SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Emir gecikti!


Fın­dık, Ka­ra­de­niz’in geçim kay­na­ğı. Ordu, Gi­re­sun, Trab­zon, Sam­sun, Düzce, Sa­kar­ya ve hatta Sinop ile Zon­gul­dak’ın bir ke­si­mi fın­dı­ğın da­lı­na ba­kı­yor.
   Hep söy­lü­yo­ruz; fın­dık Tür­ki­ye’ye döviz ka­zan­dı­ran tarım ürün­le­ri­nin ba­şın­da ge­li­yor. İçe­ri­de tü­ke­ti­mi pek fazla değil.
   Do­la­yı­sıy­la, fın­dık taban fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­sin­de döviz üze­rin­den ihraç fi­ya­tı­nın dik­ka­te alın­ma­sı ge­re­kir. 
   “Dün­ya­nın en fazla fın­dı­ğı­nı üre­ti­yo­ruz (Yüzde 70), buna rağ­men bor­sa­sı Ham­burg’da” diye ha­yıf­la­nı­yo­ruz ya, bor­sa­yı ül­ke­ye ge­tir­me­si ge­re­ken­le­rin kim ol­duk­la­rı­nı gör­mez­den ge­li­yo­ruz.
   As­lın­da gör­me­si­ne gö­rü­yo­ruz da, söy­le­me­ye di­li­miz var­mı­yor.
   Ama sıra sandığa ge­ldiğinde eller bun­la­ra oy ver­me­ye pek ala va­rı­yor!
   1950’den beri ör­ne­ği çok da biz son ya­pı­lan se­çim­le­re ba­ka­lım mı? 
   Aşa­ğı­da, ge­çi­mi fın­dı­ğa en­deks­li bazı il­çe­le­rde 24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Cum­hur İtti­fa­kı’na ver­dik­le­ri oyların oran­la­rı var.
   ORDU: Akkuş 75.25, Al­tı­nor­du 56.8, Ay­bas­tı 86.62, Çamaş 71.42, Ça­tal­pı­nar 92.45, Çay­ba­şı 77.85, Fatsa 65.96, Göl­köy 68.74, Gül­ya­lı 64.82, Gür­gen­te­pe 51.45, İkizce 58.64, Kor­gan 84.05, Kumru 80.98, Me­su­di­ye 72.67, Per­şem­be 50.23, Ulu­bey 66.91, Ünye 78.76, 
   GİRESUN: Mer­kez 53.34, Aluc­ra 86.26, Bu­lan­cak 65.53, Ça­mo­luk 87.74, Ça­nak­çı 79.78, De­re­li 79.5, Do­ğan­kent 76,98, Es­pi­ye 65.22, Ey­ne­sil 65.0, Gö­re­le 61.59, Güce 78.15 , Keşap 65.35, Pi­ra­ziz 60.8, Şe­bin­ka­ra­hi­sar 79.58, Yağ­lı­de­re 79.33, Ti­re­bo­lu 65.03, 
   TRAB­ZON: Ak­ça­abat 71.86, Arak­lı 84.7, Arsin 82.22, Çar­şı­ba­şı 72.87, Çay­ka­ra 78.62, Der­nek­pa­za­rı 82.62 , Düz­köy 68.46, Hay­rat 89.72, Köp­rü­ba­şı 85.22, Maçka 71.58, Of 88.89, Or­ta­hi­sar 63.12, Sür­me­ne 77.27, Şal­pa­za­rı 73.4, Tonya, 62.41, Vak­fı­ke­bir 71.07, Yomra 72.43, Be­şik­dü­zü 46.94, 
   SAM­SUN: 19 Mayıs 77.99, Ala­çam 60.76, Asar­cık 87.66, Ata­kum 51.25, Ay­va­cık 88.53, Bafra 69.6, Canik 77.59, Çar­şam­ba 76.7, Havza 72.77, İlka­dım 61.65, Kavak 74.78, Ladik 71.6, Sa­lı­pa­za­rı 78.71, Tek­ke­köy 67.9, Terme 75.97, Ve­zir­köp­rü 79.74, Ya­ka­kent 60.69…
   DÜZCE: Mer­kez 74.59, Ak­ça­ko­ca 65.21, Cu­ma­ye­ri 81.61, Çi­lim­li 84.61, Göl­ya­ka 74.13, Gü­mü­şo­va 76.56, Kay­naş­lı 82.62, Yı­ğıl­ca 84.91…
   SA­KAR­YA: Ada­pa­za­rı 66.1, Ak­ya­zı 81.9, Ari­fi­ye 73.8, Eren­ler 76.0, Fe­riz­li 73.6, Hen­dek 73.5, Ka­ra­pür­çek 80.3, Ka­ra­su 70.4, Kay­nar­ca 81.2, Ko­ca­ali 72.4, Sa­pan­ca 65.0, Sö­ğüt­lü 67.4…
   Par­la­men­ter sis­te­mi pra­tik bul­ma­yıp yet­ki­le­rin bir ki­şi­ye dev­re­dil­me­si için san­dık­la­rı pat­la­tan muh­te­rem fın­dık üre­ti­ci­le­ri, bu ter­ci­hi­ni nasıl sa­vu­nu­yor­du?
