Emir gecikti!


Fın­dık, Ka­ra­de­niz’in geçim kay­na­ğı. Ordu, Gi­re­sun, Trab­zon, Sam­sun, Düzce, Sa­kar­ya ve hatta Sinop ile Zon­gul­dak’ın bir ke­si­mi fın­dı­ğın da­lı­na ba­kı­yor.
   Hep söy­lü­yo­ruz; fın­dık Tür­ki­ye’ye döviz ka­zan­dı­ran tarım ürün­le­ri­nin ba­şın­da ge­li­yor. İçe­ri­de tü­ke­ti­mi pek fazla değil.
   Do­la­yı­sıy­la, fın­dık taban fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­sin­de döviz üze­rin­den ihraç fi­ya­tı­nın dik­ka­te alın­ma­sı ge­re­kir. 
   “Dün­ya­nın en fazla fın­dı­ğı­nı üre­ti­yo­ruz (Yüzde 70), buna rağ­men bor­sa­sı Ham­burg’da” diye ha­yıf­la­nı­yo­ruz ya, bor­sa­yı ül­ke­ye ge­tir­me­si ge­re­ken­le­rin kim ol­duk­la­rı­nı gör­mez­den ge­li­yo­ruz.
   As­lın­da gör­me­si­ne gö­rü­yo­ruz da, söy­le­me­ye di­li­miz var­mı­yor.
   Ama sıra sandığa ge­ldiğinde eller bun­la­ra oy ver­me­ye pek ala va­rı­yor!
   1950’den beri ör­ne­ği çok da biz son ya­pı­lan se­çim­le­re ba­ka­lım mı? 
   Aşa­ğı­da, ge­çi­mi fın­dı­ğa en­deks­li bazı il­çe­le­rde 24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Cum­hur İtti­fa­kı’na ver­dik­le­ri oyların oran­la­rı var.
   ORDU: Akkuş 75.25, Al­tı­nor­du 56.8, Ay­bas­tı 86.62, Çamaş 71.42, Ça­tal­pı­nar 92.45, Çay­ba­şı 77.85, Fatsa 65.96, Göl­köy 68.74, Gül­ya­lı 64.82, Gür­gen­te­pe 51.45, İkizce 58.64, Kor­gan 84.05, Kumru 80.98, Me­su­di­ye 72.67, Per­şem­be 50.23, Ulu­bey 66.91, Ünye 78.76, 
   GİRESUN: Mer­kez 53.34, Aluc­ra 86.26, Bu­lan­cak 65.53, Ça­mo­luk 87.74, Ça­nak­çı 79.78, De­re­li 79.5, Do­ğan­kent 76,98, Es­pi­ye 65.22, Ey­ne­sil 65.0, Gö­re­le 61.59, Güce 78.15 , Keşap 65.35, Pi­ra­ziz 60.8, Şe­bin­ka­ra­hi­sar 79.58, Yağ­lı­de­re 79.33, Ti­re­bo­lu 65.03, 
   TRAB­ZON: Ak­ça­abat 71.86, Arak­lı 84.7, Arsin 82.22, Çar­şı­ba­şı 72.87, Çay­ka­ra 78.62, Der­nek­pa­za­rı 82.62 , Düz­köy 68.46, Hay­rat 89.72, Köp­rü­ba­şı 85.22, Maçka 71.58, Of 88.89, Or­ta­hi­sar 63.12, Sür­me­ne 77.27, Şal­pa­za­rı 73.4, Tonya, 62.41, Vak­fı­ke­bir 71.07, Yomra 72.43, Be­şik­dü­zü 46.94, 
   SAM­SUN: 19 Mayıs 77.99, Ala­çam 60.76, Asar­cık 87.66, Ata­kum 51.25, Ay­va­cık 88.53, Bafra 69.6, Canik 77.59, Çar­şam­ba 76.7, Havza 72.77, İlka­dım 61.65, Kavak 74.78, Ladik 71.6, Sa­lı­pa­za­rı 78.71, Tek­ke­köy 67.9, Terme 75.97, Ve­zir­köp­rü 79.74, Ya­ka­kent 60.69…
   DÜZCE: Mer­kez 74.59, Ak­ça­ko­ca 65.21, Cu­ma­ye­ri 81.61, Çi­lim­li 84.61, Göl­ya­ka 74.13, Gü­mü­şo­va 76.56, Kay­naş­lı 82.62, Yı­ğıl­ca 84.91…
   SA­KAR­YA: Ada­pa­za­rı 66.1, Ak­ya­zı 81.9, Ari­fi­ye 73.8, Eren­ler 76.0, Fe­riz­li 73.6, Hen­dek 73.5, Ka­ra­pür­çek 80.3, Ka­ra­su 70.4, Kay­nar­ca 81.2, Ko­ca­ali 72.4, Sa­pan­ca 65.0, Sö­ğüt­lü 67.4…
   Par­la­men­ter sis­te­mi pra­tik bul­ma­yıp yet­ki­le­rin bir ki­şi­ye dev­re­dil­me­si için san­dık­la­rı pat­la­tan muh­te­rem fın­dık üre­ti­ci­le­ri, bu ter­ci­hi­ni nasıl sa­vu­nu­yor­du?
