­lat­tı­ğı kam­pan­ya­da ol­du­ğu gibi tav­şan av­la­mak veya ye­tiş­tir­mek…
   Uzun­ca bir sü­re­dir çift­çi ürün ye­tiş­tir­mi­yor, sa­na­yi­ci mal üret­mi­yor. İğne­den ip­li­ğe her şey dı­şa­rı­dan ithal edi­li­yor.
   Eko­no­mik çö­küş­le bir­lik­te oto­ri­ter­lik de­rin­leş­ti. Ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yargı tek ki­şi­ye bağlı. 
   Aka­de­mik yaşam can çe­ki­şi­yor. Eği­tim­li genç­ler ile aka­de­mis­yen­ler, ye­tiş­miş uz­man­lar, öğ­ret­men­ler, sa­nat­çı­lar kit­le­sel şe­kil­de ül­ke­yi terk edi­yor.
   Mayıs ayın­da ya­pı­lan, mu­ha­le­fe­tin boy­kot et­ti­ği ve ka­tı­lı­mın resmi açık­la­ma­ya göre yüzde 45, mu­ha­le­fe­te göre yüzde 30 ol­du­ğu bir seçim so­nu­cun­da aynı kişi dev­let baş­kan­lı­ğı­na bir kez daha se­çil­di. Üs­te­lik 19 yıl­dır kendi ik­ti­da­rın­da­ki ül­ke­nin mev­cut tab­lo­sun­da `ken­di­si dı­şın­da her­ke­sin suçu ol­du­ğu­nu ve ken­di­si­nin dü­zel­te­ce­ği­ni` iddia ede­rek… 
   Keyfi ve oto­ri­ter tek adam yö­ne­ti­mi mo­dern dev­let­ler ta­ri­hin­de de­fa­lar­ca de­nen­di. O ül­ke­ler­de halk hep `bizim şart­la­rı­mız, bizim da­va­mız ve bizim li­de­ri­miz fark­lı` di­ye­rek tek ki­şi­ye des­tek verdi. Tümü de pe­ri­şan oldu.
   Bütün bun­lar bir şey­ler anım­sat­mı­yor­sa siz en iyisi birer kuş tü­fe­ği edi­nin, veya tavşan besle-mek için hazırlık yapın!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 335