   “Reis tak diye em­re­der, fın­dık taban fi­ya­tı şak diye yük­se­lir!” 
   Bı­ra­kın yük­sek fi­ya­tı, üre­ti­ci­nin ya­rı­dan faz­la­sı fın­dı­ğı­nı sattı, Reis bir taban fi­ya­tı­nı bile lüt­fet­me­di!

Avukat gözüyle adalet
   Türkiye’deki 78 bin avukat arasında bir anket yapıldı. 3.279 meslek mensubundan gelen ya­nıt­la­ra göre, avu­kat­la­rın:
-Yüz­de 76’sı “adil yar­gı­la­ma yok” diyor,
-Yüz­de 83,3’ü “yar­gıç­lar ta­raf­sız değil” diyor,
-Yüz­de 82,5’u “yargı si­ya­sal­laş­tı” gö­rü­şün­de,
-Yüz­de 81’i “kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı or­ta­dan kalk­tı” diyor,
-Yüz­de 82’si “hukuk dev­le­ti ve kanun dev­le­ti ku­ral­la­rı­na uyul­mu­yor” diyor,
-Yüz­de 86,2’si “yargı sis­te­mi ada­le­tin ger­çek­leş­me­si için ye­ter­li değil” diyor,
-Yüz­de 74’ü “HSYK hak­kın­da olum­suz görüş” be­lir­ti­yor,
-Yüz­de 79’u “Ada­let Ba­kan­lı­ğı­nın adil yar­gı­la­ma hak­kı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de ye­ter­siz ka­lı­yor” gö­rü­şün­de.
Avu­kat­lar ay­rı­ca, ken­di­le­ri­nin “fiş­len­di­ği” düşüncesinde... 
  Bu arada...
   Çe­şit­li ba­ro­lar­da görev yapan avu­kat­la­rın, kendi bil­di­rim­le­ri­ne göre, yüzde 26’sı sos­yal de­mok­rat, yüzde 21,3’ü Ke­ma­list, yüzde 27,7’si din­dar, mu­ha­fa­za­kar, mil­li­yet­çi, yüzde 10,6’sı sos­ya­list, yüzde 6,5’u li­be­ral. “Hiç biri” di­yen­le­rin oranı yüzde 12,6.
   Avu­kat... Yüzde 12.6 “hiç biri” diyor ve si­ya­sal kim­lik be­lirt­mi­yor!..

Yavuz geldi Yavuz!
   Yerel se­çim­le­re yarım yıl yarım ay kala he­ye­can do­ruk­ta. AKP’de her­ke­sin gö­zü-ku­la­ğı doğal ola­rak se­çim­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz da… 
   Neden ol­ma­sın ki?
   Son MKYK top­lan­tı­sın­da gör­dük; Reis’in so­lun­da Genel Baş­kan Ve­ki­li Numan Kur­tul­muş, ya­nın­da Ha­ya­ti Ya­zı­cı, üçün­cü sı­ra­da Ali İhsan Yavuz…
   ‘Yani’si şu… Yavuz, Reis’le çey­rek me­sa­fe­li dir­sek te­ma­sın­da!
   Bu tes­pit­ten sonra ge­çi­yo­ruz aday be­lir­len­me­sin­de iz­le­necek yön­tem­ler­le il­gi­li ola­rak Yavuz’un ma­hal­li bir ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­sı­na… 
   Ve bunun Ka­ra­su’daki kar­şı­lı­ğı­na…
   Alt alta di­ze­yim ki, arada kay­na­ma ol­ma­sın…
   -An­ket…
   -Ku­rum­sal kim­lik ve teş­ki­lat…
   -Mec­lis üye­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri ile uyum…
   -Halk­la iliş­ki­ler…
   -Va­tan­daş nez­din­de­ki kar­şı­lık…
   Bi­rin­ci mad­de­yi ge­çi­yo­rum. Çünkü an­ket­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı 2014 se­çim­le­rin­de gö­rül­dü.
   İkin­ci­ madde olan par­ti­ye bağ­lı­lık ve teş­ki­lat­la iliş­ki­lerde boyut farklı. 
   Ka­ra­su’da durum malûm… Ye­ni­den aday­lı­ğı dü­şü­nen Baş­kan İspi­roğ­lu, İlçe Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­miy­le ba­ğı­nı ko­par­mış. İspi­roğ­lu’nun bu­ra­da sı­ğı­na­ca­ğı tek liman “Sarı kol­tu­ğu­ma göz koydu. Bu ne­den­le arayı açtı” ola­bi­lir. Yiyen olursa tabi!