   “Reis tak diye em­re­der, fın­dık taban fi­ya­tı şak diye yük­se­lir!” 
   Bı­ra­kın yük­sek fi­ya­tı, üre­ti­ci­nin ya­rı­dan faz­la­sı fın­dı­ğı­nı sattı, Reis bir taban fi­ya­tı­nı bile lüt­fet­me­di!

Avukat gözüyle adalet
   Türkiye’deki 78 bin avukat arasında bir anket yapıldı. 3.279 meslek mensubundan gelen ya­nıt­la­ra göre, avu­kat­la­rın:
-Yüz­de 76’sı “adil yar­gı­la­ma yok” diyor,
-Yüz­de 83,3’ü “yar­gıç­lar ta­raf­sız değil” diyor,
-Yüz­de 82,5’u “yargı si­ya­sal­laş­tı” gö­rü­şün­de,
-Yüz­de 81’i “kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı or­ta­dan kalk­tı” diyor,
-Yüz­de 82’si “hukuk dev­le­ti ve kanun dev­le­ti ku­ral­la­rı­na uyul­mu­yor” diyor,
-Yüz­de 86,2’si “yargı sis­te­mi ada­le­tin ger­çek­leş­me­si için ye­ter­li değil” diyor,
-Yüz­de 74’ü “HSYK hak­kın­da olum­suz görüş” be­lir­ti­yor,
-Yüz­de 79’u “Ada­let Ba­kan­lı­ğı­nın adil yar­gı­la­ma hak­kı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de ye­ter­siz ka­lı­yor” gö­rü­şün­de.
Avu­kat­lar ay­rı­ca, ken­di­le­ri­nin “fiş­len­di­ği” düşüncesinde... 
  Bu arada...
   Çe­şit­li ba­ro­lar­da görev yapan avu­kat­la­rın, kendi bil­di­rim­le­ri­ne göre, yüzde 26’sı sos­yal de­mok­rat, yüzde 21,3’ü Ke­ma­list, yüzde 27,7’si din­dar, mu­ha­fa­za­kar, mil­li­yet­çi, yüzde 10,6’sı sos­ya­list, yüzde 6,5’u li­be­ral. “Hiç biri” di­yen­le­rin oranı yüzde 12,6.
   Avu­kat... Yüzde 12.6 “hiç biri” diyor ve si­ya­sal kim­lik be­lirt­mi­yor!..

Yavuz geldi Yavuz!
   Yerel se­çim­le­re yarım yıl yarım ay kala he­ye­can do­ruk­ta. AKP’de her­ke­sin gö­zü-ku­la­ğı doğal ola­rak se­çim­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz da… 
   Neden ol­ma­sın ki?
   Son MKYK top­lan­tı­sın­da gör­dük; Reis’in so­lun­da Genel Baş­kan Ve­ki­li Numan Kur­tul­muş, ya­nın­da Ha­ya­ti Ya­zı­cı, üçün­cü sı­ra­da Ali İhsan Yavuz…
   ‘Yani’si şu… Yavuz, Reis’le çey­rek me­sa­fe­li dir­sek te­ma­sın­da!
   Bu tes­pit­ten sonra ge­çi­yo­ruz aday be­lir­len­me­sin­de iz­le­necek yön­tem­ler­le il­gi­li ola­rak Yavuz’un ma­hal­li bir ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­sı­na… 
   Ve bunun Ka­ra­su’daki kar­şı­lı­ğı­na…
   Alt alta di­ze­yim ki, arada kay­na­ma ol­ma­sın…
   -An­ket…
   -Ku­rum­sal kim­lik ve teş­ki­lat…
   -Mec­lis üye­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri ile uyum…
   -Halk­la iliş­ki­ler…
   -Va­tan­daş nez­din­de­ki kar­şı­lık…
   Bi­rin­ci mad­de­yi ge­çi­yo­rum. Çünkü an­ket­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı 2014 se­çim­le­rin­de gö­rül­dü.
   İkin­ci­ madde olan par­ti­ye bağ­lı­lık ve teş­ki­lat­la iliş­ki­lerde boyut farklı. 
   Ka­ra­su’da durum malûm… Ye­ni­den aday­lı­ğı dü­şü­nen Baş­kan İspi­roğ­lu, İlçe Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­miy­le ba­ğı­nı ko­par­mış. İspi­roğ­lu’nun bu­ra­da sı­ğı­na­ca­ğı tek liman “Sarı kol­tu­ğu­ma göz koydu. Bu ne­den­le arayı açtı” ola­bi­lir. Yiyen olursa tabi!
   Üçün­cü madde tam bir mayın tar­la­sı… 
   İspi­roğ­lu’nun 19 üyeli AKP Mec­lis Grubu’nun ya­rı­sı ile kanlı bı­çak­lı ol­du­ğu­nu Mars’taki bak­te­ri­ler bile duydu!  Mil­let­ve­kil­le­riy­le uyum der­se­niz, gü­ven­di­ği isim Şaban Dişli vekil değil artık bü­yü­kel­çi. Aile Ba­ka­nı­mı­zı seçim ön­ce­si sınır dışı eden ke­fe­re Hol­lan­da İspi­roğ­lu’nu Lahey’e sokar mı? 
   Te­le­fon ir­ti­ba­tı desen Fla­man­ca di­li­ne hâkim olmak lazım. Çünkü Dişli artık bu dili kul­la­na­cak!
   Son iki madde İspi­roğ­lu için tadı doyumsuz kay­mak­lı ekmek ka­da­yı­fı…
   Halk­la iliş­ki­ler fev­ka­la­de­nin fev­kin­de… Çünkü Baş­kan halk­la iç içe… 
   Di­ye­cek­si­niz ki, “Ver­di­ği söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mi­yor.” Onun da kabul edi­le­bi­lir bir izahı var, şöyle:
   Va­tan­daş Baş­kan’dan bir ta­lep­te bu­lun­du­ğun­da yağ­la­rı­nı eri­tecek sı­cak­lık­ta “Emrin olur, der­hal!” ya­nı­tı alı­yor. Beyin bu il­ti­fa­tı anında ha­fı­za mer­ke­zi­ne kay­de­di­yor. Sözün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş ol­ma­sı ise aradan uzunca bir zaman geçtiğinden, aynı be­yin­de kay­de­di­lecek yer bu­la­mı­yor! Do­la­yı­sıy­la ve­ri­len söz mak­bûl, ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ay­rın­tı olmuş olu­yor!
   Kanıt mı istiyorsunuz?   
   Cami ön­le­rin­de­ki ce­na­ze ta­zi­ye­le­rin­de Baş­ka­nın çev­re­si­ni sarıp sar­maş dolaş poz ve­ren­le­re bakın… Ço­ğun­lu­ğun be­yin­de ikin­ci kaydı ya­pa­ma­yan­lar­dan oluş­tu­ğu­nu gö­re­cek­si­niz!
   Bu ko­nu­da­ki tek küçük pürüz, eko­no­mik des­tek ta­le­bi sı­ra­sın­da ya­şa­nı­yor­sa da pek önem arz et­mi­yor. “Para is­te­me ben­den, buz gibi so­ğu­rum sen­den” artık bir ata­sö­zü ha­li­ne geldi. Va­tan­daş bu ya­nı­tı şaka ola­rak kabul edip bir gün ger­çek­leş­me­si umu­duy­la bek­li­yor ha bek­li­yor!
   Söz verip yap­ma­ma­nın, mec­lis üye­le­riy­le ve ilçe yö­ne­ti­miy­le papaz ol­ma­nın parti üst ka­de­me­le­rin­de­ki kar­şı­lı­ğı­nı merak eden­le­re söy­le­ye­yim.
   Bir sı­kın­tı yok. Çünkü ora­lar­da da sis­tem aynı min­val­de yü­rü­yor!
   Bu arada; Yavuz’un açık­la­dı­ğı kri­ter­ler­de be­le­di­ye­le­rin mali ya­pı­sı­na hiç de­ği­nil­me­miş. 
   “16 yılda ülke eko­no­mi­si­ni ba­tır­dık. Baş­kan­lar da be­le­di­ye­le­ri ba­tır­sa çok mu?” diye dü­şün­müş ola­bi­lir­ler.
   Böyle larç bir davranışın öncelikle maaş almaları artık iyice riske giren belediye çalışanlarında ve kurumdan alacaklı olanlarda ne tür bir karşılık bulur; o da sandıklar açıldığında görülecektir.
   Hazır başkan adaylığı konusu açılmışken diğer partilere de bir paragraf ayırmak sünnet-i vecibedir!
   CHP adayını derin dondurucuya koymuş gibi! MHP’nin kulağı ittifakta... İyi Parti bekliyor. (Anlarsınız siz!) SP sessiz ve direnden gidiyor.
   Yeniden AKP’ye dönersek...
   Halk­la iliş­ki­ler ile va­tan­daş nez­din­de kar­şı­lık mad­de­le­ri­nin sa­de­ce İspi­roğ­lu için değil, aday aday­lı­ğı­nı dü­şü­nen (hatta dek­la­re etmiş bu­lu­nan) her­kes için ge­çer­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak bi­ti­re­yim.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 439