   Üçün­cü madde tam bir mayın tar­la­sı… 
   İspi­roğ­lu’nun 19 üyeli AKP Mec­lis Grubu’nun ya­rı­sı ile kanlı bı­çak­lı ol­du­ğu­nu Mars’taki bak­te­ri­ler bile duydu!  Mil­let­ve­kil­le­riy­le uyum der­se­niz, gü­ven­di­ği isim Şaban Dişli vekil değil artık bü­yü­kel­çi. Aile Ba­ka­nı­mı­zı seçim ön­ce­si sınır dışı eden ke­fe­re Hol­lan­da İspi­roğ­lu’nu Lahey’e sokar mı? 
   Te­le­fon ir­ti­ba­tı desen Fla­man­ca di­li­ne hâkim olmak lazım. Çünkü Dişli artık bu dili kul­la­na­cak!
   Son iki madde İspi­roğ­lu için tadı doyumsuz kay­mak­lı ekmek ka­da­yı­fı…
   Halk­la iliş­ki­ler fev­ka­la­de­nin fev­kin­de… Çünkü Baş­kan halk­la iç içe… 
   Di­ye­cek­si­niz ki, “Ver­di­ği söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mi­yor.” Onun da kabul edi­le­bi­lir bir izahı var, şöyle:
   Va­tan­daş Baş­kan’dan bir ta­lep­te bu­lun­du­ğun­da yağ­la­rı­nı eri­tecek sı­cak­lık­ta “Emrin olur, der­hal!” ya­nı­tı alı­yor. Beyin bu il­ti­fa­tı anında ha­fı­za mer­ke­zi­ne kay­de­di­yor. Sözün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş ol­ma­sı ise aradan uzunca bir zaman geçtiğinden, aynı be­yin­de kay­de­di­lecek yer bu­la­mı­yor! Do­la­yı­sıy­la ve­ri­len söz mak­bûl, ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ay­rın­tı olmuş olu­yor!
   Kanıt mı istiyorsunuz?   
   Cami ön­le­rin­de­ki ce­na­ze ta­zi­ye­le­rin­de Baş­ka­nın çev­re­si­ni sarıp sar­maş dolaş poz ve­ren­le­re bakın… Ço­ğun­lu­ğun be­yin­de ikin­ci kaydı ya­pa­ma­yan­lar­dan oluş­tu­ğu­nu gö­re­cek­si­niz!
   Bu ko­nu­da­ki tek küçük pürüz, eko­no­mik des­tek ta­le­bi sı­ra­sın­da ya­şa­nı­yor­sa da pek önem arz et­mi­yor. “Para is­te­me ben­den, buz gibi so­ğu­rum sen­den” artık bir ata­sö­zü ha­li­ne geldi. Va­tan­daş bu ya­nı­tı şaka ola­rak kabul edip bir gün ger­çek­leş­me­si umu­duy­la bek­li­yor ha bek­li­yor!
   Söz verip yap­ma­ma­nın, mec­lis üye­le­riy­le ve ilçe yö­ne­ti­miy­le papaz ol­ma­nın parti üst ka­de­me­le­rin­de­ki kar­şı­lı­ğı­nı merak eden­le­re söy­le­ye­yim.
   Bir sı­kın­tı yok. Çünkü ora­lar­da da sis­tem aynı min­val­de yü­rü­yor!
   Bu arada; Yavuz’un açık­la­dı­ğı kri­ter­ler­de be­le­di­ye­le­rin mali ya­pı­sı­na hiç de­ği­nil­me­miş. 
   “16 yılda ülke eko­no­mi­si­ni ba­tır­dık. Baş­kan­lar da be­le­di­ye­le­ri ba­tır­sa çok mu?” diye dü­şün­müş ola­bi­lir­ler.
   Böyle larç bir davranışın öncelikle maaş almaları artık iyice riske giren belediye çalışanlarında ve kurumdan alacaklı olanlarda ne tür bir karşılık bulur; o da sandıklar açıldığında görülecektir.
   Hazır başkan adaylığı konusu açılmışken diğer partilere de bir paragraf ayırmak sünnet-i vecibedir!
   CHP adayını derin dondurucuya koymuş gibi! MHP’nin kulağı ittifakta... İyi Parti bekliyor. (Anlarsınız siz!) SP sessiz ve direnden gidiyor.
   Yeniden AKP’ye dönersek...
   Halk­la iliş­ki­ler ile va­tan­daş nez­din­de kar­şı­lık mad­de­le­ri­nin sa­de­ce İspi­roğ­lu için değil, aday aday­lı­ğı­nı dü­şü­nen (hatta dek­la­re etmiş bu­lu­nan) her­kes için ge­çer­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak bi­ti­re­yim.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